Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Svenska som andraspråk"

Visar sida 2 av 14

Välj typ av innehåll inom kategori "Svenska som andraspråk":

Development of critical thinking and language proficiency among undergraduate Swedish online EFL students

23 januari
The present study aimed to investigate the correlation between CT and L2 proficiency in an online learning environment. The participants in this study were undergraduate Swedish students taking part in an online EFL course at a Swedish university.

Utforskande meningsskapande i sva-undervisning via digital teknik. En etnografisk fallstudie om nyanlända elevers digitala meningsskapande i svenska som andraspråk

16 januari
Vad innebär det för lärare som undervisar nyanlända lågstadieelever att använda digital teknik i sva-undervisning? Det är en av frågorna som Anna Irma von Knorring undersöker i sin avahandling.
Forskning och utveckling kategorier

Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska

16 januari
I svensk grundskola är drygt en fjärdedel av eleverna flerspråkiga i dag. Att lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk kan innebära flera utmaningar. Därför behöver lärare som undervisar elever i läs- och skrivinlärning ha kunskaper om vilka utmaningar det kan vara och hur vi kan lägga upp undervisningen för att möta denna elevgrupp.

”Det fattas jättemycket” – genreteoretiska perspektiv på vuxna andraspråkselevers texter och responssamtal

2022-10-28
The article contributes knowledge about functional aspects of adult second-language students working with writing feedback and argumentative texts. It was conducted in basic adult education, which is underrepresented in writing pedagogy research. The material consists of recorded feedback discussions in small groups and the student texts the discussions were based on.
Forskning och utveckling kategorier

Hur arbetar jag med SKUA för nyanlända elever?

2022-10-24
Mycket av det som har producerats om ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (förkortat SKUA) handlar om elever som har kommit en bit på väg i sin språkutveckling på svenska. Många av de metoder, modeller och arbetssätt som beskrivs går även att applicera i arbetet med elever som är nybörjare i svenska språket – men man…

A cross-sectional study on reading among young L1 and L2 students in Sweden

2022-06-21
Forskarna Linda Fälth, Heidi Selenius och Helén Egerhag vid Linnéuniversitetet har i en ny studie undersökt avkodningsförmåga, ordförståelse och läsförståelse hos elever på lågstadiet. De tittade på totalt 46 000 elever, såväl de som läste enligt läroplanen för svenska som de som läste enligt läroplanen för svenska som andraspråk.
Forskning och utveckling kategorier

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

2022-06-21
En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap…
12314