Hoppa till sidinnehåll

Bild

Konferens i Stockholm

Bild

Välkommen till Skolportens fortbildning för bildlärare i grundskolan! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. Välj att delta på plats i Stockholm eller digitalt via webbkonferensen.

Riktigt bra bredd, intressanta föreläsningar i aktuella ämnen!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • AI – hot eller möjlighet för skapande?
 • LGR22, formativ klassrumspraktik och betygssättningsprinciper.
 • Hur kan vi arbeta med konst så att den känns relevant för dagens unga?
 • Att undervisa om teckning – nya idéer och perspektiv.
 • Att skapa förutsättningar för bildämnets arbetsprocesser.
 • Vad kan ämnesintegrering tillföra bildämnet?
 • Kamratåterkoppling som stöd för att utveckla idéer.

På konferensen medverkar:

Sophia Desport

BILDLÄRARE & DOKTORAND

Eva-Lena Forslind

ADJUNKT

Fredric Gunve

LEKTOR

Elisabet Jagell

UNIVERSITETSADJUNKT

Anna Karlefjärd

UTBILDNINGSLEDARE

Alessandra Di Pisa

LEKTOR & KONSTNÄR

Matilda Åhall

BILDLÄRARE

Program, dag 1

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 LGR22, formativ klassrumspraktik och betygssättningsprinciper

Från höstterminen 2022 arbetar bildlärare i grundskolan utifrån en reviderade kursplan. Ta del av en föreläsning som behandlar intentionerna med kursplanerna i bildämnet samt hur vägen från kursplan till betyg kan se ut i praktiken. Vi går igenom de förändringar ämnet och skolan står inför, och ger en förklaring till varför dessa förändringar kan vara gynnsamma för både lärare och elever. Du får dessutom en bra grund för ett bedömningsarbete där undervisningen hela tiden står i fokus.

 • Vilka dilemman försöker man lösa med hjälp av förändring av kursplanen i LGR22 och sammantagen bedömning?
 • Vilka frågor behöver du som lärare ställa dig när du värderar dina bedömningsunderlag och sammanfattar dessa till ett betyg? 
 • På vilket sätt kan LGR22 och sammantagen bedömning bidra till att sätta undervisningen i fokus igen?

Anna Karlefjärd

UTBILDNINGSLEDARE

Anna Karlefjärd är fil.lic och idag anställd som utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som lärare och utvecklingschef och har varit delaktig i framtagandet av Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande 2020.

10.30Kaffe

11.00Att skapa förutsättningar för bildämnets arbetsprocesser

Enligt grundskolans ämnesplan för bildämnet ska eleverna både ges förutsättningar och uppmuntras att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. För eleverna kan detta arbete vara både riskfyllt och äventyrligt. Dessutom ska de bedömas utifrån sina val och tillvägagångssätt. Hur kan bildundervisningen bli en trygg arena för dessa arbetsprocesser? Utifrån en pågående forskningsstudie presenterar föreläsningen

 • vilka resurser som kan vara hjälpsamma i bildämnets arbetsprocesser
 • hur förutsättningar skapas för dessa processer genom relationer mellan både mänskliga och icke-mänskliga medskapare som till exempel kompisar, material, idéer, rummet, sinnliga förnimmelser och känslor.

Sophia Desport

BILDLÄRARE & DOKTORAND

Sophia Desport har arbetat som bildlärare sedan 1990 och är verksam på gymnasiets estetiska program och som samverkansdoktorand inom Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik, FoBoS. Sophia har som förstelärare bedrivit utvecklingsarbete kring elevers deltagande i bedömning samt deltagit i aktionsforskningsprojekt kring specialpedagogiska anpassningar inom bildundervisningen. Hon har också anlitats som ämnesexpert vid Skolverket.

12.00 Lunch

13.00 Kamratåterkoppling som stöd för att utveckla idéer 

Ett av bildämnets syften är förmåga att utveckla idéer. Att formulera sina tankar i en skiss eller i en prototyp är ofta det första steget, och en viktig del i en skapande process. Men vilka metoder kan eleverna använda för att utveckla en idé och hur kan undervisningen bidra till att eleverna får förutsättningar att förbättra idéerna? I föreläsningen presenteras en skriftlig och en visuell metod för kamratåterkoppling som bildlärare kan använda, och som fungerar både digitalt och analogt. Metoderna kan anpassas till elevernas ålder och förmåga att uttrycka sina åsikter skriftligt och visuellt.

Eva-Lena Forslind

ADJUNKT

Eva-Lena Forslind är utbildad bild, media och slöjdlärare med licentiatexamen från Kungliga Tekniska högskolan, och undervisar blivande fritidshemlärare i bild. Eva-Lena är en av nätverkskoordinatorerna i PREST-nätverket i STLS, Stockholm Teaching and Learning Studies, vilket innebär att vägleda och stödja lärare i praktiknära undervisningsutvecklande ämnesdidaktiska forskningsprojekt

14.00 Kaffe

14.30Att undervisa om teckning – nya idéer och perspektiv

Att introduceras till olika tekniker, material och andra kunskaper i teckning är att få tillgång till verktyg för att materialisera och visualisera inre och yttre världar. Det är ett sätt att utforska och kommunicera om sig själv och världen vi lever i. Ta del av en föreläsning om vad kunskaper om teckning har för betydelse för bildämnet, skolan och samhället i stort. Vi fokuserar på teckning som kommunikation, som handling (att teckna) och teckningen som resultat. Du kommer att få olika ingångar, idéer och perspektiv på vad teckning kan vara och hur det kan introduceras och undervisas i skolan. I föreläsningen diskuteras också varför det är bra att teckna även idag, när det finns så många andra sätt att  skapa och hantera bilder på.

Fredric Gunve

LEKTOR

Fredric Gunve är lektor i bild vid Göteborgs universitet. Han undervisar främst om bildskapande material, tekniker och metoder, om teckning, tecknade serier, konceptbaserad konst och konstbaserade metoder för undervisning. Han har skrivit läromedlet Bild 7–9 (2023) tillsammans med bildläraren Cecilia Stenmark.

15.30 Avslutning dag 1


Program, dag 2

09.00 Konsten i bildämnet

Konst från olika tider och kulturer har en självklar plats i bildämnet, i såväl styrdokumenten som i ämnestraditionen. Men hur kan vi arbeta med konst så att den känns relevant för dagens unga? Ta del av en föreläsning som tar upp

 • hur ämnet har gått från konsthistoria till konstvetenskap
 • hur vi som bildlärare kan utvidga idén om vem som kan vara konstnär, och vad konstnärskap kan handla om
 • hur vi kan förhålla oss till konstkanon.
 • hur vi kan undervisa om konst genom historien utifrån olika teman, istället för att utgå från den traditionella tidslinjen eller -ismer. 

Matilda Åhall

BILDLÄRARE

Matilda Åhall är bildlärare i årskurs 4-9 på Fässbergsskolan i Mölndal. Hon har arbetat som bildlärare i 24 år och har skrivit ett flertal läromedel, bland annat Bild för högstadiet (2023).
Fotograf: Julia Åhall

10.00 Kaffe

10.30 Konsten i bildämnet fortsätter

11.00 Kort paus

11.10 Ämnesintegrering på bildens villkor

Ämnesintegrering med bild är vanligt förekommande i de yngre åldrarna och kan kombinera utveckling av tekniska färdigheter, förmåga att skapa uttryck och kunskaper i bildanalys, samt vara ett verktyg för att stärka lärandet i andra ämnen. Men hur gör man för att bild inte bara ska bli ett hjälpämne? Föreläsningen lyfter konkreta exempel på hur estetiska lärprocesser i ämnesintegrering kan stärka lärande på bildens villkor, och diskuterar fallgropar och möjligheter. Exemplen kommer från låg- och mellanstadiet, men undervisningsinslagen kan fungera som inspiration för lärande i alla åldrar. 

 • Hur kan man arbeta med bild i ämnesintegrering i låg- och mellanstadiet?
 • Hur kan bild och estetiska lärprocesser användas som resurs för lärande?  
 • Vad kan ämnesintegrering tillföra bildämnet?

Elisabet Jagell

UNIVERSITETSADJUNKT

Elisabet Jagell arbetar på lärarutbildningen vid Uppsala universitet och ansvarar för en bildkurs som ger studenterna verktyg för att arbeta ämnesintegrerat med skolämnet bild. Hon har en bakgrund som grundskollärare 1-7 och har lång erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser. Elisabet är också doktorand på forskarskolan Fobos med placering på Konstfack.

12.10 Lunch

13.10 AI – hot eller möjlighet för skapande?

Generativ artificiell intelligens (AI) har tagit världen med storm och omkullkastar tidigare självklara idéer om vad som är att betrakta som kunskap eller unik mänsklig kreativ förmåga. De generativa AI-produkterna som finns tillgängliga för allmänheten innebär både ett hot mot en mängd yrkesgrupper, men erbjuder även fantastiska möjligheter för skapande. Ta del av en föreläsning som fokuserar på hur konsten kan bidra till att öka vår förståelse för AI.

Alessandra Di Pisa

LEKTOR & KONSTNÄR

Alessandra Di Pisa är konstnär och lektor i visuell kommunikation och gestaltning på Malmstens Linköpings universitet. I sina tvärdisciplinära konstprojekt utforskar hon AI:s potential och begränsningar ur ett kritiskt perspektiv.
Fotograf: Mia Kaanalainen

14.40 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  24–25 sep 2024
 • Tid
  09:00–16:00
 • Pris (exkl. moms)
  4 195,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-08-24
  4 495,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-09-25
  5 945,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

 

 

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Matilda Åhall, bildlärare och läromedelsförfattare. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Bild och kommer att tala om hur man kan arbeta med konst så att den känns mer relevant för dagens elever.

Matilda Åhall

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev