Hoppa till sidinnehåll

Musik

Konferens i Stockholm

Musik

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i musik! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Konferensen är aktuell för alla som undervisar i musik i grundskolan eller gymnasiet.

Underbart att få träffa och utbyta erfarenheter med ämneskollegor från andra skolor!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Svensk gangsterrap – så kan vi förhålla vi oss till genren i skolan.
 • Interaktionens betydelse för musikundervisningen – aktuell, praktiknära forskning.
 • Handfasta förslag på hur du undervisar om folk- och världsmusik.
 • Helklass eller halvklass? Gruppstorlekens inverkan på undervisningen.
 • Så kan rytmikpedagogik användas i olika åldersgrupper.
 • Få fler elever att närma sig musiken med hjälp av AI.
 • Körsång i ovana grupper – så får du det att låta bra!

På konferensen medverkar:

Emil Arvidsson

JOURNALIST OCH FÖRFATTARE

Carolina DiMaria

MUSIKLÄRARE OCH LÄROMEDELSFÖRFATTARE

Karolina Fredriksson

FORSKARE OCH PROJEKTLEDARE

Daniel Johansson

MUSIKBRANSCHFORSKARE

Annette Mars

UNIVERSITETSLEKTOR

Alexandra Myllenberg

UNIVERSITETSADJUNKT OCH RYTMIKLÄRARE

Putte Nelsson

KÖRLEDARE

Hannah Sundkvist

MUSIKLÄRARE, MUSIKER OCH FÖRFATTARE

Ketil Thorgersen

DOCENT

Program, dag 1

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Att stödja elevers musikaliska lärande 

I interaktionen mellan lärare och elever i musikundervisningen skapas möjligheter för elevers musikaliska lärande, men vilka aspekter av interaktion har betydelse och på vilket sätt? Ta del av en sammanställning av internationell och nationell praktiknära forskning om undervisning och lärande i musik. Resultaten presenteras och diskuteras utifrån autentiska exempel från observerade undervisningssituationer. Dessa ger idéer om utmaningar i undervisningen, och vad du som musiklärare behöver vara medveten om och uppmärksam på.

Karolina Fredriksson

FORSKARE OCH PROJEKTLEDARE

Karolina Fredriksson har doktorerat i pedagogik och arbetar sedan 2015 som forskare på Skolforskningsinstitutet. Karolina har projektlett forskningssammanställningen Att stödja elevers lärande i musikundervisning i grund- och gymnasieskolan (2023), som genomfördes i nära samarbete med Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik, och Olle Zandén, docent i musikpedagogik, båda vid Göteborgs universitet.

10.30 Kaffe

11.00 Att undervisa om folk- och världsmusik 

Begreppet världsmusik kan förklaras som en blandning av folkmusik och populärmusik, och det används också för att beskriva all folkmusik som finns i världen. Med ett begränsat antal lektionstimmar behöver vi välja vilka musikaliska uttryck och kulturer vi ska ta upp i undervisningen, och varför. I föreläsningen får du handfasta förslag på hur du kan undervisa om folk- och världsmusik på mellan- och högstadiet. Du får också med dig material att använda direkt i undervisningen. 

Hannah Sundkvist

MUSIKLÄRARE, MUSIKER OCH FÖRFATTARE

Hannah Sundkvist arbetar som musiklärare på en SiS-skola. Hon är också musiker och sjunger och spelar i flera olika folk- och världsmusikgrupper, samt arrangerar folk- och världsmusik för både band och körer. Hannah är även författare till de digitala läromedlen Digilär Musik 7–9 (2022) samt Digilär Musik 4–6 (2023). Hennes nya läromedel Musik för högstadiet kommer våren 2024.

 

12.00 Gemensam lunch

13.00 Gruppstorlekens betydelse för musikundervisning

För många musiklärare är det viktigt att undervisa i halvklass, medan andra hävdar att det går utmärkt att ha helklasser i musik. I en pågående, kvantitativ forskningsstudie undersöks vilken betydelse elevgruppens storlek har för musikundervisningen. Syftet med studien är att ge lärare, rektorer och beslutsfattare ett underlag som kan användas vid planering och organisation av musikundervisning. Ta del av studiens preliminära resultat.

 • Hur påverkar gruppstorleken musiklärares arbetsmiljö och hälsa?
 • Har gruppstorleken betydelse för lärarens relation med eleverna?
 • Har antalet elever i klassrummet någon inverkan på måluppfyllelsen?
 • Finns det aktiviteter som lämpar sig bättre för helklass eller halvklass, och i så fall vilka?

Annette Mars

UNIVERSITETSLEKTOR

Annette Mars är universitetslektor i musikpedagogik vid Malmö universitet. Hon har lång erfarenhet som musiklärare i skolans samtliga stadier och arbetar nu som lärarutbildare och forskare.

 

Ketil Thorgersen

DOCENT

Ketil Thorgersen är docent i musikpedagogik vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet som musiklärare i skolans samtliga stadier och arbetar nu som lärarutbildare och forskare.

14.00 Fika

14.30 Rytmik i grundskolans musikundervisning

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt (Lgr 22). Så inleds grundskolans kursplan i musik, och även i det centrala innehållet lyfts kopplingen mellan musik och kropp fram som ett sätt att arbeta med imitation, improvisation, komposition och gestaltning.

Föreläsningen visar hur rytmikpedagogik i musikundervisningen kan bli ett verktyg för elevernas musikaliska skapande, där deras egna upplevelser och uttryck står i centrum. Vi diskuterar hur undervisningen kan bjuda in till en dialog mellan musik och rörelse, och du får förslag på hur rytmik kan användas i olika åldersgrupper.

Alexandra Myllenberg

UNIVERSITETSADJUNKT OCH RYTMIKLÄRARE

Alexandra Myllenberg är rytmiklärare och adjunkt i musik vid Malmö universitet, med lång erfarenhet av att undervisa i grundskolans olika skolformer. Alexandra medverkade i revideringen av kursplanen i musik i Lgr22, samt i framtagandet av kommentarmaterialet.

15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Ämnesövergripande musikundervisning 

I läroplanen står att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Genom att planera delar av musikundervisningen tillsammans med kollegor som undervisar i andra ämnen, kan du erbjuda en mer holistisk och sammanhängande lärandesituation. Föreläsningen ger praktiska råd och konkreta förslag på ämnesövergripande projekt i grundskolans olika stadier.

 • Så strukturerar du förarbete, genomförande och efterarbete.
 • Detta bör du tänka på vid feedback i ämnesövergripande projekt.
 • Tankar kring NPF-anpassningar vid projektarbeten.

Carolina DiMaria

MUSIKLÄRARE OCH LÄROMEDELSFÖRFATTARE

Foto: Johan Strindberg/Ämnesläraren

Carolina DiMaria arbetar som musiklärare på en F-9 skola där hon även är förstelärare i Estetiska lärprocesser. Hon har lång erfarenhet av musikundervisning, både i grundskolan och inom högre utbildning där hon undervisat blivande lågstadielärare i musik. Utöver undervisningen är Carolina läromedelsförfattare och krönikör i tidningen Ämnesläraren.

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 Svensk gangsterrap i skolan – en fråga för vuxna?

Hiphopen är en av Sveriges största ungdomskulturer. Samtidigt verkar den i ett helt eget ekosystem av producenter, managers och fans på sociala medier, och kopplingarna till den eskalerande gängkriminaliteten blir allt tydligare. Ta del av en föreläsning som ger dig fördjupad kunskap om gangsterrap och diskuterar hur vi förhåller oss till genren i klassrummet.

 • Hur gick det till när rappande tonåringar började beskriva landets största politiska fråga inifrån? 
 • Är det möjligt att älska musiken och samtidigt ta avstånd från det våld den är förknippad med? 
 • Hur hanterar vi hiphopkulturen i skolans värld? 
 • Hur kan musiken vara en utgångspunkt för samtal?
 • Hur tar vi som lärare avstånd från våldet och språket som musiken förknippas med, utan att komma med pekpinnar och moralkakor?

Emil Arvidsson

JOURNALIST OCH FÖRFATTARE

Emil Arvidsson är journalist och författare. I boken Svensk gangsterrap (2023) skriver han om den svenska hiphopgeneration som har vuxit upp nära gängvåldet. I sin roll som journalist har Emil i tjugofem år bevakat frågor som rör hiphopkulturen och samhället.

11.30 Lunch

12.30 AI i musikundervisningen

Många nya plattformar och verktyg för musikskapande med hjälp av AI har lanserats den senaste tiden. Åsikterna om AI-genererade låtar går isär, men en styrka med den nya tekniken är att den kan underlätta för många elever att närma sig musiken. Föreläsningen ger förslag på hur du kan integrera AI i musikundervisningen, och du får svar på följande frågor:

 • Generativ AI och AI-baserade verktyg – vad är skillnaden?
 • På vilket sätt kan AI i musikundervisningen anpassas för olika åldersgrupper?
 • Hur kan AI underlätta kopplingen mellan musik och andra skolämnen?
 • Vad behöver du tänka på när det gäller AI och upphovsrätt?
 • Hur kan examinationer anpassas till AI-utvecklingen?

Daniel Johansson

MUSIKBRANSCHFORSKARE

Daniel Johansson är forskare och lärare vid Högskolan i Innlandet i Norge och Linnéuniversitet i Sverige. Han bevakar området musik och teknologi på uppdrag av den svenska musikbranschen på www.musikindustrin.se, och har en bakgrund som musiklärare.

13.30 Eftermiddagsfika

14.00 Att leda kör – utmanande och roligt!

Vi avslutar konferensen med en medryckande workshop i körsång, där du får inspiration och nycklar till hur du som körledare snabbt kan få sången att låta bättre, även i ovana grupper. Vi sjunger tillsammans, med fokus på sångglädje och gemenskap!

Putte Nelsson

KÖRLEDARE

Putte Nelsson är professionell pianist och kapellmästare. Han är känd från TV-programmen Så ska det låta och Körslaget, och leder ett flertal körer.

15.00 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  24–25 apr 2024
 • Tid
  09:20–15:00
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-03-24
  4 295,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-04-24
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

 

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev