Lärare i yrkesämnen Webbkonferens

15 februari – 5 mars 2021

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens satsning på fortbildning för dig som undervisar i yrkesämnen på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Ta del av den senaste forskningen som rör yrkesprogrammen, inspireras och utvecklas i din yrkesroll. 

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning. OBS! P.g.a restriktioner har konferensen i Stockholm övergått till webbkonferens. Du som är anmäld meddelas personligen. Har du frågor kring detta, kontakta projektledare Åsa Gustafsson.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  15 februari – 5 mars 2021
 • Tid
  09:00–00:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • Hur kan demokratiska värderingar och kritiskt tänkande tillämpas inom yrkesämnen? 
 • Yrkeslärarens dubbla identiteter och dolda expertis – så kan den tas till vara.
 • Anpassad APL – specialpedagogiska lösningar för elever med särskilda behov..
 • Hur kan vi skapa undervisning som stöttar språkutvecklingen i yrkesämnen?
 • Så kan kön, normer och yrkesidentitet hanteras på flick- och pojkdominerade program.
 • Trepartssamtal med kvalitet – Skolverket ger exempel.
 • Systematiskt utvecklingsarbete utifrån Skolinspektionens rapport om yrkesprogrammen.
 • Praktiska verktyg för att utveckla det entreprenöriella lärandet i yrkesämnen.

På konferensen medverkar:

Mattias Nylund, universitetslektor, Göteborgs universitet

Eva Klope, universitetslektor, Linnéuniversitetet

Ingrid Henning Loeb, universitetslektor, Göteborgs universitet

Janne Kontio universitetslektor, Stockholms universitet

Maria Johansson, universitetsadjunkt, Malmö universitet

Fredrik Bernelf, leg. lärare Gymnasieskolan Knut Hahn

Anna Öhman, universitetslektor, Örebro universitet

Matthias Tybåhl, utvecklingslärare, Norrköping

Eva Lönn, apl-utvecklare på Skolverket, leg. yrkeslärare

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Mellan branschen och skolan – yrkeslärares dolda expertis  

Yrkesutbildning sker både på utbildningssystemets och branschernas villkor. Detta innebär att yrkeslärare ofta har en fot i varje läger, och det är sedan tidigare beforskat att yrkeslärare ofta utvecklar dubbla identiteter. En nyligen publicerad avhandling pekar på de svårigheter det innebär att kommunicera yrkeskunskap som till en del är tyst mellan utbildningsystemet och branscherna. De som bemästrar detta är just yrkeslärarna. Med utgångspunkt i avhandlingens resultat, och i samarbete med yrkeslärare, fokuserar föreläsningen på yrkeskunskap, tyst kunskap och den ofta dolda expertis som lärarna har när det gäller att förstå sig på både bransch och utbildningssystem. Denna kunskap bör uppvärderas då den är mycket användbar, till exempel i kontakt med speciallärare/specialpedagoger, kärnämneslärare och APL-handledare. 

 

Maria Johansson är utbildad beteendevetare, lärare i matematik, fil. lic i matematikdidaktik och fil.dr. i pedagogik. Hon arbetar för närvarande med forskning om yrken, yrkeskunskap och yrkesutbildningens historia och som lärare på yrkeslärarutbildningen vid Malmö universitet. Tidigare har hon arbetat som matematiklärare på yrkesprogram. 

 

2. Tillgänglig och hållbar yrkesutbildning – för alla 

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta behov av särskilt utformat stöd i yrkesämnen och under sin APL.  Med utgångspunkt i aktuell forskning ger föreläsningen information om hur undervisning och APL kan utformas för dessa elever, samt exempel på verktyg och arbetssätt som kan bidra till anpassningar av lärande- och arbetsmiljö. Vi får också inblick i elevernas egna erfarenheter och synpunkter på särskilt stöd inom yrkesutbildning. 

 • Hur kan lärare i yrkesämnen identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser?
 •  På vilket vis kan lärare i yrkesämnen samverka med handledare inom arbetsplatsförlagt lärande (APL) för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd?’
 • Hur kan elevers yrkesutbildning utformas ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån det fjärde globala målet enligt Agenda 2030:  ”God utbildning för alla”?

 

Anna Öhman är fil. dr i pedagogiskt arbete med inriktning yrkesdidaktik. Hon är anställd som lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Örebro Universitet, där hon är verksam inom specialpedagogprogrammet och lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Anna arbetar också inom rektorsutbildningen vid Karlstads universitet och har tidigare varit verksam som specialpedagog inom yrkesgymnasiet.

 

3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i yrkesämnen 

Alla yrkesämnen har sitt specifika språkbruk. Både svenskfödda elever och de som lär på ett andraspråk, såväl på gymnasiet som i vuxenutbildningen, behöver stöttning i att utveckla ett kompetent yrkesspråk. Som yrkeslärare behöver man vara medveten om språket i sina ämnen och bekant med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att kunna integrera språk och innehåll i undervisningen. 

Föreläsningen bygger på studier av konkreta undervisningssituationer på yrkesutbildningar, med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Här presenteras: 

 • Vilka förutsättningar för en stöttande undervisning finns på olika skolor, program och kurser? Här berörs allt från verksamhetens organisation till lokalernas utformning och undervisningen i sig. 
 • Hur arbetar lärare praktiskt med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i olika kurser och på olika nivåer? 
 • Vi analyserar några goda exempel på stöttande undervisning, som gör att fler elever kan tillgodogöra sig sin utbildning.
   

Ingrid Henning Loeb är docent vid Göteborgs universitet. Hennes studier handlar om undervisning och lärande i olika former av vuxenutbildning, samt på gymnasieskolans yrkesprogram och introduktionsprogram. 

 

4. Trepartssamtal med kvalitet – Skolverket ger exempel

Arbetsplatsförlagt lärande är en förutsättning för gymnasial yrkesutbildning, och ibland den enda möjligheten för eleven att öva sig på praktiska arbetsuppgifter. En utmaning för lärare är att återkoppla på rätt saker för elevens vidare utveckling, stödja handledaren i sin roll och samtidigt skaffa underlag inför betygssättning. Ta del av en föreläsning från Skolverket som beskriver hur trepartssamtal kan underlättas och hur du ytterligare kan hjälpa eleven att driva sitt eget lärande och stötta handledaren att handleda.

 • Hur kan styrdokumenten användas för att stötta eleven att driva sitt eget lärande och samråda med handledaren? 
 • Hur kan du skapa ett effektivare trepartssamtal? 
 • Så kan digitala trepartssamtal genomföras med bibehållen kvalitet. 

 

Eva Lönn arbetar som nationell apl-utvecklare för Skolverket och är även aktiv som yrkeslärare inom HT-programmet. Hon har också varit delaktig i Skolverkets arbete med framtagandet av ämnesplaner inför Gy11.  

 

5. Systematiskt utvecklingsarbete i praktiken – utmaningar och lösningar för yrkesprogram 

För att varje studerande ska utvecklas så mycket som möjligt är det viktigt att planera hela elevens utbildning, synliggöra denna plan för eleven och analysera undervisningen som bedrivs. Att systematiskt följa upp planering, bedömning och resultat är en framgångsfaktor på yrkesprogrammen, men Skolinspektionens rapport från 2017 visar att det arbetet inte alltid prioriteras. Ta del av en föreläsning som visar hur FoU i Norrköping arbetar tillsammans med gymnasieskolorna för att:  

 • göra en strukturerad årshjulsplanerin
 • fylla planeringen med innehåll som ger framgångsrik undervisning
 • stärka examensmålen genom att koppla ihop APL med gymnasiegemensamma ämnen och EHT
 • bedöma elevernas arbete samt analysera resultaten
   

Matthias Tybåhl har en bakgrund som yrkeslärare på Bygg och anläggningsprogrammet. Nu arbetar han som utvecklingslärare vid utbildningskontorets FoU-avdelning i Norrköping. Uppdraget från FoU är att stärka verksamheten genom framgångsrik undervisning på gymnasiets yrkesutbildningar. 

 

6. Att undervisa pojkar och flickor på yrkesprogram – kön, normer och yrkesidentitet 

Statistiskt sett verkar få egenskaper ha så stor betydelse som kön vid valet av gymnasieprogram. Det resulterar i att många utbildningar idag är starkt könsuppdelade. Modern klassrumsforskning betonar att eleverna bör uppmuntras att bryta könsnormer och att lärare bör arbeta för ett jämställt klassrum, men vilka verktyg har lärare för att ta sig an denna uppgift och hur kan de användas? Hur går det till när eleverna skapar könsidentiteter i det praktiska skolarbetet?  

Ta del av en föreläsning som ger inblickar i både pojk- och flickdominerade klassrum, där data presenteras från fordonsprogrammet respektive frisörprogrammet. Föreläsarna lyfter också en diskussion kring de möjligheter du som yrkeslärare har att påverka situationen. 

Janne Kontio arbetar som lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, där han undervisar vid yrkeslärarprogrammet. Han är redaktör för boken ”Yrkesdidaktiska dilemman” (2020) samt driver forskarpoddenPoddagogen” för verksamma lärare. Janne är utbildad gymnasielärare och har lång erfarenhet som pedagog. 

Eva Klope arbetar som adjunkt vid Linnéuniversitetet, där hon undervisar vid yrkeslärarprogrammet. Hon har en bakgrund som frisör och yrkeslärare på hantverksprogrammet och har lång erfarenhet av att arbeta med och i yrkesutbildning. 

 

7. Kritiskt tänkande yrkesprogram – förutsättningar och utmaningar 

Alla elever i gymnasieskolan ska fostras i kritiskt tänkande och demokratiska värderingar. Vilka förutsättningar för detta finns för elever på yrkesprogram och hur kan det tillämpas inom yrkesämnen? I ett nyligen avslutat forskningsprojekt har man följt elever inom olika yrkesprogram och deras medborgarfostran har studerats utifrån aspekter som kön, etnicitet och klass. I denna föreläsning presenteras resultat från projektet, tillsammans med exempel från klassrumspraktiker och APL, som belyser hur kritiskt tänkande kan förstås och tillämpas inom yrkesämnena.  

Mattias Nylund är docent i pedagogik och arbetar vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Han har fokus på yrkesorienterad utbildning med ett specifikt intresse för frågor om klass, kön, etnicitet. Mattias undervisar även på Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet och är medförfattare till den kommande boken Yrkesämnena och skolans demokratiska uppdrag.

 

8. Stärkta examensmål med entreprenöriellt lärande  

Företagande och entreprenöriell förmåga återfinns inom examensmålen för alla yrkesprogram på gymnasiet. Vad innebär entreprenöriellt lärande och varför är förberedelse för företagande viktigt? Vilka utmaningar och möjligheter för entreprenörskap finns idag på yrkesprogrammen och hur kan du integrera entreprenöriellt lärande i din undervisning utan att arbeta ihjäl dig? Ta del av en föreläsning som ger användbar information och praktiska verktyg som hjälper dig att utveckla entreprenörskapet i undervisningen. 

Fredrik Bernelf är legitimerad lärare i företagsekonomi och juridik samt yrkesämnen på elprogrammet och har skrivit boken ”Entreprenöriellt lärande i alla ämnen” och även läromedel i företagsekonomi och privatjuridik. Fredrik har arbetat med entreprenörskap på både yrkesprogram och högskoleförberedande program och är prisad lärare inom Ung Företagsamhet. 


Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Pris: 3995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar á 40-60 minuter samt dokumentation.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se