Dela:

Digitaliseringen krymper lärares expertroll

Johan Sandén.

Johan Sandén. Foto: Jonas Malmström

Skolans digitalisering innebär att lärare förväntas anta fler roller än den traditionella expertrollen. Det konstaterar Johan Sandén, som undersökt hur digitaliseringen påverkat lärares arbete.

Administratör, skådespelare, polis och PR-konsult. Att vara lärare har alltid inneburit att axla en rad olika roller, men med digitaliseringens intåg i skolan har utrymmet för lärarens roll som expert minskat. Det visar Johan Sandén i sin avhandling Närbyråkrater och digitaliseringar. Hur lärares arbete formas av tidsstrukturer. I den undersöks hur lärarna ser på digitaliseringen i skolan och hur det påverkar deras eget arbete, både i och utanför klassrummet. Avhandlingen innehåller även en översikt av nationell och internationell forskning om hur tjänstemäns och lärares arbete påverkas av digitaliseringen.

– Som förvaltningsforskare ser jag skolan som en av de viktigaste samhällsinstitutionerna, och när det gäller samhällets digitalisering är skolan ett av de områden där trycket på digitalisering är som störst, säger Johan Sandén.

I avhandlingen definieras fyra olika typer av digitalisering som i hög grad men på olika sätt påverkar lärares arbete: sociala medier, lärplattformar, digitalisering av undervisning samt digitalisering som styrning. Johan Sandén pekar på två viktiga insikter som dessa olika former av digitalisering har lett till. Den ena är att digitaliseringen innebär att utrymmet för lärarens roll som expert blir mindre:

– När varje elev arbetar vid en egen digital enhet, som i dag ofta är fallet i så kallade en till-en-system, behöver lärare arbeta allt mer kontrollerande, vilket jag beskriver som en polisroll. Vid fjärr- och distansundervisning övergår lärarens expertroll till en skådespelarroll, och i arbetet med digitala läromedel växlar lärarna över till en redaktörsroll. I handhavandet med lärplattformar arbetar de mer likt administratörer.

Sociala medier har också medfört att en hel del lärare förväntas marknadsföra sin egen skola. Här blir lärarna något av en PR-konsult. Men användningen av sociala medier bidrar framför allt till att lärares kollegiala sammanhang har vidgats och fördjupats, vilket inneburit en utveckling av lärarnas expertis, något som såklart är positivt, menar Johan Sandén.

Den andra insikten handlar om de olika tidsaspekter som finns inbyggda i digitaliseringens olika former. Klickbara rutor i en lärplattform ger exempelvis en indikation på hur mycket tid som lärare bör lägga på arbetsuppgiften. En annan tidsaspekt synliggörs med den individualiserade undervisningen, något som digitaliseringar förstärker. Det innebär att lärarna måste öka sin arbetstakt eftersom de hela tiden måste skifta mellan elevernas olika arbetstempo.

– Något jag slogs av var hur många olika tidsdimensioner som finns inbyggda i de olika digitaliseringarnas former. Det framträdde väldigt tydligt när jag lade på det här tidsfiltret på mitt material. Det är ett komplext nät av tidsstrukturer som lärarna ska förhålla sig till.

Bakom allt detta finns ett återkommande pågående budskap från såväl ledning som politiken om vikten av ökad digitalisering, konstaterar Johan Sandén, som hoppas att resultaten kan bidra till ökade insikter om hur den digitalisering som pågår i skolan påverkar lärare.

Susanne Sawander

Foto: Jonas Malmström


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”Denna avhandling sätter ord på flera fenomen i lärares alltmer digitaliserade yrkesvardag. I stället för att effektivisera, expanderar mängden roller och kontaktytor kraftigt och de digitala verktygen tar över styrningen av lärares tid. Det blir ett nät av strukturer som gör det svårare för lärare att arbeta som de skulle vilja.”

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV LÄRARPANELENS FAVORIT HÄR


Forskare: Johan Sandén

Avhandling: Närbyråkrater och digitaliseringar. Hur lärares arbete formas av tidsstrukturer

Bakgrund: Fil. dr i företagsekonomi med inriktning på offentlig organisation och ledning. Masterexamen i offentlig förvaltning, kandidatexamen i statsvetenskap. Arbetar i dag som forskare inom företagsekonomi och offentlig förvaltning på Södertörns högskola

Disputerade: 2021-10-22 vid Södertörns högskola


Omslag Skolporten nr 1/2022.

Skolporten nr 1/2022.

Skolportens magasin – nytt nr ute 11 februari 2022!

INTERVJU: Forskaren och juristen Maria Refors Legge vill visa hur lärarnas vardag påverkas av skollagen.

TEMA: Matematik för alla.

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

LÄS MER OCH PRENUMERERA HÄR!

Sidan publicerades 2022-02-17 12:45 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Digitala läromedel utmanar lärarrollen

Digitala matematikläromedel erbjuder individanpassade uppgifter, men utmanar samtidigt lärarnas kontroll över undervisningen. Det visar Marie Utterberg Modén i sin avhandling om hur digitala läromedel påverkar förutsättningarna för lärarna.

Risk att digitala verktyg motverkar det inkluderande uppdraget

Digitala verktyg används ofta till annat än skolarbete i klassrummet. Detta tar upp en stor del av undervisningstiden, vilket främst drabbar elever som har särskilda behov, menar Lars Almén som undersökt effekterna av digitaliseringsstrategin.

Fortbildning för lärare grundbult för lyckad digitalisering

En pedagogisk modell i kombination med fortbildning för lärare ökade elevernas resultat med hela 20 procent. Det visar Annika Agélii Genlott som forskat om hur en skolorganisation kan utveckla och driva digitalisering.

Positivt med föräldrastödsprogram

En relativt enkel insats med föräldrastöd på förskolan gav förändring hos både barn och föräldrar. Det visar en avhandling av Anton Dahlberg. Nu har avhandlingen valts till favorit av Lärarpanelen.

Skolportens favorit: Praktiska frågor präglar samtal i lärarlagen

Lärarlagssamtal i skolan utmärks ofta av praktiska frågor, konstaterar forskaren Anna Norrström, som pekar på vikten av att utveckla samtalen för att rymma även djupare professionella frågor. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Här kan NPF-elever få stöd

Forskning visar att folkhögskolan är bra på att möta elever med tidigare skolmisslyckanden. På Sundsgårdens folkhögskola strax utanför Helsingborg får elever med NPF nya möjligheter.

Hur kan skolan stötta pojkarna?

Fredrik Zimmerman, universitetslektor i pedagogik, gör upp med teorin om att pojkar lyckas sämre i skolan på grund av en antipluggkultur. "Om pojkar får det pedagogiska stöd de behöver så gör de sina uppgifter", säger han.

Läs! Läs! Läs!

Svenska barn och ungdomar läser allt mindre. Svenskläraren Fredrik Sandström på Gäddgårdsskolan i Arboga brinner för att öka läsintresset hos eleverna.

Samtal om livet i grundsärskolans högstadium

Elever som går i grundsärskolan börjar under högstadiet att försöka hitta sin plats i livet. Frågor som är viktiga kan förstärkas eftersom man kan uppleva ett utanförskap och att samhället i stort är inriktat på att prestera och vara effektiv. I ett projekt tillsammans med Luleå tekniska universitet ska grundsärskolan pröva ett nytt verktyg för existentiella samtal med eleverna.

Digitaliseringen i skolan och förskolan: Distraktion eller möjlighet?

Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter har inneburit såväl fördelar som nackdelar. Forskare som Skolporten talat med efterlyser mer fokus på didaktik, skärpta regler för IT-företag och bättre fortbildning i den nya nationella digitaliseringsstrategin.

”Det är omöjligt att tänka utan faktakunskaper”

Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna genom att förmedla vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare.

Ny metod utvecklar förståelse i matematik

Barn som redan i förskoleåldern utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som också prövat ut olika metoder för undervisning i matematik.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser