Hoppa till sidinnehåll

Rektor i förskolan

Konferens i Stockholm

Rektor i förskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som arbetar som rektor i förskolan! Ta del av den senaste forskningen som rör förskolan, få praktiska verktyg och utvecklas i din roll som ledare. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. 

Mycket välorganiserad konferens med utmärkt och angeläget innehåll.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Den senaste forskningen om digitaliseringens koppling till barns lärande, utveckling och psykiska hälsa.  
 • Råd och verktyg för att främja närvaron i förskolan ur ett likvärdighetsperspektiv.
 • Så går det till att vända en negativ utveckling till en positiv.
 • Aktuell forskning om inskolning, med fokus både på relationer och olika modeller.
 • Det systematiska kvalitetsarbetet och hur en levande ledarvision kan stärka meningsfullheten i arbetet för både medarbetare och verksamhet.
 • Rektorns viktiga arbete för att en språklig medvetenhet ska genomsyra verksamheten på alla nivåer, och hur det kan gå till.
 • Verktyg för ett resilient ledarskap som hjälper oss att hantera förändring och motgångar, samtidigt som vi hela tiden fortsätter utvecklas i vårt ledarskap.
 • Interkulturella föräldrarelationer – hur du som rektor skapar en miljö som öppnar för tillitsfulla möten.

På konferensen medverkar:

Kristina Bähr

BARNLÄKARE OCH CHEFSHANDLEDARE

Linn Eckeskog

FIL. DR

Gezim Isufi

REKTOR

Malin Gren Landell

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

Anna Lund

REKTOR

Anette Olin

DOCENT

Elia Psouni

DOCENT

Lisa Thorell

PROFESSOR

Annika Åkerblom

DOCENT

Program, dag 1

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Barns lärande och utveckling i en digital värld – vad visar forskning?
Både inom skolan och samhället i stort har det skett en ökad digitalisering under de senaste åren. Digitala verktyg har stor potential att kunna utveckla verksamheten inom förskolan och skolan, men det finns också potentiella nackdelar att ta hänsyn till. Detta gäller inte minst yngre barn i förskoleåldern och barn med särskilda behov. Föreläsningen presenterar den senaste forskningen kring digitala mediers påverkan på barns utveckling, med avseende på både inlärning och psykisk hälsa.

 • Skärmtid – hur ser rekommendationerna ut i Sverige och internationellt?
 • Vad visar forskningen vad gäller digitaliseringens för- och nackdelar?
 • Finns det ett samband mellan skärmanvändning och barns psykiska hälsa?
 • Är vissa barn extra sårbara vad gäller negativa effekter av digitaliseringen?

Lisa Thorell

PROFESSOR

Lisa Thorell är professor i utvecklingspsykologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hon har bedrivit forskning kring neuropsykiatriska diagnoser, ofta med fokus på ADHD i förskoleåldern, sedan 1997.

10.30 Kaffe

11.00 Att leda en språkutvecklande förskola
Förskolans språkutvecklande arbete syftar till att alla barn, utifrån sina individuella språkliga förutsättningar, ska få möjlighet att utvecklas optimalt. Flera forskningsstudier betonar att det är kvaliteten på det språkliga samspelet mellan personal och barn som har störst betydelse för barns språkande och språkliga utveckling. Vad innebär det i praktiken och hur organiserar rektorn bäst för att förutsättningarna blir så bra som möjligt? Ta del av en föreläsning som beskriver ett stort pågående forskningsprojekt där basen är aktionsforskning med utgångspunkt i den praktiska verksamheten.

 • Vilka möjligheter och svårigheter ser rektorerna med att arbeta språkutvecklande i förskolan?
 • Hur kan rektorer få syn på den egna praktiken och skapa förutsättningar att förändra den?
 • Vilken betydelse får denna kunskap för organiseringen på förskolorna? 

Anette Olin

DOCENT

Anette Olin är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet där hon aktionsforskar i samarbete med yrkesverksamma i såväl skola som förskola. Hon leder det pågående forskningsprojektet Språkutvecklande förskola med elva medverkande kommuner och totalt runt 500 deltagare.

Annika Åkerblom

DOCENT

Annika Åkerblom är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och medverkar i forskningsprojektet Språkutvecklande förskola. Hon forskar om barns begreppsutveckling och flerspråkighet i förskoleverksamhet.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Den viktiga närvaron i förskolan
Det finns barn som ofta kommer sent till förskolan, har hög frånvaro eller inte kommer alls. Inte sällan är det de barn som behöver förskolan allra mest som missar en stor del av den viktiga tiden för språklig och social träning. Internationell forskning visar att frånvaro i förskolan innebär en risk för fortsatt frånvaro i skolan och en negativ effekt på skolresultat. Det gäller framför allt barn med socioekonomisk utsatthet. Betydelsen av förskolan för att bland annat bryta segregation har uppmärksammats alltmer i Sverige. Sedan den 1 juli 2023 är kommunerna skyldiga att aktivt kontakta föräldrar vars barn inte har ansökt om plats i förskolan. 

 • Vad visar forskning om närvarons betydelse i förskolan?
 • Hur kan rektor och personal få till ett systematiskt arbete med rutiner och närvarostatistik?
 • Hur kan personalen engagera vårdnadshavarna i den viktiga närvaron?

Malin Gren Landell

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

Malin Gren Landell är disputerad psykolog, föreläsare och författare. Hon har arbetat länge med skolfrånvaro och haft uppdrag för bland annat Utbildningsdepartementet, olika skolmyndigheter och Socialstyrelsen. Malin har skrivit flera böcker i ämnet och föreläser för personal inom framför allt skola, förskola och socialtjänst.

14.00 Fika

14.30 Resilient ledarskap i förskolan
Som rektor i förskolan möter du ofta utmaningar – det kan vara allt ifrån omorganisationer och uppsägningar till konflikter mellan kollegor. Ett resilient ledarskap handlar om förmågan att hantera arbetsvardagens svårigheter och förändringar, och på samma gång driva utveckling och ta hand om sig själv. Föreläsningen beskriver hur du med hjälp av verktyg som exempelvis emotionell reglering, självmedvetenhet (metakognition), optimism och relationsförmåga kan stärka dig själv, ditt ledarskap och din organisation.

Kristina Bähr

BARNLÄKARE OCH CHEFSHANDLEDARE

Kristina Bähr är barnläkare, chefshandledare och författare och har skrivit flera böcker på temat barns utveckling, psykisk hälsa och resiliens. Hon har nyligen gett ut boken Resilient ledare – träna förmågan att hantera motgångar och andra påfrestningar (2023).

15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 ”Väl börjat, hälften gjort” – om den viktiga introduktionen
Att ta steget in i förskolevärlden innebär en stor förändring för både barn och föräldrar, och förskolepersonalen blir tidigt betydelsefulla vuxna i barnens liv. Under inskolningen knyts familj, barn och pedagoger ihop för första gången och det är viktigt att den fungerar bra för alla inblandade, vilket också betonas i förskolans läroplan. Däremot står det ingenting om vad en god introduktion i praktiken innebär eller hur den bör gå till. I den här föreläsningen presenteras aktuell forskning om introduktionen, med fokus både på olika modeller och relationer.

 • Går det att peka på en inskolningsmodell som är bäst?
 • Hur avgörande är förälderns roll under introduktionen?
 • Vilka möjligheter har rektor att påverka inskolningen?

Elia Psouni

DOCENT

Elia Psouni är docent i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet, med expertis inom området anknytning och socioemotionell utveckling, familjerelationer och barns och vuxnas psykiska hälsa. Hon har nyligen lett ett stort forskningsprojekt om olika inskolningsmodeller och har nu påbörjat ett nytt projekt som fokuserar på relationen mellan förskolepersonal och föräldrar under introduktionen.

 

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 Meningsfullt systematiskt kvalitetsarbete
Dokumentation och ett systematiskt kvalitetsarbete är en central del av förskolans uppdrag, vilket uttrycks tydligt i skollagen och läroplanen. Syftet är att främja barnens utveckling och lärande genom att synliggöra vad som görs i verksamheten, varför det görs och vad resultatet blir. Men allt krav på dokumentation kan vara svårt och utmanande, där rektorn är ytterst ansvarig. Ta del av en föreläsning om hur rektorns ledarskap kan förstärka det systematiska kvalitetsarbetet och göra det både roligare och mer meningsfullt.

 • Vilket ledarskap krävs för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete för både medarbetare och verksamhet?
 • Hur kan en levande vision stärka meningsfullheten i arbetet?

Gezim Isufi

REKTOR

Gezim Isufi arbetar som rektor i förskoleförvaltningen i Malmö stad där han har lett flera utvecklingsprojekt med goda resultat. Han har också skrivit kapitel i böckerna Att styra förskolan med värdegrund (2022) och Hållbarhet och egenmakt i förskolan (2022).

11.30 Gemensam lunch

12.30 Att vända en förskola – designa en hållbar och lärande organisation
Förskolans övergripande målsättning är att alla barn ska lära sig och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Undervisning och utbildning förväntas bedrivas med hög kvalitet, samtidigt som verkligheten tränger sig på med stora barngrupper, personalbrist och en ekonomi som ska gå runt. Ibland är de försvårande faktorerna så starka att verksamheten påverkas till det sämre. Hur gör man för att vända en negativ utveckling till en positiv? Ta del av en föreläsning som utgår från de utmaningar rektorer kan ställas inför och ger konkreta verktyg för att, trots utmaningar, hitta en framgångsrik balans. Genom att designa för en hållbar och lärande organisation, som utgår från de unika behoven hos både barn och personal, går det att nå målen – trots skilda förutsättningar.

Anna Lund

REKTOR

Anna Lund är rektor med lång erfarenhet av att leda utvecklingsarbete på förskolor och skolor med gott resultat. I grunden är hon förskollärare och pedagogista. Anna nominerades till Årets rektor 2021 och Årets Hjälte 2020 och har skrivit böckerna Att leda en lärande förskola (2022) och Reflektion som motor i förskolans arbete (2022). Hon driver också instagramkontot rektor_anna.

13.30 Fika

14.00 Lyckas med interkulturella föräldrarelationer
Omkring en femtedel av barnens vårdnadshavare i förskolan är födda utanför Sverige och har med sig erfarenheter från olika skolformer och kulturer. Hur påverkar vårdnadshavarnas – och våra –bakgrunder kommunikationen oss emellan? Hur kan du som rektor skapa en miljö som öppnar för tillitsfulla möten? Ta del av en föreläsning som fokuserar på interkulturell kommunikation i förskolans möte med hemmen. För att kunna mötas i omsorgen om barnet behöver vi våga tala både om det som skiljer oss åt och det som förenar oss. 

 • Vad säger forskningen om interkulturell kommunikation med vårdnadshavare i förskolan?
 • Vilka normer är starka i Sverige och hur spelar det in i interkulturella möten?
 • Vilka konkreta arbetssätt och modeller kan användas för att vi ska utveckla våra interkulturella relationer?

Linn Eckeskog

FIL. DR

Linn Eckeskog är fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet och forskar om förskolors kommunikation med vårdnadshavare. Hon är också verksam som konsult och författare till boken Kommunikation med vårdnadshavare – En professionell kompetens i förskolan (2020).

15.15 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  23–24 jan 2024
 • Tid
  09:20–15:30
 • Pris (exkl. moms)
  3 995,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-nu-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-05
  3 995,00 kr
 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-12-23
  4 295,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-01-23
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev