Fritidshem

23–24 november 2022

Stockholm


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som arbetar i fritidshem! Ta del av ny forskning som rör fritidshemmet, samt praktiska exempel, och utvecklas i din yrkesroll. Du kan också möta och nätverka med kollegor från hela landet. 


Nyhet: Bjud med din rektor gratis på webbkonferensen! Ange rektors namn och e-post i kommentarsfältet vid bokning.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  23–24 november 2022
 • Tid
  09:00–15:00
 • Pris
  3795 kr

Konferensen berör:

 • Konstruktiv hantering av konflikter på fritidshem.
 • På vilka sätt kan vi motivera elever till läsning?
 • Vad kan fritidshemmets matematik bidra med?
 • Sociala relationer i fritidshem – hur kan ensamhet och utanförskap förstås och förebyggas?
 • Äventyrspedagogik – konkreta exempel.
 • En skola för alla – normkritik i praktiken.
 • Fritidshemmets fysiska lärmiljö – vad möjliggör och vad begränsar?


På konferensen medverkar:

Christina Grewell, lärare, doktorand

Ilse Hakvoort, docent

Marina Wernholm, fil.dr

Maria Heimerförfattare


Lina Lago, docent

Anna Wallin, lärare, doktorand

Maria Hulth, genusvetare, etnolog

Marie Enberg, lärare09.10 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.50 Skolporten hälsar välkommen

 

10.00 Fritidshemmets lokaler och fysiska lärmiljö – vad möjliggör och vad begränsar?

Forskning visar att den fysiska lärmiljön har betydelse för kvaliteten i fritidshemsverksamheten, samtidigt som miljön i många fall inte lever upp till de intentioner och krav som ställs i styrdokumenten. Föreläsningen tar avstamp i dessa motstridigheter och beskriver hur den fysiska miljön påverkar fritidshemslärare när de planerar, samarbetar, leder och överblickar verksamheten. Men också hur funktionella miljöer gör att mer tid kan läggas på långsiktiga pedagogiska aktiviteter och relationsbyggande.

 • Hur påverkar lokalers planlösning och dimensionering verksamheten?
 • Egna eller samnyttjade lokaler – möjligheter och begränsningar.
 • Lärmiljöer som möter elevers behov och intressen.

 

Christina Grewell är legitimerad och erfaren grundskollärare, lärarutbildare och doktorand i pedagogik inom området fritidshem vid Mittuniversitetet. Hennes avhandling handlar om fritidshemmets fysiska lärmiljö. Christina har också publicerat en bilaga om fritidshemmets fysiska lärmiljö i SOU-utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg, samt ett kapitel om elevers inflytande och delaktighet i relation till den fysiska lärmiljön i antologin Barn i fritidshem.

 

11.00 Förmiddagskaffe

 

11.30 Konstruktiv hantering av konflikter på fritidshem
I skolan och på fritidshemmet förekommer det konflikter. Det kan handla om mindre bråk och diskussioner, men lärare i fritidshem kan även behöva hantera eskalerade konflikter som innehåller hot och våld. Ta del av en föreläsning som lyfter fram aktuell forskning på området, och väver ihop teori och praktik genom ett antal exempel.

 • Hur kan en konflikt bidra till att förbättra relationer?
 • Hur komplex kan en konflikt vara?
 • Effektiva strategier för att hantera konflikter.

 

Ilse Hakvoort arbetar som docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och undervisar om konflikthantering på olika lärarprogram. Hon är medförfattare till Konflikthantering i professionellt lärarskap (2020, 4:e upplagan) och Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus (2019). Sedan januari 2022 är hon projektledare för ett forskningsprojekt om eskalerade konflikter, hot och våld mot lärare.

 

12.30 Lunch

 

13.30 Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

 

14.30 Eftermiddagsfika

 

15.00 Läsa för livet – fritidshemmet som läsande förebild
Läskunnighet är nyckelkompetensen för det livslånga lärandet och för att kunna vara en del av samhället. Det krävs mycket tid för att utvecklas till läsare, 5 000 timmar, vilket motsvarar en timme per dag i 13,6 år. Det kräver att vi tillsammans arbetar med läsning på ett medvetet sätt. I fritidshemmets uppdrag ingår samtal om olika typer av texter, vilket förutsätter att vi läser tillsammans med eleverna. I föreläsningen får ni ta del av flera praktiska exempel grundat i forskning.

 • På vilka sätt kan vi motivera elever till läsning?
 • Hur kan vi arbeta med högläsning på ett medvetet sätt?
 • Hur kan vi samtala om texter med eleverna?
 • Vad kännetecknar en läsande förebild och hur kan vi skapa flera läsande förebilder runt varje elev?

 

Maria Heimer är författare och föreläsare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog. Hon har bland annat skrivit boken Läsa för livet: högläsning och läsning i F–6 och fritidshem.

 

16.00 Avslutning dag 1

09.00 Sociala relationer i fritidshem

Sociala relationer är ett kunskapsområde som alla lärare behöver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Särskilt viktigt är det i fritidshemmet där en central del av uppdraget är att skapa förutsättningar för, och arbeta med elevers sociala relationer. I fritidshem ska elever lära sig om men också genom socialt samspel med andra. Att bygga och upprätthålla relationer med elever och skapa förutsättningar för elevers relationsskapande är en förutsättning för att exempelvis kunna arbeta med elevers lärande, förebygga mobbning och skapa ett gynnsamt skolklimat. I föreläsningen berörs bland annat:

 • Vad utmärker fritidshemmet som social arena?
 • Vad lyfter barn själva fram som viktigt i förhållande till fritidshemmets sociala uppdrag?
 • Hur kan ensamhet och utanförskap förstås och förebyggas?

 

Lina Lago är docent i pedagogiskt arbete och är verksam vid Tema barn, Linköpings universitet. I sin forskning har hon undersökt olika aspekter av fritidshemmets praktik med särskilt fokus på barns perspektiv och vardag. Tillsammans med Helene Elvstrand gav hon 2020 ut boken Sociala relationer i fritidshem som beskriver och problematiserar fritidshemmet som social praktik.

 

10.00 Förmiddagsfika

 

10.30 Matematik i fritidshemmet
I fritidshemmets egen del i läroplanen, samt i tillhörande kommentarmaterial, lyfts att matematik ska behandlas i praktiken. Med detta följer frågor gällande vad matematik kan innebära i fritidshemmets praktik. Välkommen till en föreläsning där fritidshemmets matematik diskuteras och reds ut. 

 • Vilken matematik kan skapas och bli till i fritidshemmet om den inte ska vara samma slags matematik som eleverna möter i skolan och matematikklassrummet?
 • Vad kan fritidshemmets matematik bidra med?

 

Anna Wallin är legitimerad lärare och doktorand vid Stockholms universitet. Hennes forskning riktar sig mot de matematikdidaktiska och de fritidshemspedagogiska forskningsfälten.

 

11.30 Lunch

 

12.30 Äventyrspedagogik i fritidshem

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

Marie Enberg är lärare och äventyrspedagog.

 

13.30 Eftermiddagsfika

 

14.00 En skola för alla – normmedvetenhet i praktiken
Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar. Ofta är vi omedvetna om hur detta påverkar vårt bemötande av andra. Ta del av en föreläsning som vrider och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. 

 • Hur fungerar normer och vad innebär ett normmedvetet perspektiv?
 • Hur kan vi arbeta förebyggande mot kränkningar?
 • Hur blir likabehandling en del av skolans vardag?

 

Maria Hulth är expert på jämställdhet och normkritik och är utbildad genusvetare och etnolog. Hon är en av grundarna av Jämställt som i mer än 15 år har arbetat med utbildning för skolor, förskolor, företag, organisationer, kommuner och myndigheter kring jämställdhet och normmedvetenhet.

 

15.30 Konferensen avslutas 

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Boka-nu-pris: 3 795 kr exkl. moms, gäller t.o.m. 10 juni

Boka-tidigt-pris: 3 995 kr exkl. moms, gäller t.o.m. 23 oktober

Ordinarie pris: 5 595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Skolporten anpassar sig efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande de fysiska konferenserna. I nuläget finns inga restriktioner, men vi reserverar oss för förändringar.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. 

 

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att byta till webbkonferens. Vid sjukdomssymptom hos föreläsare kan delar av programmet behöva ändras eller bytas ut.

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se