Lärare i yrkesämnen Webbkonferens

15–26 februari 2021

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens satsning på fortbildning för dig som undervisar i yrkesämnen på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Ta del av den senaste forskningen som rör yrkesprogrammen, inspireras och utvecklas i din yrkesroll. 

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig, under 11 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  15–26 februari 2021
 • Tid
  09:00–00:00
 • Pris
  3395 kr

Konferensen berör:

 • Hur kan demokratiska värderingar och kritiskt tänkande tillämpas inom yrkesämnen? 
 • Yrkeslärarens dubbla identiteter och dolda expertis – så kan den tas till vara.
 • NPF och APL – förbered dina elever med funktionsnedsättning för arbetsmarknaden.
 • Hur kan vi skapa undervisning som stöttar språkutvecklingen i yrkesämnen?
 • Så kan kön, normer och yrkesidentitet hanteras på flick- och pojkdominerade program.
 • Effektivare trepartssamtal – organisera APL enligt Skolverkets modell.
 • Systematiskt utvecklingsarbete utifrån Skolinspektionens rapport om yrkesprogrammen.
 • Praktiska verktyg för att utveckla det entreprenöriella lärandet i yrkesämnen.

På konferensen medverkar:

Mattias Nylund, universitetslektor, Göteborgs universitet

Eva Klope, adjunkt, Linnéuniversitetet

Ingrid Henning Loeb, universitetslektor, Göteborgs universitet

Janne Kontio universitetslektor, Stockholms universitet

Maria Johansson, adjunkt, Malmö universitet

Fredrik Bernelf, leg. gymnasielärare, författare

Helene Lidström, universitetslektor, Linköpings universitet

Moa Yngve doktorand, Linköpings universitet

Matthias Tybåhl, utvecklingslärare FoU Norrköping

Eva Lönn, apl-utvecklare, Skolverket, leg. yrkeslärare

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det informationsmail du får cirka 10 dagar före konferensen. Du kan sedan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Kritiskt tänkande yrkesprogram – förutsättningar och utmaningar 

Alla elever i gymnasieskolan ska fostras i kritiskt tänkande och demokratiska värderingar. Vilka förutsättningar för detta finns för elever på yrkesprogram och hur kan det tillämpas inom yrkesämnen? I ett nyligen avslutat forskningsprojekt har man följt elever inom olika yrkesprogram och deras medborgarfostran har studerats utifrån aspekter som kön, etnicitet och klass. I denna föreläsning presenteras resultat från projektet, tillsammans med exempel från klassrumspraktiker och APL, som belyser hur kritiskt tänkande kan förstås och tillämpas inom yrkesämnena.  

Mattias Nylund är docent i pedagogik och arbetar vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Han har fokus på yrkesorienterad utbildning med ett specifikt intresse för frågor om klass, kön, etnicitet. Mattias undervisar även på Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet och är medförfattare till den kommande boken Yrkesämnena och skolans demokratiska uppdrag.

 

2. Att undervisa pojkar och flickor på yrkesprogram – kön, normer och yrkesidentitet 

Statistiskt sett verkar få egenskaper ha så stor betydelse som kön vid valet av gymnasieprogram. Det resulterar i att många utbildningar idag är starkt könsuppdelade. Modern klassrumsforskning betonar att eleverna bör uppmuntras att bryta könsnormer och att lärare bör arbeta för ett jämställt klassrum, men vilka verktyg har lärare för att ta sig an denna uppgift och hur kan de användas? Hur går det till när eleverna skapar könsidentiteter i det praktiska skolarbetet?  

Ta del av en föreläsning som ger inblickar i både pojk- och flickdominerade klassrum, där data presenteras från fordonsprogrammet respektive frisörprogrammet. Föreläsarna lyfter också en diskussion kring de möjligheter du som yrkeslärare har att påverka situationen. 

Janne Kontio arbetar som lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, där han undervisar vid yrkeslärarprogrammet. Han är redaktör för boken ”Yrkesdidaktiska dilemman” (2020) samt driver forskarpoddenPoddagogen” för verksamma lärare. Janne är utbildad gymnasielärare och har lång erfarenhet som pedagog. 

Eva Klope arbetar som adjunkt vid Linnéuniversitetet, där hon undervisar vid yrkeslärarprogrammet. Hon har en bakgrund som frisör och yrkeslärare på hantverksprogrammet och har lång erfarenhet av att arbeta med och i yrkesutbildning. 

 

3. Gymnasieelever med funktionsnedsättning i skol- och praktikmiljö – anpassningar utifrån ett elevperspektiv 

Elever med NPF eller annan funktionsnedsättning kan ha svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad gymnasieutbildning, ofta för att de inte uppnår kunskapsmålen och därmed inte får sin examen. En orsak till detta är bristande anpassningar och stöd i akademiska och yrkesspecifika ämnen, liksom på APL. Ta del av en föreläsning som beskriver forskningsläget kring anpassningar i gymnasiet för elever med funktionsnedsättning/NPF, ger konkreta förslag på elevcentrerade insatser i skol- och praktikmiljö, samt belyser de faktorer som påverkar elevernas etablering på arbetsmarknaden.  

Helene Lidström är lektor på arbetsterapeututbildningen vid Linköpings universitet, med mångårig forskning och klinisk erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning som har behov av anpassningar och stöd i skolan och i övergången till arbete. 

Moa Yngve är leg. arbetsterapeut och lärare på arbetsterapeututbildningen vid Linköpings universitet. Hon har disputerat med en avhandling om gymnasieelevers behov av anpassningar och särskilt stöd, för ökad delaktighet i skolaktiviteter. 

 

4. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i yrkesämnen 

Alla yrkesämnen har sitt specifika språkbruk. Både svenskfödda elever och de som lär på ett andraspråk, såväl på gymnasiet som i vuxenutbildningen, behöver stöttning i att utveckla ett kompetent yrkesspråk. Som yrkeslärare behöver man vara medveten om språket i sina ämnen och bekant med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att kunna integrera språk och innehåll i undervisningen. 

Föreläsningen bygger på studier av konkreta undervisningssituationer på yrkesutbildningar, med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Här presenteras: 

 • Vilka förutsättningar för en stöttande undervisning finns på olika skolor, program och kurser? Här berörs allt från verksamhetens organisation till lokalernas utformning och undervisningen i sig.
   
 • Hur arbetar lärare praktiskt med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i olika kurser och på olika nivåer?
   
 • Vi analyserar några goda exempel på stöttande undervisning, som gör att fler elever kan tillgodogöra sig sin utbildning.
   

Ingrid Henning Loeb är docent vid Göteborgs universitet. Hennes studier handlar om undervisning och lärande i olika former av vuxenutbildning, samt på gymnasieskolans yrkesprogram och introduktionsprogram. 

 

5. Mellan branschen och skolan – yrkeslärares dolda expertis  

Yrkesutbildning sker både på utbildningssystemets och branschernas villkor. Detta innebär att yrkeslärare ofta har en fot i varje läger, och det är sedan tidigare beforskat att yrkeslärare ofta utvecklar dubbla identiteter. En nyligen publicerad avhandling pekar på de svårigheter det innebär att kommunicera yrkeskunskap som till en del är tyst mellan utbildningsystemet och branscherna. De som bemästrar detta är just yrkeslärarna. Med utgångspunkt i avhandlingens resultat, och i samarbete med yrkeslärare, fokuserar föreläsningen på yrkeskunskap, tyst kunskap och den ofta dolda expertis som lärarna har när det gäller att förstå sig på både bransch och utbildningssystem. Denna kunskap bör uppvärderas då den är mycket användbar, till exempel i kontakt med speciallärare/specialpedagoger, kärnämneslärare och APL-handledare. 

Maria Johansson är utbildad beteendevetare, lärare i matematik, fil. lic i matematikdidaktik och fil.dr. i pedagogik. Hon arbetar för närvarande med forskning om yrken, yrkeskunskap och yrkesutbildningens historia och som lärare på yrkeslärarutbildningen vid Malmö universitet. Tidigare har hon arbetat som matematiklärare på yrkesprogram. 

 

6. Elevdrivet lärande under apl – effektivare återkoppling, stöttning och handledning i trepartssamtal 

Arbetsplatsförlagt lärande är en förutsättning för gymnasial yrkesutbildning, och ibland den enda möjligheten för eleven att öva sig på praktiska arbetsuppgifter. En utmaning för lärare är att återkoppla på rätt saker för elevens vidare utveckling, stödja handledaren i sin roll och samtidigt skaffa underlag inför betygssättning. Ta del av en föreläsning från Skolverket som beskriver hur trepartssamtal kan underlättas och hur du ytterligare kan hjälpa eleven att driva sitt eget lärande och stötta handledaren att handleda.

 • Hur kan styrdokumenten användas för att stötta eleven att driva sitt eget lärande och samråda med handledaren? 
 • Hur kan du skapa ett effektivare trepartssamtal? 
 • Så kan digitala trepartssamtal genomföras med bibehållen kvalitet. 

Eva Lönn arbetar som nationell apl-utvecklare för Skolverket och är även aktiv som yrkeslärare inom HT-programmet. Hon har också varit delaktig i Skolverkets arbete med framtagandet av ämnesplaner inför Gy11.  

 

7.

Systematiskt utvecklingsarbete i praktiken – utmaningar och lösningar för yrkesprogram 

För att varje studerande ska utvecklas så mycket som möjligt är det viktigt att planera hela elevens utbildning, synliggöra denna plan för eleven och analysera undervisningen som bedrivs. Att systematiskt följa upp planering, bedömning och resultat är en framgångsfaktor på yrkesprogrammen, men Skolinspektionens rapport från 2017 visar att det arbetet inte alltid prioriteras. Ta del av en föreläsning som visar hur FoU i Norrköping arbetar tillsammans med gymnasieskolorna för att:  

 • göra en strukturerad årshjulsplanering
   
 • fylla planeringen med innehåll som ger framgångsrik undervisning 
   
 • stärka examensmålen genom att koppla ihop APL med gymnasiegemensamma ämnen och EHT
   
 • bedöma elevernas arbete samt analysera resultaten
   

Matthias Tybåhl har en bakgrund som yrkeslärare på Bygg och anläggningsprogrammet. Nu arbetar han som utvecklingslärare vid utbildningskontorets FoU-avdelning i Norrköping. Uppdraget från FoU är att stärka verksamheten genom framgångsrik undervisning på gymnasiets yrkesutbildningar. 

8. Stärkta examensmål med entreprenöriellt lärande  

Företagande och entreprenöriell förmåga återfinns inom examensmålen för alla yrkesprogram på gymnasiet. Vad innebär entreprenöriellt lärande och varför är förberedelse för företagande viktigt? Vilka utmaningar och möjligheter för entreprenörskap finns idag på yrkesprogrammen och hur kan du integrera entreprenöriellt lärande i din undervisning utan att arbeta ihjäl dig? Ta del av en föreläsning som ger användbar information och praktiska verktyg som hjälper dig att utveckla entreprenörskapet i undervisningen. 

Fredrik Bernelf är legitimerad lärare i företagsekonomi och juridik samt yrkesämnen på elprogrammet och har skrivit boken ”Entreprenöriellt lärande i alla ämnen” och även läromedel i företagsekonomi och privatjuridik. Fredrik har arbetat med entreprenörskap på både yrkesprogram och högskoleförberedande program och är prisad lärare inom Ung Företagsamhet. 

 

8. Information om denna föreläsning kommer inom kort. 

Föredrar du att delta på plats?
Boka här!

Fri avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!


Boka-tidigt-pris:
3395 kr exkl. moms
(gäller fram till 30 december)
Ord. pris 3995 kr exkl. moms.

I priset ingår 8 föreläsningar á 40-60 minuter samt dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner via mail i god tid före konferensen. Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart, mot en administrativ avgift på 500 kr.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.


Läs mer


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se