Haninge kommun – Vi vågar vara vägledande!I Haninge mäter vi hur väl förskolan och skolan lyckas med sitt uppdrag – att stimulera barns utveckling och lärande. Det är viktigt att se hos barn och elever att personalens strävan verkligen fungerar. Om vi inte kan se någon utveckling hos barn och elever behöver vi som arbetar i skolan förbättra verksamheten.

Kvalitet och utvärdering

Systematiskt kvalitetsarbete

I Haninge mäter vi hur väl förskolan och skolan lyckas med sitt uppdrag – att stimulera barns utveckling och lärande. Det är viktigt att se hos barn och elever att personalens strävan verkligen fungerar. Om vi inte kan se någon utveckling hos barn och elever behöver vi som arbetar i skolan förbättra verksamheten.

Vi genomför våra mätningar på olika sätt. I de yngre åldrarna gör personalen pedagogiska observationer utifrån gemensamt överenskomna kriterier. För de äldre eleverna handlar det både om observationer och skriftliga prov. Alla bedömningar görs i förhållande till förskolans och skolans läroplaner och kursplaner. Det handlar alltså om de mål som riksdag och regering fastställt.

Barns och elevers gensvar på undervisningen ger oss återkoppling på vårt arbete. En diskussion om uppnådda resultat är ett underlag som förskolan och skolan behöver för att förbättra sin verksamhet. Genom uppföljningen ser vi var verksamheten brister – så att vi kan rätta till den. Vi ser också goda exempel som vi kan lära oss av för att förbättra verksamheten.

I vårt arbete med kvalitet och utvärdering inom skolan eftersträvar alltid att:

  • sätta kunskapsmålen i fokus och ha höga förväntningar på alla elever
  • sätta målet med uppföljning, utvärdering och åtgärder i relation till att förbättra elevernas kunskapsresultat. Detta ska genomsyra såväl huvudmannens som skolans strategier för kvalitetsarbete och uttryckas i den dagliga verksamheten och dokumentationen
  • arbeta med uppföljning, utvärdering och åtgärder kontinuerligt och processinriktat. Kvalitetsarbetet omfattar dessutom alla ämnen, alla årskurser och bedrivs gemensamt av rektorn och lärarna
  • ha ett tydligt helhetsperspektiv där alla elevers kunskapsutveckling följs upp och utvärderas under hela skolgången
  • analysera kontinuerligt tidigare insatser av uppföljning, utvärdering och åtgärder så det blir tydligt vad som var en lyckad och vad som var en misslyckad åtgärd
  • ha fasta rutiner för uppföljning, utvärdering och åtgärder, dvs. fastställda metoder, verktyg, tidsplan, tydlig ansvarsfördelning samt dokumentation

Läs mer om Haninge kommun

 

Sidan publicerades 2012-03-01 11:19 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2014-04-11 12:51 av Hedda Lovén


Aktuella arbetsgivare
Boka platsannons
Ska du rekrytera?

Ska du rekrytera?

Nu kan du enkelt beställa marknadsföring av din platsannons på Skolporten.se - vi publicerar inom 48 timmar.

Boka platsannons