Hoppa till sidinnehåll

Bild

Webbkonferens

Bild

Välkommen till Skolportens webbkonferens för bildlärare i grundskolan! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 8 föreläsningar när det passar dig under konferensperioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Mycket lättare att hitta tid för fortbildning när man slipper restid och inte behöver närvara en specifik tid.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • AI – hot eller möjlighet för skapande?
 • LGR22, formativ klassrumspraktik och betygssättningsprinciper.
 • Hur kan vi arbeta med konst så att den känns relevant för dagens unga?
 • Att undervisa om teckning – nya idéer och perspektiv.
 • Att skapa förutsättningar för bildämnets arbetsprocesser.
 • Vad kan ämnesintegrering tillföra bildämnet?
 • Kamratåterkoppling som stöd för att utveckla idéer.

På konferensen medverkar:

Sophia Desport

BILDLÄRARE & DOKTORAND

Eva-Lena Forslind

ADJUNKT

Fredric Gunve

LEKTOR

Elisabet Jagell

UNIVERSITETSADJUNKT

Anna Karlefjärd

UTBILDNINGSLEDARE

Alessandra Di Pisa

LEKTOR & KONSTNÄR

Matilda Åhall

BILDLÄRARE

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. LGR22, formativ klassrumspraktik och betygssättningsprinciper

Från höstterminen 2022 arbetar bildlärare i grundskolan utifrån en reviderade kursplan. Ta del av en föreläsning som behandlar intentionerna med kursplanerna i bildämnet samt hur vägen från kursplan till betyg kan se ut i praktiken. Vi går igenom de förändringar ämnet och skolan står inför, och ger en förklaring till varför dessa förändringar kan vara gynnsamma för både lärare och elever. Du får dessutom en bra grund för ett bedömningsarbete där undervisningen hela tiden står i fokus.

 • Vilka dilemman försöker man lösa med hjälp av förändring av kursplanen i LGR22 och sammantagen bedömning?
 • Vilka frågor behöver du som lärare ställa dig när du värderar dina bedömningsunderlag och sammanfattar dessa till ett betyg? 
 • På vilket sätt kan LGR22 och sammantagen bedömning bidra till att sätta undervisningen i fokus igen?

Anna Karlefjärd

UTBILDNINGSLEDARE

Anna Karlefjärd är fil.lic och idag anställd som utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som lärare och utvecklingschef och har varit delaktig i framtagandet av Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande 2020.

2. Att skapa förutsättningar för bildämnets arbetsprocesser

Enligt grundskolans ämnesplan för bildämnet ska eleverna både ges förutsättningar och uppmuntras att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. För eleverna kan detta arbete vara både riskfyllt och äventyrligt. Dessutom ska de bedömas utifrån sina val och tillvägagångssätt. Hur kan bildundervisningen bli en trygg arena för dessa arbetsprocesser? Utifrån en pågående forskningsstudie presenterar föreläsningen

 • vilka resurser som kan vara hjälpsamma i bildämnets arbetsprocesser
 • hur förutsättningar skapas för dessa processer genom relationer mellan både mänskliga och icke-mänskliga medskapare som till exempel kompisar, material, idéer, rummet, sinnliga förnimmelser och känslor.

Sophia Desport

BILDLÄRARE & DOKTORAND

Sophia Desport har arbetat som bildlärare sedan 1990 och är verksam på gymnasiets estetiska program och som samverkansdoktorand inom Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik, FoBoS. Sophia har som förstelärare bedrivit utvecklingsarbete kring elevers deltagande i bedömning samt deltagit i aktionsforskningsprojekt kring specialpedagogiska anpassningar inom bildundervisningen. Hon har också anlitats som ämnesexpert vid Skolverket.

3. Kamratåterkoppling som stöd för att utveckla idéer 

Ett av bildämnets syften är förmåga att utveckla idéer. Att formulera sina tankar i en skiss eller i en prototyp är ofta det första steget, och en viktig del i en skapande process. Men vilka metoder kan eleverna använda för att utveckla en idé och hur kan undervisningen bidra till att eleverna får förutsättningar att förbättra idéerna? I föreläsningen presenteras en skriftlig och en visuell metod för kamratåterkoppling som bildlärare kan använda, och som fungerar både digitalt och analogt. Metoderna kan anpassas till elevernas ålder och förmåga att uttrycka sina åsikter skriftligt och visuellt.

Eva-Lena Forslind är utbildad bild, media och slöjdlärare med licentiatexamen från Kungliga Tekniska högskolan, och undervisar blivande fritidshemlärare i bild. Eva-Lena är en av nätverkskoordinatorerna i PREST-nätverket i STLS, Stockholm Teaching and Learning Studies, vilket innebär att vägleda och stödja lärare i praktiknära undervisningsutvecklande ämnesdidaktiska forskningsprojekt

Eva-Lena Forslind

ADJUNKT

Eva-Lena Forslind är utbildad bild, media och slöjdlärare med licentiatexamen från Kungliga Tekniska högskolan, och undervisar blivande fritidshemlärare i bild. Eva-Lena är en av nätverkskoordinatorerna i PREST-nätverket i STLS, Stockholm Teaching and Learning Studies, vilket innebär att vägleda och stödja lärare i praktiknära undervisningsutvecklande ämnesdidaktiska forskningsprojekt

4. Att undervisa om teckning – nya idéer och perspektiv

Att introduceras till olika tekniker, material och andra kunskaper i teckning är att få tillgång till verktyg för att materialisera och visualisera inre och yttre världar. Det är ett sätt att utforska och kommunicera om sig själv och världen vi lever i. Ta del av en föreläsning om vad kunskaper om teckning har för betydelse för bildämnet, skolan och samhället i stort. Vi fokuserar på teckning som kommunikation, som handling (att teckna) och teckningen som resultat. Du kommer att få olika ingångar, idéer och perspektiv på vad teckning kan vara och hur det kan introduceras och undervisas i skolan. I föreläsningen diskuteras också varför det är bra att teckna även idag, när det finns så många andra sätt att  skapa och hantera bilder på.

Fredric Gunve

LEKTOR

Fredric Gunve är lektor i bild vid Göteborgs universitet. Han undervisar främst om bildskapande material, tekniker och metoder, om teckning, tecknade serier, konceptbaserad konst och konstbaserade metoder för undervisning. Han har skrivit läromedlet Bild 7–9 (2023) tillsammans med bildläraren Cecilia Stenmark.

5.Konsten i bildämnet

Konst från olika tider och kulturer har en självklar plats i bildämnet, i såväl styrdokumenten som i ämnestraditionen. Men hur kan vi arbeta med konst så att den känns relevant för dagens unga? Ta del av en föreläsning som tar upp

 • hur ämnet har gått från konsthistoria till konstvetenskap
 • hur vi som bildlärare kan utvidga idén om vem som kan vara konstnär, och vad konstnärskap kan handla om
 • hur vi kan förhålla oss till konstkanon.
 • hur vi kan undervisa om konst genom historien utifrån olika teman, istället för att utgå från den traditionella tidslinjen eller -ismer. 

Matilda Åhall

BILDLÄRARE

Matilda Åhall är bildlärare i årskurs 4-9 på Fässbergsskolan i Mölndal. Hon har arbetat som bildlärare i 24 år och har skrivit ett flertal läromedel, bland annat Bild för högstadiet (2023).
Fotograf: Julia Åhall

6.Ämnesintegrering på bildens villkor

Ämnesintegrering med bild är vanligt förekommande i de yngre åldrarna och kan kombinera utveckling av tekniska färdigheter, förmåga att skapa uttryck och kunskaper i bildanalys, samt vara ett verktyg för att stärka lärandet i andra ämnen. Men hur gör man för att bild inte bara ska bli ett hjälpämne? Föreläsningen lyfter konkreta exempel på hur estetiska lärprocesser i ämnesintegrering kan stärka lärande på bildens villkor, och diskuterar fallgropar och möjligheter. Exemplen kommer från låg- och mellanstadiet, men undervisningsinslagen kan fungera som inspiration för lärande i alla åldrar. 

 • Hur kan man arbeta med bild i ämnesintegrering i låg- och mellanstadiet?
 • Hur kan bild och estetiska lärprocesser användas som resurs för lärande?  
 • Vad kan ämnesintegrering tillföra bildämnet?

Elisabet Jagell

UNIVERSITETSADJUNKT

Elisabet Jagell arbetar på lärarutbildningen vid Uppsala universitet och ansvarar för en bildkurs som ger studenterna verktyg för att arbeta ämnesintegrerat med skolämnet bild. Hon har en bakgrund som grundskollärare 1-7 och har lång erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser. Elisabet är också doktorand på forskarskolan Fobos med placering på Konstfack.

7. AI – hot eller möjlighet för skapande?

Generativ artificiell intelligens (AI) har tagit världen med storm och omkullkastar tidigare självklara idéer om vad som är att betrakta som kunskap eller unik mänsklig kreativ förmåga. De generativa AI-produkterna som finns tillgängliga för allmänheten innebär både ett hot mot en mängd yrkesgrupper, men erbjuder även fantastiska möjligheter för skapande. Ta del av en föreläsning som fokuserar på hur konsten kan bidra till att öka vår förståelse för AI.

Alessandra Di Pisa

LEKTOR & KONSTNÄR

Alessandra Di Pisa är konstnär och lektor i visuell kommunikation och gestaltning på Malmstens Linköpings universitet. I sina tvärdisciplinära konstprojekt utforskar hon AI:s potential och begränsningar ur ett kritiskt perspektiv.
Fotograf: Mia Kaanalainen

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  4–25 okt 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  3 395,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-08-25
  3 795,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-09-26
  4 495,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev