Hoppa till sidinnehåll

Barn- och fritidsprogrammet

Webbkonferens

Barn- och fritidsprogrammet

Välkommen till Skolportens webbfortbildning för dig som undervisar på barn- och fritidsprogrammet! Ta del av den senaste forskningen som rör barn- och fritidsämnen, få praktiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig till lärare på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig, under fyra veckor. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Man kan bestämma själv när man har möjlighet att titta och anteckna i sin egen takt.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Kommande ämnesbetyg och yrkespaket – Skolverket informerar.
 • Konkreta upplägg för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i barn- och fritidsämnen.
 • Så blir ett metodrum verklighet – pedagogiska vinster i teoretiska kurser och moment när praktiken ligger mer nära till hands.
 • Forskningsbaserade råd för förbättrade APL-processer – så fördjupar vi samarbetet med handledarna och arbetar med elevernas reflektionsförmåga för att minska glappet mellan teori och praktik.
 • Konkreta verktyg med metoden testbaserat lärande (retrieval practice) som stärker elevernas långtidsminne, inlärningsförmåga och studiestrategier.
 • Ett nytt projekt om integrerad och kontinuerlig APL i samband med språk- och yrkesintegrerad utbildning inom vuxenutbildningen.
 • Tydliggörande pedagogik för elever med npf och/eller skolmisslyckanden i bagaget.
 • Hur kan AI underlätta både planering och undervisning för barn- och fritidslärare, och vilka utmaningar kring etik och moral i skolarbetet innebär framtidens teknik?

På konferensen medverkar:

Andrea Bengtsson

PEDAGOGISK VERKSAMHETSUTVECKLARE

Sofie Bäckman

UNDERVISNINGSRÅD

David Edfelt

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

Jenny Edvardsson

DOKTORAND OCH FÖRFATTARE

Joakim Flink

LEG. LÄRARE

Kristin Holmberg

UNDERVISNINGSRÅD

Åsa Mårtensson

Åsa Mårtensson

LEKTOR

Malin Nyberg

LEG. LÄRARE OCH LÄROMEDELSFÖRFATTARE

Stefan Quas

UNDERVISNINGSRÅD

Anna Wessling

LEG. LÄRARE

Tora Windahl

PEDAGOGISK VERKSAMHETSUTVECKLARE

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.Föreläsningarna presenteras under hösten.

1. Ämnesbetygsreformen och förändringar i yrkespaketet för barn- och fritidsprogrammet – Skolverket informerar

Skolverket har ett regeringsuppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg, som ska tillämpas från 1 juli 2025, för alla skolformer inom gymnasieskolan och Komvux på gymnasial nivå. Som en del i detta revideras även barn- och fritidsutbildningarna utifrån modellen för ämnesbetyg. En utmaning i arbetet har varit att inte göra för stora förändringar inom de barn- och fritidsämnen som reviderades 2021 och samtidigt följa den fastslagna modell som innebär progression mellan nivåerna och gemensamma betygskriterier för hela ämnet. Ta del av en föreläsning där Skolverkets undervisningsråd berättar om ämnesbetygsreformen och yrkespaketen, och passa på att ställa dina frågor om revideringen.

Sofie Bäckman

UNDERVISNINGSRÅD

Sofie Bäckman är undervisningsråd på Enheten för gymnasieskola vid Skolverket.

Kristin Holmberg

UNDERVISNINGSRÅD

Kristin Holmberg är undervisningsråd på Enheten för skola och arbetsliv vid Skolverket.

Stefan Quas

UNDERVISNINGSRÅD

Stefan Quas är undervisningsråd på Enheten för vuxenutbildning vid Skolverket.

 

2. Förbättrade processer för elever och lärare i samband med APL

APL är ovärderligt för att barn- och fritidseleverna ska få den praktiska kunskap som krävs inför det kommande yrkeslivet, och innebär specifika uppgifter och förhållningssätt för barn- och fritidslärare. Hur påverkas lärarens arbete av uppgiften att hitta APL-platser och handledare samt släcka de bränder som kan uppstå under praktikperioden? Och vad innebär det egentligen när eleverna ska reflektera över sin APL? Ta del av en föreläsning som djupdyker i flera processer kring APL, och erbjuder verktyg för ett fördjupat samarbete med handledarna, samt för hur vi kan medvetandegöra och förbättra elevernas reflektionsförmåga för att minska glappet mellan teori och praktik.

Åsa Mårtensson

Åsa Mårtensson

LEKTOR

Åsa Mårtensson är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet, där hon forskar om hur APL påverkar yrkeslärares undervisning. I grunden är Åsa gymnasielärare och har arbetat 15 år på barn- och fritidsprogrammet.

3. Metodrum – en förskola i ett klassrum

På Härnösands gymnasium används kontinuerligt ett metodrum för elever på barn- och fritidsprogrammet.  I stället för att begränsa mötet med verkligheten till APL kommer förskolebarn till skolan för både styrda aktiviteter och fri lek, som eleverna själva planerar och ansvarar för. Lärarna har stor nytta av att koppla metodrummet till olika teoretiska kurser och moment när praktiken ligger nära till hands. Intresset är stort, både hos eleverna och de förskolor som skolan samarbetar med. Föreläsningen beskriver hur idén om ett metodrum blev verklighet, hur rummet används och vilka de pedagogiska vinsterna är för elever och lärare samt barn och förskolepersonal. 

Anna Wessling

LEG. LÄRARE

Anna Wessling är yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet på Härnösands gymnasium där hon ansvarar för elevernas APL och undervisar i pedagogiskt och socialt arbete. Hon är även utbildad förskollärare och grundskollärare.

4. Språkutvecklande arbetssätt på barn- och fritidsprogrammet

Som elev på ett yrkesprogram gäller det att erövra det språk som tillhör yrket. I detta arbete har läraren en central roll. Hur kan barn- och fritidslärare kontinuerligt arbeta med yrkesspråket, framför allt med elever med varierande språkliga förutsättningar som språkstörning och dyslexi, eller elever som är språkligt sårbara utan någon diagnostiserad funktionsnedsättning? Föreläsningen ger flera praktiska exempel på hur lärare på barn- och fritidsprogrammet kan bygga en undervisning där både språket och ämnesinnehållet fokuseras.

 • Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
 • Hur kan undervisningen organiseras så att den stärker elevernas yrkesspråk?
 • Vilka konkreta arbetssätt och metoder kan utveckla elevernas yrkesspråk parallellt med deras ämneskunskaper?

Jenny Edvardsson

DOKTORAND OCH FÖRFATTARE

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Hon har tidigare arbetat många år som gymnasielärare på yrkesprogram. Tillsammans med Barbro Bruce har Jenny skrivit boken Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter (2023).

5. Språk- och yrkesintegrerad utbildning – en ny modell med kontinuerlig APL

Inom Stockholms stads vuxenutbildning bedrivs ett nystartat projekt där flera kombinationsutbildningar inom barn- och fritidsprogrammet följer en modell med kontinuerlig APL under hela utbildningen. Den strukturerade modellen bygger på språkintegrerad och erfarenhetsbaserad undervisning och ett tätt samarbete mellan skolan och handledarna. Föreläsningen beskriver projektet, den forskning som ligger till grund och positiva effekter hos eleverna. Arbetssättet kan även inspirera barn- och fritidslärare på gymnasiet med pedagogiska verktyg som stärker elevernas yrkesidentitet. 

Andrea Bengtsson

PEDAGOGISK VERKSAMHETSUTVECKLARE

Andrea Bengtsson är pedagogisk verksamhetsutvecklare och handledare vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, där hon är samordnare för projektet Kombinationsutbildningar med kontinuerlig APL för barn- och fritidsprogrammet. I grunden är hon SFI-lärare och har undervisat i flera år på olika kombinationsutbildningar.

Tora Windahl

PEDAGOGISK VERKSAMHETSUTVECKLARE

Tora Windahl är pedagogisk verksamhetsutvecklare och handledare vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. I grunden är hon lärare i svenska som andraspråk.

6. Testbaserat lärande i undervisningen på barn- och fritidsprogrammet

Testbaserat lärande (TBL) är en forskningsbaserad undervisningsmetod där läraren med hjälp av strategiska och kontinuerliga tester stärker elevernas lärande och studieresultat (kallas på engelska retrieval practice). Testerna består ofta av kortare quiz som eleverna rättar själva. Genom metoden aktiverar eleverna återkallande av information vilket i sin tur förbättrar långtidsminne, inlärningsförmåga och studiestrategier. Läraren kan också använda testerna formativt och fånga upp sådant som eleverna behöver mer undervisning om. Ta del av en föreläsning som går igenom hur lärare på barn- och fritidsprogrammet kan använda sig av TBL för bästa effekt, och få konkreta verktyg kring frågekonstruktion, planering, organisation och digitala verktyg.

Malin Nyberg

LEG. LÄRARE OCH LÄROMEDELSFÖRFATTARE

Malin Nyberg är yrkes- och förstelärare på barn- och fritidsprogrammet på Rönninge gymnasium i Stockholm. Som en del i försteläraruppdraget genomför hon tillsammans med kollegor ett utvecklingsprojekt kring TBL, där de undersöker och dokumenterar sina erfarenheter. Malin är även läromedelsförfattare och har skrivit böckerna Pedagogiskt arbete (2023) och Hälsopedagogik (2021).

7. AI i undervisningen – lär dig mer om framtidens teknik

Artificiell intelligens är en revolutionerande teknologi som påverkar alla delar av samhället. Men vad är AI och hur kan du som är lärare på barn- och fritidsprogrammet använda tekniken i din undervisning? Föreläsningen ger en introduktion till AI och dess olika begrepp. Du får också praktiska förslag på hur du kan dra nytta av AI i planering och genomförande av undervisningen.

 • Vilka olika varianter av AI är användbara i klassrummet?
 • Hur kan ChatGPT effektivisera dina administrativa uppgifter och skapa lektionsplaneringar?
 • Vilka utmaningar kring etik och moral innebär AI i skolan, och hur diskuterar du dessa med eleverna?
 • Hur kan du tänka kring fusk och rättvis bedömning i den digitala skolan?

Joakim Flink

LEG. LÄRARE

Joakim Flink är lärare med bakgrund som programmerare. Han undervisar i AI och programmering på ABB-gymnasiet i Västerås, där han har startat en framgångsrik spetsutbildning inom AI. Han ligger också bakom en nationell vuxenutbildning för AI Sweden. 2022 var han en av finalisterna för TechSveriges utmärkelser Årets AI svensk och Årets kompetensbildare.

 

8. Tydliggörande pedagogik på barn- och fritidsprogrammet – så kan lärmiljön och undervisningen utformas

Barn- och fritidsprogrammet samlar en stor variation av elever. Några har en bakgrund av tidigare skolmisslyckanden, kanske på grund av olika typer av diagnoser såsom autism, adhd eller dyslexi. Andra har ett annat modersmål och kanske inte en avancerad nivå av svenska. Men även elever med svenska som modersmål utan diagnos kan ha svårigheter att ta till sig den stora mängd skriftliga och teoretiska information som studierna innebär. Hur ska vi förstå utmaningarna de ställs inför och vad kan vi göra för att stötta? Föreläsningen visar med hjälp av konkreta metoder hur du kan göra skoldagen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever, med eller utan diagnos.

 • ”Isbergsmodellen” – vad innebär den?
 • Den tydliggörande pedagogikens nyckelfrågor.
 • Vikten av visuellt stöd.
 • Hur kan du stötta vid självständigt arbete och grupparbete?
 • Vad bör du tänka på vid examinationer?
 • Hur kan du skapa bättre förutsättningar för alla elever att lyckas?

David Edfelt

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning, driver två poddar och har skapat Tipsbanken för lärare. David har under många år undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är medförfattare till flera böcker, bland annat Autism och ADHD i gymnasiet (2019) och Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning (2021).

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  21 mar – 18 apr 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-04-18
  4 295,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

 

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Åsa Mårtensson, lektor i pedagogik. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Barn- och fritidsprogrammet och kommer att tala om processer för elever och lärare i samband med arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Åsa Mårtensson
Åsa Mårtensson

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev