Elevhälsa Webbkonferens

8 december 2022 – 5 januari 2023

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens webbkonferens för hela elevhälsoteamet! Konferensen innehåller åtta föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som berör elevhälsoteamets viktiga arbete.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 8 föreläsningar när det passar dig, under 14 dagar. Föreläsningarna är 60–75 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning. Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  8 december 2022 – 5 januari 2023
 • Tid
  08:00–00:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • Att vända frånvaro till närvaro
 • Hjärnsmart kommunikation – hur samarbetar vi bättre på hjärnans villkor?
 • Känner sig alla lika mycket värda? – Värdegrund och normmedvetenhet i praktiken 
 • Barn som far illa och skolans möjligheter att förebygga, upptäcka och agera
 • Hur hanterar unga motgångar?
 • En skola för alla – med eller utan diagnos
 • Bemötande och förhållningssätt i mötet med barn med erfarenheter av krig och flykt
 • Nuläge och utmaningar i elevhälsan 

På konferensen medverkar:

Lena Skogholm, beteendevetare

Maria Hulth, genusvetare och etnolog

Anna-Carin Magnusson, specialistsjuksköterska

Lisa Hellström, docent i utbildningsvetenskap

Zandra Christiansen, leg psykolog

Heléne Wallerstedt, fd rektor

Linda Gustafsson, kurator

Cecilia Ljungström, specialpedagog

Åsa Ernestam, utredare

Erica Mattelin, leg. psykolog

1. Nuläge och utmaningar i elevhälsan 

Det finns många perspektiv på elevhälsan och hur elevhälsoarbetet fungerar. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid tre till fällen med tre års mellanrum genomfört en enkätundersökning om elevhälsan riktad till förvaltningen i samtliga kommuner. Fokus har varit organisationen, personalsituationen, kvaliteten och aktuella utmaningar ur ett huvudmannaperspektiv.

Den senaste undersökningen redovisas i rapporten Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021. I den synliggörs förändringar över tid och skillnader mellan olika kommungrupper som exempelvis mellan storstadskommuner och glesbygdskommuner.

 

Åsa Ernestam är utredare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. Hon arbetar bland annat med elevhälsofrågor.

 

2. Barn som far illa och skolans möjligheter att förebygga, upptäcka och agera

I skolans verksamhet finns också de barn som utsätts för försummelse, sexuella övergrepp, fysiskt och psykiskt våld av sina föräldrar eller andra vuxna. Skolan utgör, på flera sätt, en viktig plats för dessa barn. Elevhälsoteamet har genom sina olika kompetenser en viktig roll att upptäcka barn som far illa och agera för att de ska kunna få hjälp. Tillsammans med övrig personal på skolan har elevhälsoteamet också möjlighet ge eleverna kunskap om sina rättigheter och goda erfarenheter av relation till vuxna som visar respekt och lyssnar på barn.

 • Definitioner och förekomst av barnmisshandel
 • Att prata om våld och barns rättigheter i skolan
 • Samtal med barn om utsatthet
 • Elevhälsoteamets roll

 

Anna-Carin Magnusson är handledare i psykosocialt arbete och författare med en bakgrund som specialistsjuksköterska och lång erfarenhet av att arbeta med barn som far illa. Anna-Carin har skrivit två barnböcker om kroppslig integritet, samtycke samt om våld och skillnaden på bra och dåliga hemligheter. Hon har också arbetat på Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att ta fram skriften ”Dags att prata om sexuella övergrepp – en handledning för skolans personal.”

 

3 Att vända frånvaro till närvaro!

Skolnärvaro är en viktig komponent för elevers hälsa, men det finns en ökad andel elever som inte mäktar med att komma till skolan. Hur kan skolan arbeta för att främja närvaro, förbygga och åtgärda frånvaro på ett systematiskt sätt? Ta del av erfarenheter från projektet Främja Närvaro & Förebygg Frånvaro i Örebro.

 • Verksamma strategier för att få elever att stanna i skolan och delta undervisningen samt förhindra att skolfrånvaro uppstår.
 • Hur skolan kan skapa en samsyn kring skolnärvaro och få till ett gott skolnärvaroarbete.
 • Konkreta arbetssätt för att utreda skolfrånvaro och sätta in rätt insatser.
 • Vikten av samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer för att möjliggöra en fungerande skolgång.

 

Linda Gustafsson, kurator och Cecilia Ljungström, specialpedagog, arbetar i Örebro kommun på centralt skolstöd. De har i sitt uppdrag att ge stöd till förskolor och skolor inom det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet samt arbetar de med skolnärvarofrågor i projektet FNoFF – Främja närvaro och frånvaro för Region Örebro län.

 

4. Känner sig alla lika mycket värda? Värdegrund och normmedvetenhet i praktiken 

Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? Ta del av en föreläsning som vrider och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. Ofta skapar vi begränsande normer utan att vi tänker på det. 

 • Hur fungerar normer och vad innebär ett normmedvetet perspektiv?
 • Vad innebär minoritetsstress och hur kan vi undvika det i mötet med elever?
 • Hur kan vi med små medel skapa ett inkluderande bemötande så att alla elever känner sig trygga och självklara?

 

Maria Hulth är expert på jämställdhet och normkritik och är utbildad genusvetare och etnolog. Hon är en av grundarna av Jämställt som i mer än 10 år har arbetat med utbildning för skolor, förskolor, företag, organisationer, kommuner och myndigheter kring jämställdhet och normkritik.

 

5. Skolans möte med elever med erfarenheter av krig och flykt

Ta del av en presentation som fokuserar på barn på flykt och vad det har för påverkan på barns utveckling. Hur vi kan hjälpa barn med erfarenheter från krig och konflikt i skolan? Föreläsningen fokuserar på konkreta råd, baserade på forskning, kring hur man kan bemöta barn på som har erfarenheter av flykt i skolan.

 • En dagsaktuell bild av hur situationen ser ut för barn på flykt.
 • Vilka konsekvenser kan dessa erfarenheter få?
 • Vilka uttryck tar sig trauma/PTSD och vilka likheter och skillnader finns det med neuropsykiatriska svårigheter så som ADHD och hur bör vi tänka i skolan?
 • Hur kan skolpersonal bemöta barn som nyligen kommit på flykt på bästa sätt?

 

Erica Mattelin, leg. psykolog och doktorand på Barnafrid, Linköpings Universitet, där hon forskar om barn på flykt.

 

6 En skola för alla – med eller utan diagnos?

I dag har pedagoger en hög medvetenhet avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De har även god kunskap om hur man ombesörjer elevers behov. Men kan det bli för mycket av det goda? Ta del av en förutsättningslös och reflekterande föreläsning som belyser hur neuropsykiatrisk kunskap ibland definierar elever för tidigt och snävt.

Föreläsarna problematiserar strukturer och med konkreta exempel visas hur elever gestaltas som en diagnos och hur elevens lärandemiljö och sammanhang lämnas åt sidan. Finns det andra förhållningssätt som kan stärka rektors ledarskap och pedagogers förmåga att se elever med andra ögon?

 

Zandra Christiansen är leg psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Zandra har 20 år erfarenhet från skolans värld. Idag driver hon Zeropointpsychology och arbetar med elevhälsoutvecklande insatser, chefsstöd och personalhandledning samt med ledarskapsutveckling.

Heléne Wallerstedt har lång erfarenhet som skolledare i grundskolan och arbetar idag som konsult med skolledarstöd och som verksamhetscontroller åt rektorer med budget i obalans. Heléne har skrivit böcker i Natur & Kulturs serie Lärpocket, samt ”Lärarassistentens handbok” på Gleerups.

 

7. Unga saknar strategier för att hantera motgångar

Behovet att alltid prestera på topp är en stor källa till stress och ohälsa bland svenska ungdomar. Samtidigt saknar unga kunskap om vad som skiljer psykisk ohälsa från normala känsloyttringar, och strategier för att hantera känslor kopplade till misslyckande. Många av landets barn och unga saknar också kunskap om vart man kan vända sig om man mår dåligt.

Ta del av en föreläsning som presenterar forskningsresultat från två studier. En med fokus på kartläggning av vilka insatser som finns i Sverige för att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar. Den andra bygger på samtal med ungdomar och personer som arbetar med barn och unga, hur ser de på hälsa och psykisk ohälsa.

 

Lisa Hellström är docent i utbildningsvetenskap med inriktning barn och unga hälsa och doktor i folkhälsovetenskap vid Malmö universitet. Lisas forskning berör framför allt mobbning, psykisk hälsa, barn i behov av stöd samt skolans hälsofrämjande arbete. Föreläsningen bygger på rapporterna: ”Att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar” och ”Det är lite mer så här mainstream att ha psykisk ohälsa”.

 

8. Hjärnsmart kommunikation – hur samarbetar vi bättre på hjärnans villkor?

Följ med på en upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap! Denna föreläsning utgår från hjärnforskning och knyter sedan konkreta verktyg till forskningen så att vi kan samarbeta med hjärnans förutsättningar. Det blir en guide för det mänskliga samspelet som du har nytta av i all kommunikation och som underlättar – inte minst i svåra eller stressade situationer. 

 • Vad händer i hjärnan vid stress och hur behöver du kommunicera vid påfrestningar och förändringar?
 • Varför är det generellt lättare att hitta fel i stället för att se det som är bra?
 • Varför smittar känslor snabbare än förkylningar?
 • Att tillhöra en flock är en fråga om överlevnad för oss människor och är djupt rotat i hjärnan. Hur påverkar detta hur vi uppfattar det som sägs?
 • Hur du kan kommunicera för att skapa förtroende och tillit som ger trygghet.
 • Om våra tre motivationssystem som drivit oss framåt under mänsklighetens utveckling och hur du behöver kommunicera beroende på vilket system personen du möter befinner sig i.

 

Lena Skogholm är beteendevetare, pedagog och författare till böckerna Bemötandekoden och Livskoden enligt hjärnan. Hon har tidigare bland annat verkat som strateg i Stockholms stad med fokus på bemötande och ledarskap och har arbetat inom skolans och förskolans värld. Hon är även mentor till unga vuxna med npf och/eller psykisk ohälsa. Läs mer om Lena och ta del av tips på: www.lenaskogholm.se

Föredrar du att delta på plats i Göteborg? Boka här!

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 kr

Välj att få fakturan 2022 eller 2023!

Pris: 3 995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 60-75 minuter samt dokumentation.

Läs intervjun med föreläsaren!

Läs vår intervju med genusvetaren och etnologen Maria Hulth som ska föreläsa på Skolportens Elevhälsa. Hon kommer att tala om värdegrund och normmedvetenhet.

Maria Hulth

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferensen innehåller 8 föreläsningar á 40-75 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se