Idrott och hälsa Webbkonferens

19 oktober – 5 november 2021

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet. Ta del av den senaste forskningen och få praktiska verktyg för att inspireras och utvecklas i din yrkesroll. 

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  19 oktober – 5 november 2021
 • Tid
  00:00–23:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • En hållbar idrottsundervisning – vad är det? 
 • Utveckla tillgängliga lärmiljöer med fokus på socialt samspel. 
 • Bedömning för och av lärande i idrott och hälsa. 
 • Stödundervisning i motorik för nyanlända flickor 
 • Helhet i undervisningen med IKT, ämnesövergripande arbete och värdeskapande lärande.
 • Ökat psykiskt välbefinnande som en del av idrott och hälsa. 
 • Så kan vi bedriva friluftsliv med enkla medel och hög kvalitet.
 • Fysisk aktivitet i relation till hälsa – vad vet vi egentligen?

På konferensen medverkar:

Suzanne Lundvall, professor, Göteborgs universitet

Björn Tolgfors, fil. dr, lärarutbildare, Örebro universitet

Alva Appelgren, fil. dr, projektledare, Skolforskningsinstitutet

Karin Fröding, fil. dr, SPSM

Lisa Broadley, leg. idrottslärare, Alléskolan, Hallsberg

Maria Wahlström, leg. idrottslärare, Alléskolan, Hallsberg

Stephan Svenning, tidigare lärarutbildare, Örebro universitet

Eva Bida, leg. idrottslärare, Torekällgymnasiet

Kristina Bähr, skolöverläkare, Academedia

Örjan Ekblom, professor, GIH

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Ett hållbart ämne – vad ska idrott och hälsa vara och vad kan det bli? 

Det finns stora förväntningar på vad ämnet idrott och hälsa ska bidra med i samhället. Styrdokument och undervisningspraktiker har svårt att häkta i varandra och tolkningarna av ämnets syfte skiljer sig åt. 

Det är dags för ett skifte där vi öppnar för nya perspektiv på innehåll och utformning av undervisningen. Olika vetenskapliga studier behöver omsättas i ett holistiskt synsätt på kropp, rörelse, hälsa, och anpassas till barn och unga samt placeras i ett sammanhang som är hållbart över tid. Utöver miljö, handlar hållbarhet om hälsa och likvärdighet, social rättvisa och relationer. Genom att byta perspektiv kan vi förändra och fördjupa synen på läraruppdraget och ämnets inriktning.  

Ta del av en föreläsning som resonerar kring en inkluderande undervisning i och om rörelse, hälsa och miljö. Du får även exempel från praktiknära studier med fokus på hållbarhet i undervisningen.  

Suzanne Lundvall är professor vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet, med ansvar för en forskningssatsning på skolämnet idrott och hälsa. Forskningsfokus är lärprocesser i idrotts- och hälsodidaktik samt studier av ungas attityder till idrott, dans och friluftsliv. 

2. Tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa – en systematisk översikt med fokus på socialt samspel

Många elever upplever idrott och hälsa som ett roligt och lärorikt ämne, men det finns också de som möter svårigheter, vilket kan bero på att lärmiljön inte är tillgänglig. En tillgänglig lärmiljö utgörs av material, undervisningsmetoder, språk och lokaler som underlättar socialt samspel.  

I samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten har Skolforskningsinstitutet sammanställt en systematisk översikt av internationell forskning inom området. Översikten undersöker hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för elever, med eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i det sociala samspelet. I föreläsningen ges förslag på hur lärare i idrott och hälsa kan skapa en mer tillgänglig lärmiljö som ger ökade förutsättningar för alla elevers delaktighet, utveckling och lärande. 

Alva Appelgren är fil.dr, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet där hon även är programledare för Skolforskningspodden. Hon har en bakgrund som forskare vid Karolinska Institutet. 

Karin Fröding är fil. dr och arbetar vid Specialpedagogiska skolmyndigheten med att sammanställa, analysera och sprida forskning som är relevant för det specialpedagogiska området. Hon har en bakgrund som lärare och forskare inom folkhälsovetenskap vid Örebro universitet. 

3. “Motorik och hälsa” – en praktisk stödstuga för nyanlända flickor 

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända elever där lärare har ställts inför nya didaktiska utmaningar. På Alléskolan har man uppmärksammat skillnader i nyanlända pojkars och flickors rörelseförmåga, beroende på tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet. En praktisk stödstuga i “Motorik och hälsa” har inrättats, med målet att stärka flickornas psykiska och fysiska välmående genom grundmotorisk träning. På så sätt skapas ökad tillit till den egna fysiska förmågan och de får mer jämlika förutsättningar för ökad måluppfyllelse. 

Ta del av en föreläsning som beskriver stödstugans pedagogiska arbete och samarbete med forskare, samt erbjuder praktiska verktyg och exempel. 

 • Vilken betydelse har grundmotorisk träning för måluppfyllelsen hos nyanlända flickor utan tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet? 
 • Hur påverkar den grundmotoriska träningen specifikt förmågan att lära sig simma? 
 • Hur kan vi arbeta praktiskt för att ge flickorna rättvisa förutsättningar och möjlighet att utvecklas?
   

Lisa Broadley och Maria Wahlström arbetar som idrottslärare på Alléskolan i Hallsberg och stödundervisningen ingår i ett praktiknära forskningsprojekt i samarbete med professor Marie Öhman och forskningsassistent Ida-Lie Heljeberg vid Örebro Universitet. 

4. Den fysiska aktivitetens påverkan på vår hälsa – hur ligger det till? 

Inom få områden finns det så mycket populärvetenskap som när det gäller kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa, i synnerhet hos barn och unga. Vi vet att ungdomars rörelse ger fysiologiska effekter, inklusive påverkan på hjärnan. Men är all fysisk aktivitet bra? Hur är det med sittandet? Spelar det roll vilken typ av aktivitet som utförs? Är konditionen egentligen viktig? Vad vet vi om att röra sig mer i skolan, och ger det några meningsfulla effekter? 

I den här föreläsningen reder vi ut begreppen och talar om vad vi egentligen vet om fysisk aktivitet i relation till hälsa, samt hur dessa kunskaper kan användas i undervisningen. 

Örjan Ekblom är professor vid GIH och forskar om hur fysisk aktivitet, stillasittande och kondition relaterar till hälsa och välbefinnande hos barn, vuxna och äldre.

5. Bedömning för och av lärande i idrott och hälsa 

Idén om ”instructional alignment” (en röd tråd mellan mål, undervisning och bedömning) har starkt stöd inom forskningen. Men vad händer när idrottslärare försöker arbeta enligt denna modell? Beroende på behov och förutsättningar hos olika elever och klasser kan det uppstå nya utmaningar i bedömningspraktiken.  

 • Hur kan mål, undervisning och bedömning bilda en sammanlänkad process? 
 • Hur anpassa undervisningen efter elevernas behov, och inte eleverna efter kunskapskraven? 
 • På vilka sätt kan elever aktiveras som resurser för varandras lärande? 
   

Ta del av förslag på hur bedömning för och av lärande kan hanteras i idrott och hälsa. Genom att problematisera det komplexa bedömningsuppdraget syftar föreläsningen till didaktisk reflektion.
 

Björn Tolgfors är f.d. idrottslärare på gymnasiet, som sadlat om till lärarutbildare vid Örebro universitet. Han disputerade 2017 med avhandlingen ”Bedömning för vilket lärande? En studie av vad BFL blir och gör i ämnet idrott och hälsa”. 

 

 6. Att bedriva friluftsliv med enkla medel och hög kvalitet i skolan 

Det är inte alltid enkelt att bedriva undervisning i friluftsliv, och som lärare kan man uppleva sig begränsad i viktiga resurser som tid, miljö och ekonomi. Här krävs först en analys av vad som är själva kärnan i friluftsliv och därefter ett kreativt resonemang om hur vi kan genomföra undervisningen i praktiken, utifrån våra förutsättningar och med bibehållen kvalitet. Föreläsningen belyser följande frågor och områden:

 

 • Vad bör eleverna få uppleva och lära sig om friluftsliv under skoltiden, d.v.s. vilka fokusområden kan identifieras och hur kan de genomföras? 
 • Vilka hinder finns och hur kan de hanteras?  
 • Hur kan alla elever inkluderas i och ha utbyte av friluftslivsundervisningen?
   

Stephan Svenning har nästan 30 års erfarenhet som lärarutbildare inom ämnet idrott och hälsa. Som lärare vid Örebro universitet har han hållit i nordiska och internationella friluftslivsutbildningar. Stephan har skrivit en rapport för Skolverket, kapitel i antologier och ett flertal artiklar, främst inom friluftsliv. Han har även skrivit om hur man kan arbeta riktat mot människor med funktionsnedsättning. 

 

7. Psykiskt välbefinnande och hälsa 

Ämnet idrott och hälsa bär på en stark fysiologisk tradition, men även psykiskt och socialt välbefinnande är viktiga aspekter av hälsa som påverkar den fysiska förmågan.  

I ett projekt startat av skolhälsovården har eleverna på Drottning Blankas Gymnasieskolor fått riktad undervisning i ”resiliens”, vilket kan översättas som ”återhämtningsförmåga”. Med enkla, beprövade verktyg skapas ökad medvetenhet om det egna måendet och hur man kan påverka sin hälsa och välbefinnande. Att hjälpa sig själv att bryta negativa, automatiska tankar ger ökad förmåga att hantera sin situation och må bra. Inom idrott och hälsa kan kunskaper om resiliens användas både som en del i undervisningen och i mötet med elever. 

Kristina Bähr är barnläkare och arbetar som skolöverläkare för Academedias gymnasieskolor. I sitt arbete har hon varit ledare för ”resiliensprojektet” på Drottning Blankas Gymnasieskolor, 2018-2021. Kristina är även författare till ”Hjärnan i skolan – möt barnen där de är” (2015) och ”Psykisk hälsa i skolan. Främja, skydda och stärka” (2020). 

8. Tre viktiga verktyg för helhet i idrottsundervisningen

Det är viktigt för eleverna att förstå att idrottsämnet inte är en separat del av lärandet, utan en del av helheten i skolans arbete och vårt samhälle. Med hjälp av tre viktiga verktyg kan vi få undervisningen att bli mer relevant, modern, motiverande och integrerad med omgivningen. Ta del av praktiska upplägg och konkreta exempel på hur du kan arbeta med

 • digitala verktyg på ett kreativt sätt, för att integrera teori och praktik
 • ämnesövergripande samarbeten som knyter ihop lärandet
 • värdeskapande lärande som motiverar eleverna och bidrar till samhället.

Eva Bida arbetar som förstelärare och processledare inom värdeskapande lärande på Torekällgymnasiet i Södertälje. Hon undervisar i idrott och hälsa, naturkunskap samt vårdkurser inom området hälsa. 2017 utnämndes Eva till årets lärare i Södertälje kommun och 2020 var hon en av de nominerade till Guldäpplet.


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 krPris: 3 995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 40-60 minuter samt dokumentation.

Intervju med föreläsaren!

Suzanne Lundvall ska föreläsa om nya perspektiv på undervisningen i ämnet idrott och hälsa.

Suzanne Lundvall

Läs vår intervju med föreläsaren.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se