Hoppa till sidinnehåll

Rektor i förskolan

Webbkonferens

Rektor i förskolan

Välkommen till Skolportens webbfortbildning för dig som arbetar som rektor i förskolan! Ta del av den senaste forskningen som rör förskolan, få praktiska verktyg och utvecklas i din roll som ledare. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. 

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 8 föreläsningar när det passar dig, under konferenspersioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Det finns möjlighet att stanna upp och prata om hur detta fungerar på vår arbetsplats eller hur det skulle kunna fungera.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Den senaste forskningen om digitaliseringens koppling till barns lärande, utveckling och psykiska hälsa.  
 • Råd och verktyg för att främja närvaron i förskolan ur ett likvärdighetsperspektiv.
 • Så går det till att vända en negativ utveckling till en positiv.
 • Aktuell forskning om inskolning, med fokus både på relationer och olika modeller.
 • Det systematiska kvalitetsarbetet och hur en levande ledarvision kan stärka meningsfullheten i arbetet för både medarbetare och verksamhet.
 • Rektorns viktiga arbete för att en språklig medvetenhet ska genomsyra verksamheten på alla nivåer, och hur det kan gå till.
 • Verktyg för ett resilient ledarskap som hjälper oss att hantera förändring och motgångar, samtidigt som vi hela tiden fortsätter utvecklas i vårt ledarskap.
 • Interkulturella föräldrarelationer – hur du som rektor skapar en miljö som öppnar för tillitsfulla möten.

På konferensen medverkar:

Kristina Bähr

BARNLÄKARE OCH CHEFSHANDLEDARE

Linn Eckeskog

FIL. DR

Gezim Isufi

REKTOR

Malin Gren Landell

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

Anna Lund

REKTOR

Anette Olin

DOCENT

Elia Psouni

DOCENT

Lisa Thorell

PROFESSOR

Annika Åkerblom

DOCENT

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl. 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Barns lärande och utveckling i en digital värld – vad visar forskning?
Både inom skolan och samhället i stort har det skett en ökad digitalisering under de senaste åren. Digitala verktyg har stor potential att kunna utveckla verksamheten inom förskolan och skolan, men det finns också potentiella nackdelar att ta hänsyn till. Detta gäller inte minst yngre barn i förskoleåldern och barn med särskilda behov. Föreläsningen presenterar den senaste forskningen kring digitala mediers påverkan på barns utveckling, med avseende på både inlärning och psykisk hälsa.

 • Skärmtid – hur ser rekommendationerna ut i Sverige och internationellt?
 • Vad visar forskningen vad gäller digitaliseringens för- och nackdelar?
 • Finns det ett samband mellan skärmanvändning och barns psykiska hälsa?
 • Är vissa barn extra sårbara vad gäller negativa effekter av digitaliseringen?

Lisa Thorell

PROFESSOR

Lisa Thorell är professor i utvecklingspsykologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hon har bedrivit forskning kring neuropsykiatriska diagnoser, ofta med fokus på ADHD i förskoleåldern, sedan 1997.

2. Att leda en språkutvecklande förskola
Förskolans språkutvecklande arbete syftar till att alla barn, utifrån sina individuella språkliga förutsättningar, ska få möjlighet att utvecklas optimalt. Flera forskningsstudier betonar att det är kvaliteten på det språkliga samspelet mellan personal och barn som har störst betydelse för barns språkande och språkliga utveckling. Vad innebär det i praktiken och hur organiserar rektorn bäst för att förutsättningarna blir så bra som möjligt? Ta del av en föreläsning som beskriver ett stort pågående forskningsprojekt där basen är aktionsforskning med utgångspunkt i den praktiska verksamheten.

 • Vilka möjligheter och svårigheter ser rektorerna med att arbeta språkutvecklande i förskolan?
 • Hur kan rektorer få syn på den egna praktiken och skapa förutsättningar att förändra den?
 • Vilken betydelse får denna kunskap för organiseringen på förskolorna? 

Anette Olin

DOCENT

Anette Olin är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet där hon aktionsforskar i samarbete med yrkesverksamma i såväl skola som förskola. Hon leder det pågående forskningsprojektet Språkutvecklande förskola med elva medverkande kommuner och totalt runt 500 deltagare.

Annika Åkerblom

DOCENT

Annika Åkerblom är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och medverkar i forskningsprojektet Språkutvecklande förskola. Hon forskar om barns begreppsutveckling och flerspråkighet i förskoleverksamhet.

3. Den viktiga närvaron i förskolan
Det finns barn som ofta kommer sent till förskolan, har hög frånvaro eller inte kommer alls. Inte sällan är det de barn som behöver förskolan allra mest som missar en stor del av den viktiga tiden för språklig och social träning. Internationell forskning visar att frånvaro i förskolan innebär en risk för fortsatt frånvaro i skolan och en negativ effekt på skolresultat. Det gäller framför allt barn med socioekonomisk utsatthet. Betydelsen av förskolan för att bland annat bryta segregation har uppmärksammats alltmer i Sverige. Sedan den 1 juli 2023 är kommunerna skyldiga att aktivt kontakta föräldrar vars barn inte har ansökt om plats i förskolan. 

 • Vad visar forskning om närvarons betydelse i förskolan?
 • Hur kan rektor och personal få till ett systematiskt arbete med rutiner och närvarostatistik?
 • Hur kan personalen engagera vårdnadshavarna i den viktiga närvaron?

Malin Gren Landell

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

Malin Gren Landell är disputerad psykolog, föreläsare och författare. Hon har arbetat länge med skolfrånvaro och haft uppdrag för bland annat Utbildningsdepartementet, olika skolmyndigheter och Socialstyrelsen. Malin har skrivit flera böcker i ämnet och föreläser för personal inom framför allt skola, förskola och socialtjänst.

4. Resilient ledarskap i förskolan
Som rektor i förskolan möter du ofta utmaningar – det kan vara allt ifrån omorganisationer och uppsägningar till konflikter mellan kollegor. Ett resilient ledarskap handlar om förmågan att hantera arbetsvardagens svårigheter och förändringar, och på samma gång driva utveckling och ta hand om sig själv. Föreläsningen beskriver hur du med hjälp av verktyg som exempelvis emotionell reglering, självmedvetenhet (metakognition), optimism och relationsförmåga kan stärka dig själv, ditt ledarskap och din organisation.

Kristina Bähr

BARNLÄKARE OCH CHEFSHANDLEDARE

Kristina Bähr är barnläkare, chefshandledare och författare och har skrivit flera böcker på temat barns utveckling, psykisk hälsa och resiliens. Hon har nyligen gett ut boken Resilient ledare – träna förmågan att hantera motgångar och andra påfrestningar (2023).

5.”Väl börjat, hälften gjort” – om den viktiga introduktionen
Att ta steget in i förskolevärlden innebär en stor förändring för både barn och föräldrar, och förskolepersonalen blir tidigt betydelsefulla vuxna i barnens liv. Under inskolningen knyts familj, barn och pedagoger ihop för första gången och det är viktigt att den fungerar bra för alla inblandade, vilket också betonas i förskolans läroplan. Däremot står det ingenting om vad en god introduktion i praktiken innebär eller hur den bör gå till. I den här föreläsningen presenteras aktuell forskning om introduktionen, med fokus både på olika modeller och relationer.

 • Går det att peka på en inskolningsmodell som är bäst?
 • Hur avgörande är förälderns roll under introduktionen?
 • Vilka möjligheter har rektor att påverka inskolningen?

Elia Psouni

DOCENT

Elia Psouni är docent i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet, med expertis inom området anknytning och socioemotionell utveckling, familjerelationer och barns och vuxnas psykiska hälsa. Hon har nyligen lett ett stort forskningsprojekt om olika inskolningsmodeller och har nu påbörjat ett nytt projekt som fokuserar på relationen mellan förskolepersonal och föräldrar under introduktionen.

 

6. Meningsfullt systematiskt kvalitetsarbete
Dokumentation och ett systematiskt kvalitetsarbete är en central del av förskolans uppdrag, vilket uttrycks tydligt i skollagen och läroplanen. Syftet är att främja barnens utveckling och lärande genom att synliggöra vad som görs i verksamheten, varför det görs och vad resultatet blir. Men allt krav på dokumentation kan vara svårt och utmanande, där rektorn är ytterst ansvarig. Ta del av en föreläsning om hur rektorns ledarskap kan förstärka det systematiska kvalitetsarbetet och göra det både roligare och mer meningsfullt.

 • Vilket ledarskap krävs för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete för både medarbetare och verksamhet?
 • Hur kan en levande vision stärka meningsfullheten i arbetet?

Gezim Isufi

REKTOR

Gezim Isufi arbetar som rektor i förskoleförvaltningen i Malmö stad där han har lett flera utvecklingsprojekt med goda resultat. Han har också skrivit kapitel i böckerna Att styra förskolan med värdegrund (2022) och Hållbarhet och egenmakt i förskolan (2022).

7. Att vända en förskola – designa en hållbar och lärande organisation
Förskolans övergripande målsättning är att alla barn ska lära sig och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Undervisning och utbildning förväntas bedrivas med hög kvalitet, samtidigt som verkligheten tränger sig på med stora barngrupper, personalbrist och en ekonomi som ska gå runt. Ibland är de försvårande faktorerna så starka att verksamheten påverkas till det sämre. Hur gör man för att vända en negativ utveckling till en positiv? Ta del av en föreläsning som utgår från de utmaningar rektorer kan ställas inför och ger konkreta verktyg för att, trots utmaningar, hitta en framgångsrik balans. Genom att designa för en hållbar och lärande organisation, som utgår från de unika behoven hos både barn och personal, går det att nå målen – trots skilda förutsättningar.

Anna Lund

REKTOR

Anna Lund är rektor med lång erfarenhet av att leda utvecklingsarbete på förskolor och skolor med gott resultat. I grunden är hon förskollärare och pedagogista. Anna nominerades till Årets rektor 2021 och Årets Hjälte 2020 och har skrivit böckerna Att leda en lärande förskola (2022) och Reflektion som motor i förskolans arbete (2022). Hon driver också instagramkontot rektor_anna.

8. Lyckas med interkulturella föräldrarelationer
Omkring en femtedel av barnens vårdnadshavare i förskolan är födda utanför Sverige och har med sig erfarenheter från olika skolformer och kulturer. Hur påverkar vårdnadshavarnas – och våra –bakgrunder kommunikationen oss emellan? Hur kan du som rektor skapa en miljö som öppnar för tillitsfulla möten? Ta del av en föreläsning som fokuserar på interkulturell kommunikation i förskolans möte med hemmen. För att kunna mötas i omsorgen om barnet behöver vi våga tala både om det som skiljer oss åt och det som förenar oss. 

 • Vad säger forskningen om interkulturell kommunikation med vårdnadshavare i förskolan?
 • Vilka normer är starka i Sverige och hur spelar det in i interkulturella möten?
 • Vilka konkreta arbetssätt och modeller kan användas för att vi ska utveckla våra interkulturella relationer?

Linn Eckeskog

FIL. DR

Linn Eckeskog är fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet och forskar om förskolors kommunikation med vårdnadshavare. Hon är också verksam som konsult och författare till boken Kommunikation med vårdnadshavare – En professionell kompetens i förskolan (2020).

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  31 jan – 28 feb 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  3 195,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-nu-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-05
  3 195,00 kr
 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-12-23
  3 645,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-02-28
  4 295,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev