Fysik

27–28 april 2022

Stockholm


Välkommen till Skolportens nya fortbildning för dig som undervisar i fysik på högstadiet och gymnasiet! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör fysikdidaktik, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom får du möta och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  27–28 april 2022
 • Tid
  09:20–15:00
 • Pris
  5595 kr

Konferensen berör:

 • Så säkerställer vi rättssäkra betyg i fysik.
 • Utmana din tankevärld – om medvetandet som fysikaliskt fenomen.
 • Öka motivationen med undervisning om naturvetenskapens karaktär.
 • Nya perspektiv på laborationer – råd, verktyg och kollegialt lärande.
 • Ta dig an de globala målen och klimatförändringarna i fysik.
 • Så ökar vi förståelsen för kraft och rörelse på ett elevnära sätt.
 • Nya tekniker för att förstå representationer av universum.
 • Interaktiv och datadriven undervisning med ”exploranation”.


På konferensen medverkar:

Ulf Danielsson, Uppsala universitet

Anders Ynnerman, Linköpings universitet, Norrköpings visualiseringscenter C

Per Måhl, oberoende betygsexpert

Lena Hansson, Högskolan i Kristianstad

Lotta Leden, Högskolan i Kristianstad


Simon Holmström, Katedralskolan i Växjö, Linnéuniversitetet

Ingela Bursjöö, Göteborgs universitet, Göteborgs stad

Urban Eriksson, Lunds universitet

Ann-Marie Pendrill, Lunds universitet 

08.40 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.20 Skolporten hälsar välkommen

 

09.30 Allt är fysik men vi är inte matematik 

Vi människor har grundläggande svårigheter att se vårt fysiska sammanhang – att vi är biologiska kroppar på en skör planet – och det är denna svårighet som i praktiken driver på den utveckling vi ser idag. Vi behöver träna oss att se oss själva som en del av världen, för att förstå vad vi gör när vi utforskar den genom vetenskapen. Kanske finns det centrala sanningar som ligger bortom människans fattningsförmåga? Ta del av en föreläsning som utmanar våra tankar kring liv, fysik, matematik och den teknik som vi omger oss med idag. 

 

 • Existerar matematiken oberoende av människan?
 • Finns naturlagar och vad vet vi om begreppet gravitation?
 • Vad är det för skillnad på modeller och den verklighet de modellerar?
 • Vad är skillnaden mellan organismer och maskiner?
 • Hur begränsade är vi av vårt eget medvetande i förståelsen av världen?
 • Kan människan använda jordklotet som ett verktyg?
 • Vad kommer att hända med världen i framtiden? Hur ser den bakomliggande fysiken ut?
 • Vad är kunskap och vilket förhållningssätt till fysik och fakta behöver lärare förmedla till elever?

 

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademien. Ulf är även populärvetenskaplig författare och senast aktuell med böckerna Vårt klot så ömkligt litet (2016) och Världen själv (2020).

 

10.30 Förmiddagskaffe

 

11.00 Naturvetenskapernas karaktär i fysikundervisningen

Vad är naturvetenskap? Hur uppstår naturvetenskaplig kunskap och hur säker är den? Hur påverkas forskningsrön av det omgivande samhället? Kommer naturvetenskapen att kunna besvara alla frågor? 

Dessa frågor handlar om naturvetenskapernas karaktär (’nature of science’, NOS). Insikter om NOS kan bidra till elevers möjligheter att diskutera, argumentera och värdera naturvetenskaplig information i relation till samhällsfrågor. Kunskaper om NOS kan också skapa intresse och underlätta elevers förståelse av ämnet.

Ta del av en föreläsning som beskriver NOS-perspektivet och diskuterar hur det relaterar till kursplan och ämnesplan. Du får även exempel och strategier för att inkludera NOS i undervisningen, både på högstadiet och gymnasiet.

 

Lena Hansson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hon är legitimerad fysiklärare och har arbetat i gymnasieskolan. Lena har haft många uppdrag för Nationellt resurscentrum för fysik samt har arbetat med en rad forsknings- och utvecklingsprojekt.

Lotta Leden är lektor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hon har en bakgrund som högstadielärare i NO, teknik och matematik. Lotta har tidigare haft en del av sin tjänst på Nationellt resurscentrum för fysik.

 

 

12.00 Lunch

 

13.00 Fysikläraren, klimatet och framtiden när undervisningen tar sig an de globala målen 

De samhällsvetenskapliga frågorna med naturvetenskapligt innehåll (SNI) kräver gedigna förberedelser och förutsätter djupa och breda ämneskunskaper.  

I fysikämnet har vi stora möjligheter att använda naturvetenskapliga metoder och kunskaper för att bearbeta det innehåll i de globala målen som berör energi, miljö och hälsa. Med utgångspunkt i undersökningar, och ofta med stöd av digitala lärresurser, kan vi skapa ett undervisningsinnehåll som engagerar och motiverar, samt ökar förståelsen för hur till exempel klimatförändringar går till. 

Föreläsningen kommer att bearbeta några klargörande forskningsresultat och konkretisera undervisningens innehåll med syfte att integrera SNI i fysikämnet. 

 

Ingela Bursjöö är doktor i naturvetenskapernas didaktik och arbetar halvtid på Göteborgs universitet och halvtid i Göteborgs stad som lektor. Hon är legitimerad lärare för högstadiet och gymnasiet i fysik, kemi, biologi, matematik och teknik. Ingelas forskningsområde är företrädesvis utbildning för hållbar utveckling. 

 

 

14.00 Eftermiddagsfika

 

14.30 Betygsättningsprocessen och elevinformation 

Betygssättning är en process som börjar innan kursens första lektion och avslutas efter den sista lektionen. Ta del av en föreläsning som sätter fingret på vad lärare i fysik behöver göra för att säkerställa rättsäkra betyg. Vi tittar också på vilken information eleverna bör få, samt vad du som lärare kan göra för att förbättra betygens likvärdighet. I föreläsningen berörs bland annat: 

 • Vilka typer av examinationsuppgifter är obligatoriska i fysik? Varför? 
 • Vilken information ska eleverna få? 
 • Bedömningar och kunskapsomdömen samt bedömnings- och kunskapsmatriser, hur hänger de ihop?  
 • Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmatris se ut?
 • Vad händer med betygen om kunskapskraven delas in i små delar?
   

Per Måhl är i grunden gymnasielärare och arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare, med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg. 

 

15.45 Avslutning dag 1

09.00 Exploranation – interaktiv och datadriven fysikundervisning 

Utvecklingen av datorkapacitet, tillgängligheten av data och framsteg inom metodik inom visualisering gör det möjligt att bygga pedagogik på individuell och fri utforskning av data från en rad olika områden. När gränsen mellan utforskning (exploration) och förklaring (explanation) bryts ned, kallas det ”exploranation”.  

Föreläsningen analyserar ett flertal exempel från science center-världen såväl som från skolan. Vi tittar på de utmaningar som möter lärare i användningen av interaktiv och datadriven undervisning och ger praktiska råd för klassrummet. Vi kommer även att utforska rymden med mjukvaran OpenSpace samt virtuellt obducera en mumie. 

  

Anders Ynnerman är professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings Universitet och ledare för världsledande forskning inom visualisering och datorgrafik. Hans arbete används inom medicinsk visualisering, astrofysik, autonoma system, artificiell intelligens och visuellt lärande och kommunikation. Anders är också direktör för Norrköpings Visualiseringscenter C, som innefattar både forskning och publik verksamhet inom ramen för ett science center.  

 

10.00 Förmiddagsfika

 

10.30 Nya perspektiv på laborationsundervisning 

Laborationer har en given plats i fysikundervisningen och erbjuder enastående möjligheter för lärande. Flera klassiska skolexperiment utmanas dock av reformer och teknikutvecklingoch nya idéer tillkommer. I den här föreläsningen behandlas laborationsundervisningen både från ett didaktiskt forskningsperspektiv och i lärares praktiska arbete. Vi tittar också på exempel på laborationer och bedömning av praktiska färdigheter. 

 • Vad påverkar lärares val av laborationer och vad karaktäriserar ”goda” laborationer?  
 • Hur kan vi säkerställa att eleverna uppfattar och förstår det vi vill i laborationerna?
 • Hur kan vi använda laborationsundervisning som utgångspunkt för kollegialt lärande och systematiskt utvecklingsarbete?
   

Simon Holmström är legitimerad gymnasielärare i matematik och fysik, och har en licentiatexamen i fysikdidaktik med avhandlingen Laborationsundervisning i gymnasiefysiken: Vad påverkar lärares val av laborationer?. Han är anställd som gymnasielektor på Katedralskolan i Växjö samt som adjungerad lärare på Linnéuniversitetet där han arbetar med handledning inom ramen för Samverkan för bästa skola. 


11.30 Lunch

 

12.30 Astronomi i undervisningen – utmaningar och möjligheter ur ett forskningsperspektiv 

Astronomi är ett spännande ämne för de flesta elever men innebär också en stor utmaning när det gäller förståelse. De representationer som visar hur universum fungerar skall läsas av eleverna; de behöver dock kunna urskilja vad de föreställer och vilket innehåll som är viktigt.  

Ta del av en föreläsning som belyser några av de utmaningar och metoder som den astronomididaktiska forskningen på senare tid har funnit avseende elevers urskiljande från dessa representationer och speciellt urskiljande av djup i bilder, det vill säga hur universum ser ut och fungerar i 3D och 4D. 

 

Urban Eriksson är docent och arbetar som forskningsledare inom fysikdidaktik på Fysiska institutionen vid Lunds universitet. Han har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och fysik samt som lärarutbildare. Urbans forskningsfokus är inom disciplinär urskiljning och kommunikation av ämneskunskaper i fysik och astronomi. 


13.30 Eftermiddagsfika

 

14.00 Med Newton bland gungor och karuseller
Kraft och rörelse upplevs ofta som svåra begrepp ända upp på universitetsnivå – men kroppen i Newtons lagar behöver inte hämtas från skolans labbsal, utan kan också vara elevernas egen. I lättillgängliga miljöer som vanliga lekplatser kan eleverna själva uppleva och undersöka till exempel friktion, krafter och fenomen i roterande system, energiomvandlingar och harmoniska svängningar. Genom filmning och analys av elevernas rörelser kan vi skapa en koppling mellan kroppens inifrån-perspektiv och matematikens och fysiklärobokens vanliga utifrån-perspektiv.  

Ta del av en föreläsning som ger praktiska verktyg för fysikförståelse i första person! 

  

Ann-Marie Pendrill har sin bakgrund inom atomär beräkningsfysik vid Göteborgs universitet. 20092019 var hon föreståndare för Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds universitet, där hon nu är seniorprofessor. Ann-Marie har länge använt lekplatser och nöjesparker i undervisning och lärarfortbildning, och 2021 kom boken Physics for the whole body in playground and amusement parks. 

 

15.00 Konferensen avslutas 

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!


Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Pris: 5 595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Läs Intervjun med föreläsaren!

Ingela Bursjöö ska tala om hur man kan arbeta med de globala målen i fysikundervisningen.

Ingela Bursjöö

Läs vår intervju med föreläsaren!

Skolporten anpassar sig efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande de fysiska konferenserna. I nuläget finns inga restriktioner, men vi reserverar oss för förändringar.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. 

 

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att byta till webbkonferens. Vid sjukdomssymptom hos föreläsare kan delar av programmet behöva ändras eller bytas ut.

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se