Matematik för gymnasiet

21–22 september 2021

Stockholm


Välkommen till Skolportens nya satsning på fortbildning för dig som undervisar i matematik på gymnasiet! Under två fullmatade dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör undervisningen, utvecklas i din yrkesroll och möta ämneskollegor från hela landet. 


Vi planerar att genomföra fortbildningen på plats, på ett smittsäkert vis. Observera att lokalen är ändrad till Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46. Läs gärna om Anpassningar gällande covid 19, eller fråga projektledare Åsa Gustafsson.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  21–22 september 2021
 • Tid
  09:00–15:00
 • Pris
  5595 kr

Konferensen berör:

 • Processer för rättssäker bedömning och elevinformation i matematikämnet.
 • Problemlösning – så kan undervisningen förbättras.
 • Ämnesinfärgning och motivation på yrkesprogram.
 • Vad innebär programmering för gymnasiematematiken och hur ska den integreras? 
 • Interaktivitet i GeoGebra Classroom.
 • Interleaving – stärk lärandet och engagemanget med blandade uppgifter.
 • Verktyg för ökad måluppfyllelse hos elever med matematiksvårigheter.
 • Lägesrapport om digitaliseringen av de nationella proven.

På konferensen medverkar:

Johan Sidenvall, leg. gymnasielärare, forskare, Umeå universitet

Olof Dahl, fil. dr, leg. gymnasielärare, Elof Lindälvs gymnasium

Karolina Muhrman, universitetslektor, Linköpings universitet

Lennart Rolandsson universitetslektor, Uppsala universitet

Per Måhl, betygsexpert

Daniel Nilsson, speciallärare, leg. gymnasielärare Svenska skolan på Mallorca

Anna Lind Pantzare, fil. dr, projektledare, Umeå universitet

Ingela Bergstén provutvecklare, Umeå universitet

Jonas Hall, leg. gymnasielärare, Rodengymnasiet 

08.40 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.20 Skolporten hälsar välkommen

 

09.30 Betygsättningsprocessen och elevinformation i matematik 

Betygssättning är en process som börjar innan kursens första lektion och avslutas efter den sista lektionen. Ta del av en föreläsning som sätter fingret på vad lärare i matematik behöver göra för att säkerställa rättsäkra betyg. Vi tittar också på vilken information eleverna bör få, samt vad du som lärare kan göra för att förbättra betygens likvärdighet. I föreläsningen berörs bland annat: 

 • Vilka typer av examinationsuppgifter är obligatoriska i matematik? Varför? 
  Bedömningar och kunskapsomdömen, samt bedömnings- och kunskapsmatriser – hur hänger de ihop?  
 • Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmatris se ut?
 • Vilken information ska eleverna få?
  Vad händer med betygen om kunskapskraven delas in i små delar?
   

Per Måhl är i grunden gymnasielärare och arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare, med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg. 

 

10.30 Förmiddagskaffe

 

11.00 Problemlösning – utmaningar och möjligheter med att låta eleverna skapa lösningsmetoder 

Det är väl känt att undervisning som lyfter fram problemlösning är effektiv för att utveckla elevernas matematiska förståelse. Trots detta domineras dagens matematikundervisning av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter. Att låta eleverna själva skapa lösningsmetoder är ett komplext arbete som kräver både didaktisk och ämnesmässig fingertoppskänsla, men är långsiktigt givande. Ta del av en föreläsning som beskriver 

 • orsaker till att undervisning genom utantillinlärning fortsätter att dominera
 • kännetecken för undervisning som stödjer matematisk förståelse
 • hur du kan utforma en undervisning som betonar problemlösning.
   

Johan Sidenvall är forskare i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning. Han är en del av forskningsmiljön Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik och arbetar som lärare i Hudiksvalls kommun. Johan har 20 års erfarenhet av undervisning på högstadiet, gymnasiet, folkhögskola och Komvux, samt inom lärarutbildningen. 

 

12.00 Lunch

 

13.00 Interleaving – stärk lärandet med blandade uppgifter
I dagens matematikböcker är uppgifterna ofta traditionellt grupperade efter matematiskt innehåll. Forskning visar dock att det kan vara mycket gynnsamt för elevernas strategiska kompetens och lärande över tiatt istället blanda uppgifter med olika innehåll. Föreläsningen ger en introduktion till begreppen interleaving – att blanda uppgifter av olika typ och spacing – att sprida övning över tid, samt konkreta förslag på hur du kan införa detta i din egen matematikundervisning. 

 • Vad säger forskningen om interleaving och spacing och hur kan de förbättra lärandet? 
 • Vilka hinder finns för att öka blandningen av uppgifter och varför är dagens matematikböcker inte konstruerade så? 
 • Vad är viktigt att tänka på om du själv vill använda teknikerna?
   

Olof Dahl är doktor i oceanografi och arbetar som matematik- och fysiklärare på gymnasiet. Han är en av administratörerna bakom Facebookgruppen ”Matematikundervisning” och är särskilt intresserad av forskning i gränslandet mellan didaktik och psykologi. 

 

14.00 Eftermiddagsfika

 

14.30 Matematik på yrkesprogram ämnesintegrering för motivation och lärande

Forskning visar att det finns ett gap mellan matematikundervisningen på yrkesprogram och behovet av matematikkunskaper i yrkeslivet. Trots ämnesplanens krav på programinfärgning är undervisningen ofta starkt knuten till en ”neutral” lärobok, och de nationella proven tenderar att styra innehållet mer än vad ämnesplanen gör. Alltför svaga kopplingar till yrkesinriktningen minskar elevernas motivation och gör dem sämre förberedda för arbetslivet. I den här föreläsningen beskrivs hur det, utifrån skolans olika förutsättningar, går att utforma ett ämnesintegrerat arbetssätt som gynnar elevernas motivation och lärande i såväl matematik som yrkesämnen. 

 

 • Vilka är utmaningarna med matematikundervisning på yrkesprogram och hur kan vi arbeta för att klara dem?
 • Vilka didaktiska frågor bör vi tänka på i planeringen av ämnesintegrerad undervisning?
 • Vilka positiva resultat kommer vi att kunna se?

 

Karolina Muhrman är universitetslektor vid Linköpings universitet, där hon forskar om matematikundervisning på yrkesprogram och undervisar både blivande matematiklärare och yrkeslärare. Karolina har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och har arbetat 11 år inom yrkesutbildning.

 

15.30 Avslutning dag 1

09.00 Gymnasieelever med matematiksvårigheter – verktyg för ökad måluppfyllelse i matematik 

Kan alla elever klara sina mattekurser? För det stora flertalet där matematiksvårigheter bottnar i dåligt självförtroende, är svaret ja. Ta del av en föreläsning som ger strategier för hur elever med svårigheter i matematik kan arbeta både hemma och i skolan, för att stärka sitt lärande och öka möjligheten att nå kunskapskraven.  

 • Hur kartlägger vi elevernas matematikkunskaper på ett individanpassat sätt? 
 • Vilka digitala och analoga verktyg finns för att stödja elever som har det svårt i matematik, oavsett problematik?  
 • Hur kan vi använda oss av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att stötta eleverna?  

 

Daniel Nilsson är legitimerad matematik- och historielärare för gymnasiet samt speciallärare inom matematik. Han driver en välbesökt hemsida (dalles-matte.se) och var andrapristagare i Guldäpplet, 2018. Just nu arbetar Daniel på Svenska skolan i Palma de Mallorca, där han är med och bygger upp skolans gymnasieverksamhet. 

 

10.00 Förmiddagsfika

 

10.30 Ett ämne i förändring – vad innebär programmering för gymnasiematematiken? 

Programmering i gymnasiet kräver en viss undervisningstid och ofta viss fortbildning för lärarna, och förutsättningarna varierar från skola till skola. Om programmering skall erbjudas alla elever bör man lära av tidigare erfarenheter. Hur har utvecklingen sett ut och vad är egentligen målet med att lära ut denna relativt avancerade teknik? I föreläsningen beskrivs vilka möjligheter som finns med programmering, lärares upplevelser av att undervisa om denna del av kursplanen, och hur gymnasiematematiken kan tänkas förändras i framtiden. Matematik är, och har alltid varit, ett föränderligt ämne.  

  

Lennart Rolandsson är lektor i teknikdidaktik vid Uppsala universitet. Sedan 2008 har han följt utvecklingen för programmering i skolan, med fokus på lärares kompetens och inställning till ämnet. Idag arbetar Lennart i forskningsprojekten ”Didaktiska modeller för lärares professionsutveckling i programmering och hållbar utveckling” och ”Införande av programmering i skolans matematik – när algebraiskt tänkande interagerar med datalogiskt tänkande”.  
 

  

11.30 Lunch

 

12.30 Interaktivitet i GeoGebra Classroom 

GeoGebra, matematikprogrammet som kombinerar grafräknare, kalkylblad, symbolisk algebra, geometriska konstruktioner och enkla sannolikhetsberäkningar är under konstant utveckling. Möjligheten att publicera både konstruktioner och hela böcker på geogebra.org har skapat en enorm resursbas, tillgänglig för alla.  

Med nya GeoGebra Classroom har vi dessutom möjlighet att se vad alla elever gör i de konstruktioner de arbetar med, och på så vis kan elevaktiviteten ökas. Verktyget fungerar även utmärkt för distansundervisning. I föreläsningen går vi igenom alla steg för att skapa klasser och relevanta aktiviteter, samt följa vad eleverna gör. Ladda gärna ned appen GeoGebra Calculator Suite innan passet. 

  

Jonas Hall är förstelärare på Rodengymnasiet i Norrtälje och 2016 vann han Guldäpplet för att ha utvecklat matematikundervisningen med IKT. Han är medförfattare till böckerna Handbok för matematisk modellering med GeoGebra, Mathematical Modeling: Applications with GeoGebra och python.matematik – En liten handbok. Jonas leder även den svenska GeoGebrasupporten och delar gärna sin matematikresursmapp med dig. 

 

13.30 Eftermiddagsfika

 

14.00 Digitalisering av gymnasiets nationella prov i matematik – lägesrapport

Nationella provgruppen vid Umeå universitet arbetar på uppdrag av Skolverket med att digitalisera proven i matematik, kurs 2–4. Digitaliseringen erbjuder utmaningar, som till exempel om och hur elever ska kunna redovisa fullständiga lösningar i digital form. Samtidigt skapas nya möjligheter med de uppgiftsformat och digitala verktyg som finns i provplattformen Assessment Master.  

Ta del av en föreläsning som ger inblick i det pågående digitaliseringsarbetet och en diskussion om hur det kan bidra till likvärdig bedömning och rättvis betygssättning i matematik. 

  

Anna Lind Pantzare, är fil. dr i beteendevetenskapliga mätningar. Hon är projektledare för de nationella proven i matematik vid Umeå universitet och har drygt 20 års erfarenhet av provutveckling. 

Ingela Bergstén är provutvecklare vid Umeå universitet med mångårig erfarenhet av att konstruera nationella prov i matematik för gymnasiet, nu med fokus på de digitala proven.

 

15.00 Konferensen avslutas 

Föredrar du att delta på webbkonferensen?
Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 krPris: 5 595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket innebär att anmälda deltagare istället kan erbjudas att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta asa.gustafsson@skolporten.se.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Hötorget (grön linje). Det tar ca 10 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se