Specialpedagogik för grundskolan

17–18 maj 2022

Göteborg


Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som möter elever i behov av särskilt stöd på grundskolan. Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet.

 • Plats
  Göteborg
 • Datum
  17–18 maj 2022
 • Tid
  09:20–14:30
 • Pris
  3795 kr

Konferensen berör:

 • Handleda ett kollegialt lärande som påverkar både lärare och elevers lärande
 • Tydliggörande pedagogik och undervisningsstrukturer för dyslektiker
 • Matematikundervisning och elever med språkstörning – hur ökar vi förutsättningarna för elevernas lärande?
 • Specialpedagogisk kompetens och specialpedagogens roll i en lärande organisation
 • När det enkla ändå blir svårt – särskilt begåvade elever med adhd eller autism
 • Extra anpassningar, särskilt stöd – hur gör vi i praktiken för fungerande stöd till eleverna?

På konferensen medverkar:

Per Kornhall, föreläsare och författare

Tove Ekelund, leg. logoped, specialpedagog

Ida Necovski, specialpedagog

Anna Bengtsson, specialpedagog

Pia Rehn, författareGudrun Löwedahl Björkman, specialpedagog

Annelie Westlund, specialpedagog

Sofia Nyman, matematiklärare, specialpedagog 

09.00 Registrering med kaffe och smörgås


09.30 Skolporten hälsar välkommen


09.40 Att handleda kollegialt lärande

Ingen har kunnat undgå begreppet kollegialt lärande. Det blev ett buzzword inte minst på grund av de stora statliga satsningarna matematik- och läslyftet. Men har vi i skolan uppfattat begreppet på rätt sätt? Forskning pekar på att vi inte har gjort det. Ta del av en föreläsning som diskuterar:

 • vad kollegialt lärande är,
 • vilka misstag vi troligen har gjort,
 • varför specialpedagoger kan spela en viktig roll om vi vill göra det bättre,
 • vad man behöver tänka på om man ska handleda ett kollegialt lärande som faktiskt påverkar – inte bara lärares lärande – utan också elevers. 


Per Kornhall
är fil.dr. och legitimerad gymnasielärare med ett förflutet på Skolverket. Han arbetar nu arbetar som föreläsare och författare men är också ordförande för Läromedelsförfattarna. Han har bland annat skrivit böckerna ”Lärare, en handbok”, ”Rektor, en handbok” och ”Omstart för skolans digitalisering” utgivna på Natur & Kultur.


10.40 Förmiddagskaffe


11.10
Information om föreläsningen uppdateras inom kort.

 

12.10 Gemensam lunch

 

13.10 Dyslexi – rätt stöd till varje elev

Fortfarande möter dyslektiker hinder i skolan. Trots tydliga föreskrifter i skollagen, evidensbaserad forskning och pedagogisk kunskap får inte alla dyslektiker de extra anpassningar eller det särskilda stöd som de behöver för att lyckas med sina studier. Ibland beror det på att kompetensen saknas, men även om pedagogerna har kunskap om definitionen av dyslexi och kan identifiera tecken på diagnosen, är det en utmaning att hitta och ge rätt stöd till varje individ. Vilken typ av stödåtgärder har bra effekt, och vad är bortkastad tid? Ta del av en föreläsning som tar utgångspunkt i en dyslexivänlig skola med en språkligt tillgänglig lärmiljö för alla elever.

 • Tydliggörande pedagogik och undervisningsstruktur.
 • Visuellt stöd.
 • Assisterande teknik med digitala lärverktyg.
 • Lärares pedagogiska planering.
 • Extra anpassningar och åtgärdsprogram.


Tove Ekelund
 är legitimerad logoped, leg. lärare, specialpedagog och författare. Hon har även arbetat som skolledare. Tove har lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom sjukvården som verksam logoped, och är aktuell med boken Om dyslexi (2021).

14.40 Eftermiddagskaffe

 

15.10 Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen
Matematik är ett språkintensivt ämne med flera språkliga nivåer att förhålla sig till, vilket kan medföra att elever med språkstörning får problem. Ta del av en föreläsning där rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar hur man kan ge stöd till dessa elever.

 • Vad kan vara särskilt problematiskt i matematikundervisningen för elever med språkstörning?
 • Hur ökar vi förutsättningarna för lärande och utveckling för eleverna?
 • Hur kan matematikundervisningen anpassas för att minimera hindren som språket utgör?
 • Hur kan vi göra matematikundervisningen mer språkutvecklande?


Sofia Nyman
är lärare i matematik och specialpedagog med många års erfarenhet av arbete med elever med språkstörning. Sofia har bland annat arbetat som matematiklärare på Hällsboskolan, en statlig specialskola för elever med språkstörning. I dag arbetar hon som rådgivare på Resurscenter tal och språk.

Annelie Westlund är specialpedagog med fördjupad kompetens inom området språkstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Annelie är projektledare för Strategi språkstörning som syftar till att öka kunskapen om språkstörning och dess konsekvenser hos förskolor, skolor och skolhuvudmän.


16.10 Konferensens första dag avslutas

 

 

09.00  Samverkan som navet i skolors elevhälsoarbete – hur kan det bli möjligt?

2021 redovisades slutbetänkandet från utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven, där skolors elevhälsoarbete kartlagts och analyserats. Utredningen visar att samverkan mellan olika professioner inom skolan generellt kan behöva förbättras. Den pekar även på vikten av att utforma ändamålsenliga rutiner för att skapa en samverkan som inte enbart har fokus på svårigheter och ohälsa på individnivå när problem redan uppstått.

Ta del av en föreläsning som berör:

 

 • EHM – en modell som skapar samverkan i praktiken.
 • Specialpedagogisk kompetens och elevhälsomötet.
 • Specialpedagogens roll i en lärande organisation.
 • Ändamålsenliga rutiner för främjade och förebyggande samverkan.

 

Ida Necovski och Anna Bengtsson är båda är leg. lärare och specialpedagoger. De har lång erfarenhet av att arbeta praktisk som specialpedagoger och med att utveckla ett fungerande elevhälsoarbete. De har skrivit flera böcker tillsammans. Boken ”EHM – Elevhälsomötet. En främjande, förebyggande och lärande modell” skrev de tillsammans med Maria Kempe Olsson (Gothia fortbildning 2017). Nu senast har de kommit ut med ”Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan” (Gothia fortbildning 2021).

10.30 Förmiddagskaffe

 

11.00 Extra lätt och extra svårt på samma gång

I Sverige har vi på senare år blivit bättre på att uppmärksamma särskilt begåvade elever, men mer sällan hör vi talas om de särbegåvade barn och ungdomar som också har svårigheter inom vissa områden. 2E är en förkortning av ”twice exceptional” och syftar på en individ som både har starka resurser på det intellektuella planer och en funktionsnedsättning som inverkar begränsande. Ta del av en föreläsning om 2E, där vi fokuserar specifikt på hur hög begåvning samspelar med autism och adhd.

 

Pia Rehn har en magister i pedagogik vid Åbo Akademi, med biämnesstudier i specialpedagogik. Hon har lång erfarenhet från skolverksamhet som bland annat lärare, specialpedagog och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Idag arbetar hon som verksamhetsstödjare inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Pia är aktuell som författare till När det enkla blir svårt (2021).

12.15 Gemensam lunch

 

13.15 Reviderade allmänna råd och kursplaner utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 

Under 2022 kommer det med stor säkerhet finnas reviderade allmänna råd från Skolverket för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Även ett nytt stödmaterial finns sannolikt färdigt. I föreläsningen får ni ta del av vad som är nytt, respektive vad som även kommer att gälla framöver. ​Här konkretiseras och exemplifieras olika delar inom området extra anpassningar och särskilt stöd som många verksamma ofta undrar över. Föreläsningen belyser också kursplanerna som börjar gälla höstterminen 2022 utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.

 

 • Nyheter i Skolverkets allmänna råd och kommentarer samt i stödmaterialet
 • Vikten av elevens och vårdnadshavares delaktighet kring extra anpassningar och särskilt stöd
 • Konkreta exempel för att skapa professionella utredningar och åtgärdsprogram
 • Utredningar vid kombinerade och komplexa svårigheter och åtgärdsprogram
 • Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska och för elever inom särskolan
 • Reviderade kursplaner kan påverka elevers måluppfyllelse och antalet åtgärdsprogram

 

Gudrun Löwendahl Björkman i grunden specialpedagog och arbetar idag som föreläsare, utbildare, handledare och författare. Gudrun är bland annat en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial “Stödinsatser i utbildningen” (2014). Hon besvarar frågor som expert inom området extra anpassningar och särskilt stöd på Elevhälsan.se. Mer information se: glbatgardsprogram.com

14.45 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på konferensen i Stockholm? Boka här

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!


Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Boka-nu-pris: 3 795 kr ex moms, gäller t.o.m. 15 dec 2021

Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex moms, gäller t.o.m. 5 april 2022

Ordinarie pris: 5 595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket innebär att anmälda deltagare istället kan erbjudas att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta asa.gustafsson@skolporten.se.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: birgitta.hartzell@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Konferenscenter Wallenberg

Medicinaregatan 20, 413 90 Göteborg


Frågor om programmet
Birgitta Hartzell: 073-983 69 13
birgitta. hartzell@skolporten.se