Hoppa till sidinnehåll

Bygg- och anläggningsprogrammet

Konferens i Stockholm

Bygg- och anläggningsprogrammet

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar på bygg- och anläggningsprogrammet! Under två dagar får du ta del av åtta föreläsningar om aktuell forskning, och får praktiska verktyg för att stötta alla elever i klassrummet och under APL. Konferensen riktar sig till främst till yrkeslärare och rektorer på gymnasiet eller komvux, men föreläsningarna kan även vara av intresse för lärare i teoretiska ämnen som vill lära sig mer om samarbete med yrkesämnena.

Fantastiska lokaler och mycket god mat. Bra medarbetare som fixade allt som hörde till. Jag är mycket nöjd med dagarna. Klart den bästa konferensen jag deltagit på.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Ämnesbetygsreformen och Gy25 – hur påverkas bygg- och anläggningsprogrammet?
 • Bättre yrkesutbildning för vuxna – förslag från regeringens utredning.
 • Simulatorstödd undervisning för yrkeslärande – ett kvalificerat alternativ?
 • Språkutvecklande arbetssätt – så kan yrkesspråket erövras.
 • Dags för APL – så förbereder du elever och handledare på bästa sätt.
 • Meningsfull matematik – vad behöver eleverna lära sig inför yrkeslivet?
 • Tjejer i byggbranschen – så stöttar vi flickor att välja och stanna i yrket.
 • Tydliggörande pedagogik för elever med eller utan diagnos – så kan lärmiljön och undervisningen utformas.

På konferensen medverkar:

Pia Berg

YRKESLÄRARE

David Edfelt

PSYKOLOG

Jenny Edvardsson

DOKTORAND

Lars Hanish

UNDERVISNINGSRÅD

Elof Hansjons

UTREDARE

Karolina Muhrman

UNIVERSITETSLEKTOR

Sofia Nyström

BITR. PROFESSOR

Program dag 1

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Ämnesbetygsreformen och förändringar inom bygg- och anläggningsprogrammet – Skolverket informerar

Skolverket har ett regeringsuppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg, som ska tillämpas från 1 juli 2025, för alla skolformer inom gymnasieskolan och Komvux på gymnasial nivå. Som en del i detta arbete kommer det att genomföras förändringar som påverkar utbildningarna inom bygg- och anläggningsprogrammet. Ta del av en föreläsning där Skolverkets undervisningsråd berättar om dessa förändringar, och passa på att ställa frågor om det ämne du undervisar i.

Lars Hanish

UNDERVISNINGSRÅD

Lars Hanisch har erfarenhet både som skolledare och lärare inom gymnasial yrkesutbildning, och arbetar sedan flera år på Skolverket som undervisningsråd med bland annat ett programansvar för Bygg- och anläggningsprogrammet och den anpassade utbildningen fastighet- anläggning och byggnation.

10.30 Kaffe

11.00 Bättre yrkesutbildning för vuxna – förslag från regeringens utredning

Det råder brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom bland annat byggsektorn, och bristen riskerar att kvarstå även i framtiden. Regeringen har därför beslutat att utreda yrkesvux, med syfte att förändra utbildningen och få fler att utbilda sig till de yrken som arbetsmarknaden behöver. Resultaten presenterades i februari 2024, och föreläsningen beskriver de förslag som utredningen har kommit fram till:

 • Yrkesskola – en ny skolform som utgår från yrkeshögskolan.
 • En reformerad lärlingsutbildning anpassad för arbetsmarknadens behov.
 • Förändringar av finansiering och regelverk för yrkesvux.

Elof Hansjons

UTREDARE

Elof Hansjons är utbildningsnämndens ordförande i Södertälje och har varit regeringens särskilda utredare för yrkesvux.

 

11.45 Gemensam lunch

13.00 Simulatorstödd undervisning för yrkeslärande

I takt med att teknikutvecklingen går framåt och skolornas ekonomiska resurser minskar, har användningen av högteknologiska simulatorer ökat inom gymnasial yrkesutbildning. Men kan simulatorstödd undervisning verkligen erbjuda ett kvalificerat yrkeslärande, och hur upplevs denna typ av undervisning av eleverna? Ta del av en föreläsning som utgår från aktuella forskningsresultat gällande planering, organisering och genomförande av simuleringsövningar på gymnasieskolans yrkesprogram, med särskilt fokus på bygg- och anläggningsprogrammet.

Sofia Nyström

BITR. PROFESSOR

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Språkutvecklande arbetssätt på bygg- och anläggningsprogrammet

Som elev på ett yrkesprogram gäller det att erövra det språk som tillhör yrket. I detta arbete har läraren en central roll. Hur kan lärare på bygg- och anläggningsprogrammet kontinuerligt arbeta med yrkesspråket, framför allt med elever med varierande språkliga förutsättningar som språkstörning och dyslexi, eller elever som är språkligt sårbara utan någon diagnostiserad funktionsnedsättning? Föreläsningen ger flera praktiska exempel på hur både ämneslärare och yrkeslärare kan bygga en undervisning där både språket och ämnesinnehållet fokuseras.

 • Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
 • Hur kan undervisningen organiseras så att den stärker elevernas yrkesspråk?
 • Vilka konkreta arbetssätt och metoder kan utveckla elevernas yrkesspråk parallellt med deras ämneskunskaper?

Jenny Edvardsson

DOKTORAND

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Hon har tidigare arbetat många år som gymnasielärare på bygg- och anläggningsprogrammet. Tillsammans med Barbro Bruce har Jenny skrivit boken Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter (2023).

15.30 Konferensen första dag avslutas

Program dag 2

09.00 Tydliggörande pedagogik på bygg- och anläggningsprogrammet – så kan lärmiljön och undervisningen utformas

Bygg- och anläggningsprogrammet samlar en stor variation av elever. Några har en bakgrund av tidigare skolmisslyckanden, kanske på grund av olika typer av diagnoser såsom autism, adhd eller dyslexi. Andra har ett annat modersmål och kanske inte en avancerad nivå av svenska. Men även elever med svenska som modersmål utan diagnos kan ha svårigheter att ta till sig den stora mängd teoretiska och praktiska information som studierna innebär. Hur ska vi förstå utmaningarna de ställs inför och vad kan vi göra för att stötta? Föreläsningen visar med hjälp av konkreta metoder hur du kan göra skoldagen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever, med eller utan diagnos.

 • ”Isbergsmodellen” – vad innebär den?
 • Den tydliggörande pedagogikens nyckelfrågor.
 • Vikten av visuellt stöd.
 • Hur kan du stötta vid självständigt arbete och grupparbete?
 • Vad bör du tänka på vid examinationer?
 • Hur kan du skapa bättre förutsättningar för alla elever att lyckas?

David Edfelt

PSYKOLOG

David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning, driver två poddar och har skapat Tipsbanken för lärare. David har under många år undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är medförfattare till flera böcker, bland annat Autism och ADHD i gymnasiet (2019) och Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning (2021).

10.20 Kaffe med smörgås

10.50 Yrkeslärarens roll för en framgångsrik APL

För att skapa en kvalitativ byggutbildning är det arbetsplatsförlagda lärandet lika viktigt som lektionerna i skolan, men för många elever blir den första kontakten med yrkeslivet en tuff erfarenhet. Övergången mellan skolan och arbetsplatsen kan vara svår, och en stor del av yrkeslärarens uppdrag är att fungera som en brygga mellan dessa två världar.

Ta del av en föreläsning som ger dig verktyg för att stötta elever och handledare inför och under det arbetsplatsförlagda lärandet. Med rätt förberedelser och förväntningar kan APL bli en lärorik och värdefull upplevelse, för både eleverna och mottagande företag.

Pia Berg

YRKESLÄRARE

Pia Berg är leg. yrkeslärare med många års erfarenhet från bygg- och anläggningsprogrammet. Hon har en fil.mag i praktisk kunskap samt en påbörjad masterutbildning i pedagogik för yrkeslärare. Dessutom är hon en av Sveriges få kvinnliga målarmästare och har drivit måleriföretag under flera år. Pia utbildar företag och skolor i frågor som gäller mångfald, jämställdhet och inkludering, med målet att höja kvaliteten och statusen på Sveriges yrkesutbildningar.

11.50 Gemensam lunch

13.00 Tjejer i byggbranschen – går det?

Ungefär tolv procent av eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet är tjejer, men de utgör endast två procent av yrkesarbetarna inom byggbranschen idag. Vad beror det på? Det är tydligt att vi inte enbart behöver uppmuntra tjejer att söka till byggutbildningen, utan också arbeta aktivt för att få dem att vilja stanna kvar i yrket.

Föreläsningen bygger på personliga erfarenheter, aktuell forskning och nulägesrapporter om kvinnor i byggbranschen. Vi diskuterar gamla sanningar och nya möjligheter för att göra bygg- och anläggningsprogrammet mer jämställt, och du får förslag på hur du som yrkeslärare kan stötta kvinnliga elever. Ditt förhållningssätt kan bli en del av den förändring som hela branschen behöver.

Pia Berg

YRKESLÄRARE

Pia Berg är leg. yrkeslärare med många års erfarenhet från bygg- och anläggningsprogrammet. Hon har en fil.mag i praktisk kunskap samt en påbörjad masterutbildning i pedagogik för yrkeslärare. Dessutom är hon en av Sveriges få kvinnliga målarmästare och har drivit måleriföretag under flera år. Pia utbildar företag och skolor i frågor som gäller mångfald, jämställdhet och inkludering, med målet att höja kvaliteten och statusen på Sveriges yrkesutbildningar.

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Motiverande matematik på bygg- och anläggningsprogrammet 

Forskning visar att det finns ett gap mellan matematikundervisningen på yrkesprogram och behovet av matematikkunskaper i yrkeslivet. Trots ämnesplanens krav på programinfärgning är undervisningen ofta starkt knuten till en ”neutral” lärobok, och de nationella proven tenderar att styra innehållet mer än vad ämnesplanen gör. Alltför svaga kopplingar till yrkesinriktningen minskar elevernas motivation och gör dem sämre förberedda för arbetslivet. I den här föreläsningen beskrivs hur det går att utforma ett ämnesintegrerat arbetssätt som gynnar elevernas motivation och lärande i såväl matematik som yrkesämnen. Du får förslag på ämnesintegrerade projekt som gör matematikundervisningen meningsfull.

 • Vilka är utmaningarna med matematikundervisning på bygg- och anläggningsprogrammet, och hur kan vi arbeta för att klara dem?
 • Hur kan yrkeslärare på bygg- och anläggningsprogrammet samarbeta med matematiklärarna?
 • Vilka didaktiska frågor bör vi tänka på i planeringen av ämnesintegrerad undervisning?
 • Vilka positiva resultat kommer vi att kunna se?

Karolina Muhrman

UNIVERSITETSLEKTOR

Karolina Muhrman är docent i pedagogik och arbetar som universitetslektor vid Linköpings universitet, där hon forskar om matematikundervisning på yrkesprogram och undervisar både blivande matematiklärare och yrkeslärare. Karolina har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och har arbetat 11 år inom yrkesutbildning.

15.30 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  28–29 nov 2024
 • Tid
  09:20–15:30
 • Pris (exkl. moms)
  4 495,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-10-28
  4 495,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-11-27
  5 945,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

 

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev