Rektor i fokus Webbkonferens

7–28 februari 2022

Webbkonferens

Välkommen till Skolportens webbkonferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Ta del av åtta föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.


Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 8 föreläsningar när det passar dig, under 3 veckor. Föreläsningarna är 60-90 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.
Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  7–28 februari 2022
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • Rektors viktiga samtal – utveckla din kommunikativa kompetens.
 • Juridikens roll i svenskt utbildningsväsende.
 • Vikten av goda vanor – att våga göra det förutsägbara.
 • Ofrivillig misskötsel – när medarbetare inte uppfyller kraven.
 • Distansundervisning under och efter pandemin.
 • Att leda lärardriven skolutveckling.
 • Att leda elevhälsoarbetet – så fångar vi upp psykisk ohälsa i tid.
 • Hållbart lärande genom hälsofrämjande bedömningspraktiker

På konferensen medverkar:

Serena Mon de Vienne, retoriker och författare

Maria Refors Legge, jurist, fil.dr och författare

Alf Solander, rektor och författare

Charlotta Hilli, fil.dr

Pia Skott, docent

Larissa Mickwitz, fil.dr

Lena Lindblad Petersen, rektor och författare

Gunilla Pettersson Berggren, förstelärare och författare

Magdalena Berger, specialpedagog och handledare

Annika Blekemo, jurist och doktorand

 Logga in via länken och lösenordet som du får klockan 8.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00.

 

1.  Vän eller fiende? Om juridikens roll i skolan

Begreppet ”juridifiering” dyker ibland upp som ett sätt att beskriva juridikens alltmer omfattande roll i svenskt utbildningsväsende. Men vad betyder juridifiering? Behöver en juridifierad skola alltid vara dåligt eller kan juridiken göra skolan bättre? Ta del av en föreläsning där juristen och forskaren Maria Refors Legge resonerar om juridikens förtjänster och avarter i skolan.

 

Maria Refors Legge är doktor i offentlig rätt och adjunkt i rättsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon är också författare till boken Juridik i skolan – en handbok för lärare. Maria undervisar på Uppsala universitets rektorsutbildning och har även undervisat på Stockholm universitets lärarutbildning och rektorsutbildning. På fritiden driver hon bloggen skoljuridik.com med målsättningen att avmystifiera och avdramatisera juridiken i skolan.

 

2. Att leda och utveckla distansutbildningar kollegialt

Intresset för att erbjuda undervisning på distans i gymnasier och inom vuxenutbildningen har ökat i Sverige, och under pandemin har även grundskolor behövt utveckla metoder för distansarbete. Ur forskningssynvinkel kvarstår många frågor om hur distansundervisning ska ledas och organiseras väl. I den här föreläsningen fungerar skolor som deltagit i FoU- programmet ”Digitala lärmiljöer ” som exempel, för att belysa viktiga aspekter av att leda organisationer som erbjuder distansundervisning. Aktuell forskning om distribuerat pedagogiskt ledarskap varvas med praktiska frågor och erfarenheter, för att erbjuda förslag på arbetssätt till skolledare.

 

Charlotta Hilli, fil.dr, är forskare och lärare vid Åbo Akademi i Finland. Charlottas forskning berör distansundervisning på olika utbildningsnivåer, nu senast i Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med distans- och fjärrundervisning (2019–2022). Programmets forskare har tillsammans med bland annat lärare och skolledare utvecklat distansundervisning i Sverige och Finland.

 

3. Att leda lärardriven skolutveckling

Genom medveten organisation och ett tydligt ledarskap kan lärare få större utrymme att bedriva systematisk undervisningsutveckling. Ta del av en vetenskapligt förankrad och kollegialt utformad arbetsmodell, som skapar ett gemensamt intresse för elevernas lärande och undervisningens resultat. Föreläsningen ger dig inblick i en skolledares strategiska arbete mot en skola på vetenskaplig grund, och beskriver hur Sjöstadsskolan i Stockholm har förverkligat en lärardriven skolutveckling där undervisningen står i centrum.

 

Lena Lindblad Petersen har arbetat som rektor under många år. Efter sin tid på Sjöstadsskolan blev hon projektledare för skolutveckling i Järvaområdet i Stockholm, och hon arbetar nu som rektor på Hedvig Eleonora skola. Lena har en handledarutbildning i learning study och en magisterutbildning i utbildningsledning. Gunilla Pettersson Berggren är  förstelärare och handledare i learning study. Hon har en magister och en master i didaktik och har under många år haft ansvar för FoU-arbete på Sjöstadsskolan. Tillsammans har Lena och Gunilla skrivit boken Lärardriven skolutveckling- undervisning på vetenskaplig grund (2021)

 

4.  Tillsammans gör vi skillnad – att leda elevhälsoarbetet 

Med relativt enkla medel kan skolans personal fånga upp psykisk ohälsa i tid. Som rektor har du en viktig roll i att driva ett samverkansarbete kring dessa frågor. Föreläsningen lyfter det salutogena perspektivet och lägger fokus på hur skolan kan fokusera på friskfaktorer. Genom pedagogiska beskrivningar av praktiska metoder får du vägledning som gör arbetet mot psykisk ohälsa konkret och hoppfullt. 

 

 • Teorier kring psykisk ohälsa.
 • Så kan skolan arbeta med informella kartläggningsmetoder.
 • Samtalsmetoder för att ställa de rätta frågorna.
 • KASAM – känsla av sammanhang för att förebygga psykisk ohälsa.

 

Magdalena Berger är leg. lärare, specialpedagog och handledare med spetskompetens inom psykisk ohälsa. Hon har lång erfarenhet av elevhälsoarbete och har arbetat inom BUP. Magdalena har också suttit i styrelsen för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Sthlms län samt OCD-föreningen i Sthlm. Hon skriver även böcker om psykisk ohälsa, bland annat Psykisk ohälsa i skolan: upptäcka, bemöta och åtgärda (2020) och Elevhälsa och lärarhälsa – Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan (2020).

 

 

5.  Vikten av goda vanor  

I svensk skola finns ett starkt fokus på utveckling och förändring, där ledning och skolpolitik kännetecknas av ständiga reformer. Men vad händer när en skola i stället väljer att lyssna inåt, på de som arbetar och vistas där? Skola handlar inte bara om förändring utan också om goda vanor där vi vågar göra det förutsägbara år efter år, men ständigt göra det lite bättre. Ta del av en inspirerande föreläsning där en rektor beskriver det dagliga arbetemed att förbättra sin skolas goda vanor.

 

Alf Solander är rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, en av de mest framgångsrika gymnasieskolorna i Sverige gällande gymnasie- och yrkesexamen. Alf har skrivit debattartiklar och krönikor i bland annat Svenska Dagbladet och Expressen. Han har också skrivit boken Konsten att leda en skola (2017).

 

 

6. Ofrivillig misskötsel – så hanterar du det som rektor

Som rektor behöver du ibland hantera situationer med medarbetare som inte uppfyller de krav som arbetet ställer. Ta del av en föreläsning som hjälper dig att navigera i de skyldigheter och rättigheter du har i dessa frågor.

 • Var går gränsen för hur mycket arbetsgivaren måste försöka åtgärda när det gäller sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens, och när är det nog?
 • Hur tar du upp problemet med den anställde?
 • När föreligger det egentligen saklig grund för uppsägning?

 

Annika Blekemo är arbetsrättsjurist och undervisar i arbetsrätt på Stockholms universitet. Hon doktorerar på en avhandling om arbetsrätt vid kommunal övergång av verksamhet och har undervisat i näringsliv och organisationer om alla aspekter av arbetsrätt i över 20 år. Annika har även en juristbyrå och är van förhandlare inom arbetsrätt. Tillsammans med Martha Gurmu har hon skrivit boken Rehabilitering och arbetsmiljö – handbok i tio steg för arbetsgivare.

 

7. Hälsofrämjande bedömningspraktiker

I takt med ett ökat fokus på skolresultat vittnar både lärare och rektorer om att verksamheten alltmer förknippas med prov och betyg. I skolutvecklingsprojektet ”Hållbart lärande” har forskare vid Stockholms universitet i samarbete med Stockholms stad under tre år arbetat med så kallade högpresterande skolor, det vill säga skolor där många elever har och eftersträvar mycket höga betyg. Samtidigt som skolorna har goda resultat finns hög stress bland såväl elever som personal. Elevernas betygsfokus tenderar också att gå ut över lärandet. Projektet studerar om och hur detta kan förändras, och en av slutsatserna är att det är möjligt med hjälp av hälsofrämjande bedömningspraktiker.

 

 • Vad innefattar begreppet hälsofrämjande bedömningspraktiker?
 • Hur utvecklades projektet tillsammans med de professionella på skolan?
 • Hur kan lärare och rektorer verka hälsofrämjande i bedömningsarbetet?

 

Larissa Mickwitz är doktor i pedagogik och lektor vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse rör frågor om lärarprofessionen där hon bland annat har intresserat sig för betygens betydelse för lärarens handlingsmöjligheter.

Pia Skott, docent i pedagogik vid Stockholms universitet. I sina studier inom styrning och ledarskap har hon bland annat undersökt skolledares betydelse för det hälsofrämjande arbetet.

 

8.  Rektors viktiga samtal

Som rektor behöver du navigera i många olika typer av samtal och ditt sätt att kommunicera har betydelse för mottagarens reaktioner. Det handlar inte bara om vad du säger, utan hur du säger det. Med samtalets hjälp kan du lättare få igenom dina beslut, skapa trygga och välmående medarbetare och undvika onödiga konflikter med elever och vårdnadshavare. Föreläsningen ger dig verktyg och strategier för att utveckla din kommunikativa kompetens.

 

 • Vilka olika typer av samtal finns det?
 • När ska du ta vilken typ av samtal?
 • Hur skapar du en jämlik dialog?
 • Så hanterar du missnöje och motstånd.
 • Tre enkla sätt att fördjupa dina dialoger.

 

Serena Mon de Vienne är retoriker, författare och samtalsexpert. Hon arbetar som talent manager och ledarskapscoach på Snacka Snyggt retorikbyrå där hon leder kurser och workshops. Serena ses ofta i media, där hon kommenterar bland annat politikers retorik. Hon är aktuell med boken Framgångsrika samtal – ett kommunikativt ledarskap (2021).

 

Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!


Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 kr


Pris: 3 995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 60-90 minuter samt dokumentation.

Läs Intervjun med föreläsaren!

Serena Mon de Vienne ska tala om vad rektorer kan göra för att bli bättre i sin kommunikation.

Serena Mon de Vienne
Serena Mon de Vienne.

Läs vår intervju med föreläsaren.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar à 40-80 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se