Rektor i fokus Webbkonferens

19 oktober – 16 november 2023

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens föreläsningar när det passar dig, under hela perioden. Föreläsningarna är 60-90 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning. Har du frågor? Kontakta gärna Åsa Lasson

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  19 oktober – 16 november 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3645 kr

Konferensen berör:

 • Förhindra våldsdåd och motverka brott i skolan – aktuell utredning.
 • Hur kan tillit etableras och stärkas i relationen till lärare?
 • Att organisera för lärares forskningsanvändning.
 • Resilient ledarskap i skolan – hur hantera förändring och fortsätta utvecklas?
 • Hedersrelaterat våld och förtryck i skolan – rektors ansvar och möjligheter.
 • Att hantera utmanande medarbetarsamtal som chef – konkreta verktyg.
 • Så skapar du ett hållbart ledarskap!
 • En skola för alla – med eller utan diagnos? 


På konferensen medverkar:

Thomas Blom, fil.dr och utbildningsledare

Zandra Christiansen, leg. psykolog

Heléne Wallerstedt, f.d. rektor

Kristina Bähr, barnläkare och chefshandledare

Issis Melin, sakkunnig

Petra Blom, handläggare

Karin Stolpe, universitetslektor

Jonas Trolle, utredare

Jakob Carlander, leg. psykoterapeut

Marianne Björklund, rektor och ledarskapscoach

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet som du får klockan 8.00 på konferensens första dag.

 

1. Rektors ledarskap i ljuset av tillit
Ledarskap i skolan handlar inte bara om att tillsammans med lärare skapa förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Det handlar också om hur dessa ledarhandlingar påverkar och utvecklar den relation som finns mellan rektor och lärare.

I fokus för den här föreläsningen står rektorers ledarskap i vardagliga situationer som präglats av tillit. Med utgångspunkt i en aktuell forskningsstudie diskuteras olika handlingar som rektorer och lärare lyfter fram som betydelsefulla för upplevelsen av tillit.

 

 • På vilket sätt kan rektors hållning ha en inverkan på ett tillitsfullt ledarskap?
 • Hur kan tillit etableras och stärkas i relationen till lärare?
 • Vad kan tillit vara och hur kan olika former av tillit påverka arbetet i skolan?

 

Thomas Blom är doktor i pedagogiskt arbete och verksam vid Karlstads universitet. Han disputerade 2022 med avhandlingen Tid för tillit. Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete. Thomas har arbetat som rektor och är verksam inom Rektorsprogrammet och Samverkan bästa skola (SBS).

 

2. En skola för alla – med eller utan diagnos?
I dag har pedagoger en hög medvetenhet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur man möter elever med särskilda behov. Som rektor behöver du förhålla dig till omgivningens förväntningar avseende remisser och utredningar. Men kan det bli för mycket av det goda? Hur kan du stärka ditt ledarskap och synliggöra processer i syfte att öka pedagogernas förmåga att se elever med andra ögon?

Ta del av en reflekterande föreläsning som belyser hur neuropsykiatriska ”gissningar” ibland definierar elever för tidigt och för snävt. Föreläsarna problematiserar strukturer och visar med konkreta exempel hur elever kan bli en diagnos och hur elevens lärandemiljö och sammanhang då ofta läggs åt sidan.

 

Zandra Christiansen är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Zandra har drygt 20 års erfarenhet från skolans värld. Idag driver hon Zeropointpsychology och arbetar med chefsstöd, personalhandledning, elevhälsoutvecklande insatser och ledarskapsutveckling.

Heléne Lind Wallerstedt har lång erfarenhet som skolledare i grundskolan och arbetar idag som konsult med skolledarstöd och verksamhetsutredningar. Heléne har skrivit tre böcker i Natur & Kulturs serie Lärpocket samt Lärarassistentens handbok på Gleerups.

 

3. Resilient ledarskap i skolan
Resilient ledarskap innebär en långsiktig förmåga att hantera förändringar och att fortsätta utvecklas och driva utveckling. För att öka sin resiliens kan människor – både skolledare, lärare och elever – träna på exempelvis emotionell reglering, självmedvetenhet (metakognition), optimism och relationsförmåga. Ta del av en föreläsning som beskriver hur både det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet i skolan kan få en skjuts av att man medvetet tränar och påverkar dessa förmågor i organisationen.

 

Kristina Bähr är barnläkare, chefshandledare och författare och har skrivit flera böcker på temat barns utveckling, psykisk hälsa och resiliens. Under 2023 är hon aktuell med en bok om resiliens för ledare och chefer.

 

4. Så skapar du ett hållbart ledarskap!
För att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap är det viktigt att hålla kvar vid den nyfikenhet, entusiasm och energi du kände inför ditt första rektorsuppdrag. Andra viktiga delar i ett hållbart ledarskap är balans mellan arbete och fritid, att kunna prioritera samt att ha en plan för sitt självledarskap som ger effekt i verksamheten. Det kräver att du har förmågan att kontinuerligt reflektera över dig själv och ditt ledarskap i relation till verksamhetens behov. Det krävs mod och stark vilja att utvecklas i sin ledarroll så att inte energitjuvar och tanketroll tar över och du fastnar i “jag hinner inte-fällan”! Föreläsningen bygger på teorier, verksamhetsnära exempel och tips som du som ledare kan omsätta i din verksamhet redan imorgon för att skapa ett mer hållbart ledarskap.

 

Marianne Björklund är rektor sedan 20 år tillbaka och har erfarenhet både från förskola och skola. Hon är behörig förskollärare, specialpedagog, gymnasielärare, rektor samt ICF-certifierad coach och ledarskapscoach.

 

5. Att organisera för lärares forskningsanvändning
Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär det i praktiken? Föreläsningen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning om hur lärare använder sig av forskning i sitt dagliga arbete. Dessutom berörs vilka organisatoriska förutsättningar som behövs för att lyckas med forskningsanvändning. Följande frågeställningar kommer bland annat att beröras:

 

 • Vad innebär forskningsanvändning och forskningslitteracitet?
 • Vad motiverar lärare att ta del av och använda sig av forskning?
 • Hur kan man organisera arbetet för att forskningsanvändning ska bli en naturlig del av lärares arbete?

 

Karin Stolpe är doktor i naturvetenskapernas didaktik och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hon forskar bland annat om lärares forskningsanvändning och vilka förutsättningar som är viktiga för att forskningen också ska komma till användning i klassrummet.

 

6. Att förhindra våldsdåd och motverka brott i skolan – utredning för en bättre skolsäkerhet
Under de senaste åren har ett antal fall av grövre våld inträffat i grund- och gymnasieskolor, i några fall med dödlig utgång. Under 2022 tillsatte regeringen en utredning med syfte att komma med förslag på hur skolan ska arbeta för att förebygga skolattacker, hur man kan agera vid misstanke om planerat våldsdåd samt hur beredskapen ska förbättras så att skolan kan hantera en eventuell attack. Våren 2023 fick skolsäkerhetsutredningen ett tilläggsdirektiv och ska bland annat även lägga förslag på hur man kan motverka andra typer av brott inom eller i anslutning till skolan, samt hur det arbetet kan lagregleras. Arbetet ska vara klart i början av 2024 och under föreläsningen presenteras utredningens direktiv och resultat hittills.

 

Jonas Trolle är chef för Center mot våldsbejakande extremism och tidigare polis. Han leder regeringens utredning om hur säkerheten på skolor kan förbättras.

 

7. Att hantera utmanande medarbetarsamtal som chef
Många chefer upplever en ensamhet i konfliktfyllda samtal, vid exempelvis omorganisationer, anställningsintervjuer, eller i samtal som upplevs hotfulla. Ta del av en föreläsning om hur du som chef kan hantera dessa utmanande samtal på bästa sätt, och få praktiska råd och redskap som du kan använda för att underlätta förståelse.

 

 • När ska du reagera på ett beteende som inte är acceptabelt?
 • Hur kan du skapa ett bra samtalsklimat där dina budskap når fram?
 • Hur kan du förklara utan att argumentera?
 • Hur hantera hot om anmälan och kränkande särbehandling?
 • Hur samtalar jag med den som långvarigt framställer krav jag inte kan tillmötesgå?
 • Vilka fallgropar bör du undvika?
 • När är det läge att avbryta ett utmanande samtal?
 • När kan en svalkande likgiltighet gynna ett samtal?
 • Hur skapar du förutsättningar så att alla känner sig lyssnade på?

 

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och författare till böckerna Utmanande samtal – handbok för chefer, Möta människor med rättshaveristiskt beteende, Handbok för yrkesverksamma samt Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken.

  

8. Att arbeta med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck i skolan
Ett liv fritt från förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga och en demokratifråga. Det är viktigt att upptäcka de som är utsatta, för att samhället ska kunna hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter. Personal som arbetar i skolan och träffar barn och deras vårdnadshavare dagligen har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta barn och hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter. Ta del av en föreläsning med fokus på rektors ansvar och möjligheter att arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck i skolan.

 

Issis Melin är sakkunnig och Petra Blom är handläggare på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, som arbetar med genomförande av regeringens uppdrag att motverka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Mycket lättare att hitta tid för fortbildning när man slipper restid och inte behöver närvara en specifik tid.

”Det finns möjlighet att pausa och fundera lite, spola tillbaka och få höra resonemang/fakta igen. Superbra tycker jag!”

”Jag gillade bredden av föreläsare.”

Sagt av tidigare deltagare

Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 kr

Boka-tidigt-pris: 3 645 kr ex moms (gäller t.o.m. 12 september 2023)

Ordinarie pris: 4 295 kr ex moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 60–90 minuter samt dokumentation

Läs intervju med föreläsare!

Läs Skolportens intervju med Kristina Bähr, chefshandledare, barnläkare och författare. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i fokus och kommer att tala om resilient ledarskap i skolan.

Kristina Bähr. Foto: Magnus Aronson
Kristina Bähr. Foto: Magnus Aronson

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 08.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 08.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under tre veckor.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se