Hur utökar vi möjligheten till lärande för alla elever?

Sam Catherine Johnston, CAST. 

Universal Design for Learning handlar om att systematiskt stötta olikhet i utbildningen. Målet är att skapa en utbildning som är tillgänglig för alla, där innehållet är meningsfullt och där eleverna är självständiga och självstyrande i sitt lärande.

Sam Catherine Johnston är forskare vid CAST, som är det primära forsknings- och utvecklingscentret för Universal Design for Learning (UDL). I november kom hon till Stockholm för att berätta om UDL på en konferens om Inkludering arrangerad av Skolporten.

Sam inleder med att berätta att hennes egna akademiska resa började med en känsla av utanförskap när hon som barn tvingades skriva med höger hand trots att hon var vänsterhänt. Men vad händer med en människa som tvingas att anpassa sig till den rådande normen, som stigmatiseras och klassificeras som annorlunda? Det får ofta konsekvenser som är svåra att förutse. För Sam Catherine Johnston blev det svårare att kontrollera känslorna i klassrummet, vilket både påverkade hennes koncentration och hennes möjligheter till lärande. Hon ifrågasatte också lärarens auktoritet och valde att lära av sina kamrater istället för lärarens undervisning. En förutsättning för all utbildning är att det finns ett grundantagande om kompetens hos den som ska lära sig. Det är också grunden i Universal Design for Learning, säger hon.

På sin föreläsning går hon igenom fem huvuddrag som finns i en verksamhet med en fungerande inkludering:

Möjligheten till ett meningsfullt lärande genom en mångfald av erfarenheter

Att lära sig av klasskamrater med skiftande identitet och erfarenhet värdesätts och efterfrågas. Klassrumspraktiken sätter fokus på hur eleverna delar med sig av och sammankopplas i sitt lärande – det räcker inte att eleverna befinner sig i samma klassrum.

”If diversity is a goal (and it is), we have to examine practices that separates people. Examine school choice, grouping students and self-segregated classrooms.” 

Nivågruppering är inte en bra lösning enligt Johnston, och får medhåll av Hattie. Framför allt blir det ett likvärdighetsproblem om det leder till att grupper i klassrummet enbart får tillgodogöra sig en del av kunskapsinnehållet, vilket medför att de inte har möjligheten att nå sin fulla potential eller blir behöriga att söka sig vidare till högre utbildning.

Hög värdering av, och respekt för, olika typer av kunskap

Ämnesinnehållet i skolan bör innehålla en mångfald av perspektiv – men också en insikt om att de perspektiv som prioriteras är de som mäts. Utöka fokus från det muntliga och skriftliga till det multimodala.

Omfamna olikheter hos sig själv och andra

Olika identiteter värderas och får uttryckas.

Lärande är en intellektuell strävan

Olika perspektiv och idéer skapar fördjupad mening och en mer sofistikerad förståelse inom olika kunskapsområden. Tyngdpunkten bör ligga på distribuerad intelligens snarare än individuell intelligens: det är inte vad du kan åstadkomma som individ som är det primära, det är vad ett kollektiv av intelligenser som kopplas ihop och kompletterar varandra kan åstadkomma tillsammans.

”We don’t all need to know the exact same thing, what we need is to narrowly overlap in competence, just like fish scale, if we want to be able to solve the problems we are facing in the future.”

Utbildning är ett verktyg

Prestation och kunskap mäts genom förmågan att kunna sätta mål och handla på ett sätt som möjliggör meningsfulla livssträvanden – och dessa strävanden är unika för varje individ. Utbildning är en väg, inte ett mål i sig självt. Förmågan att kunna anpassa sig efter nya omständigheter bör gå före en fast uppsättning kunskaper och förmågor som inte är flexibla.

” We need more flexibility in meeting standards. There is no need to memorize content anymore.” 


Den 9 november anordnade Skolporten en konferens på temat Inkludering i Stockholm. Sam Catherine Johnston var en av huvudtalarna. Hon har också en bakgrund från McGill university och har doktorerat i pedagogik vid Harvard university. Framtida konferenser i Skolportens regi.

Läs mer om CAST här

Av Hedda Lovén

Sidan publicerades 2017-11-09 17:02 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Extra stöd behövs redan i förskolan

Barn med beteendesvårigheter är inte lika engagerade i förskolan som andra barn, vilket påverkar deras lärande och utveckling. Extra stöd behöver sättas in redan på förskolan, konstaterar forskaren Madeleine Sjöman.

Först med försterektorer

Om hela skolkommunen ska lyckas så måste de kommunala och fristående skolorna utvecklas tillsammans. Det är tanken med den nya försöksverksamheten med försterektorer i Vallentuna.

Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan?

Hur ser villkoren ut för flickor respektive pojkar med funktionsnedsättning i skolan? Är stödet likvärdigt så att alla får samma möjlighet att nå målen för sin utbildning? Det och mycket mer diskuterar en ny FoU-skrift: Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv. Läs rapporten här (pdf).

Forskare: Synen på barns kroppar har förändrats i förskolan

Det pratas för lite på lärarutbildningen om vilken kroppskontakt pedagoger får ha med barn på förskolan. Det anser nyutexaminerade förskollärare som intervjuats i forskningsprojektet ”Beröring i förskolan – omsorg eller fara?”.

Vad gör kanadensiska skolor så framgångsrika?

Carol Campbell är forskare och rådgivare till Ontarios skolverk ger sin syn på vad som gör det kanadensiska utbildningssystemet framgångsrikt.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats