Grund- och gymnasiesärskolan Webbkonferens

25 oktober – 12 november 2021

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 45-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  25 oktober – 12 november 2021
 • Tid
  00:00–23:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • Hur kan vi stödja språkutvecklingen hos elever som läser med inriktning ämnesområden?
 • Inkluderande undervisningsmiljöer för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 
 • Hur främjar vi närvaro i grund- och gymnasiesärskolan?
 • Kommunikationsstödd läs- och skrivundervisning i särskolan. 
 • Hur ser internetanvändning och digital delaktighet ut hos ungdomar och unga vuxna med IF?
 • Varför undervisa eleverna i hem- och konsumentkunskap? 
 • På vilket sätt kan fysisk aktivitet bidra till att förbättra elevernas lärande?
 • Träna och stötta vardagsplanering – vad fungerar?

På konferensen medverkar:

Anna-Lena Andersson, fil.dr, Mälardalens högskola

Hannah Nordén, Speciallärare och specialpedagog, Brickebackens grundsärskola

Kristin Alfredsson Ågren, adjunkt, Linköpings universitet

Caroline Olsen, grundskollärare i idrott och hälsa, Grundsärskolan Villan

Jenny Samuelsson, logoped och doktorand, DART och Göteborgs universitet

Lisa Palmqvist, fil.dr, Linköpings universitet.

Sara McGarvie, adjunkt, Göteborgs universitet

Malin Gren Landell, leg. psykolog, Gren Landell i skolan

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Pedagogiska övergångar och inkluderande undervisningsmiljöer
Pedagogiska övergångar mellan grundskola och grundsärskola innebär en förändring för både lärare, elev och familj. Ta del av en föreläsning baserad på en avhandling om utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, ur lärares och vårdnadshavares perspektiv.

 • Hur kan utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning bli mer tillgänglig?
 • Hur kan vi skapa förutsättningar för social delaktighet och gemenskap med jämnåriga, för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning?
 • På vilket sätt påverkar den pedagogiska övergången elevers lärande och vårdnadshavares roll som talesperson?


Anna-Lena Andersson
är fil.dr i didaktik och arbetar som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola. Hennes undervisning och forskning rör bland annat den pedagogiska utmaningen att möta hinder och möjligheter som skapas i utbildningssituationen kring barn och unga med olika förutsättningar.

 

2. Språkutveckling hos elever som läser med inriktning ämnesområden
Tillsammans med en forskare genomfördes 2019–2020 en kartläggning av den språkliga nivån hos de barn som läser enligt grundsärskolans kursplan med inriktning ämnesområden i Örebro kommun. Resultaten var nedslående och nu pågår ett utvecklingsprojekt på Brickebackens grundsärskola i Örebro, med fokus på att stödja språkutvecklingen hos eleverna och höja personalens kompetens om hur språkutveckling sker. Ta del av en föreläsning om kartläggningen samt det pågående språkutvecklingsprojektet.


Hannah Nordén
är projektledare för språkutvecklingsprojektet på Brickebackens grundsärskola. Hon är utbildad musiklärare, RGRM-terapeut, speciallärare och specialpedagog. Hannah är också handledare i Karlstadmodellen samt driver företaget Northern Voice, som erbjuder specialpedagogisk kompetensutveckling, handledning, föreläsningar och workshops.

 

3. Internetanvändning och delaktighet för unga med IF
Hur ser internetanvändning och digital delaktighet ut hos ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)? Ta del av en föreläsning baserad på en aktuell avhandling där de ungas egna perspektiv på detta har utforskats i olika vardagsmiljöer. Ungdomarna är mellan 13 och 20 år och återfinns i samtliga skolformer.

 • Vilka internetaktiviteter gör unga med IF i jämförelse med unga generellt?
 • På vilket sätt är tillgången till digitala enheter relaterad till användningen av internet?
 • Hur uppfattar föräldrar till unga med IF risker och möjligheter med internet?


Kristin Alfredsson Ågren
är adjunkt i arbetsterapi vid Linköpings universitet. Hon har en mångårig bakgrund som vårdare och arbetsterapeut inom verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kristins undervisning och forskning rör delaktighet för personer med IF samt insatser för delaktighet och sysselsättning för gruppen.

 

4. Fysisk aktivitet ett sätt att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan
På Vällingbyskolans grundsärskola är fysisk aktivitet en viktig del av skoldagen. Ta del av erfarenheterna från deras arbete med att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan med hjälp av fysisk aktivitet.

 • På vilket sätt kan fysisk aktivitet bidra till att förbättra elevernas lärande?
 • Hur kan du öka självförtroendet och självkänslan hos eleverna genom utmaning och uppmuntran?
 • Så anpassar du fysisk aktivitet efter elevernas egen förmåga.


Caroline Olsen
är grundskole- och idrottslärare med specialpedagogisk kompetens på Vällingbyskolans rörelsegrupp, samt arbetslagsledare på Grundsärskolan Villan i Vällingby i Stockholms stad.

 

5. Kommunikationsstödd läs- och skrivundervisning i särskolan
Alla har rätt att lära sig att läsa men för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan detta mål vara svårt att uppnå. Än större utmaning blir det om eleven har begränsad förmåga att förstå och uttrycka sig med tal. Den digitala utvecklingen erbjuder nya spännande möjligheter, men även utmaningar. För att säkerställa att de pedagogiska verktygen utvecklar läsförmågan är det viktigt att de utvärderas.

I forskningsprojektet KomLoss (Kommunikationsstödd läs- och skrivundervisning i särskolan) undersöker man om anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning, som är i behov av AKK, att utveckla sin läsförmåga. I den här presentationen får ni ta del av erfarenheter och resultat från projektet.


Jenny Samuelsson
är logoped på DART och doktorand vid Göteborgs Universitet.

 

6. Träna och stötta vardagsplanering – vad fungerar?
Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har svårt med sina exekutiva funktioner och dagliga planeringsuppgifter. Det finns en uppsjö med planeringshjälpmedel och appar för att stötta planeringsförmågan – men fungerar de?

Ta del av en föreläsning om vilka styrkor, men också utmaningar, som finns med hjälpmedlen – och varför det är viktigt att förhålla sig kritiskt till dem.


Lisa Palmqvist
är fil.dr. i handikappvetenskap vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2020 med avhandlingen Time to Plan. How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability.

 

7. Varför undervisa eleverna i hem- och konsumentkunskap?
Varför är ämnet hem- och konsumentkunskap viktigt för elever på grund- och gymnasiesärskolan? Föreläsningen tar upp relevansen med undervisning i ämnet och varför det är angeläget för att förbereda elever på gymnasiesärskolan för ett hållbart vuxenliv. Hela ämnet kommer att beröras, men särskild uppmärksamhet ägnas åt det centrala innehåll som gäller konsumentkunskap och konsumentekonomisk medvetenhet.


Sara McGarvie
är adjunkt vid institutionen för kost och idrott vid Göteborgs universitet. Hon är hem- och konsumentkunskapslärare samt speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och har arbetat som ämnesexpert under författandet av den nuvarande kursplanen i hem- och konsumentkunskap för gymnasiesärskolan. Efter många år som undervisande lärare på gymnasiesärskolan arbetar hon idag med lärarutbildning.

 

8. Hur främjar vi närvaro i grund- och gymnasiesärskolan?
Skolfrånvaro är ett symtom på andra problem hos barn och unga. Vi behöver därför uppmärksamma frånvaro tidigt och ta reda på orsakerna. Rutiner och riktlinjer för skolnärvaro är ofta utformade för grundskolan och gymnasiet utan hänsyn till utmaningar som är specifika för särskolans skolformer. Föreläsningen tar upp forskning på området och hur pedagoger och elevhälsa kan främja elevers närvaro i grund- och gymnasiesärskola.

Malin Gren Landell är leg psykolog, forskare och författare. Hon har tidigare lett en statlig utredning om skolfrånvaro.


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Pris: 3 995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 45-60 minuter samt dokumentation.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar à 45-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.

Hallå där, Jenny Samuelsson, du ska föreläsa om digitala verktyg på konferensen…


Läs mer här!

Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se