Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem

I den här artikeln fokuserar vi hur några grundskolelärare i ämnena svenska och engelska resonerar om de nationella provens roll i det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. Med utgångspunkt i intervjuer visar vi hur dessa lärare är kluvet inställda till de olika resultatunderlag som de nationella proven genererar, och hur dessa kan användas i betygsuppdraget. När vi i denna artikel undersöker lärares sätt att resonera om de nationella provens roll i betygssättningsuppdraget, gör vi detta utifrån argumentet att logiken bakom deras resonemang hänger samman med en specifik rationalitetskonflikt i det svenska betygssystemet. Denna konflikt springer ur det faktum att normer och deras funktion vid mål- och kriterierelaterad bedömning sällan berörs när bedömningsuppdraget beskrivs i styrdokument och stödmaterial från Skolverket (se nedan). Denna avsaknad av en normdiskussion menar vi är problematisk. Även om kriterierelaterad bedömning inte är detsamma som normrelaterad, förlorar kriterierna sin mening om de inte underbyggs av just normer, det vill säga delade föreställningar om vad som är rimligt att förvänta sig av dem som bedöms (jfr Angoff 1974, Kimbell 2007, Koretz 2008, Wiliam 2010). Vi föreslår att en mer nyanserad förståelse av kriterierelaterad bedömning som fenomen skulle ge lärare bättre möjligheter att se de nationella provens potentialer som input i betygsuppdraget.

Författare: Jenny Bonnevier, Eric Borgström & Daroon Yassin Falk

Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem

Utbildning & Demokrati 2017, vol 26, nr 2

Sidan publicerades 2018-06-25 13:40 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer