Kommunikative ressourcer i håndværksmæssig undervisning. Hvordan underviserens handlinger bliver til den lærendes handlinger

Artikeln redogör för kommunikativa resursers olika former av handlingar såsom konkreta, fiktiva, kroppsliga, verbala eller hur de kan användas i en kombination vid hantverkslärande. Under kommunikationen sker dels tredimensionella instruktioner som i artikeln benämns som ”3D”, dels tvådimensionell information, ”2D”, exempelvis med hjälp av bilder eller skriftlig instruktion. Studien är genomförd med videoinspelningar där sex hantverksmässiga lärsituationer från trä respektive textil har valt ut för mikroanalyser. Situationer från den gemensamma empirin analyserades utifrån fyra olika utgångspunkter; neurologiska aspekter, undervisningsaspekter, läraraspekter och kommunikativa aspekter. En forskningsfråga som ställs är vilka kommunikativa resurser som ger de bästa förutsättningarna för att undervisa i hantverksmässigt lärande. Studiens resultat visar att undervisande lärare generellt använder sig av konkreta handlingar framför fiktiva, likaså att de i större utsträckning använder kroppslig kommunikation framför verbal kommunikation som resurs. Samtidigt lyfts att kommunikationen ger det bästa resultatet när verbalisering används som en stöttande resurs till konkreta hantverkmässiga handlingar för den lärandes samlade förståelse för material, redskap och handlingar. Att som hantverkslärare kunna välja lämplig kommunikationsform ska ses som en didaktisk och pedagogisk kompetens som också behöver kombineras med hantverksmässig kompetens, dvs. en hantverkslärare behöver vara medveten om att kunna behärska båda.

Författare: Joakim Andersson, Lone Brøns-Pedersen, Peter Hasselskog och Bent Illum

Kommunikative ressourcer i håndværksmæssig undervisning. Hvordan underviserens handlinger bliver til den lærendes handlinger

Techne serien, Vol 25, nr 1

Sidan publicerades 2018-09-10 11:28 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Läsning 2.0

Erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter verkligen den hjälp de behöver för att lockas in i läsningen? I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

Forskning för framtiden

Mer forskning om lärares och elevers arbete i klassrummet! Skolforskningsinstitutets nya generaldirektör Camilo von Greiff vurmar för en större blandning av olika forskningstraditioner.

Lotta Holme och Alma Memisevic: Inkludering som utmaning och möjlighet

Vi menar att begreppet inkludering har missuppfattats och det är viktigt att vi nu diskuterar både hinder och möjligheter för inkludering i skola och undervisning på ett nyanserat sätt, skriver Lotta Holme och Alma Memisevic, Linköpings universitet.

Jenny Edvardsson: “Boksamtal får elever att sätta ord på sina tankar”

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

De studier som ingår i översikten bygger på forskares observationer och analyser av leksituationer i förskolor. Översikten kan ge förskollärare värdefulla insikter och uppslag kring den egna undervisningen.