Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Prov"

Visar sida 8 av 9

Att få sina bedömningar granskade

2018-06-25
I 2011 års regleringsbrev ålades Skolverket att granska likvärdigheten i lärares bedömningar genom att årligen med statistik synliggöra diskrepanser mellan resultat på nationella proven och elevers termins- eller slutbetyg. Skolverket skulle även granska lärares rättning av nationella proven. Hur upplevs detta av lärarna? I denna artikel undersöks hur lärare i matematik säger sig ha blivit påverkade av att likvärdigheten i deras bedömningar granskas.
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Hur tillförlitligt är det nationella provet i läsning i åk 9?

2018-06-25
Den här artikeln handlar om tillförlitlighet i det läsprov som ingår i det nationella provet i svenska i årskurs nio. I undersökningen tillämpas statistiska metoder för att fastställa i vilken mån läsprovet lever upp till etablerad internationell standard för reliabilitet i kunskapsprov av motsvarande karaktär.
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Bemyndigande eller granskning – nationella prov som styrinstrument

2018-06-25
Syftet med denna artikel är att undersöka hur införandet av nationella prov i samhällsorienterande ämnen uppfattas av lärare, och hur detta kan förstås ur styrnings- och professionsperspektiv. Upplever SO-lärarna proven huvudsakligen som bekräftande eller ifrågasättande av professionen?

Den flerspråkiga elevens nationella provdeltagande i matematik - diskursiva förutsättningar

2018-06-25
Lärares bedömning av elevers kunskaper har stor betydelse eftersom den visat sig påverka elevers fortsatta skolgång och utbildning. Därför är forskning om förutsättningarna för bedömningspraktiken önskvärd - inte minst då resultaten i denna studie pekar på att dessa elever är en missgynnad grupp vid testtillfället.
Forskning och utveckling kategorier

Digitalisering av nationella prov

2018-01-25
I höst blir det obligatoriskt att skriva uppsatsdelarna i nationella prov på dator. Det här är ett första steg i digitaliseringen av proven. Digitala nationella prov i sin helhet finns på plats först 2022. Få svar på dina frågor om digitaliseringen av nationella proven.
1789