Hoppa till sidinnehåll

Slöjd

Konferens i Stockholm

Slöjd

Välkommen till Skolportens fortbildning för slöjdlärare! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. Välj att delta på plats i Stockholm eller digitalt via webbkonferensen.

Tack för två underbara trevliga och framförallt lärorika dagar.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Hur kan vi öka slöjdämnets betydelse för ungas bildning?
 • Vad kan digitala verktyg erbjuda lärare och elever i slöjdundervisningen? 
 • Vad innebär det att utbilda för en hållbar utveckling i slöjd?
 • Går det att producera hållbara möbler av svenska material?
 • Hur kan vi bygga ett kvalitetssäkert slöjdämne?
 • Vilka möjligheter och förutsättningar har eleverna att förstå och använda matematik i slöjden?
 • Färgen blå och antika textilier – vi utforskar indigopigmentet och det tusenåriga sashikobroderiet.
 • Hur ser elevernas samspel ut i undervisningen?

På konferensen medverkar:

Simon Anund

KONSTNÄR & GRUNDARE AV VERK

Ingrid Bergqvist

DOKTORAND OCH ADJUNKT

Monica Christiansson

SLÖJD- OCH BILDLÄRARE

Jenny Frohagen

ADJUNKT

Camilla Gåfvels

LEKTOR

Peter Hasselskog

FIL.DR OCH TIDIGARE LEKTOR

Åsa Hjelm

FIL.DR OCH SLÖJDLÄRARE

Anna Segelman

DOKTORAND OCH SLÖJDLÄRARE

Johan Åberg

KONSTHANTVERKARE & GRUNDARE AV DYEFORINDIGO

Program, dag 1

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Slöjdämnets betydelse för ungas bildning

Med jämna mellanrum ifrågasätts slöjdämnets relevans som obligatoriskt ämne för alla elever i skolan. Slöjdlärare och slöjdforskare behöver därför agera för att lyfta ämnets betydelse, samt lära eleverna att inte bara se slöjd som skolans roligaste ämne, utan även som ett viktigt ämne för framtida studier, yrke och livet i stort. Ta del av en föreläsning som djupdyker i följande frågeställningar:

 • Vilka är slöjdämnets viktigaste bidrag till ungas bildning? 
 • Hur kan slöjdforskning bidra till en undervisning på vetenskaplig grund?
 • Vad krävs för att slöjdundervisningen ska bli mer likvärdig?
 • Vad kan du som lärare göra för att lyfta ämnets betydelse?

Peter Hasselskog

FIL.DR OCH TIDIGARE LEKTOR

Peter Hasselskog är fil.dr och tidigare lektor vid Göteborgs universitet, där han har utbildat slöjdlärare i mer än 20 år. Som ämnesdidaktiker och slöjdforskare har Peter också haft flera uppdrag för Skolverket, bland annat med nationella ämnesutvärderingar, kursplaner och stödmaterial.

10.30 Kaffe

11.00 Vad kan digitala verktyg erbjuda lärare och elever i slöjdundervisningen? 

Slöjd som pedagogiskt skolämne har förändrats över tid i många aspekter. I fokus för diskussionerna om slöjdens möjlighet till förändring under 2000-talet är de digitala verktygen och vad de kan erbjuda lärare och elever i slöjdundervisningen. När något nytt införs i en verksamhet bildas det ofta motsättningar mellan tidiga entusiaster och de som uttrycker ett visst mått av skepsis. För att kunna se bortom uppdelningen mellan att förespråka eller inte förespråka digitala resurser i skolan, behöver lärare snarare utgå ifrån vad de digitala verktygen har att erbjuda. Med utgångspunkt i ett aktuellt forskningsprojekt går den här föreläsningen igenom:

 • Textillärares uppfattningar av vad digitala verktyg erbjuder slöjdundervisning.
 • Den smarta telefonens betydelse för elevernas arbetsprocess i slöjdundervisning.

Anna Segelman

DOKTORAND OCH SLÖJDLÄRARE

Anna Segelman är samverkansdoktorand i slöjd på forskarskolan FoBoS, Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik. Samverkan sker mellan Göteborgs universitet där hon genomför sina licentiatstudier och Stockholm stad där hon arbetar som slöjdlärare på en grundskola. Anna har varit yrkesverksam slöjdlärare sedan 1994.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Att utbilda för hållbar utveckling i slöjd
Visionen om att utbilda för hållbar utveckling har förstärkts i den senaste kursplanen för slöjd. Men vad innebär det att utbilda för en hållbar utveckling i slöjd? När nya tvetydiga begrepp införs i skolans styrdokument uppstår ofta en diskussion kring tolkning och
undervisning. Detta får till följd att slöjdundervisning om hållbarhet kan variera. Med utgångspunkt i ett aktuellt forskningsprojekt går den här föreläsningen igenom

 • hur kännedom om kursplanen kan bidra till förståelse för slöjdundervisning för hållbar utveckling
 • vilka möjligheter och utmaningar slöjdlärare ställs inför när de ska undervisa för hållbar utveckling.

Ingrid Bergqvist

DOKTORAND OCH ADJUNKT

Ingrid Bergqvist är doktorand i pedagogiskt arbete vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen vid Umeå universitet. Hon är även verksam som adjunkt vid lärarutbildningen i slöjd vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet där hon arbetar sedan år 2000.

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Hållbara möbler av svenska material

Verk är ett svenskt möbelföretag med tydlig inriktning mot hållbarhet, som startades utifrån en vilja att göra skillnad. Företaget arbetar uteslutande med svenska råvaror i form av trä, ytbehandlingar, läder och ull. Men grundarna är inte enbart intresserade av att skapa möbler tillverkade av naturliga, hållbara material utan kräver också att möblerna ska vara lokalt producerade. Målet är att inspirera och informera om vikten av inhemsk kunskap och produktion, och bidra till förändring. Under den här föreläsningen får du ta del av deras erfarenheter, och vilka utmaningar de ställs inför i ambitionen att verka för svenska material.

Simon Anund

KONSTNÄR & GRUNDARE AV VERK

Simon Anund är konstnär och grundare av VERK. Företaget lanserades 2021 och producerar möbler som tillverkas lokalt av svenska material.

15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Slöjd som ett samlat kunskapsämne

Hur slöjdlärare uppfattar ämnets mål och innehåll samt hur undervisningen organiseras påverkar i sin tur hur elever och omgivning uppfattar ämnet. Slöjd är ett skolämne men delas oftast upp i två eller tre – en inriktning mot textil och en mot trä och metall. Det här sättet att organisera undervisningen har många fördelar, men det kan också vara problematiskt. Att undervisa alla materialinriktningar i en sal kan vara minst lika problematiskt, samtidigt som det finns fördelar som vi behöver få syn på. Ta del av en föreläsning som beskriver och problematiserar

 • hur vi kan hantera frågor om likvärdighet i undervisningen
 • hur vi bygger ett kvalitetssäkert slöjdämne.

Jenny Frohagen

ADJUNKT

Jenny Frohagen är adjunkt på slöjdlärarutbildningen på Konstfack. Hon är licentiat i slöjddidaktik, tidigare förstelärare i slöjd samt grundare till Facebookgruppen Nationellt centrum för slöjdutbildning.

10.00 Kaffe och smörgås

10.30Matematiska utmaningar i slöjden

Slöjdämnet är fullt av matematik och matematiska utmaningar, och många elever har svårigheter med att lösa ganska enkla matematiska problem som uppstår när de behöver mäta och räkna ut något. Det här får till följd att moment som kräver någon form av matematisk uträkning tar väldigt lång tid. Ta del av en föreläsning om hur ämnesöverskridande undervisning i slöjd och matematik kan skapa förutsättningar för lärande.

 • Vilka matematiska utmaningar ställs eleverna inför när de ska lösa olika slöjdproblem och hur löser de dem?
 • Vilka möjligheter och förutsättningar har eleverna att förstå och använda matematik i slöjden?

Åsa Hjelm

FIL.DR OCH SLÖJDLÄRARE

Åsa Hjelm är fil.dr i slöjdvetenskap och arbetar som slöjdlärare på Internationella Engelska Skolan i Krokslätt Göteborg. Hon disputerade 2023 med avhandlingen Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete.

11.30 Gemensam lunch

12.30 Elevers samspel i slöjdundervisningen 

I en pågående undervisningsutvecklande studie undersöks hur värderingar kommer till uttryck mellan elever i vardagliga situationer i slöjdämnet. Hur ser elevernas samspel ut i undervisningen och hur interagerar och stöttar de varandra i arbetsprocessen? Studien har ett uttalat elevperspektiv, vilket innebär att vad eleverna gör och ger uttryck för står i förgrunden, tillsammans med beskrivningar av undervisningens samspel mellan elever respektive mellan elever och lärare. Föreläsningen kommer bland annat att beröra:

 • Detaljerade beskrivningar av elevers slöjdhandlingar. 
 • Vad eleverna uppmärksammar hos varandra genom arbetet med slöjdföremålen under lektionstid.  
 • Fantasi som ledord för interventioner som främjar samspel i undervisningen. 
 • Praktiknära forskning sett ur lärarperspektiv.  

Camilla Gåfvels

LEKTOR

Camilla Gåfvels är disputerad i didaktik och arbetar som lektor vid institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack. Hon är engagerad i praktiknära forskning inom ramen för Stockholm Teaching and Learning Studies.

Monica Christiansson

SLÖJD- OCH BILDLÄRARE

Monica Christiansson arbetar som slöjd- och bildlärare på Hedvig Eleonora grundskola i Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet av lärararbete och har vid flertalet tillfällen varit delaktig i forskningsprojekt som relaterar till slöjdämnet. Hon medverkar nu i ett aktuellt projekt inom ramen för Stockholm Teaching and Learning Studies.

13.30 Eftermiddagsfika

14.00Färgen blå, antika textilier och en stor passion 

Kan man bli besatt av en färg? Det blev Johan Åberg som utforskar indigopigmentet, dess olika mönster- och färgningstekniker och det tusenåriga sashikobroderiet. Johans arbete präglas av att inspirera och sprida kunskap kring hållbara tekniker och inte minst synliggöra hantverkets hälsoaspekter. I den här föreläsningen ges en inblick i passionen för det stora blå och resan från massproduktion i Kina till hantverk i Majorna.

Johan Åberg

KONSTHANTVERKARE & GRUNDARE AV DYEFORINDIGO

Johan Åberg har en bakgrund i modebranschen och startade Dyeforindigo 2015. Han har sedan dess anordnat workshops på institutioner, skolor och företag.

15.00 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  Cirkeln Konferens, Sveavägen 41, ABF-huset, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  25–26 apr 2024
 • Tid
  09:00–16:00
 • Pris (exkl. moms)
  5 795,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-04-25
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev