Hoppa till sidinnehåll

Anpassad grund- och gymnasieskola

Konferens i Stockholm

Anpassad grund- och gymnasieskola

Välkommen till Skolportens konferens för dig som arbetar inom anpassad grund- och gymnasieskola. Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta och nätverka med kollegor från hela landet.

Jag kommer varmt rekommendera Skolportens konferenser till kollegor!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Elever med IF och autism – så kan undervisningen utvecklas.
 • Sexualitet, samtycke och relationer i anpassad skola – handfasta undervisningstips.
 • Språkträning för elever i anpassad gymnasieskola.
 • Varför har ungdomar med IF svårigheter med avkodning och läsförståelse?
 • Hur kan multisensoriskt musikdrama användas för att stödja elever med flerfunktionsnedsättning?
 • Hur förbereder vi eleverna för framtiden?
 • Ökat utbildningsuppdrag och aktuella studiepaket – SPSM informerar.
 • Pedagogiska anpassningar och delaktighet för unga som har IF.

På konferensen medverkar:

Linn Johnels

LÄRARE OCH DOKTORAND

Kamilla Klefbeck

UNIVERSITETSLEKTOR

Therese Lindahl

UPPDRAGSLEDARE

Karin Nilsson

LOGOPED

Kalle Norwald

SOCIONOM, PSYKOTERAPEUT OCH SEXOLOG

Jeanette Persson

PROJEKTLEDARE OCH HANDLEDARE

Jenny Rosendahl

UNIVERSITETSLEKTOR

Denice Sverla

BITRÄDANDE REKTOR OCH SPECIALLÄRARE

Mia Wright

PROJEKTLEDARE OCH FILMARE

Program, dag 1

08.10 Registrering med kaffe och smörgås

08.50 Skolporten hälsar välkommen

09.00 Ökat utbildningsuppdrag och aktuella studiepaket – SPSM informerar

Ta del av en föreläsning där Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) presenterar aktuell information för anpassad grund- och gymnasieskola.

 • Regeringsuppdraget Kompetensutveckling i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning.
 • Att planera och genomföra undervisning enligt dubbla kursplaner för integrerade elever.
 • Undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning som läser ämnesområden.
 • Hur kan du använda digitala verktyg och AKK i mötet med elever med intellektuell funktionsnedsättning?

Therese Lindahl

UPPDRAGSLEDARE

Therese Lindahl är uppdragsledare samt talesperson för intellektuell funktionsnedsättning på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

10.00 Kaffe

10.30 Sexualitet, samtycke och relationer – handfasta undervisningstips

Hösten 2022 ändrades kunskapsområdet sex- och samlevnad till sexualitet, samtycke och relationer i läroplanen. En förändring bland annat för att visa på ämnets bredd och stärka elevernas kunskap att fatta beslut om den egna kroppen och i relation till andra. Vilka konsekvenser får det för arbetet i den anpassade skolan? Ta del av en föreläsning som går igenom de nya skrivelserna samt ger mer information och konkreta undervisningstips.

 • Hur integrerar du undervisning om sexualitet, samtycke och relationer i din övriga undervisning?
 • Vilka pedagogiska knep finns för att närma sig ämnen som kan upplevas som extra känsliga?
 • Vad är bra att tänka på i undervisning av högre respektive lägre årskurser?
 • Hur kan undervisningen stärka självkänslan och förbättra elevernas psykiska hälsa?
 • Hur stärker vi ungdomars syn på sig själva och sina kroppar samtidigt som vi lär dem att sätta gränser.

Kalle Norwald

SOCIONOM, PSYKOTERAPEUT OCH SEXOLOG

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning. Han är även författare till boken Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen (2022).

11.30 Gemensam lunch

12.30 Pedagogiska anpassningar och delaktighet för unga som har IF

Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har samma behov och rättigheter som andra att delta i och påverka samhället omkring sig efter avslutad skoltid. Men, vilka möjligheter har de till delaktighet och inflytande som samhällsmedborgare? I en aktuell avhandling har deras egna perspektiv på frågorna utforskats.

 • Vilka pedagogiska anpassningar efterfrågar unga vuxna som har IF?
 • Hur beskriver de sina möjligheter till delaktighet i samhället?
 • Vilka förändringsprocesser sker när de får göra sina röster hörda?

Jenny Rosendahl

UNIVERSITETSLEKTOR

Jenny Rosendahl är fil.dr i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2022 med avhandlingen Inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning: i lokalsamhällets sociala arenor och demokratiska processer.

13.30 Fika

14.00 Språkträning för elever i anpassad gymnasieskola

Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv är ett treårigt arvsfondsprojekt som ägs av Svenska Downföreningen. Projektet har som syfte att utveckla ny metodik och nytt material kring språk, röst och kommunikation för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Språkträningen utgår från klassens ordinarie undervisning som anpassas till den enskilda elevens förutsättningar. Ta del av en föreläsning där projektet presenteras.

Mia Wright

PROJEKTLEDARE OCH FILMARE

Mia Wright är projektledare och filmare, samt kontaktperson för projektet Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv som ägs av Svenska Downföreningen.

Jeanette Persson

PROJEKTLEDARE OCH HANDLEDARE

Jeanette Persson är handledare i Karlstadmodellen samt kontaktperson för projektet Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv som ägs av Svenska Downföreningen.

15.00 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Undervisning för elever med IF och autism – ett praktiknära forskningsprojekt

I ett aktuellt forskningsprojekt skulle lärare i anpassad grundskola, med hjälp av metoden lesson-study, utbyta strategier och kunskap med sina kollegor, samtidigt som de fick möjlighet att utveckla den pedagogiska praktiken. Genom projektet utvecklade lärarna en successiv förståelse för hur den undervisning de planerar, genomför och analyserar, möjliggör elevernas delaktighet och lärande. Ta del av en föreläsning som visar hur samarbete mellan lärare kan bidra till utveckling av undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism. 

Kamilla Klefbeck

UNIVERSITETSLEKTOR

Kamilla Klefbeck är fil.dr i pedagogik och arbetar som universitetslektor i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. Hon disputerade 2022 med avhandlingen Att få tillträde till lärprocesser: professionell utveckling för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism i grundsärskolan.

10.00 Kaffeoch smörgås

10.30  Läsförmåga hos svenska ungdomar med IF

Internationell forskning har visat att personer med IF (intellektuell funktionsnedsättning) har svårigheter både med avkodning och med läsförståelse. Men hittills har det inte funnits några större studier som undersökt detta i en svensk kontext. Ta del av en föreläsning om ett forskningsprojekt som kartlagt läsförmågan hos svenska ungdomar med IF.

 • Varför har ungdomar med IF svårigheter med avkodning och läsförståelse?
 • Hur ser utvecklingsmönstret ut i relation till typiskt utvecklade läsare?

Karin Nilsson

LOGOPED

Karin Nilsson är legitimerad logoped och fil.dr i funktionsnedsättning och samhälle. Hon disputerade 2022 med avhandlingen Words don’t come easy. Decoding and reading comprehension difficulties in adolescents with intellectual disability.

11.30 Gemensam lunch

12.30 Hur kan multisensoriskt musikdrama användas för att stödja elever med flerfunktionsnedsättning?

Multisensoriskt musikdrama är ett arbetssätt som har utvecklats för elever med flerfunktionsnedsättning. Arbetssättet har utvärderats vetenskapligt i två forskningsstudier som har genomförts i nära samverkan med lärare och skolpersonal. Under föreläsningen ges praktiska exempel på hur multisensoriskt musikdrama kan användas för att stödja utveckling och lärande hos elevgruppen och resultat från de genomförda forskningsstudierna kommer att presenteras.

Linn Johnels

LÄRARE OCH DOKTORAND

Linn Johnels är utbildad svensk- och musiklärare. Hon arbetar som pedagog och musikterapeut på Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser och är doktorand i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

13.30 Fika

14.00 Hur förbereder vi eleverna för framtiden?

En flexibel lärmiljö och en positiv elevsyn är avgörande för att alla elever i den anpassade skolan ska nå sin fulla potential. Det handlar om att skapa utrymme för elever så att de får växa, känna sig delaktiga och betydelsefulla. Ta del av en föreläsning om hur vi kan rusta eleverna för framtiden och hjälpa dem att bli aktiva medborgare.

 • Hur kan vi arbeta för att öka elevernas självförtroende och självkänsla?
 • Hur hjälper vi eleverna att bli attraktiva på arbetsmarknaden?
 • Hur kan vi skapa ett lärande för livet?

Denice Sverla

BITRÄDANDE REKTOR OCH SPECIALLÄRARE

Denice Sverla är biträdande rektor och speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning samt skolhunds-hundförare, och arbetar på Anpassad grundskola Ekebyhov. Hon vann demokratipriset på Skolledargalan 2021 och blev årets inspiratör på Lärargalan 2019, och har skrivit boken Den anpassade grundskolan – när elevsynen lyfter lärandet (2023).

 

15.00 Konferensen avslutas 

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  24–25 okt 2023
 • Tid
  08:50–15:30
 • Pris (exkl. moms)
  5 795,00 kr

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Denice Sverla, biträdande rektor och speciallärare. Hon ska föreläsa på konferensen och kommer att tala om hur vi förbereder elever med intellektuell funktionsnedsättning för framtiden och hur man kan arbeta för att implementera ett
framtidsförberedande förhållningssätt.

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev