Hoppa till sidinnehåll

Elevhälsa

Konferens i Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Konferensen innehåller åtta föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som berör elevhälsoteamets viktiga arbete. Välj att delta på plats i Göteborg eller på distans.

En mycket givande konferens, en av de bättre jag har deltagit i faktiskt!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Hur kan elevhälsan hjälpa ungdomar att sova bättre?
 • Ett nytt skolämne på schemat som främjar skolnärvaro.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck – elevhälsoteamets ansvar och möjligheter.
 • Det nya skattningsinstrumentet APERS i samband med inkluderande lärmiljöer för elever med autism och andra sociokommunikativa utmaningar.
 • Välbefinnande och psykisk hälsa i skolan med hjälp av neurovetenskap och positiv psykologi.
 • KBT som metod och arbetsverktyg för skolsköterskor och skolkuratorer.
 • Hur kan vi minska risken att barn och unga dras in i kriminalitet?
 • Sexualitet, samtycke och relationer – hur stärker vi barns och ungdomars syn på sig själva och sina kroppar samtidigt som vi lär dem att sätta gränser?

På konferensen medverkar:

Elisabeth Dahlin

BARNOMBUDSMAN

Åse Fagerlund

FIL. DR

Therese Hult

REKTOR

Malin Jakobsson

FIL. DR

Jennie W Larsson

UNGDOMSKOORDINATOR OCH COACH

Kristina Loftsson

LEG. PSYKOLOG

Issis Melin

F.D. SAKKUNNIG

Kalle Norwald

SEXOLOG OCH FÖRFATTARE

Klara Wenneborg

DOKTORAND

Program, dag 1

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 ”Jag vill sova men kan inte” – hur kan elevhälsan motverka ungdomars sömnbrist?
55 procent av dagens ungdomar sover mindre än rekommenderade åtta timmar per natt. Bristande rutiner, oro, skolstress och skärmar hindrar dem från att komma i säng i tid, vilket påverkar deras skolprestationer samt ökar risken för depression och ångest. Hur kan elevhälsan hjälpa ungdomarna till en bättre balans i vardagen samt minska ångest och oro, så att de själva kan förbättra sina sömnvanor?

Föreläsningen ger en fördjupad förståelse för sömnens betydelse för ungdomar och erbjuder råd och verktyg för ett sömnfrämjande arbete.

Malin Jakobsson

FIL. DR

Malin Jakobsson är fil.dr i vårdvetenskap vid Jönköping University med många års erfarenhet som skolsköterska. Hon disputerade 2022 med avhandlingen ”Jag vill sova, men kan inte”- Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn. Avhandlingen utsågs till Skolportens favorit av vår lärarpanel. 

10.30 Kaffe

11.00 ”Hälsa och vägledning” – ett nytt skolämne
Vågbroskolan i Söderhamn hade länge kämpat med en hög andel elever med frånvaroproblematik. Trots att kommunen genomfört ett flertal projekt om att främja närvaro uteblev resultaten, så skolan införde ett nytt skolämne på schemat. ”Hälsa och vägledning” handlar bland annat om motion, självledarskap och stresshantering. Fokus ligger på förebyggande arbete och att se till elevens hela skol- och livssituation. I det arbetet har samverkan mellan rektor, lärare och elevhälsa varit ovärderligt.

I den här föreläsningen får vi ta del av Vågsbroskolans resa och vilka effekter den fört med sig vad gäller skolnärvaro, psykisk hälsa och skolresultat.

Therese Hult

REKTOR

Therese Hult är rektor på Vågbroskolan sedan 2019. Tillsammans med Jennie W Larsson har hon varit ansvarig för Vågbroskolans satsning vilket också lett till medverkan i flera forskningsprojekt, bland annat SAW-projektet (Strenghtening Adolescent Wellbeing) vid Högskolan i Gävle.

Jennie W Larsson

UNGDOMSKOORDINATOR OCH COACH

Jennie W Larsson är ungdomskoordinator och coach. Tillsammans med Therese Hult har hon varit ansvarig för Vågbroskolans satsning vilket också lett till medverkan i flera forskningsprojekt, bland annat SAW-projektet (Strenghtening Adolescent Wellbeing) vid Högskolan i Gävle.

12.00 Gemensam lunch

13.00 En skola för alla? Inkluderande lärmiljöer för elever med autism och andra sociokommunikativa utmaningar
En inkluderande lärmiljö av hög kvalitet är en förutsättning för att alla elever ska nå sina kunskapsmål, trivas och må bra i skolan. I praktiken är det dock ofta utmanande för personal och skolorganisation att inkludera alla elever likvärdigt. I den här föreläsningen får du lära dig mer om skattningsinstrumentet APERS (Autism Program Environment Rating Scale) och hur elevhälsan kan arbeta strukturerat med att utveckla lärmiljön för alla elever, med speciellt fokus på dem med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 • Vad säger forskningen om evidensbaserad praktik för elever med autism?
 • Mycket passar för många, men allt passar inte för alla – varför är det viktigt att individanpassa?
 • ”Det är så många projekt hela tiden” – hur gör vi i praktiken för att faktiskt få till en förändring?

Klara Wenneborg

DOKTORAND

Klara Wenneborg är leg. logoped, cert. beteendeanalytiker och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om hur lärmiljön kan förbättras för elever med autism och andra sociokommunikativa utmaningar i grundskolan. Klara har även skrivit kapitel i böckerna Vänskap, skola, familjeliv (2022) och Leka, prata, äta (2020).

14.00 Fika

14.30 Välbefinnande och psykisk hälsa i skolan
Många barn och unga lider av psykisk ohälsa, vilket kan leda till en nedåtgående spiral av skolfrånvaro och ångestproblematik som blir allt svårare att komma ur. Hur kan elevhälsan bryta dessa onda cirklar och samtidigt arbeta förebyggande? Den här föreläsningen ger råd och konkreta verktyg för att stärka elevers tro på sig själva och sina förmågor med hjälp av neurovetenskap och positiv psykologi.

 • Hur kan vi stärka välbefinnande och psykisk hälsa för alla elever?
 • Hur kan vi använda oss av forskningen för att hjälpa elever att se sina egna och andras styrkor?
 • Hur kan vi få elever att lita på sin förmåga att utvecklas genom ett dynamiskt mindset?

Åse Fagerlund

FIL. DR

Åse Fagerlund är fil.dr i neuropsykologi vid Helsingfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum i Finland. Sedan 2015 leder hon en forskargrupp som tar fram metoder för att stärka välbefinnande hos barn och unga med hjälp av positiv psykologi, neurovetenskap och psykoterapi. Åse är även utbildare och författare till böckerna Öka välbefinnandet i skolan – praktiska lektioner i positiv psykologi (2021) och Elevhälsa i skolan – praktiska lektioner i mindset, hoppfullhet och grit (2023).

15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 KBT-verktyg för skolsköterskor och skolkuratorer

Rollerna som skolsköterska och skolkurator är komplexa. Mycket ska åstadkommas på kort tid och förväntningarna från ledning, vårdnadshavare och eleverna själva kan vara höga. I den här föreläsningen presenteras hur metoder och verktyg inom KBT (kognitiv beteendeterapi) kan underlätta i det dagliga arbetet. Vi får bland annat veta hur KBT kan användas för

 • funktionella analyser i rollen som skolsköterska och skolkurator
 • att arbeta med elevers oro och ångest
 • samtalsmetodik vid hälsosamtalet.

Kristina Loftsson

LEG. PSYKOLOG

Kristina Loftsson är leg. psykolog med lång erfarenhet av kliniskt arbete, utbildning och handledning inom psykiatri, företagshälsovård och elevhälsa. Tillsammans med Peter Friberg driver hon Psykologiakademien som utbildar personal inom skola och socialtjänst om bland annat evidensbaserade metoder inom KBT-fältet. Kristina och Peter har även skrivit boken KBT för skolkuratorer (2023) tillsammans med Malin Khoso.

10.00 Kaffemed smörgås

10.30 Att arbeta med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Ett liv fritt från förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga och en demokratifråga. Det är viktigt att upptäcka de som är utsatta, för att samhället ska kunna hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter. Lärare tillsammans med elevhälsoteamet har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta elever och hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter. Ta del av en föreläsning med fokus på elevhälsoteamets ansvar och möjligheter att arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck i skolan.  

Issis Melin

F.D. SAKKUNNIG

Issis Melin har tidigare varit sakkunnig på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, som arbetar med genomförande av regeringens uppdrag att motverka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Hur minskar vi risken att barn dras in i kriminalitet? 

Sverige har ett av världens bästa välfärdssystem för barn. Trots det riskerar många att falla igenom skyddsväven och tidigt dras in i kriminalitet, vilket vi sett alltmer under den senaste tiden. Vad beror det på, hur kan det förhindras och vilka är de viktigaste skyddsfaktorerna? Ta del av en föreläsning som visar hur riskerna för allvarlig problematik och kriminalitet hos barn och unga kan minskas genom riktade tidiga insatser och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och vårdnadshavare.

Elisabeth Dahlin

BARNOMBUDSMAN

Elisabeth Dahlin är Sveriges Barnombudsman sedan september 2018. Hon har tidigare varit generalsekreterare för Rädda Barnen samt haft globala uppdrag inom FN för barns rättigheter och våld mot barn. Föreläsningen utgår från Barnombudsmannens årsrapport 2023.

13.50 Fika

14.20  Elevhälsans arbete med sexualitet, samtycke och relationer

Hösten 2022 ändrades kunskapsområdet sex- och samlevnad till sexualitet, samtycke och relationer i läroplanen. En förändring bland annat för att visa på ämnets bredd och stärka elevernas kunskap att fatta beslut om den egna kroppen och i relation till andra. Vilka konsekvenser får det för elevhälsans arbete? Och hur hänger ett normmedvetet synsätt samman med sexualitet, förväntningar och självbild? Här bjuds du på en föreläsning om normer och sexualitet hos barn och ungdomar, och hur elevhälsan aktivt kan samverka med lärare och rektor för att skapa samsyn i dessa frågor.

 • Hur är sexualitet kopplat till självkänsla och psykisk hälsa?
 • Hur stärker vi ungdomars syn på sig själva och sina kroppar samtidigt som vi lär dem att sätta gränser?

Kalle Norwald

SEXOLOG OCH FÖRFATTARE

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger. Han är även författare till boken Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen (2022).

15.20 Konferensen avslutas 

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Göteborg
 • Lokal
  Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg
  Hitta hit
 • Datum
  30 nov – 1 dec 2023
 • Tid
  08:30–15:20
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-31
  4 295,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-11-30
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev