Samhällskunskap Webbkonferens

24 mars – 8 april 2022

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet! Via filmade föreläsningar får du ta del av den senaste forskningen som rör samhällsdidaktik, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.


Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av fem spännande föreläsningar när det passar dig, under två veckor. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  24 mars – 8 april 2022
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  2895 kr

Konferensen berör:

 • Så säkerställer vi rättssäkra betyg i samhällskunskapen.
 • Globaliseringens effekter på världsekonomin – perspektiv för undervisningen.
 • Hur kan vi använda bilder, flödesscheman och modeller på ett medvetet sätt i samhällsundervisningen?
 • Kontroversiella frågor, hållbar utveckling och demokrati i praktiken.
 • Digital medborgarlitteracitet och kritisk reflektion med särskilt fokus på kriget i Ukraina.

På konferensen medverkar:

Anna Karlefjärd, Karlstads universitet

Thomas Nygren, Uppsala universitet

Heléne Nyrén, Oxievångsskolan, Malmö

Lars Niklasson, Linköpings universitet

Ann-Sofie Jägerskog, Stockholms universitet

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Bedömning, betyg och reviderade kursplaner i samhällskunskap

Både grundskolan och gymnasiet står inför förändringar kopplat till styrdokument och betygsprinciper. Ta del av en föreläsning som ger dig stöd i det implementeringsarbete som pågår. Vi går igenom de förändringar som samhällskunskapsämnet och skolan står inför, och ger en förklaring till varför dessa förändringar kan vara gynnsamma för både lärare och elever. Du får dessutom en bra grund för bedömningsarbetet.

 

 • Vilka dilemman försöker förändringarna lösa?
 • Hur hänger förändringarna samman med Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning?
 • Hur kan vägen från kursplan till betyg se ut i praktiken?
 • Hur sammanväger du dina bedömningar till ett enda betyg?
 • På vilket sätt kan revideringarna bidra till att sätta undervisningen i fokus igen?

 

Anna Karlefjärd är fil.lic och idag anställd som utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som lärare och utvecklingschef och har varit delaktig i framtagandet av Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande 2020.

 

2. Globala utmaningar, perspektiv och lösningar – undervisa om internationell politik och ekonomi

Går det att förklara globaliseringen, klimatpolitiken och andra stora nationalekonomiska utmaningar på ett lättfattligt sätt? Går det att förklara varför olika politiska perspektiv gör så olika tolkningar av problem och deras lösningar? Kan vi dessutom beskriva och analysera varför den globala politiken är stark på vissa områden men svag på andra?

Genom att utgå från litteraturen om internationell politisk ekonomi och dess tre perspektiv på ekonomiska grundfrågor kan vi göra ett sådant ”pedagogiskt reptrick” och få hjälp att analysera utmaningarna och deras lösningar. Ta del av en föreläsning som ger verktyg för att förklara de globala politiska processerna inom och mellan internationella organisationer. 

 

Lars Niklasson är biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet samt forskare på Sieps. Han är nationell expert för OECD och har arbetat bland annat som utredare på Regeringskansliet och som extern forskare vid Ratio och SNS. Lars forskningsintresse är framför allt EU:s globala roll, inklusive dess relation till Afrika och till multilaterala organisationer.

 

3. Att möjliggöra genom att synliggöra – modeller och bilder i samhällskunskapsundervisningen

Olika typer av bilder, flödesscheman och modeller används frekvent i samhällskunskap. Syftet är ofta att hjälpa elever att förstå komplexa eller abstrakta begrepp och fenomen och de har därmed stor potential att bidra till lärandet. Användningen är dock inte oproblematisk och som lärare bör vi göra genomtänkta didaktiska val av både bilder och modeller, så att de blir till hjälp och inte till ”stjälp” för förståelsen.

Ta del av en föreläsning som konkret beskriver

 • några viktiga aspekter av modellanvändning i samhällskunskap
 • vad ämnesdidaktisk forskning säger om bruk av bilder och modeller
 • hur vi kan tänka praktiskt kring denna fråga i undervisningen.

 

Ann-Sofie Jägerskog är fil. dr i ämnesdidaktik  och forskar vid Stockholms universitet om bland annat användning av modeller i samhällskunskapsundervisning. Ann-Sofie undervisar på lärarutbildningen och är lektor på Fryshusets gymnasium i Stockholm.

 

4. Undervisa för engagemang, demokrati och hållbarhet
I en värld som förändras i snabb takt och där debattklimatet hårdnar, blir samhällskunskapsläraryrket allt mer komplext. Vi har ett ansvar att ta oss an de svåra frågorna, men en del ämnen är så laddade att fria klassrumsdiskussioner blir omöjliga. Hur kan vi navigera i klassrummet för att alla ska komma till tals och förstå varandra? Hur kan vi hitta stöd i kollegor för att tolka omvärlden och samtidigt möta eleverna där de befinner sig? Hur kan vi arbeta med hållbarhet och skapa en positiv bild av framtiden?

Ta del av en föreläsning som ger konkreta exempel på

 • en modell för att hantera kontroversiella frågor i klassrummet
 • praktiskt arbete för att bredda demokratibegreppet
 • lärande för hållbar utveckling utifrån de globala målen
 • samarbete mellan lärare och med externa aktörer för ökat värde i undervisningen.

 

Heléne Nyrén är leg. SO-lärare på Oxievångsskolan i Malmö. Hon är en av de drivande i Skolnätverket mot antisemitism, och har även samordningsansvar för att implementera de globala målen på skolan. 2021 mottog Heléne Hédi Frieds lärarstipendium med motiveringen att hon ”arbetar på ett systematiskt och outtröttligt sätt för att rusta sina elever att utvecklas till demokratiska medborgare och (…)  engagera nya generationer att vilja förändra världen”.

 

5. Källkritik i krigstid

Alla samhällskunskapslärare är medvetna om vikten av att eleverna utvecklar en digital medborgarlitteracitet och vi arbetar med detta på olika sätt. Trots detta visar forskning att många unga har svårt att kritiskt granska digitala nyheter och lätt går vilse i det digitaliserade samhället. Genom samarbeten med lärare, designers, psykologer och forskare från bl.a. Cambridge, Stanford, Sorbonne och Uppsala universitet har evidensbaserade metoder och ny teknik för att stimulera digital källkritik i skolan tagits fram.  

I den här föreläsningen presenteras det samlade forskningsläget över hur kritiskt tänkande kan stimuleras i samhällskunskapsundervisningen. Du får uppdaterade verktyg för att stödja ett kritiskt och konstruktivt tänkande hos dina elever med särskilt fokus på kriget i Ukraina.

 

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han leder forskningsprojekten Nyhetsvärderaren och GÄCKA och är expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation. Thomas är aktuell med böckerna Fakta, fejk och fiktion: Ämnesdidaktik, källkritik och digital kompetens och Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap.


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 krPris: 2 895 kr ex. moms

I priset ingår 5 föreläsningar à 40-60 minuter samt dokumentation.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se