Hoppa till sidinnehåll

Idrott och hälsa för högstadiet och gymnasiet

Webbkonferens

Idrott och hälsa för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i idrott och hälsa! Under två dagar kan du ta del av den senaste forskningen, få praktiska verktyg för undervisningen och utvecklas i din yrkesroll.  Konferensen vänder sig främst till lärare på högstadiet och gymnasiet men kan också passa för vuxenutbildningen.

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av 8 föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning. 

Erbjudande! Du får 30% rabatt på konferensen i Stockholm, eller 15% rabatt på webbkonferensen. Ange koden idrott30 eller idrott15 när du bokar. Erbjudandet gäller till och med 8 april.

Fantastiska föreläsare med ett mycket intressant och åhöraranpassat innehåll.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Nya perspektiv på rörelse som utmanar tävlingsnormen i idrott och hälsa.
 • Friluftsliv med små resurser i tätortsnära områden – praktiska idéer och upplägg.
 • Dansprojekt som engagerar eleverna och fokuserar på den psykiska hälsan.
 • Elever med NPF och konkreta verktyg för att bemöta dem i idrottsundervisningen.
 • Miljömässig hållbarhet som en naturlig del i idrottsämnet – hur skulle det kunna gå till?
 • Arbeta förebyggande mot hederskultur och upptäck utsatta elever i idrottsundervisningen.
 • Mötet mellan svenska idrottsnormer och nyanlända elever – hantera språkliga och kulturella utmaningar.
 • Konkreta upplägg för att undervisa om hälsa och levnadsvanor.

På konferensen medverkar:

Erik Allard

IDROTTSLÄRARE

Markus Amanto

LEDARSKAPSCOACH, FRILUFTSGUIDE

Kristian Berglin

IDROTTSLÄRARE

Georgina Charissis

DOKTORAND

Mikaela Hilbertsson

IDROTTSLÄRARE

Andreas Isgren Karlsson

HÖGSKOLEADJUNKT, DOKTORAND

Håkan Larsson

PROFESSOR

Issis Melin

SAMORDNARE PÅ SOCIALTJÄNSTEN

Alexander Skytte

IDROTTSLÄRARE

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill. Passen presenteras här under hösten.

1. Utveckla allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga – men hur?

Undervisningen i idrott och hälsa syftar bland annat till att utveckla elevers allsidiga rörelseförmåga (grundskolan) och kroppsliga förmåga (gymnasieskolan). Hur kan lärare lösa detta uppdrag utan att fastna i tävlingsidrottens normer som handlar om att vara ”bra på idrott”? Hur kan vi undvika undervisningsupplägg där vissa lektioner är ”praktiska” medan andra är ”teoretiska”?

Ta del av en föreläsning som visar hur kunskap i rörelse kan placeras i fokus och där både utforskande av rörelse, reflektion och samtal kan integreras i ett och samma moment. Tydliga kopplingar görs mellan mål, innehåll och betygskriterier i styrdokumenten och du får konkreta undervisningsexempel som utgår från det centrala innehållet.

Håkan Larsson

PROFESSOR

Håkan Larsson är professor i idrott vid GIH. Håkan bedriver undervisning och forskning inom idrottspedagogik och samverkar med lärare i idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolor, samt har lett framtagandet av Skolverkets bedömningsstöd för idrott och hälsa.

2. En röd tråd för undervisningen inom hälsa och levnadsvanor

Hur kan vi idrottslärare arbeta med de områden i det centrala innehållet som handlar om hälsa och levnadsvanor? Hur kan vi skapa en röd tråd i allt från kroppsideal, normer och dopning till träningslära och träningsplanering?

En möjlighet är att skapa en grund bestående av hälsokunskap och allsidig träning, som sedan byggs på med träningslära och avslutas med att eleverna får planera, genomföra och utvärdera olika aktiviteter.

Föreläsningen beskriver och ger praktiska, klassrumsnära förslag på hur vi kan skapa en sammanhängande undervisning där alla delar inom hälsa ryms. Vi tittar på undervisningsdokument, elevuppgifter, lektionsupplägg och filmade exempel från idrottslektioner.

Kristian Berglin

IDROTTSLÄRARE

Kristian Berglin är utbildad idrottslärare och VFU-handledare med lång erfarenhet av undervisning på högstadiet, just nu på Fribergaskolan i Stockholm. Kristian är även författare till läromedlet Idrott och hälsa för högstadiet (Natur & Kultur).

3. Miljömässig hållbarhet i idrott och hälsa – var och hur kan det få plats? 

I läroplanen skrivs miljömässig hållbarhet fram som ett övergripande perspektiv att tillämpa i alla ämnen. Men studier visar att området ofta inte får utrymme i ämnet idrott och hälsa, varken på högstadiet eller gymnasiet. Anledningarna till detta kan vara flera, och det är värdefullt att fundera på varför och undersöka vilka möjligheter som finns. Ta del av en föreläsning där vi utforskar och reflekterar över miljömässig hållbarhet i undervisningen, samt studerar flera konkreta förslag på lektionsupplägg. 

 • Bör arbete med hållbarhet och miljö vara en del av idrott och hälsa? 
 • Bör området i så fall vara knutet till friluftsliv, eller finns det andra möjligheter? 
 • Kan ett miljömässigt perspektiv eller innehåll bedömas, och hur? 

Andreas Isgren Karlsson

HÖGSKOLEADJUNKT, DOKTORAND

Andreas Isgren Karlsson är högskoleadjunkt och doktorand vid Högskolan Dalarna. Han undervisar bland annat om friluftsliv i idrottslärarutbildningen och forskar om miljömässig hållbarhet och dess roll i idrottslärarutbildningar.

4. Enkel, ekonomisk och engagerande friluftslivsundervisning

Ibland kan det upplevas svårt och komplicerat att planera friluftsliv inom lektionstidens och styrdokumentens ramar. Samtidigt är vistelse utomhus och i naturen en viktig möjlighet att stärka både elevernas mentala och fysiska hälsa och bandet till vår miljö.

Föreläsningen ger praktiska råd och inspiration för att öka elevernas intresse för fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Genom kostnadseffektiva strategier och konkreta lektionsexempel får du lära dig mer om hur du kan använda skolans närområde för att skapa lärande ihop med friluftsupplevelser.

 • Hur genomför vi inbjudande och inkluderande friluftsupplevelser som skapar utveckling och går att betygsätta?
 • Hur maximerar vi användningen av naturliga och återvunna material? 
 • Hur anpassar vi lektionerna efter säsong?

Markus Amanto

LEDARSKAPSCOACH, FRILUFTSGUIDE

Markus Amanto är utbildad idrottslärare och har lång erfarenhet av utomhuspedagogik och friluftsliv i olika former. Idag arbetar han som ledarskapscoach. Markus har även arbetat med utveckling av ledarskap, grupper och relationer genom upplevelsebaserat lärande i Europa, Nordamerika och Asien, är utbildad fjälledare samt utbildningsledare inom Friluftsfrämjandet.

5. Ideologi och kultur – skolämnet IDH och nyanlända elever 

Idrottsundervisningen är obligatorisk för nyanlända, och vid sidan av svenska som andraspråk är idrott och hälsa det ämne de möter nästintill omedelbart vid skolstart i Sverige, ofta utan introduktion. Samtidigt är idrottsämnet starkt präglat av svenska normer, kultur och språkbruk, vilket kan ge flera utmaningar för idrottslärare i mötet med dessa elever. Ta del av en föreläsning med konkreta exempel och strategier som kan vara användbara i undervisningen. 

 • Hur tar idrottsämnets inbyggda ideologi och kultur sig uttryck, och hur påverkar det undervisningen och mötet med nyanlända? 
 • Hur kan vi få elever med liten eller begränsad erfarenhet av idrott att bli bekväma i en miljö som baseras på rörelseaktivitet? 
 • Hur undervisar och instruerar vi elever som inte kan någon eller ytterst lite svenska? 

Georgina Charissis

DOKTORAND

Georgina Charissis är kommundoktorand vid Linnéuniversitetet, där hon arbetar med elevkartläggningar, lärarintervjuer och fältstudier av idrottsundervisningen på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Hon har en bakgrund som gymnasielärare, kartläggare och coach, med undervisningserfarenhet från alla skolformer. Georgina är även verksamhetsutvecklare med flerspråkighetsinriktning i Växjö kommun. 

6. Hedersrelaterat våld och förtryck i idrottsundervisningen 

Ett liv fritt från förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga och en demokratifråga. För att samhället ska kunna hjälpa utsatta ungdomar att tillvarata sina rättigheter är det viktigt att upptäcka de flickor och pojkar som lever under hedersförtryck. I idrottsundervisningen har lärare en unik möjlighet när det gäller att upptäcka hedersrelaterade beteenden och identifiera vilka elever som är utsatta, samt att arbeta långsiktigt i en positiv riktning. 

Ta del av en föreläsning med fokus på hur hedersrelaterat våld och förtryck påverkar undervisningen i idrott och hälsa, men också på vilka möjligheter som finns för dig som idrottslärare att arbeta förebyggande med frågan. 

Issis Melin

SAMORDNARE PÅ SOCIALTJÄNSTEN

Issis Melin arbetar som samordnare på socialtjänsten i Håbo kommun. Hon är även frilansande föreläsare med lång erfarenhet av arbete med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Tidigare var Issis sakkunnig på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, som arbetar med genomförande av regeringens uppdrag att motverka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

7. Dansa för livet – ett hälsofrämjande projekt på flera plan

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att barns psykiska besvär minskar när de får lära sig om psykisk hälsa i skolan. Dans och rörelse är ett bra verktyg för att angripa svåra frågor och enligt Skollagen ska hälsofrämjande arbete bedrivas i samverkan med lärare och övrig personal. 

Dansa för livet är ett projekt som uppmärksammar psykisk ohälsa och självmord, med kopplingar både till kursplanen i idrott och hälsa och andra ämnen. Eleverna lär sig en danskoreografi som genomförs gemensamt på World Suicide Prevention Day, och fortsätter sedan med hälsofrämjande arbete i idrottsundervisningen. Målet är att stärka eleverna att stå emot livets motgångar. Dansa för livet startade på Polhemskolan i Lund 2021 och har nu spridits till 121 skolor med över 30 000 deltagande elever. Här presenteras projektet och hur det kan integreras i undervisningen.

Erik Allard

IDROTTSLÄRARE

ErikAllard är initiativtagare till Dansa för livet och arbetar som lärare i idrott och hälsa och psykologi på Polhemskolan.

Mikaela Hilbertsson

IDROTTSLÄRARE

Mikaela Hilbertsson har medverkat till att sprida Dansa för livet nationellt och arbetar som lärare i idrott och hälsa och naturkunskap på Polhemskolan.

8. På andra sidan spektrumet – bemöta och stötta elever med adhd/autism i idrottsundervisningen

Som lärare utan funktionsnedsättning kan det vara svårt att på djupet förstå hur elever med NPF fungerar och varför de agerar som de gör i vissa situationer. Ta del av en föreläsning som ger ett inifrånperspektiv på hur det kan vara att gå i skolan och delta i idrottsundervisning som elev med adhd/autism. Du får också förslag på hur idrottslärare kan arbeta med konkreta tekniker och förhållningssätt som stärker relationerna, förbättrar undervisningen och förenklar vardagen för både elever och lärare. 

 • Hur kan idrottsundervisningen upplevas av elever med adhd/autism?
 • Vad kännetecknar dessa elever i undervisningen?
 • Hur kan idrottsläraren agera för att möta utåtagerande eller introverta elever?
 • Hur kan frånvaroproblematik, säkerhetstänk och diskussioner kring dusch och ombyte hanteras?

Alexander Skytte

IDROTTSLÄRARE

Alexander Skytte är idrottslärare och har själv adhd och autism. Han är författare till flera böcker och skriver även om bemötande av elever med NPF i skolan för tidningen Skolvärlden.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  15 apr – 6 maj 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  3 645,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-03-09
  3 645,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-05-06
  4 295,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar samt dokumentation.

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev