Sfi i fokus Webbkonferens

11–25 oktober 2021

Webbkonferens

OBS! Sfi i fokus övergår till enbart webbkonferens. Du som har bokat plats i Stockholm informeras om detta personligen och flyttas automatiskt över till webbkonferensen.


Välkommen till en konferens som riktar sig till dig som undervisar vuxna elever i svenska för invandrare! Vi fokuserar på de utmaningar och möjligheter som ryms inom sfi-undervisningen. Föreläsningarna kommer att beröra den senaste forskningen inom andraspråksundervisningen, liksom konkreta verktyg till ditt klassrum. 

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom sfi. Ta del av åtta förinspelade föreläsningar när det passar dig, under två veckor. Nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige online! Föreläsningarna är mellan 50 och 90 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  11–25 oktober 2021
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • KLIVA-utredningen – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom sfi.
 • Språkundervisning på arbetsplatsen – samarbete mellan sfi och yrkesutbildningar.
 • Så kan vi utveckla vår egen och elevernas digitala kompetens.
 • Hur kan språkappar bidra till sfi-undervisningen?
 • Svenskan och somaliskan – fler likheter än du kanske tror.
 • Läs- och skrivundervisning på spår 1 – aktuell forskning och praktiska verktyg.
 • Bedömning på sfi – vilka funktioner fyller den?
 • Språkstödjare i sfi-undervisningen – vilka effekter får det?

På konferensen medverkar:

Linda Bradley, docent i pedagogik

Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklare

Morgan Nilsson, universitetslektor

Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare


Åsa Wedin, fil.dr

Michaela Zankl, regionchef

Oliver St John, universitetslektor

Maria Rydell, biträdande universitetslektor

Cirka en vecka innan konferensen får du ett informationsmail och kl. 8.00 på konferensens första dag får du inloggningsuppgifter. Föreläsningarna finns tillgängliga senast 09.00.

 

1. KLIVA – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom sfi

I december 2020 tog regeringen emot betänkandet ”Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk”, SOU 2020:66. Betänkandet är baserat på KLIVA-utredningen, som bland annat haft i uppgift att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Ta del av de frågor som utreddes, samt reflektioner kring de förslag som valdes ut.

 • Vilka förslag på förändringar inom sfi valdes ut, och varför?
 • Vilken effekt kan dessa förändringar få om de genomförs?
 • Vilka förslag valdes bort, och varför?
 • Hur kan genomströmningen i sfi öka? Kan det gå snabbare?
 • Hur ser framtiden ut för sfi?

 

Michaela Zankl är utbildad lärare och rektor som har arbetat med vuxnas lärande inom arbetsmarknad och komvux sedan 2009. Hon var sekreterare i sfi-utredningen KLIVA 2018-2020 och är regionchef på Folkuniversitetet.

 

2. Praktiska verktyg för språkutvecklande yrkesutbildning

Allt fler kommuner integrerar sfi med praktik eller yrkesutbildningar, för att ge eleverna yrkeskunskaper samtidigt som de utvecklar sin svenska. Vägen till arbete förkortas, motivationen att studera ökar och arbetsgivarna kan anställa personer som har både yrkeskompetens och en medvetenhet om yrkets specifika språkbruk. Men yrkeslärare har sällan erfarenhet av andraspråksundervisning, och språklärare har inte alltid kunskap om yrkesämnenas begrepp och texter. Hur kan du som språklärare samarbeta med yrkeslärare och studiehandledare för att yrkesutbildningarna ska bli mer språkutvecklande? Ta del av en föreläsning som ger dig praktiska metoder för hur arbetsplatsen kan användas som en arena för språkundervisning.

 

Fredrik Harstad är pedagogisk utvecklare på ABF Vux, och har mer än 20 års erfarenhet av att kombinera sfi- och yrkesutbildningar inom en lång rad olika branscher. Fredrik har skrivit många läroböcker inom sfi, svenska och samhällskunskap. Han har också arbetat med nationella prov och styrdokument för Skolverket.

 

 3. Digital kompetens för sfi-elever

I vardags- yrkes- och samhällslivet finns en förväntan på att vi kan använda digitala enheter, söka information samt förstå, producera och hantera digitalt innehåll. Vuxna behöver kunna läsa, skriva och kommunicera i olika digitala situationer. I sfi-lärarens uppdrag ingår att utveckla elevens digitala litteracitet, men hur kan vi göra detta på ett effektivt sätt och vad behöver vi själva lära oss?

 • Vad menas med digital kompetens, digital litteracitet och multimodala texter?
 • Hur kan vi integrera digitala verktyg med språkutvecklande arbetssätt?
 • Hur kan vi som sfi-lärare skapa en egen digital kompetensförsörjning?

 

Annsofie Engborg är chefredaktör på Sfi-lärartidningen, lärarfortbildare och författare. Bland tidigare expertuppdrag finns projekt- och produktionsledning på Skolverket och Utbildningsradion. Annsofie är författare till Digital kompetens för sfi-lärare (2018) och Att undervisa vuxna (2020).

 

4. Hur kan språkappar bidra till sfi-undervisningen?
Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat samtidigt som användandet av smarta mobiler blir vanligare. Under pandemin har behovet av digitala lösningar i hemundervisningen ökat, och där kan språkappar fylla en viktig funktion. För många nyanlända är mobilen en kanal som underlättar kommunikation och samverkan med det omgivande samhället. Föreläsningen presenterar resultat från forskning kring användandet av appar för språkutveckling. Hur kan du dra nytta av apparna i SFI-undervisningen, och varför fungerar vissa appar bättre än andra?

 

Linda Bradley är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon är språklärare i grunden och arbetar för närvarande med forskning fokuserad på social interaktion och användandet av digital teknik inom lärande och utbildning.

 

5. Bedömning på sfi – vilka funktioner fyller den?

Bedömning har fått en alltmer framträdande roll i dagens skolsystem. Förutom att vara ett kvitto på elevens kunskapsnivå fyller bedömningen flera andra funktioner. Ta del av en föreläsning där utmaningar och möjligheter med bedömning av språkfärdighet diskuteras utifrån aktuell forskning. 

 • Hur kan bedömning användas för att främja språkutveckling?
 • På vilket sätt kan lärares bedömarkompetens stärkas?
 • Hur påverkar bedömning undervisningen?
 • Vilken betydelse har bedömning för relationen mellan elever och lärare?

 

Maria Rydell är biträdande lektor i svenska som andraspråk på Stockholms universitet. Hon har forskat om interaktion i prov i muntlig färdighet på sfi och sfi-deltagares uppfattningar om språklig kompetens. Maria har tidigare arbetat som provkonstruktör i nationella slutprov i sfi och bland annat varit med och tagit fram bedömningsstödet för nyanländas språkutveckling Bygga svenska för Skolverket.  Hon undervisar i kurser om bedömning och deltar för närvarande i ett forskningsprojekt om vuxna migranters erfarenheter av att studera svenska och deras inkluderingsbanor i Sverige.

 

6. Läs- och skrivundervisning på spår 1 – forskningsrön och konkreta exempel

Undervisning i läsning och skrivning på spår 1 inom sfi är utmanande för både lärare och elever. Ta del av resultat från forskningsprojekt, där elevers skriftspråksanvändning i vardags-, samhälls- och arbetsliv studerats. Utifrån gemensamma diskussioner har forskare och lärare tillsammans utvecklat undervisningsformer där elevernas medvetenhet om det egna lärandet stöds. I föreläsningen presenteras både relevant forskning och konkreta exempel från sfi-klassrummet.

 

Åsa Wedin är fil.dr i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon arbetar med lärarutbildning och forskning med inriktning mot flerspråkighet och litteracitet, och hon har publicerat flera böcker inom dessa områden. För närvarande arbetar Åsa med ett projekt om sfi och ett om nyanlända elever på gymnasiet.

 

7. Flerspråkigt stöd för vuxna nyanlända inom sfi

Kan användning av modersmålet främja sfi-elevers andraspråksinlärning på studieväg 1? Ett arbetslag på sfi i Örebro kommun ville undersöka detta, och tog initiativet att ta in språkstödjare i undervisningen. Att utarbeta nya pedagogiska roller och att samordna klassrumsinteraktionen mellan lärare och språkstödjare visade sig dock vara utmanande. Ett praktiknära forskningsprojekt initierades tillsammans med Örebro universitet, där syftet var att utveckla arbetssätt och pedagogiska kompetenser hos både lärare och språkstödjare, för att på så sätt förbättra elevernas inlärningsmöjligheter. Ta del av projektets resultat.

 • När och på vilka sätt kan elevernas modersmål användas som en tillgång för att främja andraspråkskunskaper?
 • Vilka effekter har strategiska förändringar i undervisningen på elevernas möjlighet till språkutveckling?

 

Oliver St John är fil.dr, lektor i pedagogik och lärarutbildare vid Örebro universitet. Som språkdidaktiker undervisar och forskar han inom andraspråksinlärning i flerspråkiga skol- och vuxenutbildningsmiljöer.

 

8. Hur (o)lika är svenskan och somaliskan?

Man skulle kunna tro att somaliska, som ett afroasiatiskt språk, är helt väsensskilt från svenska, men i själva verket finns det fler likheter mellan de två språken än vad många anar. En viss inblick i somaliskans struktur och uttal kan vara till stöd för de lärare som undervisar somalier i svenska. Genom att visa eleverna din nyfikenhet på somaliskan och ställa ledande frågor kan du stimulera eleverna att uppmärksamma likheter och skillnader, och därigenom underlätta inlärningen. Föreläsningen gör bland annat en jämförelse av:

 • vokalsystemet
 • betoning och intonation
 • böjning av substantiv, adjektiv och verb
 • ordföljd
 • de verkliga stötestenarna – prepositionerna.

 

Morgan Nilsson är universitetslektor vid institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. Sedan 2014 har han byggt upp undervisningen i somaliska som modersmål och sedan 2019 även i somaliska som främmande språk.

 

 

 

 Avbokning fram till 30 dagar innan konferensstart.*

*Administrationsavgift 500 kr.Pris: 3 995 kr exkl. moms.

I priset ingår 8 föreläsningar à 50-90 minuter samt dokumentation

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under tre veckor.
 • Konferensen innehåller 8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.

Intervju med föreläsaren!

Annsofie Engborg ska föreläsa på konferensen om digital kompetens för Sfi-elever.

Annsofie Engborg

Läs mer här

Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se