Rektor i förskolan Webbkonferens

14–28 februari 2022

Webbkonferens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i förskolan! Ta del av sju föreläsningar om aktuell forskning och praktiska verktyg som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.


Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 7 föreläsningar när det passar dig, under 14 dagar. Föreläsningarna är 40-80 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.
Har du frågor? Kontakta gärna Åsa Lasson

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  14–28 februari 2022
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3395 kr

Konferensen berör:

 • Hjärnsmart ledarskap – ta del av konkreta verktyg.
 • Hur kan du som rektor skapa rutiner för föräldrakommunikation?
 • Förskolans uppdrag – vad säger skollag och läroplan?
 • Barn som far illa – förskolans möjligheter att förebygga, upptäcka och agera.
 • Hållbar utveckling i förskolan – erfarenheter från ett forskningsprojekt.
 • Att genomföra utvecklingsprocesser tillsammans med medarbetare.
 • Att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetssätt i förskolan.
 • Fler föreläsningar tillkommer.

På konferensen medverkar:

Ebba Hildén, fil.dr.

Anna-Carin Magnusson, handledare i psykosocialt arbete 

Pernilla Malmgren Johannesson, rektor

Pernilla Lörner, specialpedagog

Therese Asplund, lektor

Ann-Sofie Kall, lektor

Ola Uhrqvist, lektor

Jenny Helsing, rektor.

Linn Eckeskog, fil.dr.

Helene Roslund, jurist

Lena Skogholm, beteendevetare och författare

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet som du får klockan 8.00 på konferensens första dag.

 

1. Att genomföra utvecklingsprocesser tillsammans med medarbetare
Som rektor i förskolan finns ständigt nya direktiv att förhålla sig till och därför är behovet av utvecklingsprocesser alltid närvarande. Det är viktigt att utvecklingsprocesser förankras och genomförs tillsammans med medarbetarna för att ha en chans att överleva och bli en del av verksamheten. Men hur kan detta göras och hur kan du som rektor agera? Den här föreläsningen utgår från forskningsstudier som fokuserat på rektors ledarskap tillsammans med medarbetare i utvecklingsprocesser där en ny och delvis kontroversiell policy hanteras.

 

 • Hur kan du som rektor skapa goda förutsättningar för en gemensam förståelse bland medarbetare?
 • Hur skapar du möjligheter för förskollärares ledarskap?
 • Vilken betydelse har medarbetares erfarenheter och hur kan du som rektor dra nytta av dessa för att motivera medarbetare?

 

Ebba Hildén, är fil.dr. i pedagogiskt arbete och verksam vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon disputerade i maj 2021 med avhandlingen Uppdrag undervisning, bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan och har skrivit flera böcker, bland annat Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen.

 

2. Barn som far illa – förskolans möjligheter att förebygga, upptäcka och agera
I förskolans verksamhet finns barn som utsätts för försummelse, sexuella övergrepp, fysiskt eller psykiskt våld av sina föräldrar eller andra vuxna. Förskolan utgör, på flera sätt, en viktig plats för dessa barn. Förskolan har ett ansvar att upptäcka barn som far illa och agera för att de ska kunna få hjälp, men har också en viktig roll i att ge barnen goda erfarenheter av vuxna som visar respekt och lyssnar på dem. Genom att ge barn kunskap om sina rättigheter och möjligheten att bli lyssnade på, kan förskolan bidra till att de kan få hjälp tidigare och därmed förebygga fortsatt utsatthet. Ta del av en föreläsning om:

 

 • Barns rätt att berätta – vuxnas ansvar att lyssna.
 • Rektorers roll i förskolans arbete med att upptäcka och agera för barn som far illa.
 • Att arbeta förebyggande som förskola.
 • Att leda en förskola där personal vågar se och agera.

 

Anna-Carin Magnusson är handledare i psykosocialt arbete och författare med en bakgrund som specialistsjuksköterska. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn som far illa. Anna-Carin har skrivit två barnböcker om kroppslig integritet, samtycke, våld och skillnaden på bra och dåliga hemligheter Bara den som vill (2018) och Hur arga får vuxna bli? (2021).

 

3. Berättelser och berättande för hållbar utveckling i förskolan
I samverkansprojektet “Världen behöver en ny berättelse” har förskollärare och forskare tillsammans undersökt värdet av att arbeta med berättelser för lärande för hållbar utveckling, FN:s globala mål och Agenda 2030. Men varför behövs nya berättelser och vilka är de gamla? Under föreläsningen presenteras lärdomar, utmaningar och insikter från projektet.

 

 • Hur kan sagor och berättelser användas i läraktiviteter?
 • På vilka sätt kan berättande inspirera till utforskande samtal kring hållbarhetsfrågor?
 • Hur kan fortbildning och ledning stötta de arbetssätt med nya perspektiv på berättandet som vi utforskat?

 

Therese Asplund är lektor vid Institutionen för Tema – Tema Miljöförändring vid Linköpings Universitet.
Ann-Sofie Kall är lektor vi avdelningen för Natur och samhälle vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
Ola Uhrqvist är lektor i pedagogik vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings Universitet.
Jenny Helsing är rektor vid en förskoleenhet i Norrköpings kommun.

 

 4. Ett rektorsperspektiv på föräldrakommunikation
Att samverka med barnens vårdnadshavare är ofta meningsfullt – och krävande. Dessutom är det en del i uppdraget som lätt hamnar i skymundan i utbildning, kompetensutveckling och planering. Ta del av en föreläsning där fokus ligger på hur du som rektor genom reflektion, struktur och rutiner kan avlasta arbetslagen och i bästa fall också bidra till ökad likvärdighet. I föreläsningen lyfts frågor som:

 

 • Vilka funktioner fyller kommunikationen i förskolan?
 • Vad utmärker våra föräldragrupper, och vilken betydelse har deras sammansättning?
 • Vilken roll vill vi att vårdnadshavarna ska ha i relation till våra verksamheter?
 • Vad bör jag som rektor reflektera över och ta ställning till när det kommer till föräldrakommunikation?
 • Hur kan du som rektor skapa rutiner och strukturer som avlastar personalen och sparar tid?
 • Hur mycket är det rimligt att arbetssätten skiljer sig mellan olika avdelningar inom en och samma förskola?
 • Vilka medier för kommunikation använder vi, och varför?
 • Borde vi använda mallar och ha interna principer och riktlinjer?

 

 Linn Eckeskog är fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om förskolors kommunikation med vårdnadshavare. Hon är också verksam som konsult och författare till boken Kommunikation med vårdnadshavare – En professionell kompetens i förskolan (Studentlitteratur 2020).

 

5. Förskolans uppdrag enligt skollag och läroplan
Förskolan har ett komplext uppdrag och en egenart som i många delar inte liknar skolans. Ändå har förskolan under de senaste åren alltmer närmat sig skolan. De olika skolformerna har till exempel fått ett mer enhetligt gemensamt regelverk med gemensamma övergripande mål. Men är skollag och läroplan i tillräcklig utsträckning anpassade efter förskolans förhållanden eller missar vi väsentliga aspekter? 

 

 • Hur kan läroplanens avancerade mål och riktlinjer förverkligas när en stor andel av personalen saknar pedagogisk högskoleutbildning?
 • Hur arbetar en förskola framgångsrikt med systematiskt kvalitetsarbete när avgörande aspekter inte går att mäta?
 • Hur granskas arbetsmiljön när arbetsmiljölagen inte gäller barn i förskolan och då tillsynsmyndigheten inte ska granska förskolor på enhetsnivå?
 • Är det rimligt att personalen i förskolan utan lagstadgad tillgång till stödjande elevhälsoteam, ska hantera hela det hälsofrämjande, förebyggande och kompensatoriska uppdraget?

 

Helene Roslund har arbetat med skol- och förskole­juridik i 20 år, först som undervisningsråd på Skolverket och Skolinspektionen, därefter som jurist och chef i skol- och förskoleförvaltning. Hon är också författare till boken Förskolan – uppdrag och juridik (Studentlitteratur).

 

6. Att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetssätt i förskolan
Tre förskolor i Karlstads kommun har tillsammans utvecklat en pedagogisk idé med syfte att stödja pedagogernas förutsättningar att driva undervisning i målstyrda processer. Ta del av en föreläsning om deras sätt att organisera utbildningen i förskolan – ett förändringsarbete som har bidragit till att tre förskolor har blivit som en enhet. Det har också lett till en ökad delaktighet för barnen och minskad upplevd stress hos pedagogerna. 

 

Pernilla Malmgren Johannesson arbetar som rektor och Pernilla Lörner som specialpedagog. Tillsammans är de verksamma vid tre kommunala förskolor i Karlstads kommun. De har under flera år arbetat med att förändra arbetssättet på sina förskolor, ett arbete som resulterat i boken En pedagogisk idé: Ett hållbart arbetssätt i framtidens förskola.

 

7. Hjärnsmart ledarskap
Följ med på en upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap. Föreläsningen utgår från hjärnforskning och knyter sedan konkreta verktyg till forskningen. Det blir en guide för det mänskliga samspelet som du har nytta av både i intern och extern kommunikation och bemötande, och som underlättar i ledarskapet – inte minst i svåra eller stressade situationer.

 

 • Vad händer i hjärnan vid stress och hur behöver du leda genom påfrestningar och förändringar?
 • Varför är det generellt lättare att hitta fel i stället för att se det som är bra?
 • Varför smittar känslor snabbare än förkylningar? Hur kan du utnyttja denna smittsamhet så att det blir en kraft att använda i ditt ledarskap?
 • Att tillhöra en flock är en fråga om överlevnad för oss människor och är djupt rotat i hjärnan. Hur påverkar detta ledarskap och kommunikation på arbetsplatsen?
 • Om våra tre motivationssystem som drivit oss framåt under mänsklighetens utveckling.

 

Lena Skogholm är beteendevetare, pedagog och författare till böckerna Bemötandekoden och Livskoden enligt hjärnan. Hon har tidigare bland annat verkat som strateg i Stockholms stad med fokus på bemötande och ledarskap och har även arbetat inom skolans och förskolans värld.

 

Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 kr


Boka-tidigt-pris: 3 395 kr exkl. moms (gäller t.o.m. 31 december)

Ordinarie pris: 3 995 kr exkl. moms

I priset ingår 7 föreläsningar à 40-80 minuter samt dokumentation.

Läs Intervjun med föreläsaren!

Lena Skogholm ska tala om hjärnsmart ledarskap i förskolan.

Lena Skogholm

Läs vår intervju med föreläsaren.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar à 40-80 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se