Specialpedagogik i förskolan

8–9 november 2023

Stockholm


Välkommen till Skolportens konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör barn i behov av särskilt stöd i förskolan och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom får du möta och nätverka med kollegor från hela landet. 

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  8–9 november 2023
 • Tid
  09:00–15:30
 • Pris
  4295 kr

Konferensen berör:

 • Särskild begåvning – hur möter förskolan bäst dessa barns behov?
 • Ett språkstödjande arbetssätt för barn i behov av stöd – hur kan ett arbetslag tillsammans utveckla sin språkmedvetenhet?
 • Ögonkontakt hos barn med autism – hur stimulerar vi ett socialt samspel på ett lekfullt sätt?
 • Råd och verktyg för hur vi kan arbeta med sexualitet, könsroller och normer i förskolan.
 • Specialpedagogisk dokumentation – ett hinder eller en möjlighet?
 • För tidigt födda barn och deras utmaningar i förskolemiljön.
 • Interkulturella föräldrarelationer – vad behöver vi känna till om oss själva för att kunna möta andra med respektfull nyfikenhet?
 • Samtalsmetoder och konflikthantering för att nå fram till barn som ofta krockar med vardagen.

På konferensen medverkar:

Kalle Norwald, sexolog och författare

Linn Eckeskog, fil.dr och författare

Linda Palla, docent

Malin Ekesryd Nordström, doktorand

Ann Nordberg, docent

Dag Strömberg, leg. logoped och doktorand

Erika Baraldi, leg. psykolog och doktorand

David Edfelt, leg. psykolog och författare

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.20 Skolporten hälsar välkommen

 

09.30 Särskilt begåvad i en förskola för alla

Den svenska förskolan och grundskolan har länge uppmärksammat barn i behov av stöd utifrån kognitiva svårigheter och funktionsnedsättningar. Barn som i stället har höga kognitiva förmågor och benämns som särskilt begåvade, har fått stå tillbaka i tron att de klarar av sitt lärande på egen hand utan särskilt pedagogiskt stöd. Nu lyfts särskild begåvning fram alltmer inom specialpedagogiken, inte minst inom förskolan, där forskning visar vikten av tidiga insatser. I föreläsningen presenteras forskning som belyser frågorna: 

 • Vad är särskild begåvning?
 • Varför ska särskild begåvning uppmärksammas i förskolan?
 • Hur tänker och agerar barn med särskild begåvning?
 • Hur kan förskolan bäst möta de särskilt begåvade barnens behov?

 

Malin Ekesryd Nordström är doktorand inom specialpedagogik vid Umeå universitet, där hon forskar om särskilt begåvade barn i förskolan. I grunden är hon förskollärare och specialpedagog med över 20 års arbete inom förskolan och grundskolan.

 

10.30 Kaffe

 

11.00 Ett språkstödjande arbetssätt för barn i behov av stöd

Språk handlar om alltifrån lärande, identitet och utveckling till att göra sig förstådd i vardagen. Att stötta barns språk från en tidig ålder gynnar alla barn, men för dem med en försenad eller avvikande språkutveckling kan det vara helt avgörande. Vilka möjligheter finns att arbeta med och följa barns språk i förskolans praktiska vardag, och hur kan ett arbetslag tillsammans utveckla sin språkmedvetenhet? 

Med utgångspunkt i två praktiknära forskningsprojekt om strukturerade språkstöd i förskolan ger föreläsningen konkreta råd om ett språkstödjande arbetssätt, särskilt för barn i behov av stöd.

 

Ann Nordberg är docent i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och leg. logoped. För närvarande är hon involverad i FoU-programmet Språkutvecklande förskola vilket är ett praktiknära samverkansprojekt mellan forskare och förskolor i elva kommuner. Tidigare har Ann genomfört ett forskningsprojekt där den s.k. ELSA-modellen (Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner) utvecklades. Hon är även medförfattare till boken Språkstödjande arbetssätt i förskolan genom aktionsforskning – en introduktion till ELSA-modellen (2022).

 

12.00 Gemensam lunch

 

13.00 Samspel och ögonkontakt hos barn med autism

Alla barn med autism har brister i förmågan till social interaktion och många kan ha avvikande ögonkontakt. Förbättrad ögonkontakt kan leda till ökade möjligheter att delta i olika lek- och inlärningssituationer, till exempel i förskolan. Den här föreläsningen ger exempel från ett pågående forskningsprojekt om hur vårdnadshavare till barn i förskoleåldern kan stimulera socialt samspel på ett lekfullt sätt utan krav.

 • Hur kan vi ge barn med autism möjligheter till förbättrad ögonkontakt?
 • Vilka inlärningsstrategier kan vara till hjälp?
 • Hur försäkrar vi oss om barnens samtycke?

 

Dag Strömberg är leg. logoped, cert. beteendeanalytiker och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet av stöd till barn med autism, inklusive utbildning och handledning till föräldrar och yrkesverksamma, både i Sverige och internationellt. Dag har även skrivit kapitel i böckerna Vänskap, skola, familjeliv (2022) och Leka, prata, äta (2020).

 

14.00  Eftermiddagsfika

 

14.30 Sexualitet, könsroller och normer i förskolan

Barn föds med en förmåga att uppleva sexuella känslor. Perioder med sexuellt utforskande återkommer under hela uppväxten, men på olika sätt beroende på ålder och utvecklingsnivå. Trots det är sexualitet ett eftersatt område i förskolan, och det finns fortfarande ett tabu och en osäkerhet kring hur vi ska bemöta små barn i frågor om kroppen och utforskande lekar. Hur lär vi barn vilka gränser som finns kring sexualitet, som kroppslig integritet och ömsesidighet, utan att förmedla en känsla av skuld och skam?

Ta del av en föreläsning som ger råd och verktyg för hur vi arbetar med sexualitet, könsroller och normer i förskolan på ett sätt som gör barnen trygga i sig själva och i sina kroppar, och ger dem en bra grund att stå på inför den fortsatta uppväxten. 

 

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger. Han är även författare till boken Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen (2022).

 

15.30 Avslutning dag 1

 

 

 

09.00 Specialpedagogisk dokumentation i förskolan – ett riskfyllt uppdrag? 

Dokumentation är en central del av förskolans uppdrag. Styrdokumentens formuleringar ger dock inga tydliga riktlinjer om specialpedagogisk dokumentation. Denna otydlighet kan leda till dilemman och svåra avvägningar för förskolans professionella och få negativa konsekvenser för det enskilda barnet. En ny forskningsstudie visar att det finns risker med hur dokumentationsmallar är upprättade och formulerade, vilket i värsta fall kan innebära ett fokus där barn ska korrigeras i stället för att utmanas och stöttas i utveckling och lärande. Ta del av en föreläsning som kritiskt granskar specialpedagogiska kartläggningar i förskolan och diskuterar möjligheten att skapa mer etiskt försvarbara alternativ. 

 • Ska specialpedagogiska dokument styra över förskolans professionella eller tvärtom?
 • Hur undviker vi etiska fallgropar som krockar med förskolans uppdrag och värdegrund?

 

Linda Palla är docent i pedagogik vid Malmö universitet. Hennes forskning kretsar kring specialpedagogiska teman som rör dokumentation, undervisning och bedömning och hon har gett ut flera böcker som riktar sig mot förskolan. Föreläsningen bygger på slutsatser från Lindas senaste studie The Need for Speed (in review) där hon genomför en kritisk granskning av olika kartläggningsmaterial. I grunden är Linda förskollärare och specialpedagog.

 

10.00 Kaffe

 

10.30 ”De nya överlevarna” – om att anpassa förskolemiljön till för tidigt födda barn

Omkring fem procent av alla barn som föds i Sverige föds för tidigt, det vill säga innan graviditetsvecka 37. Några av dem föds så tidigt som innan graviditetsvecka 28, vilket räknas som extremt för tidigt. De här barnen utgör några av ”de nya överlevarna” – barn som sjukvården inte tidigare kunnat rädda men som vi idag möter på våra förskolor. Vad vet vi om för tidigt födda barn och om hjärnans utveckling, samt kopplingar till eventuella framtida diagnoser? Vilka anpassningar kan vi göra i förskolemiljön för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt?

Med hjälp av ny forskning, konkreta exempel och verkliga fallbeskrivningar belyser föreläsningen konsekvenser av att vara född för tidigt och extremt för tidigt, och hur pedagoger och specialpedagoger i förskolan bäst kan stötta dessa barn.

 

Erika Baraldi är leg. psykolog och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet där hon forskar om tidiga insatser riktade till extremt för tidigt födda barn och deras föräldrar. Hon har även skrivit boken Gravid! Barnmorskans och psykologens guide till tankarna och känslorna i gravidkarusellen (2022) tillsammans med Sara Dellner, och medverkat i antologin Specialpedagogik för lärare (2021).

 

11.30 Gemensam lunch

 

12.30 Lyckas med interkulturella föräldrarelationer

Omkring en femtedel av barnens vårdnadshavare i förskolan är födda utanför Sverige och har med sig erfarenheter från olika skolformer och kulturer. Hur påverkar vårdnadshavarnas – och våra – bakgrunder kommunikationen oss emellan? Vad behöver vi känna till om oss själva för att kunna möta andra med respektfull nyfikenhet?

Ta del av en föreläsning som fokuserar på interkulturell kommunikation i förskolans möte med hemmen. För att kunna mötas i omsorgen om barnet behöver vi våga tala både om det som skiljer oss åt och det som förenar oss. 

 • Vad säger forskningen om interkulturell kommunikation med vårdnadshavare i förskolan?
 • Vilka normer är starka i Sverige och hur spelar det in i interkulturella möten?
 • Vilka konkreta arbetssätt och modeller kan användas för att vi ska utveckla våra interkulturella relationer?

 

Linn Eckeskog är fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet och forskar om förskolors kommunikation med vårdnadshavare. Hon är också verksam som konsult och författare till boken Kommunikation med vårdnadshavare – En professionell kompetens i förskolan (2020).

 

13.45 Eftermiddagsfika

 

14.15  Samtalsmetoder och konflikthantering i förskolan

Kommunikation är ett av de enklaste, svåraste och mest kraftfulla medel vi har i förskolan och det finns en uppsjö av sätt att kommunicera med barn. Här fokuserar vi på ett av dem – själva samtalet. Vilka samtalsmetoder finns för att nå fram, inte minst till de barn som ofta krockar med vardagen, i både dagliga aktiviteter och vid konflikter? Ta del av en föreläsning som djupdyker i samtalet som resurs, både för att stärka barnens egna sociala färdigheter och självkänsla, och pedagogernas kommunikativa förmåga och arbetssätt.  

 • Samtalsmetoder – varför behöver vi dem och vilka metoder finns?
 • Hur arbetar vi med samtal i samband med konflikthantering?
 • Hur gör vi när barnet inte vill prata om vad som hänt?
 • Hur skapar vi en miljö där kommunikationen ständigt utvecklas?

 

David Edfelt är leg. psykolog, handledare, utbildare och författare. Han har under flera år undervisat på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och handleder i många skolor och förskolor. David är författare till flera böcker som riktar sig till förskolan och skolan, bland annat Samtalsmetoder i skolan (2022) som han har skrivit tillsammans med Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd.

 

15.30 Konferensen avslutas 

Superbra arrangerat! Bra mix av föreläsare med mycket intressant att lyssna till. Tack för dessa två fortbildningsdagar!”

En mycket bra konferens med bra talare som brinner för sina ämnen!

Sagt av tidigare deltagare

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!

Boka-tidigt-pris: 4 295 kr ex. moms (gäller t.o.m. 9 oktober 2023)

Ordinarie pris: 5 795 kr ex. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*
*Administrationsavgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. 

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: jonna.vandijk@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Cirkeln konferens

Sveavägen 41, ABF-huset

111 38 Stockholm

Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan. Det tar cirka 15 minuter att promenera från T-centralen.


Frågor om programmet:
Jonna van Dijk: 070-875 22 89 jonna.vandijk@skolporten.se