Dela:

Lärarrollen i förändring

Larissa Mickwitz

Larissa Mickwitz avhandling valdes till favorit av Skolportens lärarpanel.

Lärarnas syn på sin egen professionalitet skiljer sig kraftigt från den bild som framträder i de skolpolitiska texterna, visar Larissa Mickwitz avhandling.

Skolpolitiska texter fokuserar på rollen som kvalitetssäkrare och betygssättare. Lärarna själva betonar flexibilitet och pedagogisk frihet som yrkets grundbultar. Om tiden för att dokumentera arbetet kring en elev med behov av särskilt stöd går ut över det pedagogiska arbetet med eleven själv, ja då har regleringen gått till överdrift, anser lärarna.

Det här är ett exempel från Larissa Mickwitz studie, där hon jämför lärarrollen i svenska och internationella skolpolitiska texter med lärares egna berättelser. De politiska texterna spänner från sent 1980-tal fram till i dag, och i dem framträder en föränderlig bild av vad en professionell lärare är. I slutet av 1980-talet betonas lärarens pedagogiska frihet; i dag läggs vikten vid lärarens uppgifter att betygssätta, kontrollera, dokumentera och kvalitetssäkra.

Förändringen i de politiska texterna ska ses i ljuset av att den svenska skolan gått från att vara ett föredöme till att rasa i de internationella betygsmätningarna, vilket skedde i slutet av 1990-talet, menar Larissa Mickwitz.

Skolportens favorit

– Krisen i skolan ledde till att lärarna tappade status. Nu skulle de granskas och som en naturlig följd infördes lärarlegitimation. Skolpolitiken ställdes in mot att reglera och kvalitetssäkra undervisning och betygssättning.

– Det här kontrasterar mot vad lärarna själva lyfter fram – undervisningen i sig. Framför allt pekar de på flexibilitet och autonomitet som viktiga komponenter hos den professionella läraren.

– Lärarna är överens om att man löser saker och ting utifrån sin lärarprofessionalism, inte genom att följa ett regelverk.

När det kommer till betygssättning framhåller lärarna däremot vikten av styrdokument och de nationella proven. Många lärare berättar om att de stundom pressas av både elever och föräldrar att sätta högre betyg. Då är regelverket ett stöd i arbetet.

Sammanfattningsvis är politikers och lärares syn på den professionella läraren ganska motstridig. Larissa Mickwitz, som själv är lärare, befarar att bristen på samsyn kan hindra lärarna från att vara professionella.

– Det är något av en paradox, men en överreglerad skola kan kväva utrymmet för de kvaliteter som lärarna kopplar till ett professionellt yrkesutövande. Annars finns en risk för att detta leder till professionell vanmakt och på sikt likgiltighet. Hoppfullt och något av en positiv överraskning är lärarnas samstämmighet kring vad lärarprofessionen är och bör innehålla. Däremot vittnar många lärare om brist på tid för den här typen av kollegiala diskussioner.

– Min studie visar att det är mycket viktigt att lärarna börjar prata om och definiera sin yrkesroll, annars finns en risk för att bilden av läraren så som den framställs i de politiska texterna får stå oemotsagd.

Av Susanne Sawander

Foto Ylva Sundgren

 

FAKTA/

Forskare: Larissa Mickwitz

Bakgrund: Gymnasielärare i svenska, samhällskunskap och medieämnen, fil. lic. i språkdidaktik och fil.dr i pedagogik


Omslag_Skolporten nr 3_2015

Artikeln är ursprungligen publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 3 2015, ute nu!

Inte redan prenumerant? Prenumerera här!

Sidan publicerades 2015-09-22 12:11 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2015-09-23 12:17 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Karin Berg: ”Länge leve ­leken!”

Trots att OECD:s Pisa-undersökning visar att allt fler elever finner skolan meningslös och lustbefriad, så trummas det på om att skolan behöver mer motstånd och mindre lek. Det skriver Skolportens nya krönikör Karin Berg.

1:1 utmaning för lärarna

Utan pedagogiska planer och fortbildning för lärarna finns det risk för att datorer i skolan används som surf- och skrivmaskiner. Det visar Martin Tallvids avhandling, som nu valts ut som en av Lärarpanelens favoriter.

Hur kan lärare motivera elever att ta tag i sina studier?

Hur skapar lärare kvalitet i undervisningen? Och hur väcker de elevers intresse för att ta tag i sina studier? Grundskoledirektören Bengt Randén pratar med läraren Josefin Aronsson från Svartedalsskolan i Göteborg.(webb-radio)

Ny studie: Så är den ideala relationen mellan lärare och föräldrar

Hur ser en lärares drömförälder ut? Forskaren Maria Mersini Pananaki har just lagt fram en avhandling som visar att föräldrar som är lagom involverade, som accepterar skolans policy, och som deltar på möten uppskattas mest av lärarna.

Programmering för ökat lärande

Ämnesintegrering är försteläraren Lili Kappers passion. Hon har genom åren använt sig av IT och digitalt lärande i flera olika ämnen och sammanhang, men när femteklassarna deltog i robottävlingen First Lego League visade sig nya intressen och egenskaper hos eleverna.

Guidebok till lärarens komplexa vardag

Innehållet i guideboken är uppdelat i tre större avsnitt. Det första handlar om din roll i klassrummet och belyser ledarskapet, lektionsstruktur, förberedelser och bedömning, anpassningar, termin­sstart och att skapa relationer. I avsnitt två ligger fokus på din lärarroll utanför klassrummet.

Från språkförbistring till språkförbättring

Eftersom det är svårt att vara helt ny i ett språk finns det stöd för att arbeta med nyanlända. Vi var nyfikna på hur lärare som stöder och utbildar dem som tar emot nyanlända i skolan använder framför allt Skolforskningsinstitutets systematiska översikt Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap.

Ny bok lyfter fram kunskapsutbyte mellan lärare och forskare

Hur kan en forskarskola för språklärare se ut? I en ny antologi delar tio lärare med sig av sin forskning om lärande, undervisning och bedömning av språk. Alla har de deltagit i en nationell forskarskola i de främmande språkens didaktik, FRAM.

Nördig, supersmart och maskulin – så förväntas en fysiklärare vara

Normer på fysiklärarutbildningen gör att studenter avstår att fråga på grund av risken att inte framstå som smarta nog. ”Legitimitet uppnås genom att framstå som intelligent, aldrig ha fel och att förstå snabbt,” säger Johanna Larsson, som undersökt hur utbildningen formar blivande lärare i fysik.  

Så läser du en avhandling

Akademiska texter kan upplevas som svåra att ta till sig, inte minst doktorsavhandlingar. Här kommer några tips på hur du kan läsa en avhandling på ett effektivt sätt.

Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Matematikundervisning är sämre i redan utsatta skolor

Skolklasser med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker undervisningen in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik och lärare uppger i högre grad att de inte är väl förberedda på att undervisa. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Matematikundervisning är sämre i redan utsatta skolor

I skolklasser med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker undervisningen in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik och lärare uppger i högre grad att de inte är väl förberedda på att undervisa. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet vars författare efterlyser åtgärder för att skapa en mer likvärdig skola.

Därför försöker Malin ha lektioner utomhus varje dag

Skolorna uppmanas ha mer lektioner i naturen under pandemin. Läraren Malin Gustavsson förespråkar utomhuspedagogiken, men betonar att det kräver omfattande förberedelser. ”Precis som vid lektioner inomhus gäller det att vara konsekvent med regler och ramar”, säger hon.

Engelsklärarens skämt ger en djupare språkförståelse

Engelskläraren Martin Klinge uppskattar klipskheten i fyndiga ordvitsar. Dessutom kan de vara lärorika ur ett språkligt perspektiv. Därför har han låtit sina elever skapa egna skämt, bland annat med hjälp av homografer och homofoner.

Fritidshemmet viktigt för elevernas lärande

Fritidshemmet har fått en allt viktigare roll i elevernas lärande och sociala utveckling. På Bandhagens skola ska den särskilda utvecklingsläraren luckra upp gränsen mellan fritidshem och klassrum och få fler att förstå fritidshemmets uppdrag.

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser