Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

18–31 maj 2021

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår Specialpedagogik för grundskolan helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen.

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling. 

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 7 föreläsningar när det passar dig, under 14 dagar. Föreläsningarna är 40-70 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Har du frågor kring detta, kontakta Nina Fahlén

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  18–31 maj 2021
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör bland annat:

 • Digitala verktyg för en tillgänglig lärmiljö i matematik.
 • Elever med Downs syndrom som läser enligt grundskolans läroplan – hur fungerar det?
 • Engelskundervisning för elever med dyslexi och språkstörning.
 • Idrott och hälsa för elever som möter svårigheter i det sociala samspelet – så kan lärmiljön anpassas.
 • Så kan skolan stötta elever med en introvert personlighetsläggning.
 • Specialpedagogens och speciallärarens roller i ett synkroniserat elevhälsoarbete.
 • Tre diagnoser i skolan – erfarenheter ur elev- och pedagogperspektiv.

På konferensen medverkar:

Dennis Hjelmström, Helsingborgs kommun

Jeanette Persson, SPRÅKOM

Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet

Karin Fröding, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Jenny Holmström, Specialpedagogiska skolmyndigheten


Eva Rännar, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Britta Larsson Lindberg, Jönköping University

Ingrid Hylander, Karolinska Institutet

Kenth Hedevåg, Hedevåg Pedagogik

Johanna Gustafsson, Jönköpings kommun

Cirka en vecka innan konferensen får du ett informationsmail och kl. 8.00 på konferensens första dag får du inloggningsuppgifter. Föreläsningarna finns tillgängliga senast 09.00.

 

1. Digitala verktyg för en tillgänglig lärmiljö i matematik

Matematiksvårigheter är ett omfattande och komplext begrepp, där många olika faktorer kan ligga bakom svårigheterna. Det är skolans ansvar att kompensera och utforma undervisningen så att matematiken blir tillgänglig för alla elever. Med digitala verktyg och tjänster finns stora möjligheter att utforma studiesituationen utifrån enskilda elevers behov av stöd. Ta del av en föreläsning där du får inblick i forskningsläget kring digitala verktyg i undervisningen, samt hur dessa kan användas för att arbeta med färdighetsträning, visualisering, konkretisering och problemlösning.

 

Eva Rännar och Jenny Holmström är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. De har båda bakgrund som specialpedagoger och lärare i matematik och har arbetat med digitala möjligheter i undervisningen. Som rådgivare arbetar Eva och Jenny bland annat med frågor rörande digitalt lärande för tillgänglig undervisning.

 

2. Elever med Downs syndrom som läser enligt grundskolans läroplan – hur fungerar det?
I Sverige är det inte så vanligt att barn med Downs syndrom läser enligt grundskolans läroplan. I de fall detta sker uppstår många utmaningar för både pedagoger och elever, men vad händer om vi istället fokuserar på möjligheterna?  Föreläsningen presenterar erfarenheter av hur rätt handledning av elev, familj och skola samt ett nära samarbete kring språk, tal och kommunikation kan leda till ökad kunskap, både för eleven med Downs syndrom, pedagogen och för klasskamraterna utan funktionsnedsättning.

 

 • Familjens rätt att välja skolform
 • Att använda Karlstadmodellen för språkutveckling
 • Utveckla elevernas kompetens att se allas lika värde
 • Vikten av att ligga steget före
 • Tecken och bild som stöd för kommunikation

 

Jeanette Persson är certifierad handledare i Karlstadmodellen, en modell för språkträning, och driver företaget SPRÅKOM – språkutveckling och kommunikation, sedan 2007. Hon har en fil.kand. i specialpedagogik samt utbildning inom handikappvetenskap. Jeanette har även en dotter med Downs syndrom.

 

3. Engelska för elever med dyslexi och språkstörning

Hur ska vi egentligen tänka när det gäller att anpassa engelskundervisningen till elever med språkliga funktionsnedsättningar? Föreläsningen behandlar vilka kompetenser eleverna använder när de läser och skriver och hur de kan få stöd för att utveckla dem. 

 

 • Hur kan uppgifter utformas så att elevernas arbetsminne avlastas?
 • Hur kan extra anpassningar och särskilt stöd i engelska organiseras för elever med språkliga funktionsnedsättningar?
 • Hur kan vi lära elever att koppla korrekt mellan engelskans ljud och bokstäver?
 • Att skilja mellan kompensation och träning: när bör lärare kompensera och när behöver eleverna träna?

 

Britta Larsson Lindberg är språklärare och specialpedagog och arbetar på Ängkärrskolan, en specialskola för elever med dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Britta är också doktorand vid högskolan i Jönköping inom ramen för forskarskolan Learning study, där hon forskar på skrivdidaktik inom engelskämnet.

 

4. En tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa – en systematisk översikt med fokus på socialt samspel

Många elever upplever att ämnet idrott och hälsa är roligt och lärorikt, men det finns också elever som av olika skäl inte deltar, vilket kan bero på att lärmiljön inte är tillgänglig. En tillgänglig lärmiljö innefattar allt från material och undervisningsmetoder till språk och lokaler. Skolforskningsinstitutet har i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten sammanställt en systematisk översikt utifrån internationell forskning. Översikten undersöker hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för elever, från årskurs 1 till och med gymnasieskolans sista år, med eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i det sociala samspelet. Resultaten från översikten handlar om hur lärmiljön kan utformas för att ge goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande.

Föreläsningen tar upp

 • bakgrunden till den systematiska översikten samt metoden
 • det sammantagna resultatet från översiktens studier
 • hur resultatet kan användas av lärare och andra verksamma i skolan.

 

Alva Appelgren är fil.dr, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet där hon även är programledare för Skolforskningspodden. Hon har en bakgrund som forskare vid Karolinska Institutet.

Karin Fröding är fil. dr vid Specialpedagogiska skolmyndigheten där hon arbetar med att sammanställa, analysera och sprida forskning som är relevant för det specialpedagogiska området. Hon har en bakgrund som lärare och forskare inom folkhälsovetenskap på Örebro universitet.

 

5. Introvert i en extrovert värld

I dagens skola uppmuntrar vi eleverna att vara sociala och utåtriktade, men minst 30 procent av alla elever har en introvert personlighetsläggning. Dessa elever spelar ofta extrovert teater varje dag, eftersom de vill passa in och efterlikna sin omgivning. Detta kostar väldigt mycket energi och ork. Ta del av en föreläsning som diskuterar vad det kan innebära att ha en introvert personlighetsläggning i en skolmiljö som främst efterfrågar och premierar extroverta beteenden. 

 • Vad ligger bakom och vad kännetecknar en introvert personlighetsläggning?
 • Vilka myter och föreställningar finns om olika personlighetsläggningar?
 • Hur kan skolan stötta introverta elever så att de kan ta sig igenom socialt intensiva dagar, utan att kollapsa mitt i dem?

 

Dennis Hjelmström är författare till Introverta elever – teori och praktik (2019). I grunden är han lärare och har erfarenhet som rektor i Danderyds kommun och skolchef i Ystads kommun. För närvarande arbetar han som verksamhetschef för för- och grundskola i Helsingborgs stad.

 

6. Specialpedagogens och speciallärarens roller i ett synkroniserat elevhälsoarbete

Många specialpedagoger och speciallärare känner sig kluvna i sin yrkesroll, eftersom det ofta finns olika uppfattningar kring hur deras uppdrag ska utformas. En nyligen avslutad studie visar på vikten av samsyn hos rektorer, lärare och elevhälsoteam för att elevhälsoarbetet ska kunna utvecklas. Vilken roll har specialpedagoger och speciallärare i denna utveckling? Ta del av en föreläsning som fokuserar på faktorer som leder elevhälsoarbetet framåt, från en verksamhet ”vid sidan om”, till att vara en del av skolans kärnuppdrag.

 

Ingrid Hylander är leg. psykolog och docent i pedagogik med anknytning till Karolinska Institutet. Hon har arbetat som psykolog i skola och förskola samt lett forskningsprojekt om elevhälsa. Hon har bland annat skrivit boken Elevhälsa som främjar lärande tillsammans med Gunilla Guvå. Ingrid är aktuell som medförfattare till SPSM:s rapport Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete, samt till boken Elevhälsa i praktiken – hur gör vi.

 

 7. Johanna – Tre diagnoser i skolan

Alla elever har rätt till att vid behov tidigt få en utredning och rätt stödinsatser. Tyvärr ser det inte alltid ut så. Flickor visar ofta sina svårigheter på ett annat sätt än pojkar, och brist på rätt stöd kan leda till stress och utmattning. Ta del av en föreläsning där en erfaren pedagog tillsammans med en idag vuxen elev med dyslexi, adhd och autism, delar med sig av sina erfarenheter. Deras gemensamma berättelse ger dig konkreta verktyg inför handledning av både elever och undervisande lärare.

Föreläsningen tar bland annat upp

 • autism och adhd hos flickor respektive pojkar.
 • Kahnemans system 1 och 2 – tänka snabbt och långsamt.
 • hur perceptometer används för att kartlägga och hantera obehagliga sinnesintryck.
 • verktyg för att hantera stress och utmattning.

 

Kenth Hedevåg har lång erfarenhet som pedagog i skolan och i ett neuropsykiatriskt utredningsteam på BUP. Han arbetar nu med utbildningar och föreläsningar om elever med NPF-diagnoser. Johanna Gustafsson har egna erfarenheter av att vara elev i behov av stödinsatser. Hon är idag utbildad fritidsledare och arbetar som elevassistent. Tillsammans har Kenth och Johanna skrivit boken Johanna – Tre diagnoser i skolan (2020).

 

 


Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Kampanj! Boka med 15% rabatt, ange bokningskod SISTAMINUTEN

Ordinarie pris: 3 995 kr exkl. moms.

I priset ingår 7 föreläsningar à 40-60 minuter samt dokumentation

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.

Intervju med föreläsaren!

Alva Appelgren föreläser på konferensen om en tillgänglig lärmiljö i ämnet Idrott och hälsa.

Alva Appelgren

Läs mer härFrågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se