Dela:

Lärarnas samarbete är avgörande

På F–9-skolan Söderporten i Norrköping jobbar man för att göra eleverna redo för ordinarie undervisning i alla ämnen på högst ett år. För att klara det krävs ett tätt samarbete i lärarteamet.

Jilda Sürüp

– Många av de nyanlända barnen har en bra skolbakgrund från sitt gamla hemland, säger läraren Jilda Sürüp.

– De flesta elever som kommit hit tillsammans med sin familj har visserligen varit med om traumatiska händelser, men det märks att de mår bra av att vara i skolan och lära sig, säger läraren Jilda Sürüp. De är motiverade och vill lyckas.

På Söderporten i Norrköping, där Jilda Sürüp arbetar, är nästan alla elever flerspråkiga. Det är ett skäl till att skolan är bra på att ta emot nyanlända elever, menar hon. Här finns lång erfarenhet av att anpassa undervisningen efter elevernas flerspråkighet.

– Mycket handlar om vilken attityd vi som lärare har, säger Jilda Sürüp. Barn är kloka, de märker fort hur vi ser på deras språktillgångar. Det är viktigt att se alla deras språk som resurser, och ge dem möjlighet att använda alla sina språk för att ta till sig ämnesundervisning och språkundervisning.

Efter en kort tid, max två månader, vid kommunens mottagningsenhet, kommer nyanlända elever till Söderportens förberedelseverksamhet, Internationella gruppen. Jilda Sürüp är lärare där i årskurs 7–9.

– Hur länge eleverna stannar i Internationella gruppen beror på deras språk- och ämneskunskaper, säger Jilda Sürüp. Vissa stannar bara ett halvår. Ambitionen är att slussa ut alla inom ett år, om det inte föreligger särskilda skäl. Det är mycket vi ska hinna på det året – vi ska förbereda eleverna så att de kan hänga med i undervisningen i alla ämnen.

För att klara utmaningen krävs mycket samarbete i Internationella gruppens lärarteam. Ämneslärare, SVA-lärare och modersmålslärare koordinerar sitt arbete, så att det som ämnesläraren tar upp återkommer i både svensk- och modersmålsundervisningen.

– Det gör stor skillnad att arbeta på det sättet, säger Jilda Sürüp. Jag märker att eleverna kommer till mina lektioner i till exempel SO med mycket mer förförståelse, vilket gör att vi kan gå framåt fortare.

Samarbetet med kollegerna leder samtidigt till ett kollegialt lärande i lärarteamet och att undervisningen utvecklas, konstaterar hon.

Utöver sitt ordinarie arbete vid Söderporten är Jilda Sürüp även förstelärare, med uppdrag att coacha lärare vid andra skolor i kommunen i undervisning för nyanlända.

– De har många frågor om allt från organisation till läromedel, och det finns sällan enkla svar. Det viktigaste är inte vilka läromedel du har, utan att du vågar pröva nya arbetssätt, vågar riskera att misslyckas. Det gäller att jobba väldigt medvetet med språket. Själv arbetar jag utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där genrepedagogik och cirkelmodellen är viktiga nyckelord.

För nyanlända som kommer in sent i grundskolan är det tufft, konstaterar Jilda Sürüp. Många av dem går ut utan fullständiga betyg och kan inte gå raka vägen in på gymnasiet.

– Men vi strävar efter att de inte ska behöva gå gymnasiets språkintroduktionsprogram. Eleverna upplever det ibland som ett bakslag. Tänk dig att ha gått grundskolans förberedelseklass, blivit insläppt i ordinarie ämnesundervisning – men sedan på nytt bli bortsorterad när det är dags för gymnasiet.

Ett kompletterande tionde år i grundskolan för dem som behöver det vore en bättre idé, menar hon. Kommunen har hört av sig till skolan med en sådan förfrågan, och Jilda Sürüp tror att det skulle passa flera av de nyanlända elever som går ut nian i vår.

– Jag tror att det vore ett bra sätt. Många av de här barnen har en bra skolbakgrund från sitt gamla hemland. Vissa har faktiskt betydligt bättre ämneskunskaper än jämnåriga svenska barn.

Av Anders Nilsson

Foto: Fredrik Schlyter

____
Läs mer:

Stärk språket – stärk lärandet: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet, av Pauline Gibbons
Lyft språket – lyft tänkandet. Språk och lärande, av Pauline Gibbons
Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken, av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring
Learning to write, reading to learn, av J.R. Martin och David Rose

Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 2 2015, beställ ditt ex här!

Omslag Skolporten 4 2015 megameny

Nytt nr av Skolportens forskningsmagasin – ute nu!

Inte redan prenumerant? Prenumerera här! 

Sidan publicerades 2015-04-11 11:58 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2015-11-11 13:08 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Bättre svenska med genrepedagogik

På Grimstaskolan i Vällingby arbetar lärarna med genrepedagogik för att hjälpa både nyanlända elever och andra elever med svenska som andraspråk till bättre skolresultat.

Vägar till ett bättre mottagande

En bra start är nyckeln till en lyckad skolgång för nyanlända elever. Goda exempel visar vägen.

Gymnasielärares upplevelser av övergången till distansundervisning

Hur upplevde gymnasielärare övergången till distansundervisning förra våren? Är det möjligt att urskilja en gemensam linje eller finns det skillnader? Kan erfarenheterna användas i skolans fortsatta utvecklingsarbete? Sara Willermark, universitetslektor vid Högskolan Väst, har genomfört en studie av lärares upplevelser under pandemins första fas, vars resultat nyligen publicerats.

Här stöttar man skolorna för att främja närvaroarbetet

Att tidigt fånga upp elevers frånvaro är viktigt. På Pedagogiskt center arbetar personalen i nära samarbete med Elevhälsan med att stödja skolorna i Helsingborg i deras pedagogiska arbete. För att främja närvaro arbetar de bland annat med att utveckla och stärka mentorns roll, utveckla lärmiljöer och att stödja verksamheten med digitala system.

En språkutvecklande trädgård och en rullande logoped

Magdalena Ebelin är logoped på elevhälsan i Helsingborg och arbetar delvis ambulerande. Hon är idébärare bakom två innovationsinitiativ som skol- och fritidsförvaltningen valt att testa under 2021. Idén med en språkutvecklande trädgård testades under vårterminen och nu under hösten har arbetet med en logopedmottagning på hjul satts i rullning. Det är två olika idéer men de hör ändå ihop.

Matte på ditt starkaste språk

Vad behöver vi göra för att kunna införa ett arbetssätt där elever kan bli bedömda på sitt starkaste språk? Det är frågan som ligger till grund för initiativet Matte på ditt starkaste språk. Just nu utforskar Helsingborgs stads skolor den här frågan tillsammans med lärare, studiehandledare och elever i åk 6-9 på Högastensskolan.

Innovation ger värde för undervisningen

Innovation är ett mindset där man testar sådant som man tror ökar undervisningens kvalitet, elevernas upplevelse eller sparar tid. Något som ger värde. Därför kan innovation också vara att sluta göra någonting, säger Leif Denti, som forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet.

Forskaren om inkludering: Elever görs osynliga

Det är otydligt vilka elever som placeras i särskilda grupper, på vilka grunder, eller vad som sker därefter. Det enligt en ny studie från Umeå universitet.

Ny bok om hur förskolan ska fungera i framtiden

När konkurrensen om offentliga medel ökar blir det än viktigare att ha förskolans syfte – kvalitativ utbildning för barnen – i centrum. Forskaren Christian Eidevald har precis kommit ut med en bok om detta, som han skrivit tillsammans med Myrna Palmgren.

Högskolan i Skövde får två miljoner för projekt om distansutbildning

Högskolan i Skövde är ett av åtta lärosäten som fått medel från Universitets- och högskolerådet, UHR, för att vidareutveckla högskolans organisation kring distansutbildningen. Projektet Hållbara strukturer för kvalitet i distansutbildningen har fått närmare två miljoner kronor och genomförs under år 2022.

Språkutvecklande förskola – En kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola

Den föreliggande kunskapsöversiktens övergripande syfte är att bidra med kunskaper som kan underlätta för beslutsfattare och utvecklingsenheter att stödja arbetet med förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella (språkliga) förutsättningar, får möjlighet att utvecklas optimalt. (pdf)

Språkutvecklande förskola kräver kunskap och kompetens!

I dag presenterar Ifous Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Den är framtagen för att bidra med kunskaper som kan underlätta förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella förutsättningar, får möjlighet att utvecklas optimalt.

Sajterna där dina elever kan få läxhjälp

Tycker dina elever att läxorna är för svåra? Det finns flera aktörer som ger läxhjälp på distans helt gratis.

Matematisk dialog gör elever mer aktiva

På många skolor används ”tyst räkning” då elever jobbar ensamma i sina matteböcker. Nu har Marie Sjöblom, doktorand i matematikdidaktik vid Malmö universitet, undersökt metoder för att istället skapa matematisk dialog i klassrummet.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.