Specialpedagogik för gymnasiet

16–17 mars 2022

Stockholm
Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som möter elever i behov av särskilt stöd på gymnasiet! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel, och nätverka med kollegor från hela Sverige! Välj om du vill delta på plats eller via vår webbkonferens.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  16–17 mars 2022
 • Tid
  09:40–15:00
 • Pris
  3795 kr

Konferensen berör:

 • Skolinspektionens granskning av individuella stödinsatser i gymnasieskolan.
 • Dyslexi – rätt stöd till varje elev.
 • Så kan vi stötta elever med perfektionism och prestationsångest.
 • Konsten att hantera övergångar på gymnasiet.
 • Stödstrukturer för att bygga självständighet inför vidare studier.
 • Teknikanpassning för ökad delaktighet och närvaro.
 • Tydliggörande pedagogik för elever med adhd och autism.

På konferensen medverkar:

Tove Ekelund, leg. logoped och författare

Moa Yngve, leg. arbetsterapeut och fil.dr  

Alexander Rozental, leg. psykolog

Ingrid Jacobsson, utredare Skolinspektionen

Ulrika Rosengren, utredare Skolinspektionen


Anna Borg, specialpedagog

Anna Planting Gyllenbåga, ordkonstnär

Diana Storvik, specialpedagog

Anna Sjölund, beteendevetare och författare


9.00 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.40 Skolporten hälsar välkommen

 

09.45 Gymnasieskolans arbete med individuella stödinsatser

Nästan alla ungdomar i Sverige påbörjar en gymnasieutbildning, men nära tre av tio elever lämnar skolan utan examen. I Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) pekas gymnasieskolornas arbetssätt ut som en av förklaringarna till varför så många inte når målen för utbildningen. Skolinspektionen har under 2020 och 2021 granskat hur gymnasieskolan arbetar med det individuellt inriktade stödet till elever, med särskilt fokus på skyndsamhet, helhet och elevdelaktighet. Föreläsningen presenterar de viktigaste iakttagelserna från denna granskning.

 

 • Vad är mentorns ansvar och vad är specialpedagogens ansvar i stödarbetet?
 • Hur kan specialpedagog och speciallärare samverka med ämneslärare och mentorer?
 • På vilket sätt kan rektor bidra till god kvalitet i stödarbetet?
 • Hur kan arbetet med individuella stödinsatser organiseras vid det arbetsplatsförlagda lärandet?

 

Ingrid Jacobsson är utredare på Skolinspektionen i Lund. Hon har en bakgrund som lärare i grundskolan och som lärarfortbildare i NO/fysik. Ulrika Rosengren är utredare på Skolinspektionen i Stockholm. Hon har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och som lärare och rektor i både grundskola och gymnasium.

 

10.30 Kaffe

 

11.00 IKT för ökad närvaro och delaktighet

Gymnasieelever som behöver stöd för att klara skolarbetet är sällan nöjda med de anpassningar de får. Det visar en avhandling från 2021, som bygger på ett stort antal elevers egna upplevelser av sina behov av stödinsatser i skolan, och det stöd de faktiskt får. Genom att använda bedömningsinstrumentet BAS (Bedömning av Anpassning i Skolmiljön) identifierades elevernas behov, och en IKT-intervention individanpassades. Efter ett halvår utvärderades insatsen, och resultaten visar att rätt tekniskt stöd kan ge ökad närvaro, stärkt lärande och större delaktighet i studierna. Föreläsningen presenterar studien och dess resultat.

 

Moa Yngve är legitimerad arbetsterapeut som 2021 disputerade vid Linköpings universitet med avhandlingen Participation and ICT: Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School.

 

 

12.00 Lunch

 

13.00 Dyslexi – rätt stöd till varje elev

Fortfarande möter dyslektiker hinder i skolan. Trots tydliga föreskrifter i skollagen, evidensbaserad forskning och pedagogisk kunskap får inte alla dyslektiker de extra anpassningar eller det särskilda stöd som de behöver för att lyckas med sina studier. Ibland beror det på att kompetensen saknas, men även om pedagogerna har kunskap om definitionen av dyslexi och kan identifiera tecken på diagnosen, är det en utmaning att hitta och ge rätt stöd till varje individ. Vilken typ av stödåtgärder har bra effekt, och vad är bortkastad tid? Ta del av en föreläsning som tar utgångspunkt i en dyslexivänlig skola med en språkligt tillgänglig lärmiljö för alla elever.

 

 • Tydliggörande pedagogik och undervisningsstruktur.
 • Visuellt stöd.
 • Assisterande teknik med digitala lärverktyg.
 • Lärares pedagogiska planering.
 • Extra anpassningar och åtgärdsprogram.

 

Tove Ekelund är leg. logoped, leg. lärare, specialpedagog och författare. Hon har även arbetat som skolledare. Tove har lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom sjukvården som verksam logoped, och är aktuell med boken Om dyslexi (2021).

 

 

14.30 Kaffe

 

 

14.30 Perfektionism – när kraven definierar vem du är

I dagens gymnasieskola finns ett starkt fokus på mätbara mål, vilket för vissa elever skapar en ständig prestationsjakt. Deras strävan att klara av högt ställda krav får negativa konsekvenser för hälsa och relationer, och de kan behöva hjälp att hantera sin perfektionism. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att vi måste sänka kraven på dessa elever. Med rätt stöd kan de förändra sitt sätt att se på sig själva och bli mer flexibla i hur de tar sig an uppgifter. Målet är att de ska få mer tid över till annat och inte basera sin självbild enbart på prestation.

 • Perfektionism – vad är det?
 • Hur hänger perfektionism ihop med stress och psykisk ohälsa?
 • Vilka strategier finns för att bemästra perfektionism?

 

Alexander Rozental är leg. psykolog och fil.dr. i psykologi. Han är verksam som universitetslektor vid Uppsala universitet, där han forskar och undervisar om psykologisk behandling. Han är också författare till Dansa på deadline (2014), Tio i tolv: en bok om att lyckas med nyårslöften, mål och beteendeförändringar (2018) och Bättre än perfekt: En självhjälpsbok för perfektionister (2021).

 

15.30 Avslutning dag 1

9.00 Konsten att hantera övergångar på gymnasiet

Att komma från grundskolan till gymnasiet innebär en stor omställning, men efter ett tag flyter skoldagen på utan större svårigheter för de flesta. För vissa ungdomar dröjer sig dock osäkerheten kvar. Vad förväntas av dem i olika situationer, och hur ska de hantera de ständiga övergångar mellan exempelvis moment och ämnen, som sker under en vanlig dag? Genom ett systematiskt arbete med fokus på övergångar kan gymnasieskolan underlätta för dessa elever och skapa en god lärmiljö för alla.

 

 • Vad menas med övergångar, och när och var sker de i gymnasieskolan?
 • Varför är det viktigt att arbeta med övergångar i gymnasiet?
 • Hur kan ni starta, fortsätta eller utveckla arbetet kring övergångar på ett systematiskt sätt?
 • Vilka aktörer i gymnasieskolan kan samarbeta kring övergångar på olika sätt?

 

Anna Borg har lång erfarenhet av att arbeta i skolans verksamhet som leg. lärare, specialpedagog, rektor och chef för ett kommunövergripande elevhälsoarbete. Hon är idag knuten till Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm. Anna utbildar skolpersonal inom grund- och gymnasieskola, med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har skrivit böckerna Utanförskap i skolan- förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen (2018) samt God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan (2021).

 

10.00 Kaffe med smörgås

 

10.30 Extra anpassningar med fokus på studieförberedande program

Gymnasieskolans uppdrag är komplext. Samtidigt som alla elever ska få stöttning för att klara sin examen, behöver de som har valt ett studieförberedande program förberedas för vidare studier. Vi måste alltså bygga goda stödstrukturer som kan monteras ner vartefter elevernas självständighet ökar. Föreläsningen ger en rad konkreta exempel på hur vi kan organisera en tillgänglig utbildning som uppmuntrar elevens självständiga lärande.

 • Hur kan vi stödja och vägleda en elev inför och genom gymnasiearbetet?
 • Hur kan vi bygga goda stödstrukturer kring eleverna i syfte att öka deras självständighet?
 • Hur kan vi skapa en tillgänglig lärmiljö där undervisning om strategier är en naturlig och självklar del?

 

Diana Storvik är specialpedagog på gymnasiet, driver bloggen specialpedagogpagymnasiet och är bloggare och expert på elevhälsan.se. Diana har även arbetat som specialpedagog i grundskolan och har många års erfarenhet som gymnasielärare.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Tydliggörande pedagogik för elever med autism och adhd

Att leva med autism och adhd är som att leva i direktsändning utan pausknapp. Ord och avsikter som man inte kan få grepp om behöver förklaras, både på förhand och göras begripliga i stunden. Pedagogernas förmåga att använda tydliggörande pedagogik har en avgörande betydelse för hur elever med dessa diagnoser upplever sin skolgång. Ta del av en föreläsning där du får både inifrån- och utifrånperspektivet på hur skoldagen kan underlättas för ungdomar med autism och adhd.

 

 • Hur kan kommunikation upplevas för elever med autism och adhd?
 • Vad innebär tydliggörande pedagogik?
 • Hur kan tydliggörande pedagogik användas i praktiken?

 

Anna Planting Gyllenbåga
Mitt namn är Anna PG – låt mig berätta vem jag är
Jag leker med orden – jag kallas för ordkonstnär
Jag skriver och pratar – med vanliga och rimmade ord
Mitt mål här i livet – är att bli hörd på denna jord
Lever livet med adhd – och som en ”vanlig” autist
Vet inte vad som hände – jag skulle ju bli artist
Men jag har massa energi – och en hög med kreativitet
Som jag använder – när jag berättar min livserfarenhet

 

Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och författare. Hon är utbildad i tydliggörande pedagogik vid Division TEACCH i USA. Anna är medförfattare till ett flertal böcker om tydliggörande pedagogik, bland annat Autism och ADHD i gymnasiet (2019).

 

13.45 Eftermiddagsfika

 

14.15 Fortsättning på föreläsningen Tydliggörande pedagogik för elever med autism och adhd med Anna Planting Gyllenbåga och Anna Sjölund

 

15.00 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Boka-nu-pris: 3 795 kr exkl. moms (gäller t.o.m. 1 december 2021)

Boka-tidigt-pris: 3 995 kr exkl. moms (gäller t.o.m. 15 februari 2022)

Ordinarie pris: 5 595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket innebär att anmälda deltagare istället kan erbjudas att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta asa.lasson@skolporten.se

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se