Dela:

Så kan skolan arbeta mot antisemitism

Skolpersonal saknar ofta tillräckliga förutsättningar och förkunskaper för att arbeta mot antisemitism. Det visar en ny rapport om rasism och antisemitism i Malmös skolor och förskolor.

Malmö ortodoxa synagoga

Skolklasser får besöka Malmö ortodoxa synagoga som ett led i arbetet med att motverka antisemitism. Foto: Wikipedia

Rapporten heter Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. En rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning och består av intervjuer med skolpersonal och judiska barn och unga i Malmö.

Målsättningen med rapporten var att utifrån kunskap och forskning identifiera problem och behov i Malmös skolor för att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med frågorna. Dess författare, Mirjam Katzin, är samordnare mot antisemitism i skolan i Malmö stad, och hennes slutsats är att skolpersonal behöver kunskap och utbildning i frågor om demokrati, antirasism, antisemitism, konspirationsteorier, och även kontroversiella frågor som exempelvis konflikten mellan Israel och Palestina.

– Vi måste förstå antisemitism som ett komplext problem som yttrar sig på många olika sätt, menar Mirjam Katzin.

För henne var det viktigt att sätta dessa frågor i ett teoretiskt ljus.

– Teorin kan hjälpa till för att förstå komplexiteten och hur upplevelserna hänger ihop. Forskningen som jag lyfter fram i rapporten visar att det inte är ett lokalt eller isolerat problem, utan ett globalt problem med rötter långt tillbaka i historien, säger Mirjam Katzin.

Skolan premierar ofta det protestantiskt-svenska som norm och det gör att elever med andra religioner kan känna ett utanförskap. Mirjam Katzin berättar om när hon föreläste på en skola i Malmö med en hög andel muslimska elever.

Skolan hade endast firat kristna högtider men efter föreläsningen bestämde man sig för att införa ett traditionsårshjul där alla som gick på skolan skulle få skriva in sina traditioner. Nästa stora tradition var den muslimska högtiden Eid al-fitr, och då fick elevrådet vara med och bestämma hur skolan skulle fira den.

– Helt plötsligt öppnade de för en inkluderande miljö. Det är ett klockrent exempel på ett långsiktigt arbete för en inkluderande skola där eleverna lär sig att respektera sig själva och andra.

Rapporten visar att skolpersonal tycker att det är svårt att hantera frågor kopplade till antisemitism och andra känsliga eller potentiellt konfliktfyllda frågor.

– Skolan borde bli bättre på att arbeta med uppdraget med nationella minoriteter för då kunde man fånga det på ett annat sätt. Antisemitism framställs ibland som något som fanns i Nazityskland åren 1933–1945 och sedan försvann.

Att bara tala om förintelsen utan att tala om samtidens antisemitism är också ett bekymmer.

Mirjam Katzins slutsats är att det viktigaste arbetet är det som är långsiktigt och integrerat i skolan. För att skolpersonal ska klara av det måste de få stöd utifrån för att stärka sina kunskaper. Där har skolledningen ett stort ansvar. Det är viktigt att arbetet mot antisemitism samordnas med ett bredare anslag kring värdegrund, normkritik, antirasism och barns och ungas rättigheter, menar Mirjam Katzin.

För att hjälpa skolpersonal att hantera antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” tog myndigheten Forum för levande historia förra året fram webbfortbildningen ”Svåra frågor i klassrummet”.

Stefan Andersson, projektledare för fortbildningen, berättar att han på olika skolmässor och fortbildningar träffade lärare som funderat över hur de skulle hantera frågorna i klassrummet.

– Att hitta en bra nivå på fortbildningen och göra något som är användbart och som tillfredsställer rätt målgrupp var en utmaning. Det finns stora skillnader i förkunskaper.

Stefan Andersson menar att policydokumenten som finns i skolan måste vara levande material som förpliktar.

– Skolan ska vara en trygg plats som erbjuder andra världsbilder och perspektiv än de man kanske har med sig hemifrån, eller som man matas med via sin nära kompiskrets. Lärare måste ha mod att sticka hål på fördomar och antisemitiska uttryck. Skolan är i en unik position och kan vara den där kraften som ger motfrågorna som man kanske inte får i sin filterbubbla, säger han.

Samordnaren för våldsprevention på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Susanne Tidestrand, tror att Stockholm kan dra lärdom av Malmö stads rapport om hur skolpersonal kan arbeta med antisemitiska och rasistiska uttryck. När Forum för levande historias fortbildning kom insåg hon snabbt att det var något som måste lanseras i stadens skolor.

– All skolpersonal möter elever i olika sammanhang. Det är inte bara SO-lärare som måste öka sina kunskaper kring de här frågorna. Jag tycker om materialet för att det är högaktuellt och pedagogiskt. Och att man kan inkludera annan personal än skolpersonal, som till exempel fältassistenter och fritidsgårdspersonal, säger hon.

Det pågår nu ett arbete kring de nationella minoriteterna i Stockholms stad för att ta fram en rutin för rapportering och hantering av rasistiska och antisemitiska händelser.

Av Soledad Cartagena

Läs mer: Hela rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. En rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning hittar du här (pdf)


Fakta/Så kan din skola arbeta mot antisemitism och rasism

  • Kartlägg hur problemet och kunskapsnivån ser ut kring antisemitism och rasism på din skola.
  • Erbjud all skolpersonal, inte bara lärare, fortbildning.
  • Ta hjälp från externa aktörer för att stärka skolpersonalens kunskaper.
  • Inkludera olika sätt att leva och fira.
  • Inför ett traditionsårshjul där alla som går på skolan skriver in sina traditioner.

Källa: Mirjam Katzin


Skolporten omslag nr 4 2021

Skolporten nr 4 2021.

Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens magasin nr 4/2021 – ute 13 september!

Vill du bli prenumerant? Missa inte prova på-priset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet utan kostnad!

Sidan publicerades 2021-09-28 17:19 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Arbete mot extremism krockar med skolans demokratiuppdrag

Samhällets riktlinjer till lärare för att stoppa våldsbejakande extremism krockar inte bara med skolans demokratiuppdrag, de riskerar att också verka kontraproduktivt. Det varnar Christer Mattsson för i sin avhandling.

Skolor riskerar att lägga locket på om främlingsfientliga åsikter

Lagstiftningen om hur skolor ska bemöta främlingsfientliga uttryck riskerar att göra det svårare att diskutera kontroversiella frågor i skolorna. Det visar forskaren Emma Arneback i sin avhandling.

Att vända en skola

Stora satsningar har gjorts på riktade insatser till utsatta skolor, och fler kan vara på väg. Nu börjar forskarna kunna dra slutsatser om vad som fungerar. Läs ett utdrag ur temat Att vända en skola i nya numret av Skolportens magasin!

Skolportens favorit: Så pratar eleverna om religion

Elever har tankar kring religion, tro och icke-tro, som sällan eller aldrig lyfts i undervisningen eller i läromedlen. Det visar Fredrik Jahnkes avhandling, som nu valts till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Barnen fastnar när de inte kan stava rätt

Elever på lågstadiet vill stava rätt och fastnar i sitt skrivande om de inte får hjälp att göra det, visar ny forskning.

Podcast om TRR – Matematik för alla sinnen

I det här poddavsnittet pratar utvecklingsläraren Caisa Skoglund med Rikard Gustafsson, förstelärare och verksamhetsutvecklare matematik. Han berättar om metoden (Tänka, Räkna, Resonera) som används för att träna taluppfattning i årskurs F-3. (webb-radio)

Med “Min skola” vill Gunilla och Charlott förklara så alla förstår

Lärarna Gunilla Jönsson och Charlott Everberg  arbetar tillsammans med innovationspiloten Min skola. Pilotens mål är att ta fram ett digitalt material som ska underlätta för elever och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska att få information om hur saker som till exempel skolplikt, utvecklingssamtal och ledighet fungerar i skolan.

Bedömningar i skolan – så kan de bli bättre för eleverna

Bedömningar i klassrummet är viktiga för att sätta betyg, men också för att anpassa undervisningen. Men lärare och elever måste kunna påverka utformningen för att bedömningen ska bli ett fungerande redskap, enligt en avhandling.  

Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska

I svensk grundskola är drygt en fjärdedel av eleverna flerspråkiga i dag. Att lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk kan innebära flera utmaningar. Därför behöver lärare som undervisar elever i läs- och skrivinlärning ha kunskaper om vilka utmaningar det kan vara och hur vi kan lägga upp undervisningen för att möta denna elevgrupp.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Digitaliseringen i skolan och förskolan: Distraktion eller möjlighet?

Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter har inneburit såväl fördelar som nackdelar. Forskare som Skolporten talat med efterlyser mer fokus på didaktik, skärpta regler för IT-företag och bättre fortbildning i den nya nationella digitaliseringsstrategin.

Hur kan vi utveckla grit hos elever?

Motivation är avgörande för att nå resultat och kämpa vidare. Den särskilda sortens motivation grit är det många inom skola som vill lära sig att utveckla och förstå sig på. Andreia Balan och Helsingborgs stads skolor har varit med och genomfört en studie där 130 elever i sjunde klass fick lära sig mer om grit genom medveten övning. Studien jämförde synsätt, prestationer och beteende hos eleverna och visar på en viss beteendeförändring hos eleverna.

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.  

Så får du eleverna att göra smartare val i slöjden

Att eleverna ska kunna motivera sina val av material och tekniker är av allra största vikt i slöjdämnet, vilket framgår i läroplanen. Men hur får man dem att lära sig det? Det har tre slöjdlärare försökt att ta reda på, i ett praktiknära forskningsprojekt.

Svordomsprofessorn: Så kan lärare hantera fula ord

När en elev svär infinner sig ett guldtillfälle för att prata om språkmognad. Det menar Kristy Beers Fägersten, svordomsforskare.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Den bredaste pedagogiken

Specialpedagogik ska genomsyra hela skolan och inte bara beröra de specialpedagogiska professionerna. Det är huvudbudskapet i en ny intressant antologi.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!