Rektor i fokus

31 januari – 1 februari 2022

Stockholm

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet.

Vi planerar för att genomföra konferensen på plats. Annars får du ta del av samma program via vår webbkonferens. Läs mer under fliken Anpassningar gällande Covid 19.


Har du frågor kring detta, kontakta Nina Fahlén

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  31 januari – 1 februari 2022
 • Tid
  09:30–15:30
 • Pris
  3795 kr

Konferensen berör bland annat:

 • Rektors viktiga samtal – utveckla din kommunikativa kompetens.
 • Juridikens roll i svenskt utbildningsväsende.
 • Vikten av goda vanor – att våga göra det förutsägbara.
 • Ofrivillig misskötsel – när medarbetare inte uppfyller kraven.
 • Hur utvecklar skolan sitt digitala arbete efter pandemin?
 • Att leda lärardriven skolutveckling.
 • Att leda elevhälsoarbetet – så fångar vi upp psykisk ohälsa i tid.
 • Hållbart lärande genom hälsofrämjande bedömningspraktiker.

På konferensen medverkar:

Serena Mon de Vienne, retoriker och författare

Maria Refors Legge, jurist, doktorand och författare

Alf Solander, rektor och författare

Annika Bergviken Rensfeldt, docent

Pia Skott, docent

Larissa Mickwitz, fil.dr

Lena Lindblad Petersen, rektor och författare

Gunilla Pettersson Bergggren, förstelärare och författare

Magdalena Berger, specialpedagog och handledare

Annika Blekemo, jurist och doktorand

8.30 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.30 Skolporten hälsar välkommen

 

09.35 Vän eller fiende? Om juridikens roll i skolan

Begreppet ”juridifiering” dyker ibland upp som ett sätt att beskriva juridikens alltmer omfattande roll i svenskt utbildningsväsende. Men vad betyder juridifiering? Behöver en juridifierad skola alltid vara dåligt eller kan juridiken göra skolan bättre? Ta del av en föreläsning där juristen och forskaren Maria Refors Legge resonerar om juridikens förtjänster och avarter i skolan.

 

Maria Refors Legge är doktorand i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt och barnrätt vid Stockholms universitet. Hon är också författare till boken Juridik i skolan – en handbok för lärare. Maria undervisar på Uppsala universitets rektorsutbildning och har även undervisat på Stockholm universitets lärarutbildning och rektorsutbildning. På fritiden driver hon bloggen skoljuridik.com med målsättningen att avmystifiera och avdramatisera juridiken i skolan.

 

10.30 Kaffe

 

11.00 Hur utvecklar skolan sitt digitala arbete efter pandemin?

För rektorer innebär skolans digitalisering en rad utmaningar. Det digitala arbetet på skolor behöver både stöttas, organiseras och följas upp. Även om pandemin tvingat många verksamheter att ta nya språng kring digital teknologi är det viktigt att reflektera över vad som behöver utvecklas vidare. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i pågående forskning och tar bland annat upp:

 • Hur förändrar digitala plattformar och så kallad plattformisering skolans arbete?
 • Vilket stöd behöver lärare i sitt digitala arbete?
 • Vad kan den ökade exponeringen på sociala medieplattformar och insynen i skolans arbete innebära för rektorer?
 • Ska datadrivna beslut få ett större inflytande i skolan?
 • Bör viss fjärr- och distansundervisning finnas kvar efter pandemin?

 

Annika Bergviken Rensfeldt är docent i pedagogik med inriktning på digitalisering inom utbildning. Hennes forskningsprojekt handlar om balansen mellan krav och stöd i lärares digitala arbete, och om digital ojämlikhet i utbildning i nordiska och internationella sammanhang. Annika skriver om rektorers roll för skolans digitalisering i boken Rektor i fokus – Kunskap, värden och fokus (Blossing, red).

 

12.00 Lunch

 

13.00 Att leda lärardriven skolutveckling

Genom medveten organisation och ett tydligt ledarskap kan lärare få större utrymme att bedriva systematisk undervisningsutveckling. Ta del av en vetenskapligt förankrad och kollegialt utformad arbetsmodell, som skapar ett gemensamt intresse för elevernas lärande och undervisningens resultat. Föreläsningen ger dig inblick i en skolledares strategiska arbete mot en skola på vetenskaplig grund, och beskriver hur Sjöstadsskolan i Stockholm har förverkligat en lärardriven skolutveckling där undervisningen står i centrum.

 

Lena Lindblad Petersen har arbetat som rektor under många år. Efter sin tid på Sjöstadsskolan blev hon projektledare för skolutveckling i Järvaområdet i Stockholm, och hon arbetar nu som rektor på Hedvig Eleonora skola. Lena har en handledarutbildning i learning study och en magisterutbildning i utbildningsledning. Gunilla Pettersson Berggren är lärare, förstelärare och handledare i learning study. Hon har en magister och en master i didaktik och har under många år haft ansvar för FoU-arbete på Sjöstadsskolan. Tillsammans har Lena och Gunilla skrivit boken Lärardriven skolutveckling- undervisning på vetenskaplig grund (2021)

 

14.00 Kaffe

 

14.30 Tillsammans gör vi skillnad – att leda elevhälsoarbetet 

Med relativt enkla medel kan skolans personal fånga upp psykisk ohälsa i tid. Som rektor har du en viktig roll i att driva ett samverkansarbete kring dessa frågor. Föreläsningen lyfter det salutogena perspektivet och lägger fokus på hur skolan kan fokusera på friskfaktorer. Genom pedagogiska beskrivningar av praktiska metoder får du vägledning som gör arbetet mot psykisk ohälsa konkret och hoppfullt. 

 

 • Teorier kring psykisk ohälsa.
 • Så kan skolan arbeta med informella kartläggningsmetoder.
 • Samtalsmetoder för att ställa de rätta frågorna.
 • KASAM – känsla av sammanhang för att förebygga psykisk ohälsa.

 

Magdalena Berger är leg. lärare, specialpedagog och handledare med spetskompetens inom psykisk ohälsa. Hon har lång erfarenhet av elevhälsoarbete och har arbetat inom BUP. Magdalena har också suttit i styrelsen för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Sthlms län samt OCD-föreningen i Sthlm. Hon skriver även böcker om psykisk ohälsa, bland annat Psykisk ohälsa i skolan: upptäcka, bemöta och åtgärda (2020) och Elevhälsa och lärarhälsa – Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan (2020).

 

16.00 Avslutning dag 1

9.00 Vikten av goda vanor  

I svensk skola finns ett starkt fokus på utveckling och förändring, där ledning och skolpolitik kännetecknas av ständiga reformer. Men vad händer när en skola i stället väljer att lyssna inåt, på de som arbetar och vistas där? Skola handlar inte bara om förändring utan också om goda vanor där vi vågar göra det förutsägbara år efter år, men ständigt göra det lite bättre. Ta del av en inspirerande föreläsning där en rektor beskriver det dagliga arbetemed att förbättra sin skolas goda vanor.

 

Alf Solander är rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, en av de mest framgångsrika gymnasieskolorna i Sverige gällande gymnasie- och yrkesexamen. Alf har skrivit debattartiklar och krönikor i bland annat Svenska Dagbladet och Expressen. Han har också skrivit boken Konsten att leda en skola (2017).

 

10.00 Kaffe med smörgås

 

10.30 Ofrivillig misskötsel – så hanterar du det som rektor

Som rektor behöver du ibland hantera situationer med medarbetare som inte uppfyller de krav som arbetet ställer. Ta del av en föreläsning som hjälper dig att navigera i de skyldigheter och rättigheter du har i dessa frågor.

 • Var går gränsen för hur mycket arbetsgivaren måste försöka åtgärda när det gäller sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens, och när är det nog?
 • Hur tar du upp problemet med den anställde?
 • När föreligger det egentligen saklig grund för uppsägning?

 

Annika Blekemo är arbetsrättsjurist och undervisar i arbetsrätt på Stockholms universitet. Hon doktorerar på en avhandling om arbetsrätt vid kommunal övergång av verksamhet och har undervisat i näringsliv och organisationer om alla aspekter av arbetsrätt i över 20 år. Annika har även en juristbyrå och är van förhandlare inom arbetsrätt. Tillsammans med Martha Gurmu har hon skrivit boken Rehabilitering och arbetsmiljö – handbok i tio steg för arbetsgivare.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Hälsofrämjande bedömningspraktiker

I takt med ett ökat fokus på skolresultat vittnar både lärare och rektorer om att verksamheten alltmer förknippas med prov och betyg. I skolutvecklingsprojektet ”Hållbart lärande” har forskare vid Stockholms universitet i samarbete med Stockholms stad under tre år arbetat med så kallade högpresterande skolor, det vill säga skolor där många elever har och eftersträvar mycket höga betyg. Samtidigt som skolorna har goda resultat finns hög stress bland såväl elever som personal. Elevernas betygsfokus tenderar också att gå ut över lärandet. Projektet studerar om och hur detta kan förändras, och en av slutsatserna är att det är möjligt med hjälp av hälsofrämjande bedömningspraktiker.

 

 • Vad innefattar begreppet hälsofrämjande bedömningspraktiker?
 • Hur utvecklades projektet tillsammans med de professionella på skolan?
 • Hur kan lärare och rektorer verka hälsofrämjande i bedömningsarbetet?

 

Larissa Mickwitz är doktor i pedagogik och lektor vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse rör frågor om lärarprofessionen där hon bland annat har intresserat sig för betygens betydelse för lärarens handlingsmöjligheter.

Pia Skott är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. I sina studier inom styrning och ledarskap har hon bland annat undersökt skolledares betydelse för det hälsofrämjande arbetet.

 

14.00 Kaffe

 

14.30 Rektors viktiga samtal

Som rektor behöver du navigera i många olika typer av samtal och ditt sätt att kommunicera har betydelse för mottagarens reaktioner. Det handlar inte bara om vad du säger, utan hur du säger det. Med samtalets hjälp kan du lättare få igenom dina beslut, skapa trygga och välmående medarbetare och undvika onödiga konflikter med elever och vårdnadshavare. Föreläsningen ger dig verktyg och strategier för att utveckla din kommunikativa kompetens.

 

 • Vilka olika typer av samtal finns det?
 • När ska du ta vilken typ av samtal?
 • Hur skapar du en jämlik dialog?
 • Så hanterar du missnöje och motstånd.
 • Tre enkla sätt att fördjupa dina dialoger.

 

Serena Mon de Vienne är retoriker, författare och samtalsexpert. Hon arbetar som talent manager och ledarskapscoach på Snacka Snyggt retorikbyrå där hon leder kurser och workshops. Serena ses ofta i media, där hon kommenterar bland annat politikers retorik. Hon är aktuell med boken Framgångsrika samtal – ett kommunikativt ledarskap (2021).

 

15.30 Konferensen avslutas

 

 

Föredrar du att delta på webbkonferensen?
Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart *

*Administrationsavgift 500 kr

Boka-nu-pris: 3 795 kr exkl. moms (gäller t.o.m. 15 november)

Boka-tidigt-pris:
3 995 kr exkl. moms
(gäller t.o.m. 31 december)

Ord. pris: 5 595 kr exkl. moms.


I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Läs Intervjun med föreläsaren!

Serena Mon de Vienne ska tala om vad rektorer kan göra för att bli bättre i sin kommunikation.

Serena Mon de Vienne
Serena Mon de Vienne.

Läs vår intervju med föreläsaren.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket innebär att anmälda deltagare istället kan erbjudas att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta nina.fahlen@skolporten.se.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter,  Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet:
Nina Fahlén: 070-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se