Ny som lärare

22–23 oktober 2020

Stockholm

De första åren som lärare kan vara omtumlande. Förutom att planera och undervisa behöver du vara en tydlig ledare, skapa goda relationer och lösa konflikter. Välkommen till en två dagar lång konferens som ger dig verktyg för att utveckla din roll i klassrummet! Forskare och erfarna lärare delar med sig av sina erfarenheter, och du får möjlighet att diskutera läraryrket med andra nyblivna pedagoger från hela Sverige.

Konferensen vänder sig till dig som inte har arbetat så länge som lärare på grundskolan eller gymnasiet.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  22–23 oktober 2020
 • Tid
  09:20–16:00
 • Pris
  4995 kr

Konferensen berör:

 • Lärarens relationella kompetens – hur viktig är den?
 • Konflikthantering i skolan.
 • Tydliggörande pedagogik – så når du alla elever.
 • Så sätter du rättssäkra och rättvisa betyg.
 • Professionell röstanvändning i läraryrket.
 • Att hantera föräldrakontakter.
 • Hur hänger ledarskap ihop med lärande?

På konferensen medverkar:

Jonas Aspelin, professor i pedagogik
Martin Karlberg, universitetslektor i pedagogik
Per Måhl, utbildningskonsult
Jonas Nilsson, leg. lärare
Ilse Hakvoort, docent i pedagogik

Ann Lindgren, leg. lärare och författare
Caroline Hanneberg, leg. lärare och lärarmentor
Sophie Hedberg, leg. lärare och lärarmentor
Christine Ericsdotter Nordgren, fil.dr i fonetik

08.30 Registreringen öppnar. Kaffe och smörgås serveras.


09.20 Skolporten hälsar välkommen

 

09.30 Varför lärare?

Media framställer ofta läraryrket som påfrestande och mindre attraktivt, men långt ifrån alla lärare upplever sitt yrke på det sättet. Ta del av en föreläsning där en erfaren förstelärare delar med sig av sina erfarenheter på ett positivt och engagerande sätt, där humor blandas med allvar. Föreläsningen tar upp frågor som studiero, klassrumsklimat, relationer och ledarskap. Du får inspiration och praktiska verktyg att använda i din egen undervisning.

 

Jonas Nilsson har arbetat som lärare i drygt nitton år, varav sju i ett så kallat utsatt område. Under flera år har han genom debattartiklar deltagit i den offentliga debatten där han har bidragit med en mer nyanserad bild av läraryrket, främst genom att skriva om det positiva med yrket. Jonas har skrivit flera artiklar i rikstäckande tidningar, om hur du som lärare kan skapa goda relationer till dina elever och därigenom kan få ett gynnsamt klimat i klassrummet. Tillsammans med Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, har Jonas skrivit boken Handbok i klassrumsledarskap, som publiceras hösten 2020.

 

10.30 Förmiddagskaffe

 

11.00 Ledarskap och lärande – hur hänger det ihop?

Lärarens ämneskunskaper och förmåga att planera lektioner är viktiga komponenter för elevernas kunskapsinhämtning, men även ledarskap har stor betydelse för lärandet. Om inte arbetsmiljön är trygg och förutsägbar får eleverna sämre förutsättningar för lärande, och när eleverna inte har tillräckliga kunskaper får de svårare att utveckla färdigheter som kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning. Ta del av en föreläsning om förhållandet mellan ledarskap och lärande kopplat till skolans fostransuppdrag. Hur kan du få bättre arbetsro i klassrummet, samtidigt som dina elever lär sig mer?

 

Martin Karlberg är fil.dr i didaktik och arbetar som universitetslektor vid Uppsala universitet. Hans forskningsintresse kretsar bland annat kring inkluderingsfrågor och ledarskap i klassrummet. Tillsammans med läraren Jonas Nilsson har han skrivit boken Handbok i klassrumsledarskap, som publiceras hösten 2020.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Lärares relationskompetens – vilken betydelse har den?

Internationell forskning visar att relationen mellan lärare och elev är avgörande för elevers utveckling och lärande. Vid sidan om goda ämneskunskaper, didaktisk kompetens och ledarskapsförmåga, är relationskompetens centralt för att läraren ska lyckas i klassrummet. Men vad innebär egentligen begreppet, och hur kan du arbeta för att utveckla dina elevrelationer?

 

 • Vad är relationell pedagogik?
 • Vad säger aktuell forskning om lärare-elev-relationens betydelse för utbildning?
 • Vad är pedagogisk relationskompetens?
 • Hur kan denna kompetens utvecklas?

 

Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Han är författare till böcker som Lärares relationskompetens (2018), Inga prestationer utan relationer (2015) och Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (2010). Begreppet relationell pedagogik går som en röd tråd genom Jonas forskning. För närvarande arbetar han bland annat med ett forskningsprojekt om specialpedagogers relationskompetens, finansierat av Vetenskapsrådet.

 

14.00 Eftermiddagskaffe och kaka

 

14.30 Konstruktiv konflikthantering i teori och praktik

Lärare och lärarstudenter uttrycker ofta att de inte känner sig rustade för att hantera de konflikter som de möter varje dag på jobbet. För att behärska konstruktiv hantering både av enkla och mer komplexa konflikter, krävs teoretisk såväl som praktisk kunskap. Ta del av en föreläsning som lyfter aktuell forskning om konflikter i skolan. Genom några fiktiva exempel vävs praktik och teori samman för att utveckla din förståelse.

 

 • Vilken uppfattning har lärare om mindre konflikter, och vilka strategier använder de vanligtvis för att hantera dem?
 • Hur kan en konflikt bidra till att förbättra relationer?
 • Hur komplex kan en konflikt vara?

 

Ilse Hakvoort arbetar som docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. I sin forskning och undervisning ägnar hon sig åt frågor gällande konflikthantering i förskola och skola. Hon är medförfattare till Konflikthantering i professionellt lärarskap (2020, 4:e upplagan) och Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus (2019).

 

15.30 Avslutning dag 1

9.00 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar 

Betygssättning är en process som börjar redan innan den första lektionen och som avslutas när den sista lektionen är genomförd. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra, och vad behöver du göra för att betygen ska bli likvärdiga? Ta del av ett pass som erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning.

 

 • Vad menas med examinationsuppgifter och validitet?
 • Vad är skillnaden mellan indikatorer och kunskapsomdömen? Hur hänger de ihop?
 • Vilken information ska en ämnesplanering innehålla för att ge elever den information som skollagen kräver?
 • Vad är skillnaden mellan kunskapsmatriser och bedömningsmatriser? Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmall se ut?
 • Hur ska kunskapskraven struktureras för att säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningsmallar blir valida?


Per Måhl
 är i grunden gymnasielärare men arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.


10.30 Förmiddagskaffe med smörgås


11.00
Tydliggörande pedagogik som når alla elever
I varje klass finns det elever med ojämna funktionsförmågor. En del har diagnoserna autism eller adhd, medan andra saknar diagnos men kan ha stora utmaningar i skolan ändå. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull, inte bara för elever med diagnoser utan för hela klassen. Föreläsningen ger dig kunskap om hur du får en lugnare klassrumssituation som gynnar alla elever.

 • Vad är kognitiva funktionsnedsättningar?
 • Den viktiga kartläggningsprocessen – hur upptäcker och förhåller du dig till elever i svårigheter?
 • Tydliggörande pedagogik – en nyckel till att anpassa undervisningen så att du når alla.
 • Funktionskompetens – vad är det och hur gynnar det lärandesituationen?


Ann Lindgren 
är leg. lärare. Hon har lång erfarenhet av att ha arbetat inom psykiatrin i Stockholm. Ann arbetar nu med kollegial handledning och funktionskompetens inom projektet Danderydsmodellen. Hon är medförfattare till böckerna Autism och adhd i skolan (2017) samt Autism och adhd i gymnasiet (2019).


12.30
Lunch

 

13.30  Hitta din hållbara lärarröst

Aktuell statistik och forskning visar att lärare utgör den största och snabbast ökande patientgruppen inom svensk röstvård idag. Detta gäller i synnerhet kvinnor, och en ansenlig andel lärare överväger att lämna yrket på grund av röstrelaterade problem. Som ny lärare kan det vara utmanande att hitta en lärarröst som fungerar och håller. Ta del av en föreläsning som hjälper dig att hitta dina röststyrkor och din väg till en ergonomiskt och didaktiskt hållbar lärarröst. 

 

 • Rösten – ditt viktigaste arbetsredskap.
 • Så påverkar lärarens röst hur och vad eleverna lär sig.
 • Röstens roll i klassrumsledarskapet.
 • Röstens betydelse i kommunikationen med föräldrar och kollegor.

 

Christine Ericsdotter Nordgren är fil.dr i fonetik och föreståndare för Språkstudion vid Stockholms universitet. Hon har undervisat och forskat om röst, tal och uttal vid ett flertal lärosäten i Stockholmsområdet. Christine ledde och samordnade projektet Röstvård och röstutveckling för lärarstudenter vid Stockholms universitets lärarutbildning 2018-2019.

 

14.30 Eftermiddagsfika

 

15.00 Att bemöta föräldrar – lifehacks för nya lärare

Ett välfungerande samarbete med hemmet underlättar både för dig och eleverna, men hur kan du utveckla din kommunikation med vårdnadshavarna? Ta del av en föreläsning där två erfarna lärare bjuder på sina egna misstag och delar med sig av sina bästa tips på hur du kan bemöta föräldrar på bästa sätt.

 

 • Hur planerar och genomför du ett föräldramöte?
 • Vad bör du tänka på under utvecklingssamtalet?
 • Hur hanterar du upprörda och arga föräldrar?

 

Caroline Hanneberg och Sophie Hedberg har lång erfarenhet som lärare i grundskolan. De arbetar också som lärarmentorer på UR i webbserien Nya lärare. Tillsammans har Caroline och Sophie skrivit boken Ny som lärare – allt du inte visste att du behövde veta (2019), en praktisk handbok för lärare i syfte att stärka och hjälpa dem under deras första år i skolan. De driver också podcasten Skolpodden med Carro och Sophie.

 

16.00 Konferensen avslutas

Nyhet! Delta på plats eller boka webbkonferens!

Fri avbokning fram till 30 dagar innan konferensstart!


Boka tidigt:
3795 kr exkl. moms
(gäller fram till 18 september)
Ord. pris: 4 995 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Lokal
Näringslivets hus , Storgatan 19, Stockholm

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller tel 08- 674 18 10.
För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Träffa föreläsaren

Hallå där, Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Du ska föreläsa om konflikthantering på Skolportens konferens för nya lärare.

Läs mer

Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076 – 32 16 299
nina.fahlen@skolporten.se