Hoppa till sidinnehåll

Specialpedagogik i förskolan

Konferens i Stockholm

Specialpedagogik i förskolan

Välkommen till Skolportens konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. 

Superbra arrangerat! Bra mix av föreläsare med mycket intressant att lyssna till. Tack för dessa två fortbildningsdagar!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Särskild begåvning – hur möter förskolan bäst dessa barns behov?
 • Ett språkstödjande arbetssätt för barn i behov av stöd – hur kan ett arbetslag tillsammans utveckla sin språkmedvetenhet?
 • Ögonkontakt hos barn med autism – hur stimulerar vi ett socialt samspel på ett lekfullt sätt? 
 • Råd och verktyg för hur vi kan arbeta med sexualitet, könsroller och normer i förskolan.
 • Specialpedagogisk dokumentation – ett hinder eller en möjlighet?
 • För tidigt födda barn och deras utmaningar i förskolemiljön.
 • Interkulturella föräldrarelationer – vad behöver vi känna till om oss själva för att kunna möta andra med respektfull nyfikenhet?
 • Samtalsmetoder och konflikthantering för att nå fram till barn som ofta krockar med vardagen.

På konferensen medverkar:

Erika Baraldi

LEG. PSYKOLOG/DOKTORAND

Linn Eckeskog

FIL. DR/FÖRFATTARE

David Edfelt

LEG. PSYKOLOG/FÖRFATTARE

Ann Nordberg

LEG. LOGOPED/DOCENT

Kalle Norwald

SEXOLOG/FÖRFATTARE

Linda Palla

DOCENT

Pia Rehn

FÖRFATTARE/SAKKUNNIG

Dag Strömberg

LEG. LOGOPED/DOKTORAND

Program, dag 1

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Särskilt begåvade barn och 2E i förskolan
Den svenska förskolan och grundskolan har länge uppmärksammat barn i behov av stöd utifrån kognitiva svårigheter och funktionsnedsättningar. Barn som i stället har höga kognitiva förmågor och benämns som särskilt begåvade, har fått stå tillbaka i tron att de klarar av sitt lärande på egen hand utan särskilt pedagogiskt stöd. Dessutom finns det barn som upplever stora svårigheter med koncentration och samspel, men som samtidigt har en ovanligt hög förmåga att exempelvis förstå samband och göra beräkningar. Dessa barn ingår då i gruppen 2E som är en förkortning av ”twice exceptional” där en individ både har starka intellektuella resurser och en funktionsnedsättning som kan inverka begränsande.
Ta del av en föreläsning om hur du kan bemöta särskilt begåvade barn, samt barn som tillhör gruppen 2E i förskolan. Vad kännetecknar dessa barn, vad är bra att tänka på och hur skiljer de sig åt?

Pia Rehn

FÖRFATTARE/SAKKUNNIG

Pia Rehn har en magister i pedagogik vid Åbo Akademi, med biämnesstudier i specialpedagogik. Hon har lång erfarenhet från skolverksamhet som bland annat lärare, specialpedagog och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Idag arbetar hon som verksamhetsstödjare inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Pia har skrivit boken När det enkla ändå blir svårt (2021).

10.30 Kaffe

11.00 Ett språkstödjande arbetssätt för barn i behov av stöd
Språk handlar om alltifrån lärande, identitet och utveckling till att göra sig förstådd i vardagen. Att stötta barns språk från en tidig ålder gynnar alla barn, men för dem med en försenad eller avvikande språkutveckling kan det vara helt avgörande. Vilka möjligheter finns att arbeta med och följa barns språk i förskolans praktiska vardag, och hur kan ett arbetslag tillsammans utveckla sin språkmedvetenhet?
Med utgångspunkt i två praktiknära forskningsprojekt om strukturerade språkstöd i förskolan ger föreläsningen konkreta råd om ett språkstödjande arbetssätt, särskilt för barn i behov av stöd.

Ann Nordberg

LEG. LOGOPED/DOCENT

Ann Nordberg är docent i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och leg. logoped. För närvarande är hon involverad i FoU-programmet Språkutvecklande förskola vilket är ett praktiknära samverkansprojekt mellan forskare och förskolor i elva kommuner. Tidigare har Ann genomfört ett forskningsprojekt där den s.k. ELSA-modellen (Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner) utvecklades. Hon är även medförfattare till boken Språkstödjande arbetssätt i förskolan genom aktionsforskning – en introduktion till ELSA-modellen (2022).

12.00 Gemensam lunch

13.00 Samspel och ögonkontakt hos barn med autism
Alla barn med autism har brister i förmågan till social interaktion och många kan ha avvikande ögonkontakt. Förbättrad ögonkontakt kan leda till ökade möjligheter att delta i olika lek- och inlärningssituationer, till exempel i förskolan. Den här föreläsningen ger exempel från ett pågående forskningsprojekt om hur vårdnadshavare till barn i förskoleåldern kan stimulera socialt samspel på ett lekfullt sätt utan krav.

 • Hur kan vi ge barn med autism möjligheter till förbättrad ögonkontakt?
 • Vilka inlärningsstrategier kan vara till hjälp?
 • Hur försäkrar vi oss om barnens samtycke?

Dag Strömberg

LEG. LOGOPED/DOKTORAND

Dag Strömberg är leg. logoped, cert. beteendeanalytiker och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet av stöd till barn med autism, inklusive utbildning och handledning till föräldrar och yrkesverksamma, både i Sverige och internationellt. Dag har även skrivit kapitel i böckerna Vänskap, skola, familjeliv (2022) och Leka, prata, äta (2020).

14.00 Fika

14.30 Sexualitet, könsroller och normer i förskolan
Barn föds med en förmåga att uppleva sexuella känslor. Perioder med sexuellt utforskande återkommer under hela uppväxten, men på olika sätt beroende på ålder och utvecklingsnivå. Trots det är sexualitet ett eftersatt område i förskolan, och det finns fortfarande ett tabu och en osäkerhet kring hur vi ska bemöta små barn i frågor om kroppen och utforskande lekar. Hur lär vi barn vilka gränser som finns kring sexualitet, som kroppslig integritet och ömsesidighet, utan att förmedla en känsla av skuld och skam?
Ta del av en föreläsning som ger råd och verktyg för hur vi arbetar med sexualitet, könsroller och normer i förskolan på ett sätt som gör barnen trygga i sig själva och i sina kroppar, och ger dem en bra grund att stå på inför den fortsatta uppväxten.

Kalle Norwald

SEXOLOG/FÖRFATTARE

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger. Han är även författare till boken Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen (2022).

15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Specialpedagogisk dokumentation i förskolan – ett riskfyllt uppdrag? 

Dokumentation är en central del av förskolans uppdrag. Styrdokumentens formuleringar ger dock inga tydliga riktlinjer om specialpedagogisk dokumentation. Denna otydlighet kan leda till dilemman och svåra avvägningar för förskolans professionella och få negativa konsekvenser för det enskilda barnet. En ny forskningsstudie visar att det finns risker med hur dokumentationsmallar är upprättade och formulerade, vilket i värsta fall kan innebära ett fokus där barn ska korrigeras i stället för att utmanas och stöttas i utveckling och lärande. Ta del av en föreläsning som kritiskt granskar specialpedagogiska kartläggningar i förskolan och diskuterar möjligheten att skapa mer etiskt försvarbara alternativ. 

 • Ska specialpedagogiska dokument styra över förskolans professionella eller tvärtom?
 • Hur undviker vi etiska fallgropar som krockar med förskolans uppdrag och värdegrund?

Linda Palla

DOCENT

Linda Palla är docent i pedagogik vid Malmö universitet. Hennes forskning kretsar kring specialpedagogiska teman som rör dokumentation, undervisning och bedömning och hon har gett ut flera böcker som riktar sig mot förskolan. Föreläsningen bygger på slutsatser från Lindas senaste studie The Need for Speed (in review) där hon genomför en kritisk granskning av olika kartläggningsmaterial. I grunden är Linda förskollärare och specialpedagog.

10.00 Kaffeoch smörgås

10.30 ”De nya överlevarna” – om att anpassa förskolemiljön till för tidigt födda barn

Omkring fem procent av alla barn som föds i Sverige föds för tidigt, det vill säga innan graviditetsvecka 37. Några av dem föds så tidigt som innan graviditetsvecka 28, vilket räknas som extremt för tidigt. De här barnen utgör några av ”de nya överlevarna” – barn som sjukvården inte tidigare kunnat rädda men som vi idag möter på våra förskolor. Vad vet vi om för tidigt födda barn och om hjärnans utveckling, samt kopplingar till eventuella framtida diagnoser? Vilka anpassningar kan vi göra i förskolemiljön för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt?

Med hjälp av ny forskning, konkreta exempel och verkliga fallbeskrivningar belyser föreläsningen konsekvenser av att vara född för tidigt och extremt för tidigt, och hur pedagoger och specialpedagoger i förskolan bäst kan stötta dessa barn.

Erika Baraldi

LEG. PSYKOLOG/DOKTORAND

Erika Baraldi är leg. psykolog och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet där hon forskar om tidiga insatser riktade till extremt för tidigt födda barn och deras föräldrar. Hon har även skrivit boken Gravid! Barnmorskans och psykologens guide till tankarna och känslorna i gravidkarusellen (2022) tillsammans med Sara Dellner, och medverkat i antologin Specialpedagogik för lärare (2021). (Fotograf Erikas bild: Rickard Kilström)

11.30 Gemensam lunch

12.30 Lyckas med interkulturella föräldrarelationer 

Omkring en femtedel av barnens vårdnadshavare i förskolan är födda utanför Sverige och har med sig erfarenheter från olika skolformer och kulturer. Hur påverkar vårdnadshavarnas – och våra – bakgrunder kommunikationen oss emellan? Vad behöver vi känna till om oss själva för att kunna möta andra med respektfull nyfikenhet? 

Ta del av en föreläsning som fokuserar på interkulturell kommunikation i förskolans möte med hemmen. För att kunna mötas i omsorgen om barnet behöver vi våga tala både om det som skiljer oss åt och det som förenar oss.  

 • Vad säger forskningen om interkulturell kommunikation med vårdnadshavare i förskolan?
 • Vilka normer är starka i Sverige och hur spelar det in i interkulturella möten?
 • Vilka konkreta arbetssätt och modeller kan användas för att vi ska utveckla våra interkulturella relationer?

Linn Eckeskog

FIL. DR/FÖRFATTARE

Linn Eckeskog är fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet och forskar om förskolors kommunikation med vårdnadshavare. Hon är också verksam som konsult och författare till boken Kommunikation med vårdnadshavare – En professionell kompetens i förskolan (2020).

13.45 Fika

14.15  Samtalsmetoder och konflikthantering i förskolan

Kommunikation är ett av de enklaste, svåraste och mest kraftfulla medel vi har i förskolan och det finns en uppsjö av sätt att kommunicera med barn. Här fokuserar vi på ett av dem – själva samtalet. Vilka samtalsmetoder finns för att nå fram, inte minst till de barn som ofta krockar med vardagen, i både dagliga aktiviteter och vid konflikter? Ta del av en föreläsning som djupdyker i samtalet som resurs, både för att stärka barnens egna sociala färdigheter och självkänsla, och pedagogernas kommunikativa förmåga och arbetssätt.  

 • Samtalsmetoder – varför behöver vi dem och vilka metoder finns?
 • Hur arbetar vi med samtal i samband med konflikthantering?
 • Hur gör vi när barnet inte vill prata om vad som hänt?
 • Hur skapar vi en miljö där kommunikationen ständigt utvecklas?

David Edfelt

LEG. PSYKOLOG/FÖRFATTARE

David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till pedagogisk personal i förskolor och skolor. David undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är medförfattare till flera böcker, bland annat Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning.

15.30 Konferensen avslutas 

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  8–9 nov 2023
 • Tid
  09:20–15:30
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-09
  4 295,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-11-08
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev