Fysik Webbkonferens

4–23 maj 2022

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens nya fortbildning för dig som undervisar i fysik på högstadiet och gymnasiet! Via filmade föreläsningar får du ta del av den senaste forskningen som rör fysikdidaktik, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.


Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig, under två veckor. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  4–23 maj 2022
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  2995 kr

Konferensen berör:

 • Så säkerställer vi rättssäkra betyg i fysik.
 • Öka motivationen med undervisning om naturvetenskapers karaktär.
 • Nya perspektiv på laborationer–råd, verktyg och kollegialt lärande.
 • Ta dig an de globala målen och klimatförändringarna i fysik.
 • Så ökar vi förståelsen för kraft och rörelse på ett elevnära sätt.
 • Nya tekniker för att förstå representationer av universum.
 • Interaktiv och datadriven undervisning med ”exploranation”.

På konferensen medverkar:

Anders Ynnerman, Linköpings universitet, Norrköpings visualiseringscenter C

Per Måhl, oberoende betygsexpert

Lena Hansson, Högskolan i Kristianstad

Lotta Leden, Högskolan i Kristianstad

Simon Holmström, Katedralskolan i Växjö, Linnéuniversitetet

Ingela Bursjöö, Göteborgs universitet, Göteborgs stad

Urban Eriksson, Lunds universitet

Ann-Marie Pendrill, Lunds universitet

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Naturvetenskapernas karaktär i fysikundervisningen

Vad är naturvetenskap? Hur uppstår naturvetenskaplig kunskap och hur säker är den? Hur påverkas forskningsrön av det omgivande samhället? Kommer naturvetenskapen att kunna besvara alla frågor? 

Dessa frågor handlar om naturvetenskapernas karaktär (’nature of science’, NOS). Insikter om NOS kan bidra till elevers möjligheter att diskutera, argumentera och värdera naturvetenskaplig information i relation till samhällsfrågor. Kunskaper om NOS kan också skapa intresse och underlätta elevers förståelse av ämnet.

Ta del av en föreläsning som beskriver NOS-perspektivet och diskuterar hur det relaterar till kursplan och ämnesplan. Du får även exempel och strategier för att inkludera NOS i undervisningen, både på högstadiet och gymnasiet.

 

Lena Hansson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hon är legitimerad fysiklärare och har arbetat i gymnasieskolan. Lena har haft många uppdrag för Nationellt resurscentrum för fysik samt har arbetat med en rad forsknings- och utvecklingsprojekt.

Lotta Leden är lektor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hon har en bakgrund som högstadielärare i NO, teknik och matematik. Lotta har tidigare haft en del av sin tjänst på Nationellt resurscentrum för fysik.

 

2. Fysikläraren, klimatet och framtiden när undervisningen tar sig an de globala målen 

De samhällsvetenskapliga frågorna med naturvetenskapligt innehåll (SNI) kräver gedigna förberedelser och förutsätter djupa och breda ämneskunskaper.  

I fysikämnet har vi stora möjligheter att använda naturvetenskapliga metoder och kunskaper för att bearbeta det innehåll i de globala målen som berör energi, miljö och hälsa. Med utgångspunkt i undersökningar, och ofta med stöd av digitala lärresurser, kan vi skapa ett undervisningsinnehåll som engagerar och motiverar, samt ökar förståelsen för hur till exempel klimatförändringar går till. 

Föreläsningen kommer att bearbeta några klargörande forskningsresultat och konkretisera undervisningens innehåll med syfte att integrera SNI i fysikämnet. 

 

Ingela Bursjöö är doktor i naturvetenskapernas didaktik och arbetar halvtid på Göteborgs universitet och halvtid i Göteborgs stad som lektor. Hon är legitimerad lärare för högstadiet och gymnasiet i fysik, kemi, biologi, matematik och teknik. Ingelas forskningsområde är företrädesvis utbildning för hållbar utveckling. 

 

3.  Information om passet presenteras inom kort.

 

4. Betygsättningsprocessen och elevinformation 

Betygssättning är en process som börjar innan kursens första lektion och avslutas efter den sista lektionen. Ta del av en föreläsning som sätter fingret på vad lärare i fysik behöver göra för att säkerställa rättsäkra betyg. Vi tittar också på vilken information eleverna bör få, samt vad du som lärare kan göra för att förbättra betygens likvärdighet. I föreläsningen berörs bland annat: 

 • Vilka typer av examinationsuppgifter är obligatoriska i fysik? Varför? 
 • Vilken information ska eleverna få? 
 • Bedömningar och kunskapsomdömen samt bedömnings- och kunskapsmatriser, hur hänger de ihop?  
 • Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmatris se ut?
 • Vad händer med betygen om kunskapskraven delas in i små delar?
   

Per Måhl är i grunden gymnasielärare och arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare, med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

 

5. Med Newton bland gungor och karuseller
Kraft och rörelse upplevs ofta som svåra begrepp ända upp på universitetsnivå – men kroppen i Newtons lagar behöver inte hämtas från skolans labbsal, utan kan också vara elevernas egen. I lättillgängliga miljöer som vanliga lekplatser kan eleverna själva uppleva och undersöka till exempel friktion, krafter och fenomen i roterande system, energiomvandlingar och harmoniska svängningar. Genom filmning och analys av elevernas rörelser kan vi skapa en koppling mellan kroppens inifrån-perspektiv och matematikens och fysiklärobokens vanliga utifrån-perspektiv.  

Ta del av en föreläsning som ger praktiska verktyg för fysikförståelse i första person! 

  

Ann-Marie Pendrill har sin bakgrund inom atomär beräkningsfysik vid Göteborgs universitet. 20092019 var hon föreståndare för Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds universitet, där hon nu är seniorprofessor. Ann-Marie har länge använt lekplatser och nöjesparker i undervisning och lärarfortbildning, och 2021 kom boken Physics for the whole body in playground and amusement parks. 

 

6. Nya perspektiv på laborationsundervisning 

Laborationer har en given plats i fysikundervisningen och erbjuder enastående möjligheter för lärande. Flera klassiska skolexperiment utmanas dock av reformer och teknikutvecklingoch nya idéer tillkommer. I den här föreläsningen behandlas laborationsundervisningen både från ett didaktiskt forskningsperspektiv och i lärares praktiska arbete. Vi tittar också på exempel på laborationer och bedömning av praktiska färdigheter. 

 • Vad påverkar lärares val av laborationer och vad karaktäriserar ”goda” laborationer?  
 • Hur kan vi säkerställa att eleverna uppfattar och förstår det vi vill i laborationerna?
 • Hur kan vi använda laborationsundervisning som utgångspunkt för kollegialt lärande och systematiskt utvecklingsarbete?
   

Simon Holmström är legitimerad gymnasielärare i matematik och fysik, och har en licentiatexamen i fysikdidaktik med avhandlingen Laborationsundervisning i gymnasiefysiken: Vad påverkar lärares val av laborationer?. Han är anställd som gymnasielektor på Katedralskolan i Växjö samt som adjungerad lärare på Linnéuniversitetet där han arbetar med handledning inom ramen för Samverkan för bästa skola. 

 

7. Astronomi i undervisningen – utmaningar och möjligheter ur ett forskningsperspektiv 

Astronomi är ett spännande ämne för de flesta elever men innebär också en stor utmaning när det gäller förståelse. De representationer som visar hur universum fungerar skall läsas av eleverna; de behöver dock kunna urskilja vad de föreställer och vilket innehåll som är viktigt.  

Ta del av en föreläsning som belyser några av de utmaningar och metoder som den astronomididaktiska forskningen på senare tid har funnit avseende elevers urskiljande från dessa representationer och speciellt urskiljande av djup i bilder, det vill säga hur universum ser ut och fungerar i 3D och 4D. 

 

Urban Eriksson är docent och arbetar som forskningsledare inom fysikdidaktik på Fysiska institutionen vid Lunds universitet. Han har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och fysik samt som lärarutbildare. Urbans forskningsfokus är inom disciplinär urskiljning och kommunikation av ämneskunskaper i fysik och astronomi. 

 

8. Exploranation – interaktiv och datadriven fysikundervisning 

Utvecklingen av datorkapacitet, tillgängligheten av data och framsteg inom metodik inom visualisering gör det möjligt att bygga pedagogik på individuell och fri utforskning av data från en rad olika områden. När gränsen mellan utforskning (exploration) och förklaring (explanation) bryts ned, kallas det ”exploranation”.  

Föreläsningen analyserar ett flertal exempel från science center-världen såväl som från skolan. Vi tittar på de utmaningar som möter lärare i användningen av interaktiv och datadriven undervisning och ger praktiska råd för klassrummet. Vi kommer även att utforska rymden med mjukvaran OpenSpace samt virtuellt obducera en mumie. 

  

Anders Ynnerman är professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings Universitet och ledare för världsledande forskning inom visualisering och datorgrafik. Hans arbete används inom medicinsk visualisering, astrofysik, autonoma system, artificiell intelligens och visuellt lärande och kommunikation. Anders är också direktör för Norrköpings Visualiseringscenter C, som innefattar både forskning och publik verksamhet inom ramen för ett science center.  

 


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Boka-nu-pris: 2 995 kr ex moms, gäller t.o.m. 20 december 2021

Boka-tidigt-pris: 3 395 kr ex moms, gäller t.o.m. 27 mars 2022

Ordinarie pris: 3 995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 40-60 minuter samt dokumentation.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se