Specialpedagogerna måste vara med i bedömningsarbetet

Hallå Helena Wallberg, specialpedagog. Du ska föreläsa på Skolportens konferens om specialpedagogik för gymnasiet.

Vad ska du prata om?

– Framför allt om att specialpedagoger måste ta på sig ledartröjan och bli en aktiv part i bedömnings- och betygsarbetet. Det finns en djupt rotad tradition av specialpedagogen som en sista utpost dit elever skickas när allt annat misslyckats. Men specialpedagogik handlar om tillgänglighetsarbete, om att organisera verksamheten efter elevernas behov. För det krävs att specialpedagogerna är delaktiga i lärarnas planering av undervisningsstrategier och därmed i betyg- och bedömningsarbetet.

Hur kan specialpedagoger arbeta, rent konkret för att ta en mer aktiv roll?

– Genom att prata med lärarna, delta i samtal och ställa frågor – också utmanade – om hur de tänker och motiverar upplägget av undervisningen. Det är en tuff roll att anta. Men specialpedagoger har goda kunskaper om hur man för kvalificerade samtal, fast många behöver kanske träna på det. På konferensen kommer jag därför bidra med tips och verktyg.

Helena Wallberg föreläser på Skolportens konferens om specialpedagogik för gymnasiet, 17-18 september i Stockholm.

Konferensen berör bland annat:

Språkstörning hos äldre elever – upptäckt och insatser
Vad du som specialpedagog/speciallärare behöver veta om bedömning och betygssättning!
Elevens kunskapsrätt och skolans ansvar – undantagsbestämmelsen!
Sammanhanget kring hemmasittare
Specialpedagogens handledaruppdrag
Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling på gymnasienivå
Dyskalkyli och matematiksvårigheter
Att utveckla elevers läsande och skrivande

På konferensen medverkar:

AnnaEva Hallin, logoped
Helena Wallberg, specialpedagog och gymnasiepedagog
Bo Sundblad, sakkunnig betygssättning
Peter Friberg, psykolog
Johanna Kristersson, logoped
Maja Lindkvist, specialpedagog och gymnasiepedagog
Olof Tyche, logoped
Annika Gewerths Larsson, speciallärare och ämneslärare
Bosse Larsson, lärare och pedagogisk utvecklare

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-04-06 09:30 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-04-09 13:24 av Susanne Sawander


Relaterat

Temadag om inkludering, 21 sep 2018

Hur kan skolan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer? Vilka strategier och processer fungerar för att skapa ett meningsfullt sammanhang för alla elever? Hur arbeta för en ökad måluppfyllelse och bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Skolportens temadag vill ge dig både teoretiska och praktiska perspektiv för att främja förutsättningarna för lärande. Välkommen!

Specialpedagogik för gymnasiet, 17-18 sept

Specialpedagogisk kompetens gör skillnad i gymnasiet! Nu anordnar Skolporten en specialpedagogisk konferens som riktar sig till dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Du spelar en avgörande roll för många elever och det är viktigt att du får ta del av både aktuell forskning och praktiska exempel inom området. Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

Oro för att inte passa in kan ge unga smärta i kroppen

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.

Hur stor är risken att barn med adhd även drabbas av andra sjukdomar?

Löper barn med adhd större risk att utveckla andra sjukdomar som vuxna? Den frågeställningen har Henrik Larsson, forskare vid Örebro universitet fått en halv miljon kronor för att studera.

Oetiskt forskningsprojekt på Mittuniversitet

Ett forskningsprojekt på Mittuniversitet i Östersund går långt över gränsen för vad som är etiskt acceptabelt, menar Centrala etikprövningsnämnden- som trots det inte kan stoppa studien.

Uthållighet ger bra prestationer i skolan

Om du inte lyckas första gången, så försök igen. Det ligger en viss sanning i det gamla lärartalesättet. Elever som inte ger sig utan försöker igen lyckas betydligt bättre och klarar mer avancerade uppgifter, visar forskning vid Lunds och Linköpings universitet.

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

I en lagrådsremiss föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Rapport (pdf).

GDPR-anpassningar ska möjliggöra behandling av personuppgifter i forskning och samtidigt skydda den personliga integriteten

Behandling av personuppgifter i forskning ska även fortsatt kunna ske på ett ändamålsenligt sätt samtidigt som den enskildes integritet skyddas, nu när EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) har börjat tillämpas. För att det ska vara möjligt föreslår regeringen nu anpassningar av ett flertal lagar på området.

Skolor digitaliseras inte av sig själva

Det är hög tid att rusta skolorna för digitaliseringen- och staten måste sätta press på kommunerna. Annars finns det risk för att utvecklingen stannar av, menar Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet.

Nytt häfte ska lära unga om samtycke och förebygga våld

Den 1 juli träder den nya sexualbrottslagstiftningen, ofta kallad samtyckeslagen, i kraft. Nu krävs stora utbildningsinsatser för att informera om vad den innebär. Stiftelsen 1000 Möjligheter, som arbetar med unga som utsätts – eller utsätter andra – för våld, har därför tagit fram OKEJ SEX, ett häfte om samtycke och om att förebygga våld och sexuella övergrepp.

Gräsrötternas språkvård

Mats Landqvist, professor vid Södertörns högskola, har undersökt språklig förändring som kommer underifrån. Till exempel från grupper med en politisk vilja eller ambitioner att införa nya benämningar. I Sverige har han tittat på tre grupper – antirasismen, HBTQ-rörelsen och funktionsrörelsen.

Hörselskador av jobbet vanligast bland förskollärare

Sju av tio kvinnliga förskollärare drabbas av ljudtrötthet, varannan har svårigheter att uppfatta tal och fyra av tio blir ljudöverkänsliga. Det är avsevärt högre andelar än hos kvinnor generellt och även högre än i andra bullerutsatta yrkesgrupper, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Konkreta verktyg för att förebygga psykisk ohälsa hos elever

HAND i HAND är ett nytt utbildningsprogram som bland annat ska förebygga psykisk ohälsa bland elever. Mittuniversitetet leder arbetet som ska ge alla skolor konkreta verktyg att ta del av utan kostnad. Elever och personal i 48 högstadieskolor i Sverige får pröva en helt ny modell som ska leda till att färre elever drabbas av psykisk ohälsa i framtiden. Programmen med instruktioner, övningar och videofilmer görs tillgängliga på projektets webbplats på flera europeiska språk, utan kostnad.

Forskning intressantare än sommarlov

Att förena integration genom naturvetenskap är tanken bakom Science Meetup som är ett projekt som Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm står bakom. 10 skolor i landet deltar och Örebro var först ut.

”Vi måste inse att det finns ett ömsesidigt beroende mellan skola och akademi”

– Vi ska försöka bygga ett system – eller en infrastruktur – för samverkan kring praktiknära forskning. En förutsättning för att det ska lyckas är att lärosätena och skolhuvudmännen ingår överenskommelser eller avtal om samverkan. Det säger Maria Jarl, ordförande i samordningsnämnden för lärarutbildning på Göteborgs universitet och medlem i den nationella samordningsgruppen för ULF.

Per Måhl: Vi behöver betyget godkänt!

Utan betyget godkänt kan lärare inte hjälpa mindre kunniga elever, och utan behörighetskrav ökar antalet gymnasieelever som hoppar av eller få gå om, skriver betygsexperten Per Måhl.

Konferenser
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Oro för att inte passa in kan ge unga smärta i kroppen

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.

Hur stor är risken att barn med adhd även drabbas av andra sjukdomar?

Löper barn med adhd större risk att utveckla andra sjukdomar som vuxna? Den frågeställningen har Henrik Larsson, forskare vid Örebro universitet fått en halv miljon kronor för att studera.

Oetiskt forskningsprojekt på Mittuniversitet

Ett forskningsprojekt på Mittuniversitet i Östersund går långt över gränsen för vad som är etiskt acceptabelt, menar Centrala etikprövningsnämnden- som trots det inte kan stoppa studien.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats