Hur utökar vi möjligheten till lärande för alla elever?

Sam Catherine Johnston, CAST. 

Universal Design for Learning handlar om att systematiskt stötta olikhet i utbildningen. Målet är att skapa en utbildning som är tillgänglig för alla, där innehållet är meningsfullt och där eleverna är självständiga och självstyrande i sitt lärande.

Sam Catherine Johnston är forskare vid CAST, som är det primära forsknings- och utvecklingscentret för Universal Design for Learning (UDL). I november kom hon till Stockholm för att berätta om UDL på en konferens om Inkludering arrangerad av Skolporten.

Sam inleder med att berätta att hennes egna akademiska resa började med en känsla av utanförskap när hon som barn tvingades skriva med höger hand trots att hon var vänsterhänt. Men vad händer med en människa som tvingas att anpassa sig till den rådande normen, som stigmatiseras och klassificeras som annorlunda? Det får ofta konsekvenser som är svåra att förutse. För Sam Catherine Johnston blev det svårare att kontrollera känslorna i klassrummet, vilket både påverkade hennes koncentration och hennes möjligheter till lärande. Hon ifrågasatte också lärarens auktoritet och valde att lära av sina kamrater istället för lärarens undervisning. En förutsättning för all utbildning är att det finns ett grundantagande om kompetens hos den som ska lära sig. Det är också grunden i Universal Design for Learning, säger hon.

På sin föreläsning går hon igenom fem huvuddrag som finns i en verksamhet med en fungerande inkludering:

Möjligheten till ett meningsfullt lärande genom en mångfald av erfarenheter

Att lära sig av klasskamrater med skiftande identitet och erfarenhet värdesätts och efterfrågas. Klassrumspraktiken sätter fokus på hur eleverna delar med sig av och sammankopplas i sitt lärande – det räcker inte att eleverna befinner sig i samma klassrum.

”If diversity is a goal (and it is), we have to examine practices that separates people. Examine school choice, grouping students and self-segregated classrooms.” 

Nivågruppering är inte en bra lösning enligt Johnston, och får medhåll av Hattie. Framför allt blir det ett likvärdighetsproblem om det leder till att grupper i klassrummet enbart får tillgodogöra sig en del av kunskapsinnehållet, vilket medför att de inte har möjligheten att nå sin fulla potential eller blir behöriga att söka sig vidare till högre utbildning.

Hög värdering av, och respekt för, olika typer av kunskap

Ämnesinnehållet i skolan bör innehålla en mångfald av perspektiv – men också en insikt om att de perspektiv som prioriteras är de som mäts. Utöka fokus från det muntliga och skriftliga till det multimodala.

Omfamna olikheter hos sig själv och andra

Olika identiteter värderas och får uttryckas.

Lärande är en intellektuell strävan

Olika perspektiv och idéer skapar fördjupad mening och en mer sofistikerad förståelse inom olika kunskapsområden. Tyngdpunkten bör ligga på distribuerad intelligens snarare än individuell intelligens: det är inte vad du kan åstadkomma som individ som är det primära, det är vad ett kollektiv av intelligenser som kopplas ihop och kompletterar varandra kan åstadkomma tillsammans.

”We don’t all need to know the exact same thing, what we need is to narrowly overlap in competence, just like fish scale, if we want to be able to solve the problems we are facing in the future.”

Utbildning är ett verktyg

Prestation och kunskap mäts genom förmågan att kunna sätta mål och handla på ett sätt som möjliggör meningsfulla livssträvanden – och dessa strävanden är unika för varje individ. Utbildning är en väg, inte ett mål i sig självt. Förmågan att kunna anpassa sig efter nya omständigheter bör gå före en fast uppsättning kunskaper och förmågor som inte är flexibla.

” We need more flexibility in meeting standards. There is no need to memorize content anymore.” 


Den 9 november anordnade Skolporten en konferens på temat Inkludering i Stockholm. Sam Catherine Johnston var en av huvudtalarna. Hon har också en bakgrund från McGill university och har doktorerat i pedagogik vid Harvard university. Framtida konferenser i Skolportens regi.

Läs mer om CAST här

Av Hedda Lovén

Sidan publicerades 2017-11-09 17:02 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Så inför nordiska länder programmering i grundskolan

De flesta skolsystemen i Europa har antingen infört eller är på väg att införa programmering i grundskolan. En grundläggande förståelse av hur programmering och digital teknik fungerar är en av nyckelkomponenterna i EU:s ramverk för digital kompetens.

Extremismforskare: ”Radikala åsikter måste tillåtas att diskuteras öppet i skolan”

På torsdagen publicerade forskare vid Göteborgs universitet en avhandling som visar att skolans arbete med att motverka våldsbejakande extremism riskerar att motverka sitt eget syfte. Radikala åsikter blir rapporterade, när de i själva verket borde bemötas, menar forskaren bakom avhandlingen.

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Researchers can predict when a student’s mind is wandering. What should we do about it?

Researchers are working to pinpoint when students’ minds wander as they use software programs. A study of students’ eye movements found that they may ”zone out” 20% to 25% of the time when using such programs.

Students are zapping their brains to get ahead in school — but evidence for the practice is limited

Neuroscientists are studying how electric stimulation on the brain – known as transcranial direct current stimulation – can improve learning. However, Marom Bikson, a professor at the Grove School of Engineering at the City College of New York, says it’s unclear whether students looking for an academic edge would benefit.

The six must-have elements of high quality project-based learning

Project-based learning advocates are concerned that as the practice becomes more popular many people don’t know what high quality learning experiences look like. They’re trying to fix that.

Can electric stimulation help brains perform better?

Electric stimulation is becoming more accessible to people who feel like it can help them with mental tasks. But evidence for the practice is limited and the technique is very much an ”at your own risk” experience.

Forskaren sågar förskoleklass: ”Blir två skolstarter”

När förskoleklassen infördes 1998 var tanken att den skulle vara en brygga mellan förskolan och klass 1, och förbereda barnen för grundskolan. Men så har det inte fungerat i praktiken, enligt forskare vid Mälardalens högskola.

Oklarheter om skolans uppdrag i arbetet mot våldsbejakande extremism

På senare år har arbetet för att motverka våldsbejakande extremism tagit fart i Sverige. Inte minst ställs stora förväntningar på vad skolan kan åstadkomma. En avhandling från Göteborgs universitet visar att skolpersonalen lämnas i sticket när det gäller hur, när, varför eller med vilket lagstöd de ska agera.

Nyreviderade läromedel

Ett nytt läromedel från SPSM riktar sig mot grund- och gymnasiesärskola och behandlar riksdag, regering, landsting och kommuner. Dessutom beskrivs de politiska partierna och om hur man går till väga vid val.

How to use social media in the classroom

3 social education tools for teachers.

5 ways to build a positive culture and improve school performance

”In fall 2014, we set out to transform our school culture to create a more positive environment for teaching and learning. Over the last three years, we have reduced office referrals by 25% and our students have achieved measurable academic gains. Here are five steps we have taken that have made a difference in our school.”

Revolutionizing education begins on the ground

Rather than waiting for policymakers to take the lead, work should begin at the grassroots level to revolutionize education, Sir Ken Robinson said during his keynote address at Future of Education Technology Conference. His vision for the future of education includes one in which academics are paired with a focus on social connection, collaboration and emotions.

5 ways to move to personalized, competency-based education

Competency-based education can be a reality if policymakers and educators work together.

Four ways to create a positive school culture

The culture of a school has far-reaching impacts on every aspect of the organization. Student achievement, teacher effectiveness, teacher retention, community support and student enrollment are all affected by the explicit and implicit cultural attributes of a school. Here are four foundational ways to create a positive school culture.

Digital dialog om apl sporrade eleverna

Snabb respons och möjlighet att få inblick i flera arbetsplatser. Det är några fördelar med digital dialog under apl, visar en studie av läraren Gunilla Berg Christoffersson.

Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolporten
  Nytt nr av Skolporten ute 7 februari

Tema: Förskola i Skolporten

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Fördelar med delat rektorskap

Finns prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar så kan ett delat rektorskap fungera, visar ett nytt forskningsprojekt. "Skollagen borde skrivas om så att man tillåter flera chefer som delar ansvar", säger Marianne Döös, professor vid Stockholms universitet.

Ny forskning ger skolan verktyg att utveckla undervisningen med digital teknik

Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik. Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan. I hennes doktorsavhandling finns bland annat konkreta tips till skolledare och politiker.

Förskollärare tar större ansvar än uppdraget kräver

Pedagoger i förskolan kan ha svårt att sätta ord på vad begreppet omsorg innebär. Trots det tar de ofta ett större ansvar för barnen än vad uppdraget kräver, visar Mie Josefsons avhandling.

Kvalitetsutvecklande arbete i förskolan där leken står i fokus

I Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial Förskola ligger fokus på tre centrala teman: trygga relationer, lek och kommunikation. Ing-Britt Vikström, specialpedagog i Kristinehamns kommun, är en av de som arbetat utifrån stödmaterialet.

Inkluderande lärmiljöer gör skillnad

Inkludering är något som skolor måste arbeta med varje dag, det finns ingen magisk lösning. Men att ge lärare stöd i arbetet, och att ha förväntningar på eleverna, är faktorer som fungerar. Det menar Julie Allan vid universitetet i Birmingham.