Hoppa till sidinnehåll

Barn- och fritidsprogrammet

Konferens i Stockholm

Barn- och fritidsprogrammet

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar på barn- och fritidsprogrammet! Under två dagar kan du ta del av den senaste forskningen som rör barn- och fritidsämnen, få praktiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig till lärare på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Fantastiska föreläsare med ett mycket intressant och åhöraranpassat innehåll.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Kommande ämnesbetyg och yrkespaket – Skolverket informerar.
 • Konkreta upplägg för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i barn- och fritidsämnen.
 • Så blir ett metodrum verklighet – pedagogiska vinster i teoretiska kurser och moment när praktiken ligger mer nära till hands.
 • Forskningsbaserade råd för förbättrade APL-processer – så fördjupar vi samarbetet med handledarna och arbetar med elevernas reflektionsförmåga för att minska glappet mellan teori och praktik.
 • Konkreta verktyg med metoden testbaserat lärande (retrieval practice) som stärker elevernas långtidsminne, inlärningsförmåga och studiestrategier.
 • Ett nytt projekt om kontinuerlig APL i samband med språk- och yrkesintegrerad utbildning inom vuxenutbildningen.
 • Tydliggörande pedagogik för elever med npf och/eller skolmisslyckanden i bagaget.
 • Hur kan AI underlätta både planering och undervisning för barn- och fritidslärare, och vilka utmaningar kring etik och moral i skolarbetet innebär framtidens teknik?

På konferensen medverkar:

Andrea Bengtsson

PEDAGOGISK VERKSAMHETSUTVECKLARE

Sofie Bäckman

UNDERVISNINGSRÅD

David Edfelt

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

Jenny Edvardsson

DOKTORAND OCH FÖRFATTARE

Joakim Flink

LEG. LÄRARE

Kristin Holmberg

UNDERVISNINGSRÅD

Åsa Mårtensson

Åsa Mårtensson

LEKTOR

Malin Nyberg

LEG. LÄRARE OCH LÄROMEDELSFÖRFATTARE

Stefan Quas

UNDERVISNINGSRÅD

Anna Wessling

LEG. LÄRARE

Tora Windahl

PEDAGOGISK VERKSAMHETSUTVECKLARE

Program, dag 1

08.45 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Ämnesbetygsreformen och förändringar i yrkespaketet för barn- och fritidsprogrammet – Skolverket informerar

Skolverket har ett regeringsuppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg, som ska tillämpas från 1 juli 2025, för alla skolformer inom gymnasieskolan och Komvux på gymnasial nivå. Som en del i detta revideras även barn- och fritidsutbildningarna utifrån modellen för ämnesbetyg. En utmaning i arbetet har varit att inte göra för stora förändringar inom de barn- och fritidsämnen som reviderades 2021 och samtidigt följa den fastslagna modell som innebär progression mellan nivåerna och gemensamma betygskriterier för hela ämnet. Ta del av en föreläsning där Skolverkets undervisningsråd berättar om ämnesbetygsreformen och yrkespaketen, och passa på att ställa dina frågor om revideringen.

Sofie Bäckman

UNDERVISNINGSRÅD

Sofie Bäckman är undervisningsråd på Enheten för gymnasieskola vid Skolverket.

Kristin Holmberg

UNDERVISNINGSRÅD

Kristin Holmberg är undervisningsråd på Enheten för skola och arbetsliv vid Skolverket.

Stefan Quas

UNDERVISNINGSRÅD

Stefan Quas är undervisningsråd på Enheten för vuxenutbildning vid Skolverket.

 

10.30 Kaffe

11.00 Förbättrade processer för elever och lärare i samband med APL

APL är ovärderligt för att barn- och fritidseleverna ska få den praktiska kunskap som krävs inför det kommande yrkeslivet, och innebär specifika uppgifter och förhållningssätt för barn- och fritidslärare. Hur påverkas lärarens arbete av uppgiften att hitta APL-platser och handledare samt släcka de bränder som kan uppstå under praktikperioden? Och vad innebär det egentligen när eleverna ska reflektera över sin APL? Ta del av en föreläsning som djupdyker i flera processer kring APL, och erbjuder verktyg för ett fördjupat samarbete med handledarna, samt för hur vi kan medvetandegöra och förbättra elevernas reflektionsförmåga för att minska glappet mellan teori och praktik.

Åsa Mårtensson

Åsa Mårtensson

LEKTOR

Åsa Mårtensson är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet, där hon forskar om hur APL påverkar yrkeslärares undervisning. I grunden är Åsa gymnasielärare och har arbetat 15 år på barn- och fritidsprogrammet.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Metodrum – en förskola i ett klassrum

På Härnösands gymnasium används kontinuerligt ett metodrum för elever på barn- och fritidsprogrammet.  I stället för att begränsa mötet med verkligheten till APL kommer förskolebarn till skolan för både styrda aktiviteter och fri lek, som eleverna själva planerar och ansvarar för. Lärarna har stor nytta av att koppla metodrummet till olika teoretiska kurser och moment när praktiken ligger nära till hands. Intresset är stort, både hos eleverna och de förskolor som skolan samarbetar med. Föreläsningen beskriver hur idén om ett metodrum blev verklighet, hur rummet används och vilka de pedagogiska vinsterna är för elever och lärare samt barn och förskolepersonal. 

Anna Wessling

LEG. LÄRARE

Anna Wessling är yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet på Härnösands gymnasium där hon ansvarar för elevernas APL och undervisar i pedagogiskt och socialt arbete. Hon är även utbildad förskollärare och grundskollärare.

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Språkutvecklande arbetssätt på barn- och fritidsprogrammet

Som elev på ett yrkesprogram gäller det att erövra det språk som tillhör yrket. I detta arbete har läraren en central roll. Hur kan barn- och fritidslärare kontinuerligt arbeta med yrkesspråket, framför allt med elever med varierande språkliga förutsättningar som språkstörning och dyslexi, eller elever som är språkligt sårbara utan någon diagnostiserad funktionsnedsättning? Föreläsningen ger flera praktiska exempel på hur lärare på barn- och fritidsprogrammet kan bygga en undervisning där både språket och ämnesinnehållet fokuseras.

 • Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
 • Hur kan undervisningen organiseras så att den stärker elevernas yrkesspråk?
 • Vilka konkreta arbetssätt och metoder kan utveckla elevernas yrkesspråk parallellt med deras ämneskunskaper?

Jenny Edvardsson

DOKTORAND OCH FÖRFATTARE

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Hon har tidigare arbetat många år som gymnasielärare på yrkesprogram. Tillsammans med Barbro Bruce har Jenny skrivit boken Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter (2023).

15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Språk- och yrkesintegrerad utbildning – en ny modell med kontinuerlig APL

Inom Stockholms stads vuxenutbildning bedrivs ett nystartat projekt där flera kombinationsutbildningar inom barn- och fritidsprogrammet följer en modell med kontinuerlig APL under hela utbildningen. Den strukturerade modellen bygger på språkintegrerad och erfarenhetsbaserad undervisning och ett tätt samarbete mellan skolan och handledarna. Föreläsningen beskriver projektet, den forskning som ligger till grund och positiva effekter hos eleverna. Arbetssättet kan även inspirera barn- och fritidslärare på gymnasiet med pedagogiska verktyg som stärker elevernas yrkesidentitet. 

Andrea Bengtsson

PEDAGOGISK VERKSAMHETSUTVECKLARE

Andrea Bengtsson är pedagogisk verksamhetsutvecklare och handledare vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, där hon är samordnare för projektet Kombinationsutbildningar med kontinuerlig APL för barn- och fritidsprogrammet. I grunden är hon SFI-lärare och har undervisat i flera år på olika kombinationsutbildningar.

Tora Windahl

PEDAGOGISK VERKSAMHETSUTVECKLARE

Tora Windahl är pedagogisk verksamhetsutvecklare och handledare vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. I grunden är hon lärare i svenska som andraspråk.

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 Testbaserat lärande i undervisningen på barn- och fritidsprogrammet

Testbaserat lärande (TBL) är en forskningsbaserad undervisningsmetod där läraren med hjälp av strategiska och kontinuerliga tester stärker elevernas lärande och studieresultat (kallas på engelska retrieval practice). Testerna består ofta av kortare quiz som eleverna rättar själva. Genom metoden aktiverar eleverna återkallande av information vilket i sin tur förbättrar långtidsminne, inlärningsförmåga och studiestrategier. Läraren kan också använda testerna formativt och fånga upp sådant som eleverna behöver mer undervisning om. Ta del av en föreläsning som går igenom hur lärare på barn- och fritidsprogrammet kan använda sig av TBL för bästa effekt, och få konkreta verktyg kring frågekonstruktion, planering, organisation och digitala verktyg.

Malin Nyberg

LEG. LÄRARE OCH LÄROMEDELSFÖRFATTARE

Malin Nyberg är yrkes- och förstelärare på barn- och fritidsprogrammet på Rönninge gymnasium i Stockholm. Som en del i försteläraruppdraget genomför hon tillsammans med kollegor ett utvecklingsprojekt kring TBL, där de undersöker och dokumenterar sina erfarenheter. Malin är även läromedelsförfattare och har skrivit böckerna Pedagogiskt arbete (2023) och Hälsopedagogik (2021).

11.30 Gemensam lunch

12.30 AI i undervisningen – lär dig mer om framtidens teknik

Artificiell intelligens är en revolutionerande teknologi som påverkar alla delar av samhället. Men vad är AI och hur kan du som är lärare på barn- och fritidsprogrammet använda tekniken i din undervisning? Föreläsningen ger en introduktion till AI och dess olika begrepp. Du får också praktiska förslag på hur du kan dra nytta av AI i planering och genomförande av undervisningen.

 • Vilka olika varianter av AI är användbara i klassrummet?
 • Hur kan ChatGPT effektivisera dina administrativa uppgifter och skapa lektionsplaneringar?
 • Vilka utmaningar kring etik och moral innebär AI i skolan, och hur diskuterar du dessa med eleverna?
 • Hur kan du tänka kring fusk och rättvis bedömning i den digitala skolan?

Joakim Flink

LEG. LÄRARE

Joakim Flink är lärare med bakgrund som programmerare. Han undervisar i AI och programmering på ABB-gymnasiet i Västerås, där han har startat en framgångsrik spetsutbildning inom AI. Han ligger också bakom en nationell vuxenutbildning för AI Sweden. 2022 var han en av finalisterna för TechSveriges utmärkelser Årets AI svensk och Årets kompetensbildare.

 

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Tydliggörande pedagogik på barn- och fritidsprogrammet – så kan lärmiljön och undervisningen utformas

Barn- och fritidsprogrammet samlar en stor variation av elever. Några har en bakgrund av tidigare skolmisslyckanden, kanske på grund av olika typer av diagnoser såsom autism, adhd eller dyslexi. Andra har ett annat modersmål och kanske inte en avancerad nivå av svenska. Men även elever med svenska som modersmål utan diagnos kan ha svårigheter att ta till sig den stora mängd skriftliga och teoretiska information som studierna innebär. Hur ska vi förstå utmaningarna de ställs inför och vad kan vi göra för att stötta? Föreläsningen visar med hjälp av konkreta metoder hur du kan göra skoldagen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever, med eller utan diagnos.

 • ”Isbergsmodellen” – vad innebär den?
 • Den tydliggörande pedagogikens nyckelfrågor.
 • Vikten av visuellt stöd.
 • Hur kan du stötta vid självständigt arbete och grupparbete?
 • Vad bör du tänka på vid examinationer?
 • Hur kan du skapa bättre förutsättningar för alla elever att lyckas?

David Edfelt

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning, driver två poddar och har skapat Tipsbanken för lärare. David har under många år undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är medförfattare till flera böcker, bland annat Autism och ADHD i gymnasiet (2019) och Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning (2021).

15.45 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  13–14 mar 2024
 • Tid
  09:20–15:30
 • Pris (exkl. moms)
  5 795,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-03-13
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Åsa Mårtensson, lektor i pedagogik. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Barn- och fritidsprogrammet och kommer att tala om processer för elever och lärare i samband med arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Åsa Mårtensson
Åsa Mårtensson

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev