Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

21 mars – 18 april 2023

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i idrott och hälsa på låg- och mellanstadiet! Via filmade föreläsningar kan du ta del av den senaste forskningen som rör idrottsundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. 


Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 40–60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  21 mars – 18 april 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  4295 kr

Konferensen berör:

 • Vad ska ämnet vara? Om kursplaner, livslångt lärande och idrottsämnets framtid.
 • Nya perspektiv på friluftsundervisning med praktiska upplägg.
 • Elever med NPF och autism – så får de bättre måluppfyllelse i idrott.
 • Hantera kroppsideal och viktfrågor i en inkluderande undervisning.
 • Praktiska övningar och tekniker för att vårda din lärarröst.
 • Om ökad daglig rörelse i skolan och hur det kan genomföras.
 • Utforma lektioner med språkutveckling, individanpassning och digitala verktyg.
 • Så kan vi hantera genusmönster och jämställdhet i idrottsundervisningen.

Konferensens medverkande:

Jonas Mikaels, GIH


Katarina Schenker, Linnéuniversitetet


Inga Oliynyk, Linnéuniversitetet


Alexander Skytte, Skälbyskolan, Järfälla


Suvi Karjalainen, Umeå universitet


Kristin Ekblom, Riksidrottsförbundet


Dean Barker, Örebro universitet


Åsa Rindstål, Steningehöjdens skola, Sigtuna


Linda Persson, Rösjöskolan, Sollentuna

 Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill under perioden.

 

1. Undervisning för livslångt lärande 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa syftar till att eleverna utvecklar all­sidiga rörelseförmågor, men också att ge eleverna positiva upplevelser av idrott, rörelseaktiviteter och friluftsliv för att bli fysiskt aktiva genom livet. Samtidigt möter du som lärare många elever varje vecka, ofta med ett pressat tidsschema, och har krav på dig att kunna bedöma elevernas kunskaper i ämnet. Hur går det ihop? 

Den här föreläsningen beskriver hur du, bland annat genom att se på hälsa och idrott som kulturella produkter, kan skapa ett friutrymme för att tolka ämnesinnehållet utifrån dina undervisningsgrupper och dina elevers behov. På så vis kan du bedöma kunskaper, men lägga undervisningens fokus på upplevelser, hållbar hälsa och vårt framtida samhälle.

 

Katarina Schenker är docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Sedan 1997 har hon arbetat med lärarfortbildning och lärarutbildning, och i sin forskning söker hon kunskap som kan vidareutveckla lärarutbildningen men också andra utbildningar som omfattar barn, unga och unga vuxna.

 

2. Hållbar röst för idrottslärare – vad kan du göra, tänka på och ta hjälp av? 

Rösten är ett oumbärligt arbetsverktyg för alla lärare, och undersökningar visar att elevernas upplevelse av undervisningen påverkas av lärarens röstanvändning. Som idrottslärare behöver du dessutom kunna nå fram över stora avstånd och utomhus, vilket ställer ännu högre krav på en frisk, tydlig och professionell röst.  

Under den här föreläsningen  

 • genomför vi praktiska övningar som hjälper dig att få rösten att bära
 • får du verktyg för att din röst ska bli både hörbar och hållbar, samt information om vilka hjälpmedel som finns
 • får du kunskap om hur arbetsmiljön påverkar din röst, samt om hur idrottslärares arbetsmiljö kan och bör uppmärksammas.  
   

Suvi Karjalainen undervisar om röst och tal på lärarutbildningarna vid Umeå universitet. Hon arbetar också som röstlogoped på Norrlands universitetssjukhus. 2021 disputerade Suvi med avhandlingen Training teacher communication in the classroom. Voice use, body communication and well-being in relation to classroom acoustics.   

 

3. Rörelsesatsning i skolan – så kan skolan arbeta för att få fler elever att bli fysiskt aktiva 

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barn och ungas mående, för skolresultaten och för folkhälsan. Men många barn och ungdomar rör sig för lite och på många skolor saknas kunskap om vikten av rörelseförståelse (physical literacy).  

Sedan 2018 har Riksidrottsförbundet i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Projektet riktar sig till alla barn i årskurs F–6, men framför allt till de som är minst aktiva. Tanken är att ge eleverna möjlighet till daglig rörelse på ett inkluderande sätt, att bygga broar mot föreningslivet, samt att involvera skolans personal i arbetet. Arbetssättet har även visat sig kunna ge vinster såsom ökad trygghet och trivsel, inte bara bland eleverna utan också bland personalen.  

Under passet får du  

 • kunskap om varför rörelseförståelse borde vara lika viktigt som läs- och skrivförståelse 
 • praktiska verktyg för hur ni på skolan kan samarbeta för att få de minst aktiva barnen att röra sig mera
 • ta del av stöd och inspirationsmaterial för att skapa mer daglig rörelse på din skola. 
   

Kristin Ekblom är projektledare för Rörelsesatsning i skolan på Riksidrottsförbundet. Hon är utbildad lärare i svenska och idrott och har även arbetat som tillsynsansvarig pedagog inom kommunen och som undervisningsråd på Skolverket. 

 

4. Friluftsliv som kunskapsområde i ämnet idrott och hälsa – nya perspektiv på lärande

För att skapa god friluftslivsundervisning behöver vi öka samsynen om vad kunskapsområdet egentligen innebär i ett skolsammanhang, och om hur friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa är kopplat till läroplanens vision samt till andra skolämnen. Undervisningen i friluftsliv har förutsättningar att kunna vara en naturlig del av hela skolans arbete med läroplanens fyra övergripande perspektiv och Agenda 2030. 

Den här föreläsningen erbjuder ett nytt sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde, som både kan underlätta och förnya friluftsundervisningen. Med utgångspunkt i den senaste forskningen om platsens betydelse för naturupplevelsen får du konkreta exempel på hur du kan skapa ett större intresse och mer engagemang för natur, miljö och friluftsliv hos dina elever.

 

Jonas Mikaels är fil.dr. i idrottsvetenskap och lärare i friluftsliv på GIH i Stockholm. Han har mer än 20 års erfarenhet som utbildare och har disputerat på ämnet friluftsliv som kunskapsområde i skolan. Jonas har även arbetat med friluftsliv i Kanada och genomfört delar av sin forskning i Nya Zeeland.

 

5. Designa en idrottslektion – aktiviteter, anpassningar och arbetssätt utifrån Lgr 22

 
En idrottslektion ställer höga krav på individanpassning, språkutvecklande arbete och tydliga kopplingar till kursplanerna. Genom ett strukturerat arbetssätt och väl avvägda aktiviteter kan du designa lektioner som uppfyller alla dessa aspekter. Ta del av en föreläsning som hjälper dig att skapa en tydlig lektionsstruktur och behandlar frågorna:
 
 • Hur kan vi använda digitalt stöd på ett genomtänkt sätt?
 • Hur kan lektionen planeras så att alla elever blir delaktiga?
 • Hur skapar vi lektionsaktiviteter som hjälper elever med språkliga utmaningar?
 
Linda Persson är förstelärare i idrott och hälsa på Rösjöskolan i Sollentuna, med gedigen kunskap inom motorik. 
Åsa Rindstål är förstelärare i ledarskap på Steningehöjdens skola i Sigtuna, med ett starkt intresse för IKT i undervisningen och digitalisering inom skolans utvecklingsarbete. Tillsammans har Linda och Åsa skrivit böckerna Lärarens guide till idrott och hälsa åk 1–3 och Lärarens guide till idrott och hälsa åk 4–6 (Natur & Kultur), som numera är obligatorisk kurslitteratur på GIH:s grundlärarutbildning.

 

6. How to avoid stigmatizing overweight children in physical education (PE) lessons (OBS, föreläsningen ges på engelska med power point på svenska)

Internationally, physical education (PE) teachers have been criticized for excluding and/or stigmatizing overweight children during lessons. A recent study investigates how Swedish PE teachers attempt to provide inclusive lessons for overweight children. How sensitive are Swedish PE teachers to the issue of weight and weight stigma, and how do they act in the classroom situation? What new views on physical education and movement quality do teachers need to learn in order to make all children feel included?  

In this presentation, we will look at 

 • strategies that teachers often use to include overweight children in activities
 • possible risks associated with such strategies
 • practical alternatives to avoid stigmatizing overweight children and provide them with positive experiences.
     

Dean Barker is professor of physical education at Oslo Metropolitan University. Since completing his doctoral studies in Australia in 2008, he has worked as a PE teacher educator in Switzerland, Sweden and Norway.  

 

7. Utmana genusmönster genom aktiva didaktiska val 

I läroplanen framgår att skolan aktivt och medvetet ska främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter i ämnet idrott och hälsa. Det saknas tydliga beskrivningar om hur detta ska uppnås i praktiken, men det finns utrymme för lärare att göra medvetna didaktiska val i sin undervisning och använda aktiviteter och arbetsformer som förändrar genusmönster. Ta del av en forskningsstudie som undersökt hur idrottslärare arbetar utifrån läroplanens riktlinjer, och få konkreta verktyg för att förändra ditt arbetssätt vid behov 

Vi tittar specifikt på följande frågor: 

 • Varför reproduceras genusmönster trots att vi har ambitionen att motverka dem?
 • Hur kan vi eftersträva och premiera fysisk kompetens utan att jämföra och rangordna inom och mellan könen?
 • Hur balanserar vi tävlingens logik med att strävan att förändra en ojämställd undervisning? 

 

Inga Oliynyk är universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon har också mångårig bakgrund som idrottslärare. 2021 disputerade hon med avhandlingen ”Man vill ju ha med sig alla elever i undervisningen”– didaktiska val och genusmönster i skolämnet idrott och hälsa.  

 

8. På andra sidan spektrumet – bemöta och stötta elever med adhd/autism i idrottsundervisningen 

Som lärare utan funktionsnedsättning kan det vara svårt att på djupet förstå hur elever med NPF fungerar och varför de agerar som de gör i vissa situationer. Ta del av en föreläsning som ger ett inifrånperspektiv på hur det kan vara att gå i skolan och delta i idrottsundervisning som elev med adhd/autism. Du får också förslag på hur du kan arbeta med konkreta tekniker och förhållningssätt som stärker relationerna, förbättrar undervisningen och förenklar vardagen för både elever och lärare.  

 • Hur kan skolgången se ut och hur upplevs den av en elev med adhd/autism?
 • Vad kännetecknar dessa elever i idrottsundervisningen?
 • Hur kan du agera för att möta utåtagerande eller introverta elever?
 • Hur kan du hantera frånvaroproblematik, säkerhetstänk och diskussioner kring dusch och ombyte?
   

Alexander Skytte är idrottslärare F–6 och har själv adhd och autism. Han är författare till flera böcker och skriver även om bemötande av elever med NPF i skolan för Skolvärlden.   

 

 

 


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!


Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Pris: 4 295 kr ex. moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 40–60 minuter samt dokumentation.

Läs intervju med föreläsare!

Läs vår intervju med Inga Oliynyk, lärare i idrott och hälsa och doktor i pedagogik, som ska föreläsa på Skolportens konferens Idrott och hälsa i låg- och mellanstadiet. Hon kommer att tala om hur man kan utmana genusmönstren i idrott och hälsa.

Inga Oliynyk

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 8.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under hela perioden.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se