Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem

I den här artikeln fokuserar vi hur några grundskolelärare i ämnena svenska och engelska resonerar om de nationella provens roll i det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. Med utgångspunkt i intervjuer visar vi hur dessa lärare är kluvet inställda till de olika resultatunderlag som de nationella proven genererar, och hur dessa kan användas i betygsuppdraget. När vi i denna artikel undersöker lärares sätt att resonera om de nationella provens roll i betygssättningsuppdraget, gör vi detta utifrån argumentet att logiken bakom deras resonemang hänger samman med en specifik rationalitetskonflikt i det svenska betygssystemet. Denna konflikt springer ur det faktum att normer och deras funktion vid mål- och kriterierelaterad bedömning sällan berörs när bedömningsuppdraget beskrivs i styrdokument och stödmaterial från Skolverket (se nedan). Denna avsaknad av en normdiskussion menar vi är problematisk. Även om kriterierelaterad bedömning inte är detsamma som normrelaterad, förlorar kriterierna sin mening om de inte underbyggs av just normer, det vill säga delade föreställningar om vad som är rimligt att förvänta sig av dem som bedöms (jfr Angoff 1974, Kimbell 2007, Koretz 2008, Wiliam 2010). Vi föreslår att en mer nyanserad förståelse av kriterierelaterad bedömning som fenomen skulle ge lärare bättre möjligheter att se de nationella provens potentialer som input i betygsuppdraget.

Författare: Jenny Bonnevier, Eric Borgström & Daroon Yassin Falk

Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem

Utbildning & Demokrati 2017, vol 26, nr 2

Sidan publicerades 2018-06-25 13:40 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Att som rektor leda skollogopeder

Att ha en egen skollogoped på skolan är relativt ovanligt. Men på Sofielundsskolan finns det tre. ”Det är en ofantlig tillgång. Den kunskapen som de har är något som skolan absolut behöver och jag tror inte man riktigt kan förstå det förrän man har vågat att anställa någon i en ren logopedroll”, säger Malin Pantzar, rektor.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Entusiasm höjer barns betyg – om den är äkta

När föräldrar och lärare brinner för vetenskap och matte tycks elevernas betyg inom dessa ämnen bli bättre, visar en ny studie. Egentligen handlar allt om motivation.

Språkforskare: Engelska i skolan riskerar att göra undervisningen torftig

Skolor försöker locka nya elever genom att byta till en ”internationell profil” och börja undervisa helt vanliga skolämnen på engelska. Frågan är vad som händer med elevernas prestationer. ”Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt”, säger språkforskaren Helena Reierstam

Så ökar elevers lärande med STL

STL – att skriva till sig lärande – främjar elevers inlärning mycket tack vare elevers återkoppling till varandra i det digitala skrivandet. Men också på grund av det kollegiala lärandet mellan pedagogerna. ”Eleverna befäster kunskaper genom skrivandet. Det är den stora vinsten och att det är ett språkutvecklande arbetssätt, säger läraren Kristin Quist.