Dela:

”Syftet är att systematiskt föra vidare engagemang”

Tillsammans. Det är nyckelordet för lärarna på Sjöstadsskolan i Stockholm. Sedan år 2009 har de använt learning study-modellen, ett verktyg för att kollektivt analysera och förbättra undervisningen för att höja elevernas kunskaper och resultat.

Marie Björk. Foto: Emil Nordin

Marie Björk ser många fördelar med att arbeta med learning study-modellen. Foto: Emil Nordin

– Ofta säger man att elever inte klarar en uppgift, när det egentligen är vi lärare som inte lyckas undervisa så att eleven lär sig, säger Marie Björk.

Marie Björk är specialpedagog på skolan, handledare i learning study och arbetar också med en licentiatavhandling med modellen som forskningsramverk. Hon har sett flera vinster med att använda den på skolan:

– Lärarna har utvecklat en förmåga att tänka, att resonera med sig själva och andra. De analyserar sin undervisning och de har fått ett gemensamt språk för det.

En learning study går till så att flera lärare går ihop om att utveckla en lektion på ett svårt område, det vill säga där de ser att eleverna inte får ut vad lärarna vill att de ska få ut av undervisningen. De utgår från en lärandeteori och planerar en lektion i ämnet. En av dem utför lektionen, minst en av de övriga sitter med och tar anteckningar om vad som sker och hur eleverna tar till sig lektionen. Lektionen filmas också så att hela gruppen efteråt kan se och diskutera vad som gick fram till eleverna och inte.

Sedan gör de små förändringar i upplägget, håller lektionen i nästa klass, och utvärderar igen. Då får man en fördjupad uppfattning om hur lektionen fungerar. Lärarna får en större förståelse för vad som blev möjligt för eleverna att lära, och vad de behöver ändra, berättar Marie Björk.

EFTER TREDJE VERSIONEN av lektionen har lärarna lärt sig ännu mer om vad som är centralt för elevernas lärprocess. För att det ska bli kunskap som går att ta vidare i lärarnas praktik är det viktigt att utgå från en didaktisk teori som förklarar relationen mellan elevens lärande och hur undervisningen går till, menar hon.

Lärarna märker vilken undervisning som fungerar, men de testar också eleverna i ämnet före och efter varje genomförd lektion. Och eleverna får ut mer än man kan tro av detta:

– När de ser hur vi arbetar för att förbättra undervisningen blir den viktig även för dem.

Grunden för allt är förstås en skolledning som är engagerad i att utveckla undervisningen. Tisdagskonferensen på Sjöstadsskolan är viktig, berättar Marie Björk. Tre av fyra tisdagar har Sjöstadsskolan ämneslärarmöte på en och en halv timme, där lärarna diskuterar undervisningsproblem: vad har elever på vår skola svårt med och hur ändrar vi undervisningen för att avhjälpa det?

En annan viktig grundbult för undervisningsutvecklingen är kvällskonferensen en gång i månaden. Då presenteras till exempel de projekt som gjorts.

– Så att alla känner sig delaktiga. Syftet är att systematiskt föra vidare engagemang för att titta på sin egen verksamhet och hur vi kan förbättra den. Det är viktigt för att ge andra idéer de vill pröva.

LÄRARE ÄR GLADA när de får jobba med sitt huvuduppdrag, det vill säga undervisning, och gå på djupet tillsammans, säger Marie Björk. Learning study-projekten har bidragit till en kultur där undervisning är en gemensam angelägenhet och utmaning – och ingen lärare sitter längre hemma på kammaren och brottas med lektionsarbetet på egen hand:

– Det finns ett fokus på att vrida och vända på problemen tillsammans.

Av Ulrika Fjällborg

MARIE BJÖRKS TIPS:

  • Diskutera med dina ämneskollegor vad eleverna verkar ha svårt för att lära sig.
  • Välj ut ett område som går att undervisa på under en lektion, till exempel att jämföra och använda decimaltal.
  • Se till att ha skolledningens stöd för att kunna prata om ert systematiska utvecklingsarbete varje vecka.

Skolporten nr 6/2021

Skolporten nr 6/2021.

Skolportens magasin – nytt nr ute nu!

Tema: UNDERVISNING

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

LÄS MER OCH PRENUMERERA HÄR

Sidan publicerades 2021-12-22 00:23 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens webbkonferens för dig som möter elever i behov av stöd på grundskolan. Ta bl.a. del av fördjupande föreläsningar om fungerande samverkan, dyslexi, matematikundervisning för elever med språkstörning och om stöd till de som är särskilt begåvade men även har har autism eller adhd.

Matematik för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Ta del av föreläsningar om bland annat programmering, undervisning om tal i bråkform, hur algebra kan stärka matematiska förmågor hos yngre elever och språkstödjande undervisning för flerspråkiga elever.

Avhandling om föräldrastödsprogram utsedd till Skolportens favorit

Föräldrastödsprogram som hålls av förskollärare upplevs positivt av både föräldrar och pedagoger. Det konstaterar Anton Dahlberg som forskat om förskolebarns psykiska ohälsa och föräldraskapsstöd. Nu har hans avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

NPF-föräldrar bär ett tungt ansvar

Föräldrar till barn med NPF-diagnoser tvingas att ta ett stort individuellt ansvar för sina barns skolgång. Det konstaterar forskaren Emma Laurin. 

Positivt med föräldrastödsprogram

En relativt enkel insats med föräldrastöd på förskolan gav förändring hos både barn och föräldrar. Det visar en avhandling av Anton Dahlberg. Nu har avhandlingen valts till favorit av Lärarpanelen.

Föräldraprogram ökade den psykiska hälsan hos nyanlända

Vad händer när den viktigast uppgiften – att vara förälder – vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, har forskat om lösningar som fått betydelse för föräldrar, barn och samhället.  

Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Skolportens favorit: Så skapas skolnärvaro

Problematisk skolfrånvaro byggs upp under en längre tid och inte sällan är mobbning en bakomliggande faktor. Men det går att hitta en väg tillbaka till skolan, visar Tobias Forsells avhandling, som nu valts till Skolportens favorit.

Forskningsutblick: Samarbete över yrkesgränser för att stötta barn med autismspektrumdiagnos

I denna studie undersöker Ingrid Olsson och Lise Roll-Pettersson hur samarbeten mellan förskola, habilitering och föräldrar ser ut i arbetet med barn med autismspektrumdiagnos. De kommer fram till att ett välfungerande samarbete mellan olika yrkesgrupper är positivt för de stödinsatser som ges barn med autismspektrumdiagnos.

”Eleverna känner sig väldigt ensamma”

"Eleverna saknar sina kompisar och att ha rutiner", säger Anna Åkerfeldt, forskare och projekt- och processledare på Ifous, som har undersökt hur gymnasieelever upplevde att det var att studera på distans under pandemivåren 2020.

Fler får adhd-diagnos men symtomen inte vanligare

Antalet barn som får diagnosen adhd har ökat kraftigt de senaste tio åren, men de symtom som ger en diagnos är lika vanliga idag som för tio år sedan. Medvetenheten kring adhd har ökat i skola och bland föräldrar, tror en av forskarna bakom den svenska studien.

Forskaren: Låt ditt barn gå eller cykla till skolan!

Skolan har startat och i år är det kanske fler föräldrar som låter sina barn gå eller cykla till och från skolan på grund av coronapandemin. Anledningen till trots är det en positiv utveckling, menar forskaren Jessica Westman Trischler vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Inte bara för att begränsa smittspridningen utan också för att det har en positiv påverkan på barns välmående och prestation i skolan.

Så ska pojkarna få bättre betyg

Glappet mellan pojkars och flickors skolresultat är stort i skolan och har varit det länge: pojkar som grupp har sämre skolresultat än flickor. Hur ska skolan arbeta för att bryta och motverka stereotypa könsmönster som påverkar betygen, något som skolan har i uppdrag att göra?

Om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekterna av behandling ur barnets perspektiv

Johanna Thulins avhandling om barn som utsatts för våld i hemmet fokuserar på en metod som kan användas för att hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser och för att få föräldrarna att sluta använda våld. Läs den omarbetade avhandlingen, som också är översatt till svenska, här (pdf).

När skolan flyttar hem : Betyg och omdömen på distans

Att bli bedömd och betygsatt är tufft för många även i vanliga fall. Nu ska en del barn få betyg och omdömen trots att de inte har kunnat vara i skolan. Hur mycket ska vi föräldrar hjälpa och pusha våra barn i allt det här? Och hur ska lärarna kunna göra rättvisa bedömningar? (webb-tv)

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

Efterfrågad kunskap om hot och våld i skolan

Hur kan skolan hantera situationer där lärare utsätts för hot och våld? Det ska två forskare vid Göteborgs universitet undersöka. De kommer bland annat att titta på hur olika strategier kan hjälpa vid olika typer av hotfulla eller våldsamma situationer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.