Hoppa till sidinnehåll

Biologi

Konferens i Stockholm

Biologi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i biologi! Under två dagar kan du ta del av den senaste forskningen, få praktiska verktyg för undervisningen och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. 

Konferensen vänder sig främst till lärare på högstadiet och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.

Uppskattade upplägget och tyckte att programmet hade en bra röd tråd och en bra balans mellan teori och praktik. Det här var verkligen en konferens som jag hade konkret nytta av att gå på.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • AI och andra smarta digitala verktyg för fältstudier, laborationer och dissektioner.
 • Strategier för att arbeta med källkritik och mot kunskapsresistens i biologiundervisningen.
 • Få ökad kunskap om den svenska skogen och i vilken situation den befinner sig.
 • Samtalsmetoder och råd för en inkluderande sexualundervisning.
 • Värdeskapande projekt som ändrar elevers attityder till insekter.
 • Uppdaterade kunskaper om genteknik och morgondagens användningsområden för CRISPR/Cas9.
 • Strategier för att stötta läsförståelse och begreppsanvändning hos språkligt svaga elever.

Medverkande:

Moremi Agbaje

SEXUALUPPLYSARE RFSU

Eva Bida

BIOLOGILÄRARE

Annelie Carlsbecker 

GENTEKNIKNÄMNDEN

Jenny Edvardsson

DOKTORAND

Emma Frans

FORSKARE, VETENSKAPSSKRIBENT

Emmy Ingesson

SEXUALUPPLYSARE RFSU

Sebastian Kirppu 

BIOLOG, NATURGUIDE

Peter Lampert

FORSKARE, BIOLOGILÄRARE

Mia Olsson

GENTEKNIKNÄMNDEN

Program, dag 1

08.20 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Den svenska skogen och vårt förhållande till den

I Sverige har vi ofta en varm relation till naturen, men hur ofta möter vi egentligen en riktig skog och vet vi skillnaden på naturskog och kulturskog? Efter långvarigt kalhyggeskogsbruk befinner sig den svenska skogen i en svår ekologisk situation, som få vill kännas vid. Kunskapen om hur skogens ekosystem och mångfald kan kopplas till klimatet är dessutom ofta låg.

Ta del av en föreläsning som beskriver skogens utveckling i Sverige, vad du som lärare behöver veta för att kunna förklara detta ekosystem i och utanför klassrummet, samt hur du kan inspirera eleverna att se och intressera sig för skogen.

Du får bland annat lära dig att förklara: 

 • Hur det traditionella sättet att bedriva skogsbruk har påverkat biologisk mångfald och kollager.
 • Hur trädets livscykel kan ger perspektiv på vad tid är och hur viktig tiden är för livet på jorden.
 • Hur mykorrhizasvampar interagerar med trädens rotsystem och stärker varandra.
 • Om lavarnas sexliv, som kanske är mer komplext än människans fortplantning. 

Sebastian Kirppu 

BIOLOG, NATURGUIDE

Sebastian Kirppu är skogsbiolog och naturguide med ett mångårigt engagemang för att skydda den svenska barrnaturskogens ekologi. Han är flerfaldigt prisbelönad för sitt arbete, har sommarpratat i Sveriges Radio och även medverkat i SVT-serierna ”Slaget om skogen” och ”I brändernas spår”. Sebastian anlitas ofta som kursledare och föreläsare samt arbetar med att kartlägga skyddsvärda skogar och granska skogsbolag i Sverige.

10.30 Kaffepaus

11.00 Actions for Insects – ett värdeskapande projekt för biologisk mångfald 

Som en följd av mänskligt beteende har livsmiljöerna för insekter försämrats kraftigt och många arter är hotade. Forskningsprojektet Actions for Insects syftar inte enbart till att göra eleverna mer medvetna om problemet, utan även förändra deras inställning till insekter och göra dem mer kompetenta att aktivt stödja den biologiska mångfalden i insekternas livsmiljöer. Genom att koppla ihop forskning och undervisning kan vi skapa ökat engagemang och förändrade beteenden. 

Föreläsningen ger 

 • förslag på hur du kan integrera aktiviteter från projektet i biologiundervisningen på högstadiet och gymnasiet  
 • konkreta undervisningsmaterial att använda i klassrummet 
 • idéer för hur du tillsammans med elever kan förändra skolans område  för att stödja biologisk mångfald, samt samarbeta med andra aktörer för att på sikt skapa verklig förändring.  

Peter Lampert

FORSKARE, BIOLOGILÄRARE

Peter Lampertforskar inom biologididaktik vid Karlstads universitet och är även utbildad biologilärare. Hans mål med forskningen är att stödja undervisningen genom att skapa och testa innovativa undervisningsupplägg.  

12.00 Gemensam lunch

13.00 Digitala verktyg som stärker biologiundervisningen

Genom att integrera digitala verktyg på genomtänkta sätt kan vi skapa en mer dynamisk, effektiv och interaktiv biologiundervisning, som möter elevernas behov och förbereder dem för framtiden. Digitala verktyg kan bland annat användas för strukturerad dokumentation, interaktiva simuleringar, virtuella laborationer och innovativa fältstudier, och rätt använda kan de öka elevernas engagemang och förståelse för ämnet.

Föreläsningen utforskar praktiska tillvägagångssätt för att integrera digitala verktyg i undervisningen, med fokus på följande huvudområden:

 • kunskapsinhämtning
 • dokumentation
 • laborationer
 • fältstudier 

Eva Bida

BIOLOGILÄRARE

Eva Bida arbetar på Torekällgymnasiet i Södertälje som lärare i biologi, kemi, naturkunskap och idrott och hälsa. Hon har också ett uppdrag som IKT-pedagog för samtliga Södertäljes gymnasieskolor. 2023 mottog Eva lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med inkluderande digitala verktyg i undervisningen.

14.15 Fikapaus

14.45 Stötta språkligt sårbara elever i biologi och naturkunskap

Biologins fackspråk innehåller inte bara centrala begrepp som har betydelse för förståelsen, utan även ord som kan ha en vardaglig betydelse eller ord från närliggande vetenskaper. Hur kan lärare kontinuerligt stärka ämnesspråk och läsförståelse, framför allt för elever med utmaningar som språkstörning och dyslexi, eller som är språkligt sårbara av andra anledningar? Föreläsningen ger praktiska exempel på hur lärare i biologi och naturkunskap kan bygga en undervisning där både språk och ämnesinnehåll är i fokus. 

 • Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i biologi och naturkunskap? 
 • Hur kan undervisningen organiseras så att den stärker förståelsen av centrala begrepp och allmänna ord som skapar sammanhang? 
 • Vilka konkreta arbetssätt kan utveckla elevernas språk och läsförståelse, parallellt med deras ämneskunskaper?

Jenny Edvardsson

DOKTORAND

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskning rör skönlitteratur som didaktiskt redskap i biologi-, fysik- och kemiundervisningen. Jenny tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2017 och har skrivit flera böcker om läsning och språkutvecklande arbetssätt.

15.45 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00Inkluderande biologiundervisning om sexualitet, samtycke och relationer

Hur gör vi för att inkludera alla elever i sexualundervisningen? Hur ska vi navigera mellan det biologiska och det normkritiska perspektivet? Och hur samtalar vi om ämnen som porr och könsidentiteter? Som biologilärare har du uppgiften att förmedla fakta om kroppen, ta upp potentiellt kontroversiella frågor och även värna de mjuka värdena, kopplade till könsidentitet, sexuell läggning och njutning.

I föreläsningen fördjupar vi oss i hur du kan tala om olikheter och sexuella normer, och samtidigt skilja mellan att vara personlig och privat i lärarrollen. Föreläsningen presenterar vad unga själva vill lära sig mer om i sexualundervisningen, och ger praktiska upplägg för att tillgodose elevernas önskemål och uppfylla läroplanens mål på ett inkluderande sätt – oavsett kön, läggning eller bakgrund.

Emmy Ingesson

SEXUALUPPLYSARE RFSU

Emmy Ingesson arbetar som projektmedarbetare på RFSU Stockholm med sexualupplysning riktad till elever och skolpersonal på högstadiet och gymnasiet.

Moremi Agbaje

SEXUALUPPLYSARE RFSU

Moremi Agbaje arbetar som projektledare på RFSU Stockholm med sexualupplysning riktad till elever och skolpersonal på högstadiet och gymnasiet.

10.30 Kaffe och smörgås

11.00Genteknik då, nu och imorgon

Med hjälp av gentekniken har kunskaperna inom biologi, medicin och molekylärbiologi tagit enorma kliv framåt. Vi har fått tekniker för att sekvensera organismers arvsmassa, och precisionsredskap som CRISPR/Cas9 används redan inom flera områden för att ändra i gensekvenser. Artificiell intelligens ger forskarna ytterligare hjälp att syntetisera nya gener, genetiska kopplingar eller hela genom.

Gentekniken ger många möjligheter, men innebär också potentiella risker. Ta del av en föreläsning som

 • ger en uppdatering av forskningsfronten för genteknik och en genomgång av hur CRISPR/Cas9 fungerar 
 • beskriver användningen av genteknik inom sjukvård och jordbruk
 • belyser aktuella etiska och samhälleliga frågor samt visar på utmaningar för framtiden
 • presenterar Gentekniknämndens webbsida och det undervisningsmaterial som har utvecklats i samarbete med Bioresurs. 

Annelie Carlsbecker 

GENTEKNIKNÄMNDEN

Annelie Carlsbecker arbetar på Gentekniknämnden, som är en statlig myndighet med uppgift att främja en etiskt försvarbar och säker användning av genteknik. Annelie har en bakgrund som universitetslektor och docent i växtfysiologi vid Uppsala universitet.

Mia Olsson

GENTEKNIKNÄMNDEN

Mia Olsson arbetar på Gentekniknämnden, som är en statlig myndighet med uppgift att främja en etiskt försvarbar och säker användning av genteknik. Mia har tidigare forskat i medicinsk genetik, bland annat vid Karolinska Institutet.

12.30 Gemensam lunch

13.30 Källkritik, kunskapsresistens och missuppfattningar i biologiundervisningen 

För att motverka kunskapsresistens och spridandet av felaktiga uppgifter är det viktigt att förstå hur falska påståenden sprids och hur källkritisk kompetens kan stoppa en framtida infodemi. Genom att förmedla korrekta fakta och stärka förtroendet för vetenskapliga metoder kan biologilärare hindra spridning av felaktig information inom evolution, ekologi och medicin. 

Föreläsningen syftar till att öka medvetenheten om de utmaningar som kan uppstå inom biologiundervisningen, och ger konkreta verktyg för att främja en mer kritisk och evidensbaserad förståelse av biologi. Du får också strategier för att analysera information på biologiområdet, samt för att förklara några moment som elever ofta har svårt att förstå. 

 • Hur kan biologilärare förtydliga för elever vad vetenskap är?  
 • Hur kan vi hantera misstro mot evolutionsteorin, vaccin och andra vetenskapliga rön?  
 • Vad är ”black boxes” och varför är det viktigt att packa upp dem för att motverka vetenskapsresistens? 

Emma Frans

FORSKARE, VETENSKAPSSKRIBENT

Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. Emma är författare till fem populärvetenskapliga böcker och har tilldelats flera priser och utmärkelser, bland annat Stora Journalistpriset och Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band.

 

15.00 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  19–20 sep 2024
 • Tid
  09:20–15:00
 • Pris (exkl. moms)
  4 495,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-08-19
  4 495,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-09-18
  5 945,00 kr

I priset ingår 7 föreläsningar, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

 

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Emma Frans, forskare och vetenskapsskribent. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Biologi och kommer att tala om källkritik, kunskapsresistens och missuppfattningar i biologiundervisningen.

Emma Frans

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev