Specialpedagogik för grundskolan

25–26 april 2022

Stockholm


Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som möter elever i behov av särskilt stöd på grundskolan. Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet.

Observera att du kommer att behöva visa ditt Covidbevis vid registreringen på plats. Läs mer under fliken Anpassningar till Covid-19. 

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  25–26 april 2022
 • Tid
  09:20–14:30
 • Pris
  5595 kr

Konferensen berör:

 • Handleda ett kollegialt lärande som påverkar både lärare och elever.
 • Konsten att hantera övergångar – hur kan skolan stödja?.
 • Matematikundervisning och elever med språkstörning – hur ökar vi förutsättningarna för elevernas lärande?
 • Specialpedagogisk kompetens och specialpedagogens roll i en lärande organisation.
 • När det enkla ändå blir svårt – särskilt begåvade elever med adhd eller autism.
 • Extra anpassningar, särskilt stöd – hur gör vi i praktiken för fungerande stöd till eleverna?

På konferensen medverkar:

Per Kornhall, föreläsare och författare

Anna Borg, specialpedagog och pedagogisk handledare

Ida Necovski, specialpedagog

Anna Bengtsson, specialpedagog

Pia Rehn, författareGudrun Löwendahl Björkman, specialpedagog

Annelie Westlund, specialpedagog

Sofia Nyman, matematiklärare, specialpedagog

Eva-Lotta Heide, leg. logoped 

09.00 Registrering med kaffe och smörgås


09.30 Skolporten hälsar välkommen


09.40 Att handleda kollegialt lärande

Ingen har kunnat undgå begreppet kollegialt lärande. Det blev ett buzzword inte minst på grund av de stora statliga satsningarna matematik- och läslyftet. Men har vi i skolan uppfattat begreppet på rätt sätt? Forskning pekar på att vi inte har gjort det. Ta del av en föreläsning som diskuterar:

 • vad kollegialt lärande är,
 • vilka misstag vi troligen har gjort,
 • varför specialpedagoger kan spela en viktig roll om vi vill göra det bättre,
 • vad man behöver tänka på om man ska handleda ett kollegialt lärande som faktiskt påverkar – inte bara lärares lärande – utan också elevers. 


Per Kornhall
är fil.dr. och legitimerad gymnasielärare med ett förflutet på Skolverket. Han arbetar nu som föreläsare och författare men är också ordförande för Läromedelsförfattarna. Han har bland annat skrivit böckerna Lärare, en handbok, Rektor, en handbok och Omstart för skolans digitalisering, (Natur & Kultur).

 

10.40 Förmiddagskaffe

 

11.10 Arbete med socialt bildstöd – ett sätt att utveckla elevernas samspelsförmåga

 Förståelsen för hur man använder språket tillsammans med andra är grunden för att lyckas i sin kommunikation. Vad krävs för ett fungerande socialt samspel? Vad är socialt språk? Detta är frågor som är extra utmanande för elever med autism eller andra  pragmatiska svårigheter. Hur kan man arbeta för att hjälpa alla elever att utveckla samspelsförmåga på individ-och gruppnivå?

Ta del av en föreläsning om hur man kan synliggöra de oskrivna reglerna för samspel och de dolda förväntningarna i sociala situationer för att öka både elevers och lärares förståelse för detta komplexa område. Föreläsningen innehåller vardagsnära exempel och beskriver konkret hur man bland annat med hjälp av socialt bildstöd kan underlätta perspektivtagandet och arbeta med att utveckla elevernas samspel i vardagsmiljön.

 

Eva-Lotta Heide är legitimerad logoped med lång erfarenhet av arbete med och runt barn/elever i förskola, grundskola och grundsärskola. Hon föreläser regelbundet på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet samt håller i fortbildningar till pedagogisk verksamhet. Eva-Lotta är författare till boken Bättre samspel med socialt bildstöd – handbok för förskola och skola (2019).

 

12.10 Gemensam lunch

 

13.10 Konsten att hantera övergångar – hur kan skolan stödja?

De flesta elever i grundskolan hanterar den mängd olika mindre övergångar som sker i grundskolan utan att direkt notera att det skett en förändring. Det kan handla om byten från lektion till rast, att skolan slutar och fritidshemmet tar vid eller att moment växlar under en lektion. Därutöver finns de större övergångarna som mellan olika stadier och årskurser eller klass- och skolbyten. Men vissa elever har extra svårt att hantera samtliga dessa övergångar, stora som små. Ta del av en föreläsning som ger fördjupad kunskap om hur skolan genom att arbeta proaktivt kring övergångarna kan skapa en god lärmiljö för alla.

 • Varför är det viktigt att arbeta med skolans övergångar?
 • Vad menas med en övergång och när och var sker dessa?
 • Praktiska råd om hur skolan kan starta, fortsätta eller utveckla arbetet kring övergångar på ett systematiskt sätt.
 • Hur kan skolan arbeta direkt med elevernas upplevelser kring övergångar?
 • Vilka aktörer i skolan kan samarbeta kring övergångarna för att skapa en fungerande lärmiljö för alla?

 

Anna Borg har lång erfarenhet av att arbeta i skolans verksamhet som leg. lärare, specialpedagog, rektor och chef för ett kommunövergripande elevhälsoarbete. Hon är idag knuten till Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm. Anna utbildar skolpersonal inom grund- och gymnasieskola, med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har skrivit böckerna Utanförskap i skolan- förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen (2018) samt God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan (2021).

14.40 Eftermiddagskaffe

 

15.10 Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen
Matematik är ett språkintensivt ämne med flera språkliga nivåer att förhålla sig till, vilket kan medföra att elever med språkstörning får problem. Ta del av en föreläsning där rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar hur man kan ge stöd till dessa elever.

 • Vad kan vara särskilt problematiskt i matematikundervisningen för elever med språkstörning?
 • Hur ökar vi förutsättningarna för lärande och utveckling för eleverna?
 • Hur kan matematikundervisningen anpassas för att minimera hindren som språket utgör?
 • Hur kan vi göra matematikundervisningen mer språkutvecklande?

 

Sofia Nyman är lärare i matematik och specialpedagog med många års erfarenhet av arbete med elever med språkstörning. Sofia har bland annat arbetat som matematiklärare på Hällsboskolan, en statlig specialskola för elever med språkstörning. I dag arbetar hon som rådgivare på Resurscenter tal och språk.

Annelie Westlund är specialpedagog med fördjupad kompetens inom området språkstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Annelie är projektledare för Strategi språkstörning som syftar till att öka kunskapen om språkstörning och dess konsekvenser hos förskolor, skolor och skolhuvudmän.

 

16.10 Konferensens första dag avslutas

 

 

09.00  Samverkan som navet i skolors elevhälsoarbete – hur kan det bli möjligt?

2021 redovisades slutbetänkandet från utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven, där skolors elevhälsoarbete kartlagts och analyserats. Utredningen visar att samverkan mellan olika professioner inom skolan generellt kan behöva förbättras. Den pekar även på vikten av att utforma ändamålsenliga rutiner för att skapa en samverkan som inte enbart har fokus på svårigheter och ohälsa på individnivå när problem redan uppstått. Ta del av en föreläsning som berör:

 

 • EHM – en modell som skapar samverkan i praktiken.
 • Specialpedagogisk kompetens och elevhälsomötet.
 • Specialpedagogens roll i en lärande organisation.
 • Ändamålsenliga rutiner för främjade och förebyggande samverkan.

 

Ida Necovski och Anna Bengtsson är båda är leg. lärare och specialpedagoger. De har lång erfarenhet av att arbeta praktisk som specialpedagoger och med att utveckla ett fungerande elevhälsoarbete. De har skrivit flera böcker tillsammans. Boken EHM – Elevhälsomötet. En främjande, förebyggande och lärande modell skrev de tillsammans med Maria Kempe Olsson (2017). Nu senast har de kommit ut med Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan (2021).

 

10.30 Förmiddagskaffe

 

11.00 Extra lätt och extra svårt på samma gång

I Sverige har vi på senare år blivit bättre på att uppmärksamma särskilt begåvade elever, men mer sällan hör vi talas om de särbegåvade barn och ungdomar som också har svårigheter inom vissa områden. 2E är en förkortning av ”twice exceptional” och syftar på en individ som både har starka resurser på det intellektuella planer och en funktionsnedsättning som inverkar begränsande. Ta del av en föreläsning om 2E, där vi fokuserar specifikt på hur hög begåvning samspelar med autism och adhd.

 

Pia Rehn har en magister i pedagogik vid Åbo Akademi, med biämnesstudier i specialpedagogik. Hon har lång erfarenhet från skolverksamhet som bland annat lärare, specialpedagog och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Idag arbetar hon som verksamhetsstödjare inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Pia är aktuell som författare till När det enkla blir svårt (2021).

 

12.15 Gemensam lunch

 

13.15 Reviderade allmänna råd och kursplaner utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 

Under 2022 kommer det med stor säkerhet finnas reviderade allmänna råd från Skolverket för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Även ett nytt stödmaterial finns sannolikt färdigt. I föreläsningen får ni ta del av vad som är nytt, respektive vad som även kommer att gälla framöver. ​Här konkretiseras och exemplifieras olika delar inom området extra anpassningar och särskilt stöd som många verksamma ofta undrar över. Föreläsningen belyser också kursplanerna som börjar gälla höstterminen 2022 utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.

 

 • Nyheter i Skolverkets allmänna råd och kommentarer samt i stödmaterialet
 • Vikten av elevens och vårdnadshavares delaktighet kring extra anpassningar och särskilt stöd
 • Konkreta exempel för att skapa professionella utredningar och åtgärdsprogram
 • Utredningar vid kombinerade och komplexa svårigheter och åtgärdsprogram
 • Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska och för elever inom särskolan
 • Reviderade kursplaner kan påverka elevers måluppfyllelse och antalet åtgärdsprogram

 

Gudrun Löwendahl Björkman är i grunden specialpedagog och arbetar idag som föreläsare, utbildare, handledare och författare. Gudrun är bland annat en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial “Stödinsatser i utbildningen” (2014). Hon besvarar frågor som expert inom området extra anpassningar och särskilt stöd på elevhälsan.se. Mer information se: glbatgardsprogram.com

 

14.45 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på konferensen i Göteborg? Boka här

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!


Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 krPris: 5 595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Läs Intervjun med föreläsaren!

Pia Rehn ska tala om elever med ovanligt ojämna förmågor, så kallade 2E-elever.

Pia Rehn. Foto Julia Donka Thormann

Läs vår intervju med Pia Rehn!

Skolporten anpassar sig efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande de fysiska konferenserna. Från 9 februari 2022 finns inga restriktioner, men vi reserverar oss för förändringar. Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta.

 

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att byta till webbkonferens. Vid sjukdomssymptom hos föreläsare kan delar av programmet behöva ändras eller bytas ut.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: birgitta.hartzell@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.

 


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se