Students confronting risks during holistic craft processes

Artikelns studier genomfördes för att undersöka risktagande situationer bland elever under holistiska slöjdprocesser. Studierna genomfördes i slöjdundervisning i Finland med 400 elever i årskurs 7 och omfattade dels intervjuer för att beskriva de lösningar eleverna använde sig av under sina design- och produktionsprocesser, dels digitala dagböcker där eleverna själva värderade sina design-, produktions- och värderingsprocesser. Forskningsfrågor ställdes om hur eleverna konfronterades med risktagande under sina slöjdarbeten och hur risktagandena kunde relateras till ekonomiska, psykologiska och sociala aspekter. I artikeln kopplas resultaten samman med entreprenörskap och visar hur slöjdarbete innefattar risktagningar under varje fas i arbetsprocessen, både i situationer där eleverna antingen tar risker eller undviker dem. Undersökningen visade att risksituationer som kunde relateras till ”ekonomisk risk” betonades i konstruktions- och produktionsfaserna där eleverna fattade beslut om vilken produkt som skulle tillverkas och vilka tekniker som skulle användas. ”Psykologisk risktagning” kopplades särskilt till tillverkningsfasen i slöjdprocessen när eleverna började utveckla och producera och sina föremål. ”Sociala risker” relaterades till design- och värderingsfaserna när eleverna interagerade med sin grupp och den sociala miljön. Studien visar hur utveckling av entreprenörskap och slöjdande hör samman på flera vis och hur slöjdaktiviteter kan bidra till att elever får arbeta med egen problemlösning, lära sig att våga ta risker och att vara uthållig.

Författare: Ulla Häsänen, Jaana Lepistö och Marja-Leena Rönkkö

Students confronting risks during holistic craft processes

Techne serien, Vol 25, nr 1

 

Sidan publicerades 2018-09-10 11:12 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Att börja på förskola – hur går introduktionen egentligen till?

När barnen för första gången ska lämna hemmiljön och skolas in på förskola är introduktionen mycket viktig. Detta betonas i förskolans läroplan men där står inget om vad en god introduktion är eller hur den bör gå till. Nu har forskare gjort en stor undersökning med förskolepersonal och har därmed fått en god bild över hur det ser ut i praktiken.

Finländska daghemsbarn får lyssna på högläsning oftare än sina nordiska grannar

Nordiska daghemsbarn får ofta lyssna på sagor men kunde få fler möjligheter att experimentera med skriftspråket. Det visar en studie utförd av forskare vid bland annat Åbo Akademi bland nordiska lärare inom småbarnspedagogik som också tyder på att tidiga läs- och skrivaktiviteter oftast är oplanerade och att sättet lärarna ordnar högläsning på skiljer sig mellan länderna.

Ett öppet klassrumsklimat är viktigt för elevers demokratilärande

Ett öppet klassrumsklimat där elever bjuds in att fråga, diskutera och komma med synpunkter på ämnesinnehållet är det i särklass viktigaste för att skapa förutsättningar för demokratilärande – oavsett skolämne. Det säger forskare som var med och tog fram Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning.

Sjuklig fetma bland barn ökade under pandemin

Allt fler fyraåringar är överviktiga och den sjukliga fetman, obesitas, ökar mest. Det visar en stor studie som undersökt barns hälsodata under pandemiåret 2020.

Snårig väg till jobb för nyanlända lärare

Snabbspåret för lärare är långt ifrån en rak väg till undervisning i ett klassrum. Det upplever lärare som kommit till Sverige och vill börja jobba.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Förskolans arbetsmiljö
  Skolportens magasin nr 1/2023

TEMA: Förskolans arbetsmiljö

Tema: Stora barngrupper och brist på utbildade förskollärare är några av förskolans utmaningar. Intervjun: En grundbult för att stävja mobbning är att arbeta med skolans ledarskap och sociala klimat, säger forskaren Robert Thornberg.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser