Bättre svenska med genrepedagogik

På Grimstaskolan i Vällingby arbetar lärarna med genrepedagogik för att hjälpa både nyanlända elever och andra elever med svenska som andraspråk till bättre skolresultat.

Åsa Sebelius

Åsa Sebelius är lärare för nyanlända elever och genreutbildare vid Grimstaskolan.

Omkring 90 procent av eleverna på Grimstaskolan är flerspråkiga. Kunskap om olika textgenrer, till exempel beskrivande, förklarande och berättande texter, ger eleverna bättre förutsättningar för att dels förstå svensk text, dels att skriva själva, förklarar Åsa Sebelius, lärare för nyanlända elever och genreutbildare vid Grimstaskolan.

– När jag kom till skolan för fem år sedan hade lärarna just haft en bokcirkel kring Pauline Gibbons Stärk språket – stärk lärandet. Det kan man nog se som startpunkten för den utveckling som skett på skolan de senaste åren, säger hon.

Förändringen tog fart på allvar när Åsa Sebelius började fortbilda sina kolleger i genrepedagogik för tre år sedan. I dag gör hon det både på Grimstaskolan och andra skolor.

– Intresset är generellt väldigt stort. Många lärare känner att de inte når fram till sina elever och är öppna för nya sätt att arbeta. Men genrepedagogik är ingen quick fix. Det krävs mer för att behärska den än att lyssna på en föreläsning, och det är inte ovanligt att jag möter reaktionen ”Men hur ska jag få tid att lära mig detta?”

För lärare som inte själva undervisar i språk kan det vara en lång resa att ta till sig genrepedagogiken, konstaterar Åsa Sebelius. Först att själv bli medveten om sitt eget ämnesspråk, sedan att lära sig att hjälpa eleverna. Låg- och mellanstadielärare har oftast lättast att ta den till sig. För högstadielärare är det en större omställning.

– Det vanliga på högstadiet är ju strikta gränser mellan ämnena och att eleverna arbetar självständigt med sina uppgifter. Genrepedagogik handlar i stället om att integrera svenskan i alla ämnen. Den betonar också vikten av att lösa uppgifter tillsammans med eleverna, att skriva gemensamt, innan de är mogna att skriva själva.

– Men från de lärare som kommit igång får jag höra: ”Vad mycket bättre resultaten blivit!” Senast i går från engelsklärare, angående en skrivövning som hon hade haft med sina elever.

Åsa Sebelius är lärare i föreberedelsegruppen, där skolans mest nyanlända elever går. För dem är genrepedagogiken mycket viktig. Men också för resten av skolans elever, oavsett språklig bakgrund, är kunskap om hur texter är uppbyggda och vad som karaktäriserar olika genrer till nytta, menar hon.

– Även många med svenska som modersmål lär sig bättre med genrepedagogik. Barn läser tyvärr inte lika mycket i dag, och för många blir det ett stort glapp mellan vardagsspråket och skolspråket. Senare, på gymnasiet, förväntar sig lärarna att eleverna till exempel vet vad en argumenterande text är, men det är långt ifrån självklart för många.

Att eleverna presterar bättre syns också i Grimstaelevernas betyg, som är betydligt bättre i dag jämfört med för fem år sedan, enligt Åsa Sebelius.

– Det är framför allt de låga betygen som höjts, säger hon. Vi får med oss så gott som alla elever i undervisningen i dag.

Av Anders Nilsson

Foto: Jimmy Eriksson

____
Läs mer:

Stärk språket – stärk lärandet: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet, av Pauline Gibbons
Lyft språket – lyft tänkandet. Språk och lärande, av Pauline Gibbons
Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken, av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring
Learning to write, reading to learn, av J.R. Martin och David Rose

Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 2 2015, beställ ditt ex här!

Omslag Skolporten 4 2015 megameny

Nytt nr av Skolportens forskningsmagasin – ute nu!

Inte redan prenumerant? Prenumerera här! 

Sidan publicerades 2015-04-11 11:26 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2015-11-11 13:07 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Lärarnas samarbete är avgörande

På F–9-skolan Söderporten i Norrköping jobbar man för att göra eleverna redo för ordinarie undervisning i alla ämnen på högst ett år. För att klara det krävs ett tätt samarbete i lärarteamet.

Vägar till ett bättre mottagande

En bra start är nyckeln till en lyckad skolgång för nyanlända elever. Goda exempel visar vägen.

Christer Fritzell: Pedagogikkritik en riskfri debattsport

Att pedagogiken som disciplin behöver utveckla sin teoretiska förklaringskraft och praktiska giltighet är en fråga som tagits upp tidigare inom fältet. Men den pedagogikkritik som idag formuleras på debattsidorna går i riktning mot manipulativt politiserad ideologi, avdemokratisering av skolan och obelagda påståenden, även i de fall kritiken framförs av forskare.

David Didau: Om kärlek till lärandet

Vår fysiska hälsa formas av arv och miljö och sätter begränsningar för vad vi kan prestera, men den som uppskattar fysisk träning kan övervinna och flytta fram dessa gränser. På motsvarande sätt förhåller det sig med vår intelligens, där en kärlek till lärande kan öka vår kognitiva kapacitet. Här har skolan en viktig roll.

Hon ger nyanlända en rakare väg till språket

Marie Rödemark var sämst i skolan på franska. I dag är hon en av författarna till läroböcker i språket. Nu har hon utvecklat ett utbildningsmaterial för nyanlända som ska lära sig svenska.

Framgångsrikt forskningsprojekt ska inspirera matematiklärare

Matematiklärare i Norrköping och Linköping har samarbetat med forskare från Linköpings universitet i syfte att stärka inlärning och undervisning i matematik. I en utvärdering har projektet fått goda resultat, bland annat för att samarbetet gett lärare redskap som kunnat användas direkt i klassrummet.

Satsa på det som ­verkligen motiverar

Högre lön eller mer inflytande – vad är effektivast för att vi ska utföra stordåd på jobbet? Lär dig förstå vad som skapar riktig ­motivation för dina medarbetare.

Engagerade förskolebarn har lättare att lära och utvecklas

Vänta inte till förskoleklass! Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan. I en ny doktorsavhandling från Jönköping University, visar Madeleine Sjöman att barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre samt lär sig och utvecklas mer.

Rektorer har dubbla känslor till Skolinspektionens tillsyn

Rektorerna känner sig pressade av Skolinspek­tionens ökade fokus på avvikelser och juridik. Men de ser också att rapporterna från den regelbundna tillsynen är en draghjälp för att komma till rätta med bristerna, konstaterar forskaren Judit Novak i en ny avhandling.

Stora brister i lärares kunskap om autism och adhd

Tre av fyra lärare saknar baskunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, visar ny forskning. Istället för stöd och anpassningar kan elever få höra att de ska ”skärpa sig”. ”Lärare vet ingenting om det här, det är noll poäng i ämnet på lärarutbildningen”, säger professor Sven Bölte.

Här skapas mönsterklassrum för intryckskänsliga

I Åtvidaberg ska alla skolor intryckssaneras så att elever som är känsliga för ljud och ljus klarar av att vara där. Tanken är att det ska leda till att frånvaron minskar och att fler elever når kunskapsmålen.

Skolan dåligt anpassad för intryckskänsliga barn

I varje klass finns elever med så kallad intrycksallergi. Det betyder att de är känsliga för blinkande lysrör, stolsskrap och sorl. I många fall leder det till att eleverna blir långvarigt frånvarande, i veckor, månader och ibland år.

Läraren Ann forskar om svåra texter

Det  är hög tid att skicka in ansökan om att få forska på arbetstid till exempel genom att delta i en forskarskola. Ann Ohlsson gjorde det förra året och berättar vad det var som fick henne att vilja forska.

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola.

Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

Ett nytt stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolor stöd att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Det vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan. Men det kan även användas av lärare och övrig skolpersonal som är intresserade av att utveckla elevhälsoarbete.

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolporten
  Nytt nr av Skolporten ute 7 februari

Tema: Förskola i Skolporten

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så bryts pojkars antipluggkultur

Kulturen att inte plugga som ofta finns bland pojkar kan brytas. Tillåtande normer kring studier, där pojkar kan prata med varann om pluggande utan att tappa status, gynnar deras resultat i skolan.

Skolministeriet : Hur ska det gå med programmeringen?

Men många lärare saknar kompetens i programmering och en del varnar dessutom för att den ordinarie matematikundervisningen kommer att bli lidande när programmeringen tar värdefull undervisningstid. Vad är det egentligen som ska hända i höst och hur är det tänkt att det ska fungera?

Studie: Mobiler i klassrum stör inte eleverna

Nu visar forskning att mobiler inte skapar oro. I ett svensk-finskt forskningsprojekt har forskarna filmat elever under tre års tid.

Modeller skapar problem

Kemisk bindning är ett område som elever har extra svårt för. Det är viktigt att lärare får reflektera tillsammans för att utveckla ämnesdidaktiska kunskaper, anser forskare Anna Bergqvist.

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.