Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Digitalisering"

Visar sida 109 av 113

Välj typ av innehåll inom kategori "Digitalisering":

Digital kompetens utnyttjas inte i skolan

2011-10-31
Rörelsehindrade barn har en mer varierad datoraktivitet på fritiden än i skolan i jämförelse med andra barn. Det innebär att de borde ha en digital kompetens som de skulle kunna använda i skolan, men så är inte fallet. Det konstaterar Helene Lidström i avhandlingen ICT and participation in school and outside school activities for children and youths with physical disabilities .

Motstånd mot IT på lärarutbildningen

2011-06-15
Det går långsamt att införa IT-stödda arbetsformer på lärarutbildningarna. - Den traditionella synen på undervisning dominerar och det tar därför lång tid för pedagogiskametoder där IT integreras att etablera sig. Det gäller inte bara i Sverige utan även internationellt,säger Carina Granberg som disputerat med avhandlingen "ICT in teacher education the socialconstruction of pedagogical ICT discourse and design".

Varje skolämne är en språkvärld

2011-06-13
Det är viktigt att vi inte har en förenklad bild av olika skolämnens uttrycksmedel utan är medvetna om att varje skolämne i sig utgör en rik språk- och textvärld.Det menar Pia Nygård Larsson som doktorerar med avhandlingen Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass .

Datorspels pedagogiska potential ifrågasätts

2011-05-31
Ett fritt utforskande och experimenterande i öppna datorspel bidrar inte till någon ny typ avlärande per automatik. Datorspelande är en mångfacetterad och diversifierad praktik vilketställer höga krav på en lärare om de skulle användas i en undervisningssituation. Det visarLouise Petersons avhandling Values in Play Interactional Life with the Sims .

Digitalt lärande syns inte i resultatmätningar

2011-04-14
Det konstaterar Susanne Kjällander i sin avhandling Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom - där hon undersökt elevers interaktion, meningsskapande och lärande med digitala lärresurser.

Spela dator är socialt

2011-03-16
Dataspelande är inte isolerat till ett slutet virtuellt rum utan sker i samspel med andra i sociala medier och i samtal ochdet sker en kunskapsutveckling. Det är en av slutsatserna i avhandlingen "Mind Games Extended: UnderstandingGameplay as Situated Activity" av Jana Rambusch.

Nätbaserade dialoger bra träning för blivande lärare

2010-12-23
Det finns en stor potential i att studenter får bedöma varandras texter under utbildningen tilllärare. Något som de har lite erfarenhet av. Det menar Lisbeth Amhag som disputerat medavhandlingen Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering ochresponsgivning för lärande .

Funktionshindrade barn utan nära vänner

2010-11-22
Barn med allvarliga fysiska funktionshinder umgås mest med vuxna och har inga nära jämnåriga vänner. Det visar Anette Sundqvists avhandling Knowing me, knowing you. Mentaliseringsförmågor hos barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation . Tillgång till e-post kan hjälpa dem att utvidga sitt sociala nätverk.

Naturvetenskap skymmer sikten för tekniska system

2010-10-14
Teknikundervisningen fokuserar mer på komponenterna än på systemen. Det beror delvispå teknikens eget intresse för prylar och uppfinningar, men även på att naturvetenskapenkastar sin skugga över det ganska nya teknikämnet. Det konstaterar Claes Klasander iavhandlingen Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter .
1108109110113